Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti pagal šią schemą (nenaudojant lietuviškų raidžių)
pirmoji vardo raide.pavarde@pagegiai.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą naudojamas pirmas.
Jei toks elektroninio pašto adresas jau yra, adresas sudaromas pagal šią schemą
vardas.pavarde@pagegiai.lt

Vaidotas Degutis

Skyriaus vedėjas
Vilniaus g. 7, LT-99288 Pagėgiai
Tel.: (8 441) 70 402, Faks.: (8 441) 70402
Mob. tel.: 865615027

Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas


CIVILINĖS SAUGOS IR MOBILIZACIJOS  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Prognozuoja ekstremalių situacijų galimybę, vykdo prevencinės civilinės saugos priemones;
 2. Koordinuoja ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) darbą, tvarko ekstremalių situacijų valdymo centro dokumentaciją;
 3. Organizuoja savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų, įstaigų ir įmonių atsakingų darbuotojų mokymą darbo, civilinės saugos sferose pagal Vyriausybės patvirtintus reikalavimus;
 4. Kontroliuoja Civilinės saugos būklę seniūnijose, įstaigose, įmonėse. Susidarius ekstremaliai situacijai – nedelsiant informuoja administracijos direktorių, merą, aukštesnes Civilinės saugos instancijas, kviečia gelbėjimo tarnybą.
 5. Ruošia Savivaldybės institucijoms norminių aktų projektus civilinės saugos klausimais, kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 6. Sudaro savivaldybės civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų planą, renka ir sistemina medžiagą jo priedams; paruošia rajono Ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatus ir juos koreguoja;
 7. Organizuoja pagal reikalavimus ekstremaliųjų situacijų valdymo štabo įrengimą; kuria naują perspėjimo ir informavimo sistemą pagal CSD prie VRM pateiktas rekomendacijas;
 8. Aprūpina individualiomis apsaugos priemonėmis ekstremalių situacijų operacijų centro narius; parenka kolektyvinės apsaugos statinius, nustato jų poreikį pritaikyti žmonių apsaugai nuo pavojingų veiksnių;
 9. Atlieka įvykusių savivaldybėje ekstremalių situacijų pavojaus bei rizikos analizę, prognozuoja pavojingo poveikio ribas, to poveikio tikimybę, galimų padarinių mastą, žalos dydį, išteklius, reikalingus nelaimės padariniams šalinti; įvertinus aplinkybes, koreguoja Pagėgių savivaldybės ekstremaliųjų situacijų planą;
 10. Ruošia ataskaitas apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriui pagal atitinkamas formas; tikrina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus ir pasirengimą veikti pagal juos; dalyvauja objektų civilinės saugos pratybose ir treniruotėse, ruošia aptarimus ir ataskaitas, dalyvauja objektų civilinės saugos pratybose ir treniruotėse, ruošia aptarimus ir ataskaitas.
 11. Ruošia savivaldybės gyventojų evakavimo ir evakuotųjų priėmimo planus, sprendžia evakuotųjų apgyvendinimo klausimus, sudaro apgyvendinimo vietų sąrašus seniūnijose; rengia Savivaldybės sudaromų sutarčių su transportą teikiančiomis organizacijomis projektus, kontroliuoja evakuacijos komisijos sudarymą ir jos darbą.
 12. Konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, žemės ūkio bendroves, ūkininkus, kooperatines bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; teikia metodinę pagalbą įmonių vadovams sudarant ekstremaliųjų situacijų planus ir jų priedus; rengia metodines rekomendacijas įmonių vadovams civilinės saugos pajėgų treniruočių ir pratybų rengimo klausimais.
 13. Atlieka Administracijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos klausimais ir rūpinasi kitais darbų saugos klausimais Administracijoje; tiria Savivaldybės administracijoje įvykusius nelaimingus atsitikimus;
 14. Pagal kompetenciją Vyriausybės nustatyta tvarka rengia institucijos mobilizacijos planą;
 15. Vykdo valstybės mobilizacijos planą ir institucijos mobilizacijos planą, valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį ir mobilizacinius nurodymus;
 16. Vyriausybės nustatyta tvarka parengia ir tvarko institucijos ir jai pavaldžių įstaigų civilinį mobilizacinio personalo rezervą;
 17. Teikia kitiems mobilizacijos sistemos subjektams reikalingus duomenis ir informaciją;
 18. Teikia siūlymus dėl valstybės mobilizacijos plano keitimo.
 19. Nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį pavestoms funkcijoms atlikti paskelbus mobilizaciją ir (ar) teikiant priimančiosios šalies paramą;
 20. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;
 21. Atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;
 22. Įstatyme nustatytais atvejais organizuoja naudojant institucijos civilinį mobilizacinio personalo rezervą, atlieka kitas įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas mobilizacijos, demobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijas;
 23. Teikia siūlymus Mobilizacijos departamentui arba Vyriausybei dėl lėšų poreikio nurodytoms funkcijoms atlikti;
 24. Teikia siūlymus Mobilizacijos departamentui dėl mobilizacijos ir (ar) priimančiosios šalies paramos teisinio reglamentavimo tobulinimo;
 25. Dalyvauja vykdant mobilizacinius ir priimančiosios šalies paramos mokymus;
 26. Rengia administracijos direktoriaus teisės aktus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga, prižiūri, kaip šie teisės aktai vykdomi;
 27. Teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo asmenims arba išduotų leidimų panaikinimo;
 28. Teikia siūlymus bei išvadas dėl informacijos įslaptinimo pagrįstumo, slaptumo žymų keitimo, įslaptintos informacijos išslaptinimo ar sunaikinimo;
 29. Organizuoja įslaptintos informacijos, kuria disponuoja administracijos direktorius, apsaugos būklės tikrinimus ir teikia pasiūlymus dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimų prevencijos, sprendžia kitus klausimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga
 30. Organizuoja įslaptintos informacijos apskaitą, kontroliuoja jos apyvartą, tvarko jos registraciją bei  įslaptintų dokumentų archyvą, užtikriną jų fizinę apsaugą;
 31. Vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytas atsakingo asmens už įslaptintos informacijos apsaugą numatytas funkcijas.
 32. Vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus.