Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJA



Prenumerata


Seniūnas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS  PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 •  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įstaigos arba padalinio veiklos administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, civilinę saugą, socialinę paramą, administracinę teisę ir kitas sritis, priskirtas seniūno kompetencijai pagal įstatymus ir seniūnijos veiklos nuostatus;
 • išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 •  mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
 •  turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir gebėti vairuoti tarnybinį automobilį.
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 •  atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 • administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; 
 • Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai bei Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
 •  šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais; 
 •  apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui, konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, priima jų skundus ir prašymus.
 • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
 •  Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoja kapinių priežiūrą;
 • išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, pažymas dėl gyvenamųjų pastatų teisinės registracijos, dėl mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos, palikimo priėmimo ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 •  ontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo; savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose; 
 • Organizuoja viešuosius darbus, visuomenei naudingus darbus.
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės Mero pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.