Projektas

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

dėl PAGĖGIŲ savivaldybės KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO nauja redakcija

2013 m. spalio 17 d. Nr. T1-234

Pagėgiai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 2 ir 5 dalimis, atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorės 2013 m. birželio 11 d. raštą Nr. SD-60, Pagėgių savivaldybės taryba  nusprendžia:

                      1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės kultūros centro nuostatus, išdėstytus nauja redakcija (pridedama).                     

                      2. Įgalioti Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorę Svetlaną Jašinskienę pasirašyti nauja redakcija išdėstytus Pagėgių savivaldybės kultūros centro nuostatus ir įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

                      3. Pripažinti netekus galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. T-962 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-884 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros ir sporto centro pertvarkymo“ dalinio pakeitimo“.

                      4. Apie sprendimo priėmimą oficialiai paskelbti laikraštyje „Šilokarčema“, o visą teisės aktą – Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje www.pagegiai.lt .

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

SUDERINTA:

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                    Alvidas Einikis

                                           

Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėja                                                             Adelija Truškauskienė

Kalbos ir archyvo tvarkytoja                                                                        Laimutė Mickevičienė

 
Ruošė Viktorija Vilemienė, 

Bendrojo ir juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr.

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.      Pagėgių savivaldybės kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pagėgių savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) veiklos sritis, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, valdymo organų sudarymo tvarką ir jų kompetenciją, Kultūros centro tarybos (toliau – taryba) sudarymą, jos kompetenciją ir veiklą, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinę veiklos kontrolę, įstaigos reorganizavimą ir likvidavimą bei Nuostatų keitimo tvarką.

2.      Kultūros centro pavadinimas – Pagėgių savivaldybės kultūros centras.

3.      Kultūros centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

4.      Kultūros centro savininkas – Pagėgių savivaldybė (toliau – Savininkas), kodas 111104072, adresas: Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai.

5.      Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pagėgių savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

6.      Kultūros centras – ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo srityje, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

7.      Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

8.      Kultūros centro veikla yra neterminuota.

9.      Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

10.  Kultūros centro buveinė – Jaunimo g. 3, LT-99287 Pagėgiai.

 

II. KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, SRITYS, RŪŠYS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

11.  Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcinis kultūros centras.

12.  Kultūros centro veiklos tikslai – plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei programas, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

13.  Siekdamas savo tikslų, Kultūros centras verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 

90 − kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

85.52 − kultūrinis švietimas;

85.59 − kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas;

59.14 − kino filmų rodymas;

58 − leidybinė veikla;

82.30 − posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

68.20 − nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

 

14.  Siekdamas savo tikslų, Kultūros centras gali verstis kita įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančia veikla.

15.  Kultūros centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

15.1.  sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius;

15.2.  saugoja kultūros paveldą, vykdo šviečiamąją veiklą;

15.3.  organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, skatina liaudies meno ir amatų plėtrą;

15.4.  rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

15.5.  organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius;

15.6.  organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

15.7.  rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

15.8.  kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

15.9.  organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės poreikius;

15.10.     sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

15.11.     įgyvendina savivaldybės kultūros plėtros programas bei strategiją;

15.12.     bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinės, bendruomeninėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;

15.13.     reprezentuoja krašto kultūrą, atstovauja rajono kultūros interesams, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių panašaus profilio organizacijomis bei asmenimis;

15.14.     kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, tiria ir įvertina  savivaldybės gyventojų kultūrinius poreikius;

15.15.     informuoja visuomenę apie renginius, rengia afišas ir kitą reklaminę medžiagą;

15.16.     pagal priskirtą kompetenciją organizuoja viešuosius renginius, teikia techninę pagalbą vykstantiems kultūros renginiams;

15.17.     gali organizuoti suvenyrų, meno dirbinių, liaudies amatininkų gaminių ir informacijos priemonių pardavimą;

15.18.     užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centre.

16.  Pagal įstaigai paskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

III. KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

17.  Vykdydamas veiklą Kultūros centras turi teisę:

17.1.  pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą;

17.2.  įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus;

17.3.  naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

17.4.  naudoti Kultūros centro lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

17.5.  teikti atlygintinas paslaugas, kurioms pritaria Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

17.6.  plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais bei kultūros centrais;

17.7.  leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, garso bei vaizdo medžiagą, susijusią su Kultūros centro veikla;

17.8.  nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į įvairaus pobūdžio meno kūrinius, užsakyti naujų šiuolaikinių kūrėjų kūrinių ir juos viešai atlikti;

17.9.  gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

18.  Kultūros centro pareigos:

18.1.  vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

18.2.  naudoti iš savivaldybės biudžeto ir kitas gaunamas lėšas tik Kultūros centro nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas;

18.3.  teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas;

18.4.  garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

18.5.  rengti ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Kultūros centro veiklos programas, strateginį veiklos planą;

18.6.  sudaryti sąlygas savivaldybės žmonėms dalyvauti kultūrinėje veikloje;

18.7.  teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie Kultūros centrą;

18.8.  teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojus;

18.9.  užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas.

19.  Kultūros centras gali turėti ir kitas įstatymuose ir teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

20.  Kultūros centrui draudžiama:

20.1.  būti kitų juridinių asmenų dalyve;

20.2.  steigti atstovybes;

20.3.  užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

 

IV. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

21.  Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba turi šias teises ir pareigas:

21.1.  tvirtinti, keisti ir pildyti Kultūros centro nuostatus;

21.2.  priimti į pareigas ir iš jų atleisti Kultūros centro direktorių;

21.3.  priimti sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;

21.4.  priimti sprendimą dėl Kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo;

21.5.  priimti sprendimą dėl Kultūros centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

21.6.  skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;

21.7.  analizuoti ir kontroliuoti Kultūros centro veiklą;

21.8.  nustatyti Kultūros centro plėtotės strategiją;

21.9.  rengti Kultūros centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos tvirtinti;

21.10.     koordinuoti Kultūros centro dalyvavimą tarptautinėse kultūrinėse programose;

21.11.     suteikti Kultūros centrui kategoriją;

21.12.     patvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

21.13.     skirti biudžeto lėšų Kultūros centrui išlaikyti, privalomoms užduotims vykdyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

21.14.     turėti kitų teisių ir pareigų, priskiriamų Savivaldybės tarybos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

V. KULTŪROS CENTRO VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKA, JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

22.  Kultūros centro direktorius yra vienasmenis Kultūros centro valdymo organas.

23.  Kultūros centro direktorių į pareigas konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka priima ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kuri taip pat nustato direktoriaus tarnybinį atlyginimą (koeficientais), priedus prie tarnybinio atlyginimo ir skatinimo sąlygas. Kvalifikacinius reikalavimus Kultūros centro direktoriui nustato Kultūros ministerija.

24.  Kultūros centro direktorius:

24.1.  organizuoja Kultūros centro darbą, vadovauja Kultūros centrui ir jo skyriams, kontroliuoja ir koordinuoja jų veiklą, valdo Kultūros centrui skirtus asignavimus, kad būtų įgyvendinti Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

24.2.  užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Kultūros centro nuostatų;

24.3.  nustatyta tvarka priima ir atleidžia Kultūros centro darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

24.4.  tvirtina Kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

24.5.  tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus ir priemokas, neviršydamas Savivaldybės tarybos skirto darbo užmokesčio fondo;

24.6.  garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitos rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

24.7.  užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jo veikimą ir tobulinimą;

24.8.  tvirtina Kultūros centro pajamų ir išlaidų sąmatas;

24.9.  tvirtina Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

24.10.     teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ar suteikia įgaliojimus Kultūros centro darbuotojams atstovauti įstaigai valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, santykiuose su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis;

24.11.     leidžia įsakymus privalomus visiems jo darbuotojams, tikrina, kaip jie įgyvendinami;

24.12.     vykdo kitas teisės aktų pavestas funkcijas.

25.  Kultūros centro vadovo funkcijas, jo nesant, laikinai atlieka direktoriaus pavaduotojas.

26.  Kultūros centro direktorius turi teisę:

26.1.  turėti tinkamas darbo sąlygas, tobulinti kvalifikaciją ir siekti atestacijos;

26.2.  reikalauti iš darbuotojų privalomų ataskaitų, paaiškinimų ir kitų dokumentų;

26.3.  teikti pasiūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl darbo organizavimo ir valdymo tobulinimo;

26.4.  įstatymų nustatyta tvarka disponuoti Kultūros centro lėšomis ir turtu;

26.5.  siūlyti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai patvirtinti paslaugų ar darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė.

27.  Kultūros centro direktorius atsako:

27.1.  už Kultūros centro veiklą ir kokybišką darbą;

27.2.  už tinkamą Kultūros centro tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą;

27.3.  saugų darbą, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;

27.4.  už savo pareigų ir kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

 

VI. KULTŪROS CENTRO TARYBA

 

28.  Kultūros centre trejų metų laikotarpiui iš 5 (penkių) narių sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro taryba. Kultūros centro taryba sudaroma iš Kultūros centro visuotiniame darbuotojų susirinkime deleguotų trijų narių, vieno Kultūros centro administracijos skirto nario, vieno Savininko teises ir pareigas įgyvendinančio institucijos deleguoto nario. Kultūros centro tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Kultūros centro direktorius.

29.  Kultūros centro taryba iš savo narių atviru balsavimu išsirenka pirmininką ir sekretorių. Kultūros centro tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.

30.  Kultūros centro tarybos pirmininkas organizuoja tarybos darbą ir atsako už jos veiklą. Jei Kultūros centro tarybos pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, Kultūros centro tarybos nariai išsirenka posėdžio pirmininką, kuris laikinai atlieka pirmininko pareigas posėdžio metu.

31.  Kultūros centro tarybos sekretorius tvarko tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius. Sekretorius yra Kultūros centro tarybos narys ir turi balsavimo teisę.

32.  Kultūros centro tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Kultūros centro tarybos narių.

33.  Tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Kultūros centro tarybos nutarimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja daugiau kaip pusė Kultūros centro tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Kultūros centro tarybos (posėdžio) pirmininko balsas.

34.  Kultūros centro tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Kultūros centro tarybos (posėdžio) pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Protokolai ir kiti dokumentai saugomi Kultūros centre.

35.  Taryba:

35.1.  svarsto ir vertina Kultūros centro sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

35.2.  aptaria naujausias koncertines, kūrybinei veiklai reikšmingas kitas meno programas ir teikia Kultūros centro direktoriui siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

35.3.  dalyvauja mėgėjų meno kolektyvų veiklos apžiūrose;

35.4.  siūlo Kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, stipendijoms ir paskatinimams gauti;

35.5.  teikia Kultūros centro administracijai išvadas ir pasiūlymus Kultūros centro veiklos tobulinimo, problemų sprendimo klausimais;

35.6.  svarsto kitus su Kultūros centro veikla susijusi su klausimus.

36.  Kultūros centro taryba turi teisę:

36.1.  kviesti į posėdžius Kultūros centro specialistus, savininko atstovus ir kitus specialistus, galinčius pateikti pasiūlymų bei išvadų iškilusiais klausimais;

36.2.  gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Kultūros centro administracijos, Savivaldybės tarybos, kitų institucijų.

37.  Kultūros centro tarybos veiklą techniškai aptarnauja Kultūros centras. Tarybos priimti sprendimai svarstytais klausimais įforminami protokolais. Tarybos protokole turi būti nurodoma: kalbėję asmenys, jų pateikti pasiūlymai, priimti nutarimai ir už kiekvieną jų vykusio balsavimo rezultatai. Apie svarstymo rezultatus Kultūros centro direktorių informuoja tarybos (posėdžio) pirmininkas.

 

VII. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

38.  Kultūros centro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

39.  Kultūros centro darbuotojų apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų bei kitų darbo apmokėjimo sąlygų nustatymą.

40.  Kultūros ir meno darbuotojus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sudaryta atestacijos komisija.

 

VIII. KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

41.  Kultūros centras turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kultūros centro turtą, kurį jis valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise, sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei atsargos, įgytos iš savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų, pajamos už teikiamas paslaugas.

42.  Kultūros centras išlaikomas ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas ir iš kitų finansavimo šaltinių.

43.  Kultūros centro lėšų šaltinius sudaro:

43.1.  savininko skirtos biudžeto ir kitos tikslinės lėšos;

43.2.  valstybės ar Savivaldybės lėšos, skirtos programoms finansuoti;

43.3.  lėšos už parduotą ar išnuomotą įstaigos turtą;

43.4.  lėšos už mokamas paslaugas;

43.5.  lėšos, gautos kaip parama;

43.6.  kitos teisėtai gautos lėšos.

44.  Asignavimų valdytojas turi teisę naudoti biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti, taip pat paskirstyti jam skirtas biudžeto lėšas padaliniams pagal padalinių sąmatose numatytas išlaidas. Kultūros centras turi užtikrinti, kad laiku išmokėtų darbuotojams atlyginimus, laiku atsiskaitytų su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis, taip pat už padaliniuose sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas.

45.  Kultūros centrui skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

46.  Lėšas, gautas kaip paramą, Kultūros centras naudoja paramos teikėjo nurodymu nuostatuose numatytai veiklai.

 

IX. KULTŪROS CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

47.  Kultūros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

48.  Už finansinę, ūkinę ir kitą Kultūros centro veiklą atsako direktorius, kuris kontroliuoja lėšų gavimą ir efektyvų jų panaudojimą.

49.  Kultūros centro finansines, ūkines, bei kitos veiklos kontrolę vykdo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

50.  Kultūros centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos iniciatyva Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

51.  Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie Kultūros centro steigimą, pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52.  Vieši Kultūros centro pranešimai skelbiami Kultūros centro interneto tinklalapyje www.pagegiukc.lt ir vietinėje spaudoje.

53.  Nuostatai keičiami Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Pakeistus Nuostatus pasirašo Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorė                                                    Svetlana Jašinskienė

                                

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl pagėgių savivaldybės tarybos 2006-10-12 sprendimo nr. t-884 “DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PERTVARKYMO” dalinio pakeitimo

2007 m. sausio 18 d.  Nr. T-962

Pagėgiai

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 11 straipsniu, 17 straipsnio 28 punktu, Pagėgių savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-884 “Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros ir sporto centro pertvarkymo” 2 dalies priedą  ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti negaliojančiu Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-884 “Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros ir sporto centro pertvarkymo” 2 dalies priedą.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Kęstas Komskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Pagėgių savivaldybės tarybos                                                                                                           2007 m. sausio 18 d.

                                                                                                             sprendimu  Nr. T- 962

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS

N U O S T A T A I

( nauja redakcija)

1. Įstaigos pavadinimas:    Pagėgių savivaldybės Kultūros centras ( toliau;  Kultūros centras)

 2.Adresas: Jaunimo. -3, Pagėgių miestas

 3. Buveinė: Jaunimo g. – 3, Pagėgių mietas

 

I. KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

 

 1.  Kultūros centras parengia ir įgyvendina savivaldybės kultūros, jaunimo reikalų, visuomeninių organizacijų užimtumo veiklos programas, formuoja programų plėtojimo veiklą, sudaro sąlygas gyventojams jose dalyvauti.

2. Kultūros centras koordinuoja savivaldybės kultūros centrų, laisvalaikio salių  bei kitų kultūros įstaigų veiklą.

3.  Kultūros centras rūpinasi savivaldybėje esančių  meno mėgėjų kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

4.  Kultūros centras organizuoja savivaldybės kultūrinius, edukacinius,   ir kitus  renginius, valstybines, kalendorines ir kitas šventes .

5.  Kultūros centras aktyviai bendradarbiauja  su respublikos apskrities ir kultūros institucijomis, seniūnijomis, švietimo ir mokslo įstaigomis, kitomis organizacijomis, plėtojančiomis kultūrą, jaunimo užimtumą, visuomeninių organizacijų veiklą.

6.  Kultūros centras, nustatyta tvarka, tvirtina kultūros namų, centrui pavaldžių struktūrų darbo planus, grafikus, projektus ir kitus su centro veikla susijusius dokumentus.

7.  Kultūros centras dalyvauja savivaldybės  ir kitų institucijų pasitarimuose, posėdžiuose, konferencijose, kuriose svarstomi kultūros klausimai.

8.  Kultūros centras rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu.

9.  Kultūros centras kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas.

10.  Kultūros centras organizuoja etninę kultūrą populiarinančius renginius.

11.  Kultūros centras sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai.

12.  Kultūros centras tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

13.  Kultūros centras dalyvauja savivaldybės  ir kitų institucijų pasitarimuose, posėdžiuose, konferencijose, kuriose svarstomi kultūros klausimai.

 

II. KULTŪROS CENTRO STEIGIMAS, KLASIFIKAVIMAS

 

1. Kultūros centro steigėjas  - savivaldybės taryba.

1.1.Kultūros centro steigimo teisinis pagrindas yra įstaigos steigimo aktas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima steigėjas.

2. Kultūros centro klasifikavimas.

2.1. Pagėgių Kultūros centras, pagal veiklos pobūdį,  yra daugiafunkcinis - įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjanti ir skleidžianti kultūros įstaiga. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos, Kultūros Ministro įsakymo „Dėl  Pagėgių savivaldybės Kultūros  ir sporto centro įregistravimo kultūros įstaigų registre“, 2001 m. rugpjūčio 27 d. , Nr. 266 – „Pagrindinė veiklos rūšis  - kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla.“ ( citata).

2.2. Kultūros centras, pagal Kultūros ministerijos ir vietos savivaldos sudarytos komisijos nustatytus veiklos ir materialinės bazės kriterijus, pagal Pagėgių savivaldybės kultūros centrams kategorijų suteikimo komisijos, Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T – 930,   patvirtintus  nuostatus, 2006 lapkričio 29 dienos protokolo išvadomis, kultūros centrui suteikta I – oji kategorija..

3. Kultūros centro veiklos teisinio reguliavimo ypatumai.

3.1. Kultūros centras įsteigtas Pagėgių savivaldybės tarybos  2000m. gegužės 18 d.   sprendimu   Nr. 28, pirmojo šaukimo tarybos penktame posėdyje.

3.2. Kultūros centro veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu.

3.3. Sprendimą dėl kultūros centrų likvidavimo arba reorganizavimo priima steigėjas, pagal reorganizavimo ar likvidavimo pateiktą projektą, suderinęs su Kultūros Ministerija ir Lietuvos Liaudies Kultūros Centru.

4.Kultūros centro akreditacija.

4.1. Kultūros centro akreditavimą vykdo steigėjo sudaryta komisija.

4.2. Kultūros centro akreditacijos reikalavimai:

4.2.1. turi veiklai tinkamas patalpas ir darbo organizavimui reikiamas priemones;

4.2.2. turi atitinkamos kvalifikacijos kultūros ir meno darbuotojų;

4.2.3. sistemingai rengia veiklos planus ir juos įgyvendina.

 

III. KULTŪROS CENTRO VALDYMO ORGANŲ TVARKA KOMPETENCIJA,

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ, DARBO SANTYKIAI

 

1. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kiuris atsako už visą įstaigos  veiklą .

1.Kultūros centro direktorių skiria steigėjas įstatymų numatyta tvarka.

1.2. Kultūros centro direktorius pateikia steigėjui tvirtinti kultūros centro organizacinę struktūrą, darbuotojų etatus, metines bei perspektyvines veiklos programas, centro pajamų bei išlaidų sąmatą, tarnybinius atlyginimus.

2.. Kultūros centro darbuotojus priima ir atleidžia kultūros centro direktorius, įstatymų numatyta tvarka.

2.2. Su Kultūros centro darbuotojais sudaromos darbo sutartys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Vyriausybės numatyta tvarka .

3. Kultūros centro darbuotojų darbo laiką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Lietuvos Vyriausybės nutarimai.

Kultūros centro darbuotojų darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis  Lietuvos respublikos Darbo kodekso ir kitų teisinių aktų nustatyta tvarka.

 Kultūros centro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Darbo Kodeksas ir kiti teisės aktai.

4. Kultūros centro ir meno darbuotojus atestuoja Kultūros Misterijos nustatyta tvarka steigėjo sudaroma kompetentinga komisija. Į atestacijos komisijos sudėtį įeina ir Kultūros ministerijos arba apskrities atstovai. 

5.  Kultūros centras turi  kolegialią, patariamojo balso teisę  turinčią kultūros centro tarybą.

5.1. Kultūros centro tarybai negali vadovauti kultūros centro direktorius.

5.2. Kultūros centro tarybą sudaro kultūros klausimus ar reiškinius išmanantys, tinkamai  susipažinę su savivaldybės kultūrine veikla,  nariai.

5.3.Kultūros centro taryba svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kultūros veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus.

5.4. Kultūros centras aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros bei kitus klausimus, numatytus tarybos nuostatuose. 

 5.3. Kultūros tarybą  sudaro 3 – 5 nariai . Trijų  metų laikotarpiui.

 

 

 

IV. LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA BEI

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ  IR KITOS NUOSTATOS

 

1.Kultūros centras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto,  pagal patvirtintą sąmatą, laikantis nustatytų finansavimo taisyklių.

2.Kultūros centras gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios pagal sudarytą ir patvirtintą sąmatą naudojamos renginių organizavimui ir kitai kultūrinei, reprezentacinei veiklai.

3.Kultūros centro pajamas gali sudaryti: savivaldybės biudžeto lėšos, taip pat lėšos, gautos ir  kaip labdara ar parama, įplaukos  už parduotus bilietus, kitos teisėtai gautos pajamos. 

4.Kultūros centras gali dalyvauti Kultūros Ministerijos, apskrities, savivaldybės tarybos skelbiamuose konkursuose, kultūrinės veiklos programoms finansuoti iš valstybės, apskrities arba savivaldybės biudžeto.

5.Kultūros centro finansinę veiklą kontroliuoja steigėjas ir kitos Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos institucijos.

 

               Pagėgių savivaldybės Kultūros centro veiklos nuostatai patvirtinti 2007 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. T- 962.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Kęstas Komskis