TURTO IR ŪKIO SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagėgių savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės taryba, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrą.
 3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
 4. Skyriaus paskirtis – planuoti ir organizuoti skyriaus darbą nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius
 7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus uždaviniai yra:

8.1. užtikrinti savivaldybei perduoto valdyti, naudoti, disponuoti valstybės turto (toliau – valstybės turtas) ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (toliau – savivaldybės turtas) efektyvų valdymą ir naudojimą;

8.2. vykdyti Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, veiklos priežiūrą ir kontrolę;

8.3. kaupti ir analizuoti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų ekonominės ir ūkinės veiklos rezultatus, prognozuojamus rodiklius;

8.4. užtikrinti Savivaldybės administracijos ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

8.5. užtikrinti tinkamą Savivaldybės elektros ir šilumos ūkio priežiūrą, organizuoti administracijos patalpų, pastatų ir inventoriaus priežiūrą; 

 1. Skyrius atlieka šias funkcijas:

9.1. rengia įsakymų, sprendimų ir kitų teisės aktų projektus dėl savivaldybei  nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo;

9.2. rengia teisės aktus savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise, dalyvauja valdant valstybinius parkus;

9.3. tvarko savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės valdomo ir naudojamo turto registravimo ir duomenų tikslinimo nekilnojamojo turto registre dokumentus, rengia dokumentus reikalingus jų apskaitai tam, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimas;

9.4. teikia siūlymus dėl savivaldybės turto nuomos, privatizavimo ir (arba) pardavimo, pagal skyriaus kompetenciją rengia dokumentus šiam turtui nuomoti, privatizuoti ir (arba) parduoti ir organizuoja jo nuomą, privatizavimą ir (arba) pardavimą;

9.5. vykdo valstybės garantijas nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų;

9.6.  nagrinėja piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priima sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo statymų nustatytais atvejais ir tvarka;

9.7.  teikia siūlymus dėl akcinių (uždarųjų) bendrovių, viešųjų įstaigų reorganizavimo,

privatizavimo, veiklos efektyvumo didinimo, kontroliuojamų įmonių dividendų paskirstymo;

9.8. vykdo Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles;

9.9. konsultuoja butų ir kitų patalpų savininkus bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo), kaupimo klausimais, bendrijas (daugiabučių namų, statybos, garažų) jų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais bei skatina jų kūrimąsi, jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais ir dalyvauja daugiabučių namų savininkų bendrijų, jungtinės veiklos sutarties dalyvių susirinkimuose, tvarko daugiabučių namų, kurie neįsteigę bendrijų arba nesudarę jungtinės veiklos sutarčių, daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartis, apskaitą, palaiko ryšius su daugiabučius namus administruojančiu administratoriumi, padeda bendrijoms rengti viešuosius pirkimus;

9.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose yra savivaldybės būstai, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose;

9.11. organizuoja savivaldybės socialinio būsto fondo formavimą, jo remontą, socialinio būsto nuomą,  rengia ir derina savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis; vadovaudamasis sudarytomis nuomos sutartimis skaičiuoja nuomos mokestį, tvarko patalpų ir nuomininkų apskaitą bei kontroliuoja šių sutarčių sąlygų vykdymą;

9.12. kaupia, saugo ir teikia informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, atitinkančių Vyriausybės nustatytus kriterijus, finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas Vyriausybės nustatyta tvarka; 

9.13. vykdo keleivių vežimo vietiniais maršrutais lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimus, organizuoja vietinio susisiekimo ir mokinių pavėžėjimo maršrutus, kontroliuoja jų vykdymą;

9.14. organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo vietovėse, neatlygintiną pavežėjimą į mokyklas ir į namus;

9.15. teikia tvirtinimui butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo tarifus;

9.16. organizuoja administracijos veiklai priskirtų patalpų, pastatų, įrenginių ir inventoriaus priežiūrą;

9.17. organizuoja elektros, šilumos ir geriamojo vandens tiekimą, šilumos ir elektros įrenginių eksploatavimą, paviršinio vandens ir nuotekų tvarkymą;

9.18. dalyvauja sprendžiant visus iškilusius klausimus dėl objektų su rangovais ir gyventojais;

9.19. organizuoja ir tikrina administracijos pastatų apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio, santechnikos įrenginių, apsaugos signalizacijos ir kitų įstaigoje esančių ne gamybinės paskirties sistemų būklę, automobilių priežiūrą, remontą ir draudimą, esant poreikiui šalina nesunkius jų gedimus ir užtikrina normalų funkcionavimą, teikia tvirtinimui transporto kuro sąnaudų, turto amortizacijos, ridos ir kitas normas, užtikrina administracijos pastatų sanitarinę būklę, valomų plotų priežiūrą;

9.20. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir kitų vėliavų iškėlimą;

9.21. dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9.22. rengia statistines ataskaitas;

9.23. dalyvauja viešųjų pirkimų ir kitų komisijų darbe;

9.24. dalyvauja atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus.

9.25. įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą.

SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.3. atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.4. dalyvauti mokymuose ir tobulinti kvalifikaciją;

10.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui.
 2. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

 1. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
 2. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Laimutė
Šegždienė

Skyriaus vedėja

(8 441) 70410
l.segzdiene@pagegiai.lt

Birutė
Kaupienė

Vyriausioji specialistė

(8 441) 70409
b.kaupiene@pagegiai.lt

Dangira
Dikmonė

Vyriausioji specialistė

(8 441) 70410
d.dikmone@pagegiai.lt

Ovik
Ambarcumian

Vyresnysis specialistas
(ūkvedys)
(8 441) 57482
o.ambarcumian@pagegiai.lt

Aušra
Motuzienė

Vyriausioji specialistė
(8 441) 70409
a.motuziene@pagegiai.lt

Vytautas
Rudžianskas

Vairuotojas


Sigitas
Gedvilas

Pastatų priežiūros darbininkas


 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Skip to content