Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 48-asis posėdis

2022 m. rugpjūčio 29 d., 13.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 48-asis posėdis.

Komitetų posėdžiai vyks:

Ekonomikos ir finansų – 2022 m. rugpjūčio  24 d. 10.00 val.

Teritorijų ir strateginio planavimo  – 2022 m. rugpjūčio 24 d. 11.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos  – 2022 m. rugpjūčio  26 d. 13.00 val.

 Posėdžio klausimai

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 48-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-156 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo)“.
  Rengėjas – Mindaugas Mickevičius, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas.
 3. T1-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų plano patvirtinimo“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės gydytoja).
 4. T1-160 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 vasario 14 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3)“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 5. T1-161 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 6. T1-162 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 7. T1-159 „Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 8. T1-150 „Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 9. T1-151 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai  „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras““
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 10. T1-167„Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „EGO PS““.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 11. T1-170 „Dėl leidimo išnuomoti buvusias medicinos punktų patalpas“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 12. T1-157 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams“.
  Rengėja – Aušra Motuzienė, Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
 13. T1-145 „Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ 2021 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Aušra Motuzienė, Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
 14. T1-158 „Dėl pritarimo vietinio susisiekimo maršrutams“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 15. T1-147 „Dėl pritarimo įgyvendinti tarptautinį projektą ,,inovatyvus, skatinimas ir įtraukiantis požiūrį (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ ir lėšų skyrimo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 16. T1-153 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 17. T1-154 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 18. T1-168 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 19. T1-165 „Dėl atstovo delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 20. T1-155 „Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registre“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 21. T1-169 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2022−2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 22. T1-148 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo“.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 23. T1-149 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai“.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 24. T1-152 „Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Pagėgių savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 25. T1-163 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 26. T1-164 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis“.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 27. T1-171 „Dėl maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 28. T1-146 „Dėl atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą“.
  Rengėja – Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Papildomas klausimas:

      29. T1-172 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise viešajai įstaigai „Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“.
             Rengėja – Aušra Motuzienė, Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalintis
Skip to content