TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagėgių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrą.
 3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
 4. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant dokumentų valdymo ir personalo politiką, užtikrinti Savivaldybės veiksmų teisėtumą, atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose, vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimą teisės aktuose numatyta tvarka, civilinės metrikacijos  valdymo, koordinavimo bei viešojo administravimo funkcijas, bei įdiegtų informacinių sistemų administravimas.
 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 6. Skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius
 7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus uždaviniai:

8.1. užtikrinti dokumentų ir personalo valdymą, fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą;

8.2. įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo ir LR darbo kodekso nuostatas bei su juo susijusių teisės aktų vykdymą;

8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką teisės klausimais;

8.4. užtikrinti tinkamą valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

8.5. užtikrinti viešąją tvarką įgyvendinant nusikaltimų prevencijos bei kontrolės programas ir kontroliuoti viešosios tvarkos reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;.

8.6. taikyti pažangias informacines technologijas Savivaldybės valdymo kokybei gerinti ir užtikrinti jų plėtrą;

8.7. užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo ir viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams;

8.8. organizuoti Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, vykdyti su viešaisiais pirkimais susijusių veiksmų koordinavimą, stebėseną, procesų vidaus kontrolę ir tobulinimą;

8.9. operatyviai organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Savivaldybės atliekamų skelbiamų ir neskelbiamų viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatytais terminais;

8.10. teikti pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės administraciniams filialams – seniūnijoms bei Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus.

 • užtikrinti civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą, mirčių registravimą ir kitų civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų suteikimą;
 • įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams.
 • užtikrinti Savivaldybės administracijos ūkinį ir materialinį aptarnavimą;
 • užtikrinti tinkamą Savivaldybės elektros ir šilumos ūkio priežiūrą, organizuoti administracijos patalpų, pastatų ir inventoriaus priežiūrą; 
 • organizuoti savivaldybės automobilių ūkio veiklą.
 1. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

9.1. kontroliuoja, kad Savivaldybės tarybos, mero (jeigu sekretoriatas nesudarytas), Savivaldybės administracijos dokumentų valdymas būtų vykdomas pagal Dokumentų rengimo taisykles ir kitus dokumentų valdymo reglamentuojančius teisės aktus;

9.2 registruoja gaunamus ir siunčiamus Savivaldybės administracijos dokumentus, įsakymus, Darbuotojų prašymus, asmenų prašymus bei skundus. Įsakymus, kurie yra teisės normų aktai, registruoja Teisės aktų registre (TAR);

9.3. registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus Savivaldybės tarybos, mero, potvarkius, asmenų prašymus ir skundus. Savivaldybės tarybos sprendimo projektus, Savivaldybės tarybos sprendimus, potvarkius, kurie yra teisės normų aktai,  registruoja Teisės aktų registre (TAR) (jeigu sekretoriatas nesudarytas);

9.4 .kontroliuoja, kad pavedimai, gaunami raštai, piliečių prašymai ir skundai būtų vykdomi laiku;

9.5. priima, užregistruoja korespondenciją, gaunamą per E. pristatymo sistemą ir savivaldybės el. paštu info@pagegiai.lt ir išsiuntinėja dokumentus adresatams ir vykdytojams (paštu, esant galimybei elektroniniu paštu arba E.-pristatymo priemonėmis);

9.6. organizuoja asmenų priėmimą Savivaldybės mero (jeigu sekretoriatas nesudarytas) ir Direktoriaus, prireikus telefonu ar kita ryšio priemone derina priėmimo vietą ir laiką;

9.7. tvirtina savivaldybės dokumentų kopijas ir išrašus;

9.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų  ir kitų dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

9.9. protokoluoja Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžius.

9.10. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda Savivaldybės administracijos archyvui nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas, rengia Skyriaus dokumentacijos planą, bei dokumentacijos plano papildymą;

9.11. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį;

9.12. įtraukia į  apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir užsienio valstybėje sudarytas santuokas, užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimus, užsienio valstybėje nutrauktas santuokas;

 • papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus;
 • išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas, pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
 • organizuoja iškilmingą santuokos ir gimimo registravimą, jei to pageidauja besituokiantys asmenys ir vaikų tėvai;
 • rengia medžiagą ir teikia išvadas bylose piliečiams, keičiantiems vardą, pavardę, tautybę, ir bylose, susijusiose su klaidų ištaisymu civilinės būklės aktų įrašuose;
 • saugo pirmųjų civilinės būklės aktų egzempliorius nustatytą laiką, tvarko sudarytų aktų įrašų apskaitą;
 • nustatyta tvarka teikia ataskaitas kompetentingoms institucijoms;
 • konsultuoja gyventojus teisės aktų, susijusių su santuoka ir šeima, taikymo klausimais, rengia atsakymus į paklausimus, prašymus, skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
 • tvarko Valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS);
 • rengia reikiamus dokumentus dėl Darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, atostogų, organizuoja konkursus Savivaldybės administracijos Darbuotojų bei Savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos Darbuotojų veiklos vertinimą;
 • formuoja administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Savivaldybės administracijos personalo metinius planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmoniškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • pildo Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • kartu su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybės administracijai nustatytus uždavinius;
 • vykdo tarnybinių nusižengimų tyrimą, rengia jų įforminimą;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos padalinių vadovais kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų Savivaldybės administracijoje gerinimo;
 • organizuoja biudžetinių įstaigų steigimą, viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimą;
 • atlieka pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną;
 • įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą;
 • dalyvauja organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus;
 • dalyvauja rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
 • dalyvauja atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus;
 • teikia valstybės garantuojamos pirminę teisinę pagalbą;
 • rengia Savivaldybės vardu ieškinius teismams, atsiliepimus į pareikštus ieškinius;
 • atstovauja Savivaldybės Tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos teises ir teisėtus interesus, ikiteisminėse ginčų institucijose, teisėsaugos institucijoje bei jų priimtų sprendimų vykdymo procese, gina jos teisėtus interesus;
 • rengia Skyriaus sutarčių projektus, derina kitų skyrių parengtų sutarčių projektus, kreipiasi į teismą dėl sutartinių prievolių nevykdymo arba netinkamo vykdymo;
 • derina rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • įgyvendina ir vykdo korupcijos prevenciją bei kontrolę Savivaldybėje, užtikrina veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą, formuoja tinkamą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros mechanizmą, siekia atskleisti korupcijos priežastis ir jas šalinti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo antikorupcinį teisės aktų vertinimą;
 • . nagrinėja asmenų prašymus ir skundus pagal skyriaus kompetenciją;
 • kaupia, apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir nustatytais terminas sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;
 • kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūras;
 • užtikrina, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, vykdymo;
 • rengia Savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir, esant poreikiui, einamaisiais biudžetiniais metais jį tikslina; vykdo Savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų viešųjų pirkimų plano vykdymo stebėseną;
 • rengia, tikslina ir skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę;
 • organizuoja ir užtikrina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių nustatymą, tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
 • sprendžia su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius klausimus, nagrinėja įmonių, įstaigų, kitų juridinių asmenų skundus, pretenzijas, paklausimus viešųjų pirkimų klausimais, užtikrina atsakymą į juos laiku;
 • skelbia Centrinės viešųjų pirkimų sistemos priemonėmis viešųjų pirkimų dokumentus, jų paaiškinimus, patikslinimus;
 • rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia viešųjų pirkimų ataskaitas;
 • skelbia laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir jų pakeitimus;
 • rengia/dalyvauja rengiant pirkimų sąlygas, pirkimo–pardavimo sutarčių projektus, raštų projektus tiekėjams ir Viešųjų pirkimų tarnybai, užtikrina viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentų ir raštų dėl viešųjų pirkimų projektų rengimą ir derinimą su atsakingomis institucijomis;
 • teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms;
 • organizuoja Viešųjų pirkimų komisijų darbą, vykdo komisijos pavedimus, prižiūri komisijos priimtų sprendimų vykdymą;
 • atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS), Centrinės perkančiosios organizacijos CPO.LT elektroninio katalogo (CPO.LT), Centrinės perkančiosios organizacijos informacinės sistemos (CPO IS) administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą ir administruoja Savivaldybės administracijos darbuotojams suteiktas naudojimosi CVP IS, CPO.LT, CPO IS ir kitų viešųjų pirkimų sistemų teises; peržiūri ir prireikus koreguoja CVP IS, CPO.LT, CPO IS ir kitose viešųjų pirkimų sistemose registruotų naudotojų sąrašus ir naudotojų įgaliojimų ribas, sukuria ir registruoja naujus naudotojus, kuria naudotojų grupes vykdomiems pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas, darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina jų prieigą;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų perduoda informaciją administracijos padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;
 • atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, stebėseną;
 • rengia aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektus skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybės administracinius filialus – seniūnijas bei Savivaldybei pavaldžias įstaigas viešųjų pirkimų klausimais, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl viešųjų pirkimų organizavimo;
 • organizuoja nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą;
 • prižiūri, ar Viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, administracijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai laiku ir tinkamai pateikė privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos);
 • derina administracijos, mero vardu sudaromų sutarčių projektus, užtikrindami, kad viešojo pirkimo sąlygos (laimėjęs pasiūlymas) atitiktų sutarties projektą, organizuoja sutarčių, sudarytų viešojo pirkimo būdu, kontrolę nuo sutarties sudarymo iki jos visiško įvykdymo;
 • prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrių „Viešieji pirkimai“ ir nuolat atnaujina informaciją;
 • kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir nustatytais terminais pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai (išskyrus mažos vertės pirkimus);
 • kontroliuoja ir prižiūri viešosios tvarkos reglamentuojančių teisės aktų laikymosi ir vykdymą;
 • organizuoja viešosios tvarkos ir teisės pažeidimų prevencijos programų rengimą;
 • analizuoja viešosios tvarkos pažeidimų priežastis, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl viešosios tvarkos užtikrinimo;
 • koordinuoja kitų Savivaldybės administracinių padalinių specialistų ir seniūnijų seniūnų, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, veiklą;
 • organizuoja informacinių technologijų plėtrą Savivaldybėje;
 • tvarko Savivaldybės informacinių sistemų duomenų bazes ir programas;
 • tvarko Pagėgių savivaldybės interneto svetainę;
 • atlieka sisteminę ir tinklinę kompiuterinių programų priežiūrą;
 • techniškai aptarnauja savivaldybės tarybos posėdžius, administruoja ir prižiūri posėdžių valdymo sistemą;
 • teikia statistikos duomenis;
 • atlieka kitus Direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams
 • organizuoja administracijos veiklai priskirtų patalpų, pastatų, įrenginių ir inventoriaus priežiūrą;
 • organizuoja elektros, šilumos ir geriamojo vandens tiekimą, šilumos ir elektros įrenginių eksploatavimą, paviršinio vandens ir nuotekų tvarkymą;
 • organizuoja ir tikrina administracijos pastatų apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio, santechnikos įrenginių, apsaugos signalizacijos ir kitų įstaigoje esančių ne gamybinės paskirties sistemų būklę, automobilių priežiūrą, remontą ir draudimą, esant poreikiui šalina nesunkius jų gedimus ir užtikrina normalų funkcionavimą, užtikrina administracijos pastatų sanitarinę būklę, valomų plotų priežiūrą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir kitų vėliavų iškėlimą;
 • ir kitiems teisės aktams.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.3. atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.4. dalyvauti mokymuose ir tobulinti kvalifikaciją;

10.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui.
 2. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;
12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

 1. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
 2. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Jurgita
Kunciūtė

Skyriaus vedėja
(gimdymo ir nėštumo atostogos)
+370 441 70401

j.kunciute@pagegiai.lt

Giedrė
Barauskienė

Vyresnioji specialistė
+370 441 57361
g.barauskiene@pagegiai.lt; info@pagegiai.lt

Viktorija
Juškevičienė

Sekretorė-referentė
+370 441 57482

v.juskeviciene@pagegiai.lt

Ingrida
Zavistauskaitė

Vyresnioji specialistė
+370 441 57482

i.zavistauskaite@pagegiai.lt

Giedrius
Bartkevičius

Informacinių sistemų vyresnysis specialistas
+370 441 70407
+37065263535
g.bartkevicius@pagegiai.lt; admin@pagegiai.lt

Valdas
Vytuvis

Vyriausiasis specialistas
+370 441 70411
+37065615106


v.vytuvis@pagegiai.lt

Jūratė
Milašauskienė

Specialistė
+370 441 70418j.milasauskiene@pagegiai.lt

Rita
Vidraitė

Vyriausioji specialistė
(vaiko priežiūros atostogos)

+370 441 57361
r.vidraite@pagegiai.lt

Monika
Aušraitė

Vyresnioji specialistė

+370 441 70418 m.ausraite@pagegiai.lt

Rasa
Žuklijūtė

Vyriausioji specialistė
+370 441 70413
+37065535121
r.zuklijute@pagegiai.lt

Elena
Komskienė

Vyriausioji specialistė
(civilinė metrikacija)
+370 441 48054
+37065018099
e.komskiene@pagegiai.lt

Ovik
Ambarcumian

Vyresnysis specialistas
(ūkvedys)

+370 441 57482
o.ambarcumian@pagegiai.lt

Vytautas
Rudžianskas

Vairuotojas

Sigitas
Gedvilas

Pastatų priežiūros darbininkas

Reda
Kasiliauskienė

Valytoja

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Skip to content