DOKUMENTŲ VALDYMO IR TEISĖS SKYRIUS

 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DOKUMENTŲ VALDYMO IR TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pagėgių savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
  2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės taryba, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrą.
  3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
  4. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant dokumentų valdymo  ir personalo politiką,  užtikrinti Savivaldybės veiksmų teisėtumą, atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose, vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimą teisės aktuose numatyta tvarka bei įdiegtų informacinių sistemų administravimas.
  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
  6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius
  7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Skyriaus uždaviniai:

8.1. užtikrinti dokumentų ir personalo valdymą, fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą;

8.2. įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo ir LR darbo kodekso nuostatas bei su juo susijusių teisės aktų vykdymą;

8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką teisės klausimais;

8.4. užtikrinti tinkamą valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

8.5. vykdyti ir organizuoti Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

8.6. taikyti pažangias informacines technologijas Savivaldybės valdymo kokybei gerinti ir užtikrinti jų plėtrą;

9. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

9.1. kontroliuoja, kad Savivaldybės tarybos, mero (jeigu sekretoriatas nesudarytas), Savivaldybės administracijos dokumentų valdymas būtų vykdomas pagal Dokumentų rengimo taisykles ir kitus dokumentų valdymo reglamentuojančius teisės aktus;

9.2 registruoja gaunamus ir siunčiamus Savivaldybės administracijos dokumentus, įsakymus, Darbuotojų prašymus, asmenų prašymus bei skundus. Įsakymus, kurie yra teisės normų aktai, registruoja Teisės aktų registre (TAR);

9.3. registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus Savivaldybės tarybos, mero, potvarkius, asmenų prašymus ir skundus. Savivaldybės tarybos sprendimo projektus, Savivaldybės tarybos sprendimus, potvarkius, kurie yra teisės normų aktai,  registruoja Teisės aktų registre (TAR) (jeigu sekretoriatas nesudarytas);

9.4 .kontroliuoja, kad pavedimai, gaunami raštai, piliečių prašymai ir skundai būtų vykdomi laiku;

9.5. priima, užregistruoja korespondenciją, gaunamą per E. pristatymo sistemą ir savivaldybės el. paštu info@pagegiai.lt ir išsiuntinėja dokumentus adresatams ir vykdytojams (paštu, esant galimybei elektroniniu paštu arba E.-pristatymo priemonėmis);

9.6. organizuoja asmenų priėmimą Savivaldybės mero (jeigu sekretoriatas nesudarytas) ir Direktoriaus, prireikus telefonu ar kita ryšio priemone derina priėmimo vietą ir laiką;

9.7. organizuoja ir planuoja (jeigu sekretoriatas nesudarytas) Savivaldybės tarybos posėdžius, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų posėdžiuos, sudaro jų darbotvarkių projektus, bei protokoluoja juos;

9.8. tvirtina savivaldybės dokumentų kopijas ir išrašus;

9.9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų  ir kitų dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

9.10. protokoluoja Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžius ir Savivaldybės administracijos Darbuotojų pasitarimus;

9.11. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda Savivaldybės administracijos archyvui nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas, rengia Skyriaus dokumentacijos planą, bei dokumentacijos plano papildymą;

9.12. tvarko Valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS);

9.13. rengia reikiamus dokumentus dėl Darbuotojų priėmimo, atostogų, perkėlimo ir atkleidimo iš jų, organizuoja konkursus Savivaldybės administracijos Darbuotojų bei Savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

9.14. organizuoja Savivaldybės administracijos Darbuotojų veiklos vertinimą;

9.15. formuoja administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Savivaldybės administracijos personalo metinius planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmoniškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

9.16. pildo Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

9.17. kartu su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybės administracijai nustatytus uždavinius;

9.18 vykdo tarnybinių nusižengimų tyrimą, rengia jų įforminimą;

9.19. pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos padalinių vadovais kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų Savivaldybės administracijoje gerinimo;

9.20. organizuoja Darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais;

9.21. organizuoja biudžetinių įstaigų steigimą, viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimą;

9.22. atlieka pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną;

9.23. įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą;

9.24. dalyvauja organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus;

9.25. dalyvauja rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;

9.26. dalyvauja atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus;

9.27. teikia valstybės garantuojamos pirminę teisinę pagalbą;

9.28. rengia Savivaldybės vardu ieškinius teismams, atsiliepimus į pareikštus ieškinius;

9.29. atstovauja Savivaldybės Tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos teises ir teisėtus interesus, ikiteisminėse ginčų institucijose, teisėsaugos institucijoje bei jų priimtų sprendimų vykdymo procese, gina jos teisėtus interesus;

9.30. rengia Skyriaus sutarčių projektus, derina kitų skyrių parengtų sutarčių projektus, kreipiasi į teismą dėl sutartinių prievolių nevykdymo arba netinkamo vykdymo;

9.31. derina rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

9.32. įgyvendina ir vykdo korupcijos prevenciją bei kontrolę Savivaldybėje, užtikrina veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą, formuoja tinkamą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros mechanizmą, siekia atskleisti korupcijos priežastis ir jas šalinti;

9.33. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo antikorupcinį teisės aktų vertinimą;

9.34. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus pagal skyriaus kompetenciją;

9.35. kaupia, apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir nustatytais terminas sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;

9.36. organizuoja ir užtikrina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių nustatymą, tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

9.37. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir nustatytais terminais pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;

9.38. viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai (išskyrus mažos vertės pirkimus);

9.39. organizuoja informacinių technologijų plėtrą Savivaldybėje;

9.40. tvarko Savivaldybės informacinių sistemų duomenų bazes ir programas;

9.41. tvarko Pagėgių savivaldybės interneto svetainę;

9.42. atlieka sisteminę ir tinklinę kompiuterinių programų priežiūrą;

9.43. techniškai aptarnauja savivaldybės tarybos posėdžius, administruoja ir prižiūri posėdžių valdymo sistemą;

9.44. teikia statistikos duomenis;

9.45. atlieka kitus Direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.3. atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.4. dalyvauti mokymuose ir tobulinti kvalifikaciją;

10.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

13. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

14. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

 

 

Darbuotojų sąrašas

Jurgita
Kunciūtė

Skyriaus vedėja
(8 441) 70401

j.kunciute@pagegiai.lt

Giedrė
Barauskienė

Vyresnioji specialistė
(8 441) 57361
g.barauskiene@pagegiai.lt; info@pagegiai.lt

Viktorija
Juškevičienė

Sekretorė-referentė
(8 441) 57482

v.juskeviciene@pagegiai.lt

Ingrida
Zavistauskatė

Vyresnioji specialistė
(8 441) 76724

i.zavistauskaite@pagegiai.lt

Evelina
Mikelienė

Vyriausioji specialistė
(vaiko ir priežiūros atostogos)e.mikeliene@pagegiai.lt

Giedrius
Bartkevičius

Informacinių sistemų vyresnysis specialistas
(8 441) 70407
865263535
g.bartkevicius@pagegiai.lt; admin@pagegiai.lt

Valdas
Vytuvis

Vyriausiasis specialistas
(8 441) 70411
865615106


v.vytuvis@pagegiai.lt

Jūratė
Milašauskienė

Specialistė
(8 441) 70418j.milasauskiene@pagegiai.lt

Rita
Vidraitė

Vyriausioji specialistė
(vaiko priežiūros atostogos)
(8 441) 57361
r.vidraite@pagegiai.lt

Laimutė
Mickevičienė

Vyriausioji specialistė
(kalbos ir archyvo tvarkytoja)
l.mickeviciene@pagegiai.lt

Skip to content