VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS MARŠRUTAI

Informaciją apie maršrutus ir tikslius grafikus galima rasti https://stops.lt/taurage/#taurage

Autobusų tvarkaraštis (išvykimas iš Pagėgių autobusų stoties)

naujas

Informacija

Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-128 “Dėl vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų bilietų kainų patvirtinimo” patvirtino bilietų kainas:

 • Pagėgių savivaldybės vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų vienkartinio bilieto (įskaitant parduodamo autobuse ir internetu)
  kainą – 1,00 Eur (su PVM);
 • vienkartinio bilieto (įskaitant parduodamo autobuse ir internetu) su 50 procentų nuolaida –  0,50 Eur (su PVM);
 • vienkartinio bilieto (įskaitant parduodamo autobuse ir internetu) su 80 procentų nuolaida – 0,20 Eur (su PVM).

Pagėgių savivaldybės vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų elektroninių terminuotų neriboto kelionių skaičiaus vardinių bilietų kainas su
80 procentų nuolaida: 

 • 30 dienų vardinio bilieto – 2,00 Eur (su PVM);
 • 180 dienų vardinio bilieto – 8,00 Eur (su PVM);
 • 365 dienų vardinio bilieto – 12,00 Eur (su PVM).

Išimtys:

 • vaikai iki 7 metų amžiaus vežami nemokamai;
 • 100 procentų važiavimo Pagėgių savivaldybės vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais nuolaida taikoma mokiniams, kurie mokosi Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), pateikusiems mokinio pažymėjimą;
 • terminuoti neriboto kelionių skaičiaus autobusų bilietai galioja visuose Tauragės regiono savivaldybių įsteigtuose vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose;
 • elektroninių terminuotų neriboto kelionių skaičiaus bilietų pardavimą vykdo viešoji įstaiga ,,Žaliasis regionas“.

PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės tarybos
2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T- 8

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO, VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE TAISYKLĖS, KELEIVIŲ ĮLAIPINIMO IR IŠLAIPINIMO STOTELĖSE TVARKA, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS POREIKIO IR AUTOBUSŲ STOČIŲ STEIGIMO KRITERIJAI IR TVARKA

 1. SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Keleivių ir bagažo vežimo, vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais Pagėgių savivaldybėje taisyklės, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarka, viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio ir autobusų stočių steigimo kriterijai ir tvarka (toliau – Taisyklės) nustato keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais Pagėgių savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarką, keleivių bilietų rekvizitus, jų pardavimo ir naudojimo tvarką, bagažo maksimalų dydį, bagažo vežimo ir gyvūnų vežimo tvarką, draudžiamų vežti ir saugoti daiktų sąrašą, rastų daiktų saugojimo ir realizavimo tvarką, ir keleiviams aptarnauti skirtų stotelių miesto bei kaimo gyvenamosiose vietovėse ir keliuose įrengimo ir priežiūros tvarką, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarką,  viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikį, tvarkaraščių sudarymo kriterijus ir autobusų stočių steigimo ir naudojimo tvarką. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių tvirtinimo“ (toliau – susisiekimo ministro patvirtintos taisyklės) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą ir viešųjų paslaugų teikimą vietinio susisiekimo maršrutais. Taisyklės yra privalomos visiems vežėjams ir ekipažams, vežantiems keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Pagėgių savivaldybėje, keleiviams, važiuojantiems vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Pagėgių savivaldybėje, šių vežėjų, ekipažų ir keleivių kelių transporto kontrolę atliekančioms įstaigoms, įmonėms ir jų pareigūnams ar darbuotojams.
 2. Vežėjai gali vežti keleivius tik turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Europos Bendrijos (toliau – Bendrija) licenciją verstis keleivių vežimu autobusais, turinčiais atitinkamai licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją.
 3. Keleivių vežimą vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusais organizuoja Pagėgių savivaldybė (toliau – Savivaldybė) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • ekipažas – vienas ar keli vairuotojai ir kiti vežėjo paskirti asmenys;
  • keleivių salonas – autobuso salono dalis, kurioje yra autobuso keleiviai;
  • kontrolierius – Lietuvos transporto saugos administracija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Savivaldybės ar jos įgalioti asmenys, taip pat asmenys, kuriems įstatymai suteikia teisę kontroliuoti keleivinių kelių transporto priemonių ekipažus, šiomis transporto priemonėmis važiuojančius keleivius ir vežamą bagažą;
  • vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir bagažą vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Pagėgių savivaldybėje;
  • maršrutas – gatvės ar kelio trasa, kuria keleiviai vežami transporto priemone nustatytu dažnumu, kelionės metu įlaipinant / išlaipinant keleivius tik tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų eismo tvarkaraščių;
  • kelionės bilietas – keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas:
   • vienkartinis popierinis bilietas, atspausdintas kasos aparatu autobuse. Biliete nurodama: bilieto numeris, maršruto numeris, bilieto kaina, data ir laikas, stotelės, kurioje parduotas bilietas, pavadinimas;
   • elektroninis bilietas (toliau – bilietas):
    • vienkartinis e. bilietas, už kurį atsiskaitoma iš e. bilieto kortelės e. piniginės, mobiliosios programėlės „Skenuok ir važiuok“ (toliau – mobilioji programėlė) ar kitos elektroninės laikmenos;
    • terminuotas e. bilietas, nustatyto termino / dienų skaičiaus bilietas, esantis e. bilieto kortelėje, mobiliojoje programėlėje ar kitoje elektroninėje laikmenoje;
   • kontrolės bilietas – bilietas, įsigyjamas tik kontrolės metu iš vairuotojo, jei kontrolės metu keleivis neturėjo tinkamo iš anksto (iki kontrolės vykdymo) pažymėto / aktyvuoto bilieto. Už bilietą atsiskaitoma grynaisiais pinigais, bilietas atspausdinamas kasos aparatu autobuse. Biliete nurodoma: bilieto numeris, maršruto numeris, bilieto kaina, data ir laikas, stotelės, kurioje parduotas bilietas, pavadinimas.
  • bilieto kortelėelektroninė laikmena, kurią žymint galima atsiskaityti už važiavimą vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Pagėgių savivaldybėje;
  • kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, kituose keleivių ir bagažo vežimą vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais reguliuojančiuose teisės aktuose.

2. SKYRIUS
EISMO ORGANIZAVIMAS IR VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 1. Reguliaraus susisiekimo autobusais reisai (toliau – reguliarūs reisai) organizuojami tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtinimo“, patvirtintus Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas.
 2. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu sudaroma sutartis.
 3. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:
  • sutarties kopiją vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu;
  • Savivaldybės vykdomosios institucijos (toliau – Vykdomoji institucija) arba jos įgalioto viešojo administravimo subjekto patvirtintą eismo tvarkaraštį;
  • licencijos kopiją (Bendrijos licencijos kopiją);
  • kasos aparatą, įregistruotą pagal galiojančius teisės aktus;
  • kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.
 4. Reguliarių reisų metu autobusas privalo atvykti į autobusų stoteles eismo tvarkaraštyje nurodytu laiku.
 5. Apie reguliaraus autobusų eismo nutraukimą ir pakeitimus keleiviams turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, o stotelėse informacija atnaujinama iš vakaro arba tą pačią dieną.
 6. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai pradedami, koreguojami, nutraukiami Savivaldybės iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Keleivių vežimo autobusais sutartis su vežėjais sudaro, keičia ar nutraukia Savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas viešojo administravimo subjektas.
 8. Savivaldybės gyventojų susisiekimas tarp kitų aplinkinių vietovių ir Pagėgių, kaip administracinio vieneto, centro užtikrinamas vietinio susisiekimo maršrutais, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Savivaldybės finansines galimybes. Vietinio susisiekimo maršrutai nustatomi, keičiami ir (ar) panaikinami Savivaldybės mero potvarkiu. Informaciją apie vietinio susisiekimo maršrutų pasikeitimus skelbia ir atnaujina vežėjai.
 9. Nustatant naują vietinio susisiekimo maršrutą, nurodomas jo pavadinimas, stotelių pavadinimai, bendras maršruto trasos ilgis ir atstumai tarp maršruto stotelių.
 10. Naujas vietinio susisiekimo maršrutas nustatomas, kaikeleivių susisiekimo negalima užtikrinti pakeičiant vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, transporto priemonių talpą) esamuose maršrutuose.
 11. Autobusų išvykimo dažnumas nustatomas atsižvelgiant į keleivių srautus irį poreikį atvežti (parvežti) į (iš) švietimo ir mokslo įstaigų mokinius.
 12. Esantys vietinio susisiekimo maršrutai keičiami, atsižvelgiant į veiklos efektyvumą, gyventojų poreikius, sezoniškumą ir kitas objektyvias aplinkybes.
 13. Planuojant naujus ar koreguojant esamus vietinio susisiekimo maršrutus prioritetas teikiamas mokinių atvežimui (parvežimui) į (iš) švietimo ir mokslo įstaigas.

3. SKYRIUS
AUTOBUSŲ STOTYS IR STOTELĖS

 1. Naujos autobusų stotys Savivaldybės teritorijoje gali būti steigiamos tik Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose vietose, gavus Savivaldybės tarybos pritarimą steigti naują autobusų stotį ir atitinkant šiuos kriterijus ir reikalavimus:
  • ne mažiau kaip 10 kiekvieną dieną iš stoties išvykstančių autobusų skaičius;
  • atskira dispečerinė tarnyba;
  • bilietų keleiviams pardavimo rūšys: einamasis, išankstinis;
  • atskiri keleivių įlaipinimo peronai;
  • atskiri keleivių išlaipinimo peronai;
  • atskira autobusų stovėjimo aikštelė;
  • keleivių laukiamoji salė ir patalpos stoties tarnyboms.
 2. Stotelių vietas vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose nustato Vykdomoji institucija, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju). Stoteles ir nustatyto pavyzdžio kelio ženklus įrengia ir prižiūri kelių (gatvių) savininkai (valdytojai). Prioritetas stotelių įrengimui yra tos vietos, kuriose yra užtikrintas patogus sveikatos, švietimo, mokslo, socialinių, kultūros, geležinkelio stočių ir kitų viešųjų paslaugų teikimas.
 3. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KPT 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro tvirtinamų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus, ant ženklo nurodomas stotelės pavadinimas.
 4. Atsižvelgdama į keleivių srautus ir eismo intensyvumą, Vykdomoji institucija gali nustatyti ir įrengti stoteles pagal pareikalavimą.
 5. Vietinio susisiekimo maršrutų stotelėse informaciją pateikia ir atnaujina vežėjai pagal patvirtintą maršruto eismo tvarkaraštį (-ius). Informacijos apie vežėjų eismo tvarkaraštį (-ius) skelbimas apmokamas vežėjų lėšomis.
 6. Informacija apie autobusų reiso (-ų) nutraukimą ar pakeitimą vietinio susisiekimo maršrutų stotelėse atnaujinama ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas. Apie pasikeitimus paskelbiama vežėjų interneto svetainėje ir Vykdomosios institucijos interneto svetainėje pagegiai.lt.

4. SKYRIUS
BILIETŲ KORTELĖS, BILIETAI, JŲ ŽYMĖJIMAS IR PARDAVIMAS

 1. Vežant keleivius reguliariais reisais, kelionės bilietas yra būtinas. Bilietai yra vienkartiniai ir terminuotieji. Jie gali būti popieriniai arba elektroniniai (įrašyti į specialią e. bilieto kortelę, mobiliąją programėlę ar kitą elektroninę laikmeną).
 2. Vienkartiniuose vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų bilietuose (bagažo kvituose) turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas ir kodas, kompetentingos įstaigos suteiktas maršruto numeris ir pavadinimas, reiso numeris, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, bilieto (bagažo kvito) kaina, Transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma ir išvykimo aikštelės numeris (jei bilietas parduodamas autobusų stoties kasoje). Autobusuose vežėjai privalo naudoti kasos aparatus, numatytus Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Keleiviams, pageidaujantiems įsigyti terminuotus bilietus, išduodamos vardinės e. bilieto kortelės. Vardinėmis e. bilieto kortelėmis naudotis gali tik jų savininkai. Jų negalima perduoti naudotis nei šeimos nariams, nei artimiesiems, nei kitiems asmenims. Naudojimasis kitam asmeniui priklausiančia vardine e. bilieto kortele užtraukią teisinę atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka.
 4. bilietas pažymimas / aktyvuojamas pridedant e. bilieto kortelę prie elektroninio komposterio autobuse arba nuskenuojant QR kodą mobiliąja programėle ir galioja biliete nustatytą terminą. E. bilietas žymimas elektroniniame komposteryje arba mobiliajame telefone kiekvieną kartą keleiviui įlipus į autobusą visą terminuoto bilieto galiojimo laikotarpį.
 5. Vienkartinį popierinį bilietą iš vairuotojo įsigijusiam keleiviui žymėti komposteriu nereikia ir toks bilietas galioja iki paskutinės maršruto stotelės tame pačiame autobuse. 
 6. Reguliarių reisų metu vežėjai, parduodami vienkartinius bilietus, privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.
 7. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra kelionės bilietai. Bilietą privalo turėti kiekvienas keleivis, išskyrus vaikus iki 7 metų.
 8. Reguliaraus susisiekimo autobusų ekipažas vienkartinius popierinius bilietus privalo parduoti tik autobuso stotelėje. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti vienkartinių popierinių bilietų. Draudžiama vietoj vieno bilieto parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida.
 9. Keleivis, atsisakęs įsigyti kelionės bilietą, išlaipinamas iš autobuso.
 10. Jeigu ekipažams pagal Taisyklėse išdėstytas sąlygas neužtenka laiko parduoti bilietų visiems į autobusą įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į Vykdomąją instituciją arba į jos įgaliotą viešojo administravimo subjektą, sudariusią sutartį vežti keleivius konkrečiu maršrutu, dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.
 11. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų autobusais lengvatomis, įsigiję vienkartinius bilietus su atitinkamo dydžio nuolaidomis ir pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus.

5. SKYRIUS
KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS IR IŠLAIPINIMAS

 1. Keleiviai autobuso laukia stotelėse ir gali įlipti ar išlipti tik jam visiškai sustojus.
 2. Į stotelėje sustojusį autobusą įlipama pro priekines autobuso duris (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais ir asmenis, turinčius baltąją ar kitos spalvos lazdelę, bei asmenis, vežančius dviratį ar paspirtuką), o išlipama pro galines ir vidurines autobuso duris.
 3. Keleiviai vietą turi užimti taip, kad netrukdytų kitiems keleiviams, o privažiavę reikalingą stotelę, priartėti prie galinių ar vidurinių durų ir, autobusui sustojus, nedelsdami išlipti.
 4. Vežant keleivius žiemos metu arba kai oro temperatūra yra žemesnė negu 0 °C, autobuso salonas turi būti šildomas.

6.SKYRIUS
BAGAŽO VEŽIMAS

 1. Kiekvienam keleiviui leidžiama nemokamai vežtis vieną ne didesnį kaip viena keleivio vieta rankinį bagažą, kurio matmenų (a + b + h) suma ne didesnė kaip 120 cm, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų (a + b + h) suma ne didesnė kaip 120 cm,  neužimant papildomos laisvos sėdimos vietos, taip pat vaikiškus vežimėlius. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei nurodyta šiame punkte, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.
 2. Keleivis, pažymėjęs arba įsigijęs papildomą vienkartinį popierinį bilietą, gali vežtis bagažą, kurio matmenų (a + b + h) suma ne didesnė kaip 180 cm, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kai bendra jo matmenų (a + b + h) suma ne didesnė kaip 180 cm. Tokiu atveju bilietas turi būti be nuolaidos, neatsižvelgiant į tai, kad keleivis turi teisę pirkti bilietą su nuolaida.
 3. Autobusais draudžiama vežti bagažą, kurio matmenų (a + b + h) suma didesnė kaip 180 cm (išskyrus neįgaliųjų ar vaikiškus vežimėlius), taip pat degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyviąsias medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas, smailius, aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, šaunamuosius ginklus (išskyrus turintiems leidimą įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus, išduotą teritorinių policijos įstaigų), daiktus, kurie gali sutepti sėdynes arba keleivių drabužius.
 4. Už savo vežamo bagažo saugumą atsako keleivis.

7. SKYRIUS
GYVŪNŲ VEŽIMAS

 1. Keleivis turi teisę neužimant sėdimos vietos nemokamai vežti gyvūnus taroje (gyvūnų transportavimui skirtuose krepšiuose, narvuose, dėžėse ir kt.), kurios dydis neturi viršyti Taisyklių 39 punkte nurodytų matmenų. Draudžiama vežti gyvūnus be taros ar viršijant 39 punkte nustatytą taros dydį, išskyrus Taisyklių 40 punkte numatytus atvejus.
 2. Tara, kurioje vežamas gyvūnas, neturi trukdyti keleiviams judėti autobuse, tepti autobuso saloną, sėdynes ar keleivių drabužius.
 3. Keleivis, turėdamas dokumentus, kuriuose nurodomos gyvūno skiepų žymos, turi teisę vežti šunį ar katę be taros nemokamai. Šuo turi būti su antsnukiu (išskyrus šunis, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti, bei šunis asistentus, skirtus padėti judėti negalią turintiems žmonėms), laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio ir neturi užimti sėdimos vietos.
 4. Gyvūnui priteršus autobuso saloną, jį vežantis keleivis privalo nedelsdamas išvalyti suteptą autobuso salono vietą.
 5. Vežamas gyvūnas neturi trikdyti kitų keleivių. Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei ir privalo ją atlyginti, taip pat laikytis Gyvūnų laikymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje taisyklių.

8. SKYRIUS
DVIRAČIŲ IR MIKROMOBILUMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ VEŽIMAS

 1. Leidžiama vežti dviračius autobuso salone, išskyrus piko metu, darbo dienomis nuo 7 iki 9 val. ir nuo 16 iki 19 val., neįgaliesiems asmenims skirtoje vietoje autobuso viduryje. Jei vieta, skirta neįgaliems asmenims su vežimėliais ar keleiviams su vaikų vežimėliais, yra užimta,  dviračio vežti negalima.
 2. Paspirtukus ir elektrinius paspirtukus, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW ir kurių didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h (toliau– paspirtukas), riedžius, riedlentes ir kitas nedideles mikromobilumo priemones galima vežti visuose autobusuose. Keleiviai turi juos vežti sulenktus į transportavimo padėtį, jei tai leidžia priemonės konstrukcija.
 3. Dviratį, paspirtuką, riedį, riedlentę ir kitą nedidelę mikromobilumo priemonę leidžiama vežti tik įsitikinus, kad transporto priemonė švari ir jos transportavimas netrukdys saugiai ir komfortiškai kitų keleivių kelionei. Jei kelionės metu neužtikrinama anksčiau nurodyta sąlyga, dviratį, paspirtuką, ar kitą nedidelę mikromobilumo priemonę vežantis keleivis privalo išlipti artimiausioje stotelėje, priešingu atveju kontrolierius ar vairuotojas turi teisę jį išlaipinti.
 4. Keleivis, norintis vežti dviratį ar paspirtuką, į autobusą įlipa paskutinis. Į autobusą norint įlipti keleiviui su neįgaliojo vežimėliu, dviratį vežantis keleivis privalo užleisti neįgaliajam skirtą vietą ir išlipti toje pačioje stotelėje.
 5. Dviratį, paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilumo transporto priemonę vežantis keleivis atsako už išteptus kitų keleivių drabužius, daiktus, taip pat dėl jų vežimo kylančios grėsmės kitų keleivių saugumui ir autobuso salono apgadinimą.
 6. Keleivis šiame skyriuje nustatytu būdu / atvejais gali nemokamai vežti tik vieną dviratį, paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilią transporto priemonę.

9. SKYRIUS
VEŽĖJO IR EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

 1. Vežėjas privalo:
  • užtikrinti keleivių saugumą;
  • laikytis informacijos pateikimo ir autobusų apipavidalinimo tvarkos;
  • keleiviams vežti skirti techniškai tvarkingus autobusus, atitinkančius sanitarijos, higienos reikalavimus;
  • nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas ir standartus. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir, joms pasitvirtinus, taikyti ekipažams įstatymuose numatytas poveikio priemones.
 2. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutu, esant neišvažiuojamiems keliams, sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, įvykus stichinėms nelaimėms, kilus grėsmei saugiam eismui, apie tai nedelsiant pranešdamas Vykdomajai institucijai arba jos įgaliotam viešojo administravimo subjektui su kuria sudaryta keleivių vežimo sutartis, sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Ekipažas privalo:
  • užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garso ir vaizdo aparatūros garsaus naudojimo ir pan.);
  • nepriimti ir išlaipinti artimiausioje bet kurio tipo stotelėje atitinkamo bilieto neturinčius, neblaivius, nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu, trikdančius kitų keleivių ramybę ir kliudančius ekipažų darbui keleivius;
  • įvertinęs susidariusią situaciją, iškviesti policiją, tam naudodamas mobiliojo ar kito galimo ryšio priemones;
  • būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, padėti neįgaliems asmenims patekti į autobusą ir iš jo išlipti, parduoti vienkartinius popierinius bilietus, informuoti apie mokėjimo už važiavimą, elgesio autobuse tvarką, keleivių pareigas ir teises, laikytis grafiko, pranešti apie maršruto pakeitimą, apie galimybes tęsti kelionę sugedus autobusui, apie bilietų tikrinimą;
  • kelionės metu turėti privalomus ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;
  • laikytis patvirtintų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
  • nepažeisti autobuso talpumo normų;
  • prižiūrėti tvarką ir švarą autobuse;
  • galinėse stotelėse sutvarkyti ir išvėdinti autobuso saloną;
  • keleivius įlaipinti tik pro autobuso priekines duris (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais ir asmenis, turinčius baltąją ar kitos spalvos lazdelę), o išlaipinti pro galines ir vidurines autobuso duris;
  • pamatęs kontrolierius, blokuoti autobuse esančius komposterius;
  • kelionės metu reikalauti, kad keleiviai įsigytų ar pažymėtų bilietus.
 4. Ekipažui autobuse draudžiama rūkyti, garsiai naudoti garso, vaizdo aparatūrą ir kitą panašaus pobūdžio įrenginį ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.
 5. Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už keleivių vežimą nuo kelionės pradžios iki jos pabaigos.
 6. Už kliudymą kontrolieriams atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų nevykdymą taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė.

10. SKYRIUS
KELEIVIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Keleivis į autobusą įlipa ir išlipa tik autobusų stotelėse.
 2. Keleivis privalo:
  • įlipdamas į vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusą, turėti pasiruošęs e. bilieto kortelę, mobiliąją programėlę ar kitą elektroninę laikmeną (su galiojančiu terminuotu bilietu arba pinigais e. piniginėje) ir, įlipęs į autobusą, nedelsdamas tinkamai ją pažymėti, arba turėti pinigų vienkartiniam popieriniam bilietui nusipirkti iš vairuotojo, taip pat turėti pasiruošęs asmens dokumentus (originalus), patvirtinančius teisę į įstatymų numatytas lengvatas:
   • galiojantį pensininko, studento ar moksleivio pažymėjimą ar kitą dokumentą (originalus), suteikiantį teisę į konkretų bilieto tipą ir lengvatą;
   • galiojantį dokumentą (originalą), suteikiantį teisę važiuoti nemokamai;
  • saugoti vienkartinį popierinį bilietą iki kelionės pabaigos, pateikti jį, reikalaujant ekipažui ar kontrolę vykdančiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai važiuoja vaikai iki 7 metų;
  • neturėdamas dokumento (originalo), patvirtinančio teisę naudotis bilietu su nuolaida, pirkti vienkartinį popierinį bilietą ar e. bilietą už visą kainą;
  • pasirūpinti savo saugumu, jei yra laisvų sėdimų vietų, atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovėdamas laikytis už turėklų;
  • galinėje maršruto stotelėje išlipti;
  • autobusui sugedus, išlipti iš autobuso.
 3. Pažymėtas elektroninis arba įsigytas vienkartinis popierinis bilietas suteikia teisę važiuoti vienu autobusu viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Terminuotas bilietas suteikia teisę važiuoti autobusais atitinkamos rūšies biliete nurodytomis sąlygomis.
 4. Keleivis turi teisę:
  • nemokamai vežtis vaikus iki 7 metų (vairuotojo, ekipažo ar kontrolieriaus prašymu pagrįsti vaiko, gimusio po 2017 m. sausio 1 d., amžių, privaloma parodyti ne gimimo liudijimą, o gimimo įrašą liudijantį išrašą);
  • informuoti ekipažą apie pastebėtus autobuso gedimus ir apie asmenis, gadinančius autobusą ir jos įrangą.
 5. Keleiviams draudžiama:
  • važiuoti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti autobuso išorę ir vidų, laikyti kojas ant sėdynių, lipti ant jų, leisti ant sėdynių stovėti vaikams arba dėti ant jų bagažą, autobuse šiukšlinti, spjaudyti, keiktis, rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotikus ar psichotropines medžiagas, triukšmauti, smurtauti ar kitais veiksmais pažeisti viešąją tvarką;
  • autobusui važiuojant, keleiviams atidaryti kabinos duris, kalbinti vairuotoją ar kitaip jam trukdyti;
  • važiuoti autobuso vairuotojo darbo vietoje arba stovint ant autobuso laiptelių;
  • autobuse trukdyti vairuotojui uždaryti duris;
  • važinėti po autobuso saloną su vežamais dviračiais, paspirtukais, elektriniais paspirtukais, riedlentėmis, riedžiais, riedučiais ir kitomis mikromobilumo priemonėmis.
 6. Apgadinęs autobuso išorę, vidų, sulaužęs inventorių, išdaužęs langus ar kitaip sugadinęs autobusą, kaltininkas atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir turi atlyginti materialinę žalą.
 7. Keleiviai privalo laikytis Taisyklėse nustatytos tvarkos.

11. SKYRIUS
INFORMAVIMAS APIE VAIZDO STEBĖJIMĄ

 1. Vežėjo autobusuose vykdomas vaizdo stebėjimas: autobusuose gali būti įrengta stacionari vaizdo stebėjimo įranga, ant kontrolierių rūbų pritvirtinta mobili vaizdo stebėjimo įranga. Informacija apie vaizdo stebėjimą keleiviams pateikiama lipdukuose ant autobuso arba autobuso viduje ir ant kontrolierių aprangos arba įrangos. Vaizdas stebimas siekiant užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, vežėjo darbuotojų ir klientų asmens ir turto apsaugą. Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas – tinkamas vežėjo viešųjų paslaugų klientams teikimas, vežėjo ar klientų teisių ir teisėtų interesų saugojimas ir gynimas.
 2. Vaizdo duomenys yra saugomi iki 14 dienų. Suėjus šiam terminui, duomenys yra sunaikinami be galimybės juos atkurti. Vaizdo duomenys gali būti peržiūrimi ir naudojami tik esant pagrįstam teisiniam pagrindui.

12. SKYRIUS
REKOMENDACIJOS KELEIVIAMS

 1. Keleiviams rekomenduojama:
  • pirmumo teisę įlipti į autobusą suteikti neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims, senyvo amžiaus žmonėms;
  • sėdimas vietas, virš kurių yra užrašas „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkamas simbolis, užleisti Taisyklių 69.1 papunktyje nurodytiems asmenims;
  • perkant vienkartinį popierinį bilietą autobuse, būti pasiruošus tikslią sumą, reikalingą kelionei apmokėti, arba atsiskaityti ne didesniu kaip 5 eurų banknotu;
  • pasižymėjus / aktyvavus e. bilietą, stebėti komposterio ekraną ir įsitikinti, kad tikrai sumokėta už važiavimą;
  • nusipirkus vienkartinį popierinį bilietą iš vairuotojo, patikrinti, ar gautas toks bilietas, kokio prašyta. Būtina patikrinti bilieto numerį, maršruto numerį, bilieto kainą, datą ir laiką, stotelės, kurioje parduotas bilietas, pavadinimą.

13. SKYRIUS
VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

 1. Kontrolierius privalo būti prisisegęs skiriamąjį ženklą (identifikacinę kortelę) arba vilkėti uniformą, keleivio prašymu, parodyti kontrolieriaus pažymėjimą.
 2. Kontrolierius turi teisę sustabdyti autobusą specialia stabdymo lazdele (krivule) vietose, kur nedraudžia Kelių eismo taisyklės, įlipti į autobusą prieš išlipant ir įlipant keleiviams, nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus autobuse.
 3. Ekipažas privalo sustabdyti autobusą, pranešti keleiviams apie kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, parodyti ekipažo reikalaujamus dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus kontrolierių reikalavimus.
 4. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.
 5. Kontrolierius tikrina:
  • kaip vežėjai, ekipažai, keleiviai laikosi Lietuvos Respublikos keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reguliuojančių keleivių vežimą;
  • kaip vežėjai ir ekipažai laikosi patvirtintų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
  • ar ekipažai teisingai parduoda bilietus.
 6. Reguliarių reisų metu autobuso ekipažas privalo turėti ir pateikti kontrolieriui paprašius:
  • vairuotojo pažymėjimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);
  • transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);
  • patvirtintą autobuso eismo tvarkaraštį;
  • Savivaldybės administracijos patvirtintos sutarties vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu kopijas;
  • licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;
  • kasos aparatą;
  • kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.
 7. Nustatęs, kad vežėjas ar ekipažas pažeidžia Taisyklių reikalavimus, kontrolierius surašo atitinkamą aktą arba administracinio nusižengimo protokolą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu.
 8. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusuose keleivis privalo pateikti kontrolieriui vieną iš šių dokumentų:
  • vienkartinį popierinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo (jei bilietas su nuolaida, – taip pat ir dokumentą (originalą), suteikiantį teisę į lengvatą);
  • bilieto kortelę ar mobiliąją programėlę (ar kitą elektroninę laikmeną) su pažymėtu vienkartiniu ar terminuotu bilietu (jei bilietas su nuolaida, – taip pat ir dokumentą (originalą), suteikiantį teisę į lengvatą);
  • galiojantį dokumentą (originalą), suteikiantį teisę važiuoti nemokamai.
 9. Keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jeigu kontrolės metu jis neturi vienkartinio bilieto arba pateikė:
  • nežymėtą e. bilietą arba neaktyvuotą bilietą mobiliojoje programėlėje;
  • bilietą su nuolaida, bet nepateikė dokumento (originalo), suteikiančio teisę į transporto lengvatą;
  • vienkartinį popierinį bilietą, paimtą iš autobuso išlipančio keleivio;
  • kito asmens vardinę e. bilieto kortelę;
  • kito asmens vardinę e. bilieto kortelę, nors ir sutampa lengvatos;
  • iš vairuotojo įsigytą vienkartinį popierinį bilietą, kurio numeris, data, laikas neatitinka maršruto numerio, datos, laiko ir pan.;
  • bilieto kortelę, žymėtą kontrolės metu;
  • mobiliojoje programėlėje aktyvuotą bilietą kontrolės metu;
  • žymėtą e. bilieto kortelę, tačiau esant nepakankamam e. pinigų likučiui.
 10. Jei kontrolierius užfiksuoja, kad įvyko Taisyklių 78 punkte nustatyta aplinkybė, keleivis turi teisę įsigyti kontrolės bilietą kontrolės metu. Kontrolės bilieto papildomai aktyvinti / pažymėti nereikia.
 11. Jeigu įvyko Taisyklių 78 punkte nustatyta aplinkybė, kontrolierius turi teisę išlaipinti iš transporto priemonės keleivį, kuris neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (originalo), reikalingo administracinio nusižengimo protokolui surašyti, ar kurio asmens tapatybė negali būti nustatyta naudojantis Administracinių nusižengimų registro duomenimis, ir pristatyti į policijos įstaigą. Kontrolierius, siekdamas netrukdyti viešojo transporto eismui, turi teisę išlaipinti keleivį iš transporto priemonės, jeigu dėl keleivio kaltės užtrunka kontrolės bilieto įsigijimas. Tokiu atveju keleivių kontrolė šio keleivio atžvilgiu laikoma užbaigta keleiviui įsigijus kontrolės bilietą arba kontrolieriui surašius administracinio nusižengimo protokolą, jei keleivis neįsigijo kontrolės bilieto, o bilieto neįsigijimu šiuo atveju, be Taisyklių 78 punkte nurodytų kriterijų, taip pat laikomas delsimas įsigyti šį bilietą.
 12. Kontrolierius turi teisę paimti e. bilieto kortelę iš keleivio, naudojančio ne savo vardinę e. bilieto kortelę, arba kortelę, kurią e. bilieto sistema yra užblokavusi. Visos e. bilieto kortelės yra vežėjo nuosavybė.
 13. Kontrolierius, paėmęs nebegaliojančius dokumentus, nesuteikiančius teisės važiuoti lengvatinėmis sąlygomis, persiunčia juos išdavusiai įstaigai arba organizacijai, o keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto ir traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 14. Surašytas administracinio nusižengimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą, t. y. sumokėti už vežimą.
 15. Už Taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 14. SKYRIUS
RASTI DAIKTAI

 1. Autobusų salonuose rastus daiktus ekipažas perduoda į vežėjo nustatytą vietą.
 2. Vairuotojas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą, kuriame išsamiai apibūdina šiuos daiktus ir nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas policijai, o rasti daiktai saugomi 6 mėnesius. Jei vežėjas pats negali arba nenori saugoti rastų daiktų, aktas perduodamas policijai kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys nedelsiant perduodami policijai.
 3. Jei rasti daiktai dėl ilgo laikymo gali sugesti ar prarasti dalį vertės, po 24 valandų nuo daikto perdavimo privaloma imtis priemonių, kad daiktas, esant galimybei, būtų parduotas, o už jį gauti pinigai išsaugoti pametusiam ar kitaip praradusiam daiktą asmeniui. Jeigu nėra galimybės daiktą parduoti, jis sunaikinamas.
 4. Jeigu pametęs daiktą asmuo nepaaiškėja per 6 mėnesius, rastas daiktas neatlygintinai pereina vežėjo, kuris saugojo rastą daiktą, nuosavybėn su sąlyga, kad šis sutinka atlyginti rasto daikto išlaikymo ir kitas su rastu daiktu susijusias išlaidas, jei radinį saugojo ne jis. Jeigu daiktą radęs vežėjas nesutinka kompensuoti tokių išlaidų, radinys neatlygintinai perduodamas valstybės nuosavybėn, o šiam vežėjui atlyginamos su radiniu susijusios turėtos išlaidos. Jeigu asmuo, pametęs daiktą, kuris buvo parduotas kaip greitai gendantis, nepaaiškėja per 6 mėnesius nuo daikto radimo dienos, už parduotą daiktą gauti pinigai perduodami nuosavybėn radusiam vežėjui, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie radimą.
 5. Rasti daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias pagrįstas išlaidas. Jeigu rasto daikto savininkas paaiškėja po to, kai daiktas jau buvo parduotas, savininkui grąžinami už daiktą gauti pinigai, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie radimą.

15. SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

 1. Reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais reisų metu transporto priemonės turi būti apipavidalintos pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus.
 2. Naujai perkamiems autobusams taikomos Vykdomosios institucijos arba jos įgalioto viešojo administravimo subjekto patvirtintos spalvos pagal RAL spalvų standartą.
Skip to content