TARYBOS SPRENDIMAI

Tarybos posėdžių grafikas

III šaukimo taryba

2011

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-974

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos plano patvirtinimo

 

2

T-975

      Dėl programos „Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje“ tvirtinimo

 

3

T-976

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2011 n. I pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

4

T-977

Dėl patikslinto privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo

 

5

T-978

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Antanui Skurdeliui

 

6

T-979

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo“ 33 punkto pakeitimo

 

7

T-980

Dėl leidimo naudotis Lumpėnų pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui

 

8

T-981

Dėl mokesčio už vieningo skaitytojo pažymėjimo išdavimą nustatymo

 

9

T-982

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo“ papildymui ir pakeitimui šalių susitarimu

 

10

T-983

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2010 m. priemonių plano įgyvendinimo ataskaitai

 

11

T-984

Dėl 2010 metų Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

 

12

T-985

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Benininkų kaime, Pagėgių savivaldybėje

 

13

T-986

Dėl leidimo rengti specialųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Pagėgių, Lumpėnų, Vilkyškių, Stoniškių seniūnijose

 

14

T-987

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimo Nr. T-425 „Dėl švietimo darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ pripažinimo netekus galios

 

15

T-988

Dėl vaiko(ų) apgyvendinimo Pagėgių vaikų globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

16

T-989

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose vienos valandos kainos 2011 metams patvirtinimo

 

17

T-990

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų vienos valandos kainos 2011 metams patvirtinimo

 

18

T-991

Dėl Pagėgių vaikų globos namuose maitinimo ir medikamentų kainos vienam vaikui patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-219 “Dėl Pagėgių vaikų globos namų maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo”

19

T-992

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose (slaugos padalinyje) slaugos lovos vieno lovadienio kainos vienam gyventojui per mėnesį 2011 metams patvirtinimo

 

20

T-993

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose socialinės globos kainos vienam gyventojui per mėnesį 2011 metams patvirtinimo

 

21

T-994

Dėl socialinės globos kainos 2011 metams vienam asmeniui per mėnesį Pagėgių vaikų globos namuose patvirtinimo

 

22

T-995

Dėl atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio mokėjimo

 

23

T-996

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės  sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2010 metų ataskaitai

 

24

T-997

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų veiklos programų 2011 metams patvirtinimo

 

25

T-998

Dėl programos „Tauragės krašto choro dalyvavimas TV projekte „Chorų karai““ patvirtinimo

 

26

T-999

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo

 

27

T-1000

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-693 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo“ 1 punkto pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-16 “Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo

28

T-1001

Dėl apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu.

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-1002

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2010 metų veiklos ataskaitos

 

2

T-1003

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 metų veiklos ataskaitos

 

3

T-1004

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos

 

4

T-1005

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

Priedo 2,5,6 eilutės 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-74 “Dėl paskolos ėmimo” pripažintos netekus galios

5

T-1006

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

6

T-1007

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

 

7

T-1008

Dėl valstybės turto, perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti ir naudoti patikėjimo teise, įrašymo į buhalterinę apskaitą

 Papildytas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-1008 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-1008 „Dėl valstybės turto, perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti patikėjimo teise, įrašymo į buhalterinę apskaitą“ priedo papildymo

8

T-1009

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ūkinio inventoriaus perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

 

9

T-1010

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-912 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų“ sąrašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

10

T-1011

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 

11

T-1012

Dėl mokyklinių baldų komplektų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 Pakeistas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-56 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl mokyklinių baldų komplektų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ priedo pakeitimo ir papildymo

12

T-1013

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo iš Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos

 

13

T-1014

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m. m.

 Patiklsintas 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-125 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimo Nr. T-1014 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m. m.“ 1.3, 1.5, 1.7 punktų patikslinimo

Patikslintas 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-111 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimo Nr. T-1014 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m.m.“ patikslinimo

14

T-1015

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

 

15

T-1016

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai

 

16

T-1017

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

17

T-1018

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-67 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.

18

T-1019

Dėl Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano 2005-2010 metams įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

 

19

T-1020

Dėl Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano 2011-2021 metams patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-204 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m.  kovo 24 d. Sprendimo Nr. T-1020 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano  2011-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo”

Papildytas 2014 m. kovo 27 d. sprendimu nr. T-51 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-1020 patvirtinto Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011?2021 m. priemonių plano papildymo.

20

T-1021

Dėl pritarimo paraiškos „Piktupėnų gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“ teikimo, veiklų vykdymo ir lėšų skyrimo

 

21

T-1022

Dėl pritarimo paramos sutarčių pasirašymui su vietos veiklos grupe „Pagėgių kraštas“

 

22

T-1023

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. „Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Tauragės rajono savivaldybe dėl projekto vykdymo“ papildymo

 

23

T-1024

Dėl gatvės pavadinimų suteikimo Stoniškių ir Ropkojų kaimuose, Pagėgių savivaldybėje

 

24

T-1025

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 350 „Dėl Panemunės kontrolės postų Šakininkų kaime detaliojo plano patvirtinimo“ sprendimų keitimo ir leidimo rengti detalųjį planą pagal pateiktą planavimo užduotį

 

25

T-1026

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro Kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuolatinės atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. vasario 28 d. sprensdimu Nr. T-38 “Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo.

26

T-1027

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo

 2010

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-748

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Nijolei Bendžiūnienei

 

2

T-749

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Pranui Petrikauskui

 

3

T-750

Dėl leidimo rekonstruoti priestatą

 

4

T-751

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“  1 priedo 23 punkto ir 2 priedo 3.5.1. punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-913 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

5

T-752

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

6

T-753

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo

 

7

T-754

Dėl paskolos ėmimo

 

8

T-755

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarko patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 “Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

Pakeistas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu nr. T-969 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.T-755 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo nauja redakcija“ tvarkos 18 punkto pakeitimo ir papildymo 18.5 punktu

9

T-756

Dėl 2009 metų Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

 

10

T-757

Dėl leidimo rengti detalųjį planą Algimantui Čenkui žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Stoniškių kadastro vietovėje, Berštininkų kaime: 27,25 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:86), 3.10 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:83), 1,57 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:87); Stoniškių kadastro vietovėje, Karceviškių kaime 0,3 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:82)

 

11

T-758

Dėl 2010 metų Pagėgių savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo

 

12

T-759

Dėl leidimo pasirašyti jungtinę veiklos sutartį

 

13

T-760

Dėl kreipimosi Socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-76 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-48 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

14

T-761

Dėl Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Pripažintas netekus galios 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl asmenims su sunkia negalia skirtų valstybės tikslinės dotacijos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

15

T-762

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-61 “Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo

16

T-763

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-119 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.1. papunkčio pakeitimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

17

T-764

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

 

18

T-765

Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

 

19

T-766

Dėl savivaldybės Strateginio planavimo komiteto sudarymo

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-926 “Dėl savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo“ 1.3 punkto pakeitimo

20

T-767

Dėl pavadinimo suteikimo Natkiškių kaimo gatvei ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių. Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ 3.7. papunkčio pakeitimo

 

21

T-768

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. P1-01 „Dėl Virginijaus Komskis nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

22

T-769

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. vasario 1 d. potvarkio Nr. P1-04 „Dėl Remigijaus Špečkausko nemokamų atostogų“

 

23

T-770

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypų išbraukimo iš visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašo

 

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-771

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos plano patvirtinimo

 

2

T-772

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2009 metų veiklos ataskaitos

 

3

T-773

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitos

 

4

T-774

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitos

 

5

T-775

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo veiklos ataskaitos

 

6

T-776

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo veiklos ataskaitos

 

7

T-777

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo veiklos ataskaitai

 

8

T-778

Dėl pritarimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo veiklos ataskaitai

 

9

T-779

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo veiklos ataskaitai

 

10

T- 780

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės M.Jankaus muziejaus vadovo veiklos ataskaitai

 

11

T-781

Dėl ne viso darbo laiko nustatymo

 

12

T-782

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitoms

 

13

T-783

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-134 “Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo.

 

14

T-784

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2010 – 2011 m. m .

 Patikslintas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-919 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimo Nr. T-784 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2010-2011 m. m.“ patikslinimo

15

T-785

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų veiklos programų 2010 metams patvirtinimo

 

16

T-786

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams  2009 m. vykdymo ataskaitos patvirtinimo

 

17

T-787

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

18

T-788

Dėl žemės nuomos mokesčio 2010 metams

 

19

T-789

Dėl žemės mokesčio lengvatų 2010 metams

 

20

T-790

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2011 metams nustatymo

 

21

T-791

Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo ir kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-51 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

T-792

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2010 – 2012 metams patvirtinimo

 

23

T-793

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir lėšų programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75 “Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų  skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24

T-794

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-403 „dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus“ 1.3. punkto pakeitimo

 

25

T-795

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypo įtraukimo iš visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašo

 

26

T-796

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pripažintas netekus galios 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-98 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-796  „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pripažinimo netekusiu galios”

27

T-797

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2010 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

28

T-798

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T- 243 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos tvarkos 38 punkto pakeitimo

 

29

T-799

Dėl sutikimo perimti butą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės

 

30

T-800

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

 

31

T-801

Dėl  patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

 Pripažintas netekus galios 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-816 “Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras“

32

T-802

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras““ 1 punkto pakeitimo

Pripažintas netekus galios 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu nr. T-48 “Dėl patalpų  perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

Pakeistas 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-815 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-802 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui““ 1 punkto pakeitimo

33

T-803

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ papildymo 2 punktu

 

34

T-804

Dėl leidimo išnuomoti patalpas

 

35

T-805

Dėl buvusio mokyklos pastato įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą

 

36

T-806

Dėl turto pripažinimo nereikalingų, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

37

T-807

Dėl daržinės pastato nurašymo iš Pagėgių savivaldybės administracijos Vilkyškių seniūnijos buhalterinės apskaitos

 

38

T-808

Dėl pritarimo dalyvauti įsteigiant Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendriją

 

39

T-809

Dėl apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu

 

40

T-810

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl leidimo naudotis Šilgalių pagrindinės mokyklos ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-811

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Juozui Antanaičiui

 

2

T-812

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Irenai Kašėtienei

 

3

T-813

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Onai Laukžemytei

 

4

T-814

Dėl sutikimo perimti patalpas iš Tauragės apskrities viršininko administracijos

 

5

T-815

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-802 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui““ 1 punkto pakeitimo

 

6

T-816

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras“

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-131 “Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pakeistas 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-116 “Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės Medea klinika“

Papildytas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-941 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-816 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras““ 1 punkto papildymo

7

T-817

Dėl turto perdavimo Kentrių bendruomenei

 

8

T-818

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

9

T-819

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 1 punktu patvirtintų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-913 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

10

T-820

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypų įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą

 

11

T-821

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (1)

 

12

T-822

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo ir etatų, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-30 “Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo

13

T-823

Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo

Pripažintas netekus galius 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-190 “,,Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“

14

T-824

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-146 “Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

15

T-825

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Daugiafunkcinio centro įrengimas Vilkyškių miestelyje“

 Pripažintas netekus galios 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-58 “Dėl pritarimo projekto „Daugiafunkcinio centro rengimas Šilgaliuose“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

16

T-826

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Nestacionarių paslaugų plėtra, sutvarkant pirties pastatą“

 Papildytas 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu  Nr. T-895 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-826 „Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Nestacionarių paslaugų plėtra, sutvarkant pirties pastatą““ papildymo 5 punktu

17

T-827

Dėl pritarimo paraiškų teikimui Lietuvos kaimo tinklui

 

18

T-828

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011-2021 metams rengimo

 

19

T-829

Dėl paskolos ėmimo

 

20

T-830

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe

 Pakeistas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-861 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-04-27 sprendimo Nr. T-830 “Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“ 2 punktu patvirtintos sutarties pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija
Pakeistas 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. T-171 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-830 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“ pripažinimo netekusiu galios

21

T-831

Dėl savivaldybės mero Virginijaus Komskio komandiruotės

 

22

T-832

Dėl savivaldybės mero Virginijaus Komskio nemokamų atostogų

 

23

T-833

Dėl savivaldybės mero pavaduotojo Remigijaus Špečkausko nemokamų atostogų

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-834

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

2

T-835

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

 

3

T-836

Dėl sutikimo perimti multimedia projektorius

 

4

T-837

Dėl leidimo išnuomoti aerodromą

 Pripažintas netekus galios 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-113 “Dėl leidimo išnuomoti aikštelę

5

T-838

Dėl leidimo naudotis Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai

 Papildytas 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-872 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl leidimo naudotis Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai“ papildymo

6

T-839

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

7

T-840

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2)

 

8

T-841

Dėl Pagėgių savivaldybes 2009 metu biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo

 

9

T-842

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ 1.3. papunkčio pakeitimo

 

10

T-843

Dėl pritarimo paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui projektui „Stoniškių- Rukų gyvenviečių viešjų erdvių kompleksinis sudarymas“

 

11

T-844

Dėl pritarimo rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui projektui „Vilkyškių gyvenvietės viešųjų  erdvių kompleksinis sutvarkymas“

 Patikslintas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-39 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-844 „Dėl pritarimo paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui projektui „Vilkyškių gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas““ 2 punkto patikslinimo ir papildymo

12

T-845

Dėl pritarimo jungtines veiklos sutarties pasirašymui su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui

 Papildytas 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T-894 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-845 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties pasirašymui su  UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui“ papildymo 4,5,6 punktais

Pakeistas 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-876 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-845 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties pasirašymui su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

13

T-846

Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ dėl projekto vykdymo

 

14

T-847

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-636 „Pagėgių seniūnijos gyvenviečių gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas, gerinant tiekiamo vandens kokybę ir sutvarkant nuotekų sistemas“ pakeitimo

 

15

T-848

Dėl pritarimo paraiškos „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Natkiškių gyvenvietės statinius“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

16

T-849

Dėl pritarimo paraiškos „Piktupėnų kultūros namų rekonstrukcija“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

17

T-850

Dėl pritarimo paraiškos „Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

18

T-851

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių atnaujinimas Žukų gyvenvietėje, įrengiant sporto aikštyną su privažiavimo keliu“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

19

T-852

Dėl pritarimo paraiškos „Kriokiškių bendruomenės namų rekonstrukcija“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20

T-853

Dėl pritarimo paraiškos „Aukojimo veiklos Rambyno kalne tvarkyba“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

21

T-854

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro ir vadovo veiklos ataskaitai

 

22

T-855

Dėl karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

23

T-856

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskis komandiruotės

 

24

T-857

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskis komandiruotės

 

25

T-858

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Remigijaus Špečkausko komandiruotės

 

26

T-859

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Remigijaus Špečkausko  kasmetinių atostogų

 

27

T-860

Dėl įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą 0,17 ha 0,23 ha teritorijas, esančias Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovėje

 

28

T-861

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-04-27 sprendimo Nr. T-830 “Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“ 2 punktu patvirtintos sutarties pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Papildytas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-208 “Dėl pritarimo susitarimui dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-861 patvirtintos ir 2010 m. birželio 29 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties Nr. R5-(9.40)-551-269P ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ pakeitimoProtokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-862

Dėl Pagėgių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-119 “Dėl Pagėgių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo nauja redakcija”

2

T-863

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Tomui Bendžiūnui

 

3

T-864

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Zeniui Janulevičiui

 

4

T-865

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Birutei Onai Gaidauskaitei

 

5

T-866

Dėl būto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Overlingui

 

6

T-867

Dėl buto privatizavimo  (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Valdui Ceinoriui

 

7

T-868

Dėl dalies gyvenamojo namo su katilinės ir daržinės pastatais įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą

 

8

T-869

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

9

T-870

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2010 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

10

T-871

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

11

T-872

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl leidimo naudotis Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai“ papildymo

 

12

T-873

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (3)

 

13

T-874

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ Ir 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-589 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo“ pakeitimo

 

14

T-875

Dėl leidimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomene

 

15

T-876

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-845 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties pasirašymui su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

 

16

T-877

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-747 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo““ 1 punkto pakeitimo

Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-72 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

17

T-878

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ vadovo 2009 m. veiklos ataskaitai

 

18

T-879

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. liepos 2 d. potvarkio Nr. P1-16 „Dėl Virginijaus Komskis nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

19

T- 880

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. liepos 12 d. potvarkio Nr. P1-17 „Dėl Remigijaus Špečkausko kasmetinių atostogų“ patvirtinimo

 

20

T-881

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio kasmetinių atostogų

 Pripažintas netekus galios 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. T-884 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-07-29 sprendimo Nr. T-881 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskis kasmetinių atostogų“ pripažinimo netekusiu galios

21

T-882

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. liepos 21 d. potvarkio Nr. P1-22 „Dėl Virginijaus Komskio nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

22

T-883

Dėl Dainoros Butvydienės ir Editos Komskienės delegavimo

 Pripažintas netekus galios 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-972 “Dėl Dainoros Butvydienės ir Rasos Burbeckienės delegavimoProtokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-885

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių vaikų globos namas

Pripažintas netekus galios 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr-23 “Dėl nekilnomojo turto perėmimo iš Pagėgių vaikų globos namų”

2

T-886

Dėl Pagėgių savivaldybės butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

3

T-887

Dėl pritarimo pasirašyti paramos sutartį

 

4

T-888

Dėl pritarimo pasirašyti paramos sutartį

 

5

T-889

Dėl pritarimo pasirašyti paramos sutartį

 

6

T-890

Dėl pritarimo paraiškos „Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

Pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-132  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-890 „Dėl pritarimo paraiškos „Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

7

T-891

Dėl pritarimo paraiškos „Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių – Sovetsko regione II etapas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

Pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-133 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-891 „Dėl pritarimo paraiškos „Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione II etapas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

8

T-892

Dėl pritarimo paraiškos „Natkiškių kaimo bendruomenės namų remontas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

9

T-893

Dėl pritarimo dalyvauti partneriais paraiškos „Vandens taršos mažininiams Nemuno žemupio baseine ir Baltijos jūros regione bendradarbiaujant abipus sienos Tauragės, Sovetsko ir Pagėgių savivaldybėms“ rengime, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

10

T-894

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-845 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties pasirašymui su  UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui“ papildymo 4,5,6 punktais

 

11

T-895

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-826 „Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Nestacionarių paslaugų plėtra, sutvarkant pirties pastatą““ papildymo 5 punktu

 

12

T-896

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (4)

 

13

T-897

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams

 

14

T-898

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskis komandiruotės

 

15

T-899

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskis komandiruotės

 

16

T-900

Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-69 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-900 „Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ panaikinimo.Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-901

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis

 

2

T-902

Dėl buto priskyrimo Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondui

 

3

T-903

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

4

T-904

Dėl leidimo naudotis patalpa

 

5

T-905

Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui

 Pripažintas netekus galios 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-22 “Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui

Papildytas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-55 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-905 „Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ papildymo

6

T-906

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

7

T-907

Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-27 “Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo”

8

T-908

Dėl pritarimo 2009 metų valstybės turto ir savivaldybės turto ataskaitoms

 

9

T-909

Dėl buvusio mokyklos pastato nurašymo iš Pagėgių pradinės mokyklos buhalterinės apskaitos

 

10

T-910

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. 395 „Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų nuomos tvarkos bei mokesčio už jų nuomą patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-70 “Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų ir pirties nuomos tvarkos bei mokesčio už jų nuomą patvirtinimo

11

T-911

Dėl valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

 

12

T-912

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

 

13

T-913

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

14

T-914

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-862 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nuostatų tvirtinimo“ 4,7,8 ir 9 punktų pakeitimo ir papildymo 21 punktu

 

15

T-915

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio , mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2011 metams

 

16

T-916

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo Nr. T-534 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams“ pripažinimo netekus galios

 

17

T-917

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo mokyklų vadovams

 

18

T-918

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007-06-14 sprendimo Nr. T-50 „Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo“ pakeitimo

 

19

T-919

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimo Nr. T-784 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2010-2011 m. m.“ patikslinimo

 

20

T-920

Dėl pritarimo projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ galimybių studijai

 

21

T-921

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-680 „Dėl pritarimo paraiškos „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

 

22

T-922

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-681 „Dėl pritarimo projekto „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

 

23

T-923

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro Kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo

 

24

T-924

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 288 „Dėl mokinių sveikatos priežiūros kabineto ir etatų steigimo ir finansavimo Pagėgių sveikatos priežiūros centre“ pripažinimo netekusiu galios

 

25

T-925

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 10.13, 10.16, 10.35, 202, 213 punktų pakeitimo ir papildymo 11.11, 11.12, 33.5.1 ir 33.5.2 punktais

 

26

T-926

Dėl savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo“ 1.3 punkto pakeitimo

 

27

T-927

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. rugpjūčio 25 d. potvarkio Nr. P1-24 “Dėl Virginijaus Komskis kasmetinių atostogų“ patvirtinimo

 

28

T-928

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. rugsėjo 9 d. potvarkio Nr. P1-26 “Dėl Virginijaus Komskio atšaukimo iš kasmetinių atostogų“ patvirtinimo

 

29

T-929

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. spalio 14 d. potvarkio Nr. P1-29 “Dėl Remigijaus Špečkausko kasmetinių atostogų“ patvirtinimo

 

30

T-930

Dėl Pagėgių savivaldybės vaikų globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo tvirtinimo

Pripažintas netekus galio 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-164 “Dėl Pagėgių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo.

31

T-931

Dėl paskolos ėmimo

 Pakeistas 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-973 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-931 „Dėl paskolos ėmimo“ priedo pakeitimo

32

T-932

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo“ pakeitimo

 

33

T-933

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5)

 

34

T-934

Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato prevencinės programos tvirtinimo

 

35

T-935

Dėl Palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

36

T-936

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-69 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-900 „Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ panaikinimo.

37

T-937

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-209 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių” ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-937 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių” pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pripažinimo netekus galios.16d. sprendimų sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-938

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

2

T-939

Dėl butų priskyrimo Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondui

 

3

T-940

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-408 „Dėl Pagėgių savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto pakeitimo

 

4

T-941

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-816 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras““ 1 punkto papildymo

 

5

T-942

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimo Nr. 499 “Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios

 

6

T-943

Dėl formaliojo švietimo programų vykdymo

 Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-140 “Dėl formaliojo švietimo programų vykdymo.

7

T-944

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-151 “Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

8

T-945

Dėl pritarimo 2011 m. Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio- darželio ugdymo programai

 

9

T-946

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų 2011 metų veiklos programoms

 

10

T-947

Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose

 

11

T-948

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitai

 

12

T-949

Dėl tarnybinio atlyginimo nustatymo VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui

 Panaikintas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-2 “Dėl Pagėgių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimo nustatymo

13

T-950

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje atliekamų viešųjų darbų sąrašo

 

14

T-951

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo

 

15

T-952

Dėl su viešaisiais darbais susijusių išlaidų ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

16

T-953

Dėl leidimo rengti specialųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose

 

17

T-954

Dėl pritarimo investiciniam projektui „Pagėgių savivaldybės Stoniškių kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių ir drenažo rekonstrukcijos“

 

18

T-955

Dėl pritarimo paraiškos „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Pagėgių savivaldybėje II etapas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

19

T-956

Dėl pritarimo paraiškos „Sektorinių studijų, skirtų Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimui, parengimas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20

T-957

Dėl pritarimo paraiškos „Kultūros paveldo objekto, Plaškių bažnyčios kompleksinis sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms, Pagėgių savivaldybėje“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

21

T-958

Dėl pritarimo paraiškos „Aktyvaus sporto, sveikatos ir turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui 

22

T-959

Dėl pritarimo paraiškos „Patrauklios gyventi ir dirbti aplinkos sukūrimas, sutvarkant Žukų gyvenvietės viešąją infrastruktūrą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

23

T-960

Dėl pritarimo projekto vykdymui su Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir partnerystės sutarties pasirašymui

 

24

T-961

Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Tauragės rajono savivaldybe dėl projekto vykdymo

 Papildytas 2011 m. kovo 24 d. sprendimu nr. T-1023 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. „Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Tauragės rajono savivaldybe dėl projekto vykdymo“ papildymo

25

T-962

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2010 metų veiklos ataskaitai ir 2011 metų veiklos programos patvirtinimo

 

26

T-963

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2011 metų prioritetų nustatymo

 

27

T-964

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitai

 

28

T-965

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą iš Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos

 

29

T-966

Dėl Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos prevencinės programos „Cheminių incidentų likvidavimas ir padarinių šalinimas Pagėgių savivaldybėje“ tvirtinimo

 

30

T-967

   Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (6)

 

31

T-968

         Dėl  vyriausiojo specialisto pareigybės įsteigimo ir Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo nauja redakcija

 

32

T-969

        Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.T-755 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo nauja redakcija“ tvarkos 18 punkto pakeitimo ir papildymo 18.5 punktu

     Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 “Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

33

T-970

Dėl savivaldybės Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

 

29d. sprendimų sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-971

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (7)

 

2

T-972

Dėl Dainoros Butvydienės ir Rasos Burbeckienės delegavimo

Pripažintas netekus galios 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-17 “Dėl Pagėgių savivaldybės narystės Vietos veiklos grupėje „Pagėgių kraštas“

3

T-973

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-931 „Dėl paskolos ėmimo“ priedo pakeitimo 

 

2009

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos

1

T- 523

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų Darbo rinkos politikos programos tvirtinimo.

 

2

T-524

Dėl  2009 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto tvirtinimo .

 

3

T-525

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-793 “Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir lėšų programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4

T-526

Dėl Pagėgių savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo.

 2 punktas pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-68 “Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.

5

T-527

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-487, 8 ir 14 punktų pakeitimo.

 

6

T-528

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Panaikintas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-595

7

T-529

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo.

 Pakeistas 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-72 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

Pakeistas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-747 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

Pakeistas 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-620 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. Sprendimo Nr. T-529 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo” 1 punkto pakeitimo.

8

T-530

Dėl Pagėgių savivaldybės mero fondo.

 

9

T-531

Dėl  Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Panaikintas 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-8  “Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

10

T-532

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

 

11

T-533

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžio nustatymo mokyklų vadovams.

 Pripaintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-917 “Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo mokyklų vadovams

12

T-534

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-916 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo Nr. T-534 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams“ pripažinimo netekus galios

13

T-535

Dėl pavedimo VšĮ „Pagėgių sveikatos priežiūros centrui“ Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos išlaidų normatyvams nustatyti.

 

14

T-536

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2009 m. I-jo pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

15

T-537

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

16

T-538

Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

 

17

T-539

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Kultūros centrui.

 

18

T-540

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Julijai Bičkienei.

 

19

T-541

Dėl gyvenamojo namo  su priklausiniais privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aivarui Bakučiui.

 

20

T-542

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Eleonorai Grackienei

 

21

T-543

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T- 495 „Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ papildymo.

 

22

T-544

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-443 „Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Dainiui Kuzmarskiui“ 1 punkto pakeitimo.

 

23

T-545

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijai rekonstruoti  Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastatą Žemaičių g. 7, Pagėgiuose.

 

24

T-546

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Mažaičių kaime Stoniškių seniūnijoje.

 

25

T-547

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-185 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-547 „Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo”

26

T-548

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.

 

27

T-549

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų.

 

28

T-550

Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose.

 

29

T-551

Dėl pritarimo ir lėšų numatymo Pagėgių pradinei mokyklai, dalyvaujant bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009 – 2012 metų programoje.

 

30

T-552

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų numatymui projektui „Socialinio globos padalinio, teikiančio dienos ir trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose.

 

31

T-553

Dėl 2008 metų Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.

 

32

T-554

Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudėties pakeitimo

 

33

T-555

Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudėties pakeitimo.

 

34

T-556

Dėl Pagėgių savivaldybės Viešosios bibliotekos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-121 “Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

35

T-557

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-762 “Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo

36

T-558

Dėl paraiškos socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos 2009 metams teikimo.

 

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T- 559

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2008 metų veiklos ataskaitos

 

2

T- 560

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaitos

 

3

T- 561

Dėl Pagėgių savivaldybės 2005-2010 m. Strateginio plėtros plano vykdymo ataskaitos per  2008 metus patvirtinimo

 

4

T- 562

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų veiklos programų rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

 

5

T- 563

Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo .

 Pripažintas netekus galios 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-56 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.” 

6

T- 564

Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo

 Panaikintas 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-114

Papildytas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-98 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-564 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto papildymo 4.11. papunkčiais ir formos patvirtinimo

8.4. punktas pripažintas netekus galios 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-98 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-564 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto papildymo 4.11. papunkčiais ir formos patvirtinimo

7

T- 565

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos monitoringo programos patvirtinimo

 

8

T- 566

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-654 patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių 95 punkto pakeitimo

 

9

T- 567

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Benininkų kaime Pagėgių savivaldybėje

 

10

T- 568

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo.

 

11

T- 569

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

 

12

T- 570

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2009-2010 metais

 Pakeistas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-677  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-04-09 sprendimo Nr. T-570 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2009-2010 m. m.“ pakeitimo .

13

T- 571

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. socialinio paslaugų plano patvirtinimo

 

14

T- 572

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. gruodžio 3d d. sprendimu Nr. T-190 “Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

15

T- 573

Dėl Socialinių paslaugų centro paraiškos pagal 2007-2013 m. žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1—1.1-SADM-04-K priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ teikimo.

 

16

T- 574

Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą.

 

17

T- 575

Dėl sutikimo perimti programinę įrangą.

 

18

T- 576

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Valentinui Mažučiui.

 

19

T- 577

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

Pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-122  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-577 „Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ 4 punkto pakeitimo

20

T- 578

Dėl leidimo įsigyti pastatą – kanalizacijos siurblinę.

 

21

T- 579

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio  13 d. sprendimo Nr. T-757 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo bei likvidavimo“ papildymo 1.5 punktu.

 

22

T- 580

Dėl Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos  programos 2009-2011 metams priemonių plano patvirtinimo (nauja redakcija) .

 

23

T- 581

Dėl Pagėgių savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-112 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-581 ‘Dėl Pagėgių savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo’ pripažinimo netekusiu galios.

24

T- 582

Dėl asmenų, dirbančių Pagėgių savivaldybėje, elgesio taisyklių patvirtinimo.

 

25

T- 583

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo ir ilgalaikio turto pavadinimų pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. spendimu Nr. T-14 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

Papildytas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-719 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo papildymo ir išdėstymo nauja redakcija

26

T- 584

Dėl licencijų, tiekti per metus mažiau kaip 10GWh šilumos, išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

27

T- 585

Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-913 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pakeistas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-701 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

28

T- 586

Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-239 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams“ 6 punkto pakeitimo.

 

29

T- 587

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos plano patvirtinimo.

 

30

T- 588

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

31

T- 589

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo.

 

32

T- 590

Dėl Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

 

33

T- 591

Dėl Pagėgių savivaldybės 2005-2010 Strateginio plėtros plano papildymo.

 

34

T- 592

Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo.

 

35

T- 593

Dėl pritarimo projekto „Socialinio globos padalinio, teikiančio dienos ir trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose“ vykdymui ir finansiniam tęstinumui užtikrinti.

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos

1

T- 594

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo (nauja redakcija).

 Panaikintas 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-92

2

T- 595

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

 Panaikinta 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-93

3

T-596

Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo

 

4

T-597

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos 2008 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 

5

T- 598

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.

 

6

T- 599

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2010 metams nustatymo

 

8

T-600

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo 3 punkto pakeitimo.

 

9

T-601

Dėl šilumos ūkio specialiojo plano rengimo.

 

10

T- 602

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

11

T- 603

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Emai Garbauskienei.

 

12

T-604

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Jurgiui Girčiui

 

13

T-605

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Ingai Kalnaitienei

 

14

T- 606

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 Pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-88 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-606 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ 4 punkto pakeitimo ir papildymo 5 punktu

15

T- 607

Dėl įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą Vilkyškių kadastro vietovėje

 Pripažintas netekus galios 2009 m . birželio 25 d. sprendimu Nr. T-646 “Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą .

16

T-608

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. t-934 „Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatų patvirtinimo ir gabių mokinių skatinimo komisijos sudarymo“ vykdymo laikino sustabdymo

 

17

T-609

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. t-136 „Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ vykdymo laikino sustabdymo

 

18

T- 610

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-239 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams“ pripažinimo netekus galios.

 

19

T- 611

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. gegužės 4 d. potvarkio Nr. P1-14 „Dėl  Remigijaus Špečkausko nemokamų atostogų“ ir Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. gegužės 7 d. potvarkio Nr. P1—17 „Dėl Virginijaus Komskio nemokamų atostogų“ patvirtinimo.

 

20

T-612

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T- 524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

21

T-613

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-167 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

22

T- 614

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano atnaujinimas“.

 

23

T- 615

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Vilkyškių miestelio gatvės rekonstrukcija, gerinant Pagėgių savivaldybės gatvių infrastruktūrą“.

 

24

T-616

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystymui“.

 

25

T-617

Dėl pritarimo vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ parengtai kaimo plėtros 2007-2013 integruotai strategijai ir jos vykdymo bendrafinansavimui.

 

26

T- 618

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininko administraciją leisti Pagėgių savivaldybei parduoti valstybinės žemės sklypus viešuose aukcionuose“ pakeitimo.

 

28

T- 619

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 33.5 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-68 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

29

T-620

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. Sprendimo Nr. T-529 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo” 1 punkto pakeitimo.

 Pripažintas ntekus galios 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-747 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

30

T-621

Dėl automobilio AUDI 80 perdavimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T- 622

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

2

T- 623

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

3

T-624

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

4

T- 625

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Marijonai Jatautaitei.

 

5

T- 626

Dėl darbuotojų ir mokinių maitinimosi Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose.

 

6

T-627

Dėl  Pagėgių savivaldybės 2005-2010 metų strateginio plėtros  plano papildymo

 

7

T- 628

Dėl pritarimo paraiškos „Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

8

T- 629

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

9

T-630

Dėl pritarimo paraiškos „Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

10

T- 631

Dėl pritarimo paraiškos „Gatvės 5R3 Rukų- Mažaičių gyvenvietėje rekonstrukcija“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-49 “Dėl pritarimo projekto „Gatvės 5R3, Rukų-Mažaičių gyvenvietėje rekonstrukcija“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

11

T- 632

Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui.

 

12

T-633

Dėl pritarimo paraiškos „Buvusios karinės kuro bazės užterštos  teritorijos sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

13

T- 634

Dėl pritarimo paraiškos „Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas Lumpėnų seniūnijoje, įrengiant sporto aikštelę“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

14

T- 635

Dėl pritarimo paraiškos „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

15

T-636

Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių seniūnijos gyvenviečių gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas, gerinant tiekiamo vandens kokybę ir sutvarkant nuotekų sistemas“ rengimui ir lėšų skyrimui.

 Pakeistas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-847 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-636 „Pagėgių seniūnijos gyvenviečių gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas, gerinant tiekiamo vandens kokybę ir sutvarkant nuotekų sistemas“ pakeitimo

16

T- 637

Dėl pritarimo paraiškos „Natkiškių kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, siekiant sumažinti kaimo gyventojų mažėjimą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

17

T- 638

Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

18

T-639

Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas diegiant kokybės vadybos metodus“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

19

T- 640

Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

20

T- 641

Dėl pritarimo paraiškos „Patrauklios gyventi ir dirbti aplinkos sukūrimas, sutvarkant Žukų gyvenvietės viešąją infrastruktūrą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

21

T-642

Dėl pritarimo paraiškos „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Žukų gyvenvietėje, įrengiant sporto aikštelę“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

22

T- 643

Dėl pritarimo rengti Pagėgių savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (specialųjį)  planą.

 

23

T- 644

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir mokėjimo terminų nustatymo 2009 metams.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-689 “Dėl žemės nuomos mokesčio 2009 metais.

24

T-645

Dėl žemės mokesčio 2009 metais.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-699 “Dėl žemės mokesčio lengvatų 2009 metais.

25

T- 646

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą .

 

26

T- 647

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas.

Panaikintas 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-191 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas

27

T-648

Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-27 “Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.

28

T- 649

Dėl  uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano 2009 – 2013 metams patvirtinimo.

 

29

T- 650

Dėl pritarimo paraiškos „Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis“ rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui .

 

30

T-651

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo veiklos ataskaitai.

 

31

T- 652

Dėl pritarimo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo veiklos ataskaitai.

 

32

T- 653

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo veiklos ataskaitai.

 

33

T-654

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų papildymo.

 

34

T- 655

Dėl patalpų paskirties keitimo.

 

35

T- 656

Dėl  pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo veiklos ataskaitai.

 

36

T-657

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo veiklos ataskaitai.

 

37

T- 658

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo veiklos ataskaitai.

 

38

T- 659

Dėl pritarimo paraiškos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

39

T-660

Dėl Pagėgių savivaldybės skolinimosi limito padidinimo.

 

40l

T-661

Dėl paskolos ėmimo.

Pripažintas netekus galios 2009 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-667 “Dėl paskolos ėmimo.

41

T-662

Dėl   Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio kasmetinių  atostogų .

 

42

T-663

Dėl  Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Remigijaus Špečkausko neapmokamų atostogų.

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-664

Dėl Pagėgių  savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-220 “Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija

2

T-665

Dėl mokyklinio autobuso.

 

3

T-666

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-222 Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo”

4

T-667

Dėl paskolos ėmimo.

 2 dalis pripažinta netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-754 “Dėl paskolos ėmimo

5

T-668

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. liepos 3 d. potvarkio Nr. P1-33 „Dėl Virginijaus Komskio kasmetinių atostogų ir 2009 m. liepos 20 d. potvarkio Nr. P1-39 „Dėl Remigijaus Špečkausko kasmetinių atostogų“ patvirtinimo.

 

6

T-669

Dėl 2009-04-09 sprendimo Nr. T-592 „Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo“ priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 Pakeistas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr .T-702 “Dėl 2009-07-30 sprendimo Nr. T-669 ,,Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo“  priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

7

T-670

Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo.

 

8

T-671

Dėl leidimo rengti detalųjį planą, žemės sklypo kadastrinis Nr. 8892/0009:47, esančio Pagėgių savivaldybės teritorijoje, Vėžininkų kaime, Žukų kadastro vietovėje.

 

9

T-672

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 209 „Dėl M. Jankaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų“ papildymo.

 

10

T-673

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (4).

 

11

T-674

Dėl konkursinių pareigų savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-150 “Dėl konkursinių pareigų Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija).Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-675

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T-143 “Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

2

T-676

Dėl savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų nustatymo.

 

3

T-677

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-04-09 sprendimo Nr. T-570 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2009-2010 m. m.“ pakeitimo .

 

4

T-678

Dėl Pagėgių švietimo ugdymo įstaigų buhalterinės apskaitos paslaugų organizavimo pertvarkymo.

 

5

T-679

Dėl pritarimo paraiškos „Kentrių tvenkinio uždumblėjusios vietos išvalymas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

6

T-680

Dėl pritarimo paraiškos „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. dprendimu Nr. T-921 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-680 „Dėl pritarimo paraiškos „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

7

T-681

Dėl pritarimo projekto „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui .

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-922 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-681 „Dėl pritarimo projekto „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

8

T-682

Dėl netinkamų išlaidų padengimo projektuose „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“, Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“, „Buvusios karinės kuro bazės užterštos teritorijos sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“, „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“ pritarimo.

 

9

T-683

Dėl pritarimo teikti paraišką žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelei įrengti.

 

10

T-684

Dėl pritarimo 2008 metų valstybės turto ir savivaldybės turto ataskaitoms.

 

11

T-685

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2009 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

12

T-686

Dėl lėšų skyrimo iš privatizacijos fondo.

 

13

T-687

Dėl butų nurašymo iš Pagėgių seniūnijos buhalterinės apskaitos.

 

14

T-688

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

15

T-689

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Oksanai Šimaitienei

 

16

T-690

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Danutei Genytei

 

17

T-691

Dėl vėjapjovės perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kentrių bendruomenei.

 

18

T-692

Dėl leidimo išnuomoti buvusį medicinos punktą.

 

19

T-693

Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-16 “Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo

Pakeistas 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-1000 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-693 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo“ 1 punkto pakeitimo

20

T-694

Dėl pritarimo Pagėgių miesto pirties koncesijos tikslingumui.

 

21

T-695

Dėl Pagėgių savivaldybės Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-121 “Dėl Pagėgių savivaldybės Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

22

T-696

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos nuostatų  ir struktūros patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-120 “Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

23

T-697

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo tikslinimo .

 

24

T-698

Dėl žemės nuomos mokesčio 2009 metais.

 Pakeistas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-733 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 698 „Dėl Žemės nuomos mokesčio 2009 m.“ 1.5. ir 3.2. punktų pakeitimo

25

T-699

Dėl žemės mokesčio lengvatų 2009 metais.

 

26

T-700

Dėl keleivių, kuriems taikomos transporto lengvatos, važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-176 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-700 patvirtinto keleivių, kuriems taikomos transporto lengvatos, važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 3.1 punkto pakeitimo.

27

T-701

Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

28

T-702

Dėl 2009-07-30 sprendimo Nr. T-669 ,,Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo“  priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

29

T-703

Dėl 2009-07-30 sprendimo Nr. T-670 ,,Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo“  priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

30

T-704

Dėl Pagėgių savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo ir bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo.

 

31

T-705

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T- 360 patvirtintų „Socialinės paramos mokiniams tvarkų“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-760 “Dėl kreipimosi Socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-737 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-705 patvirtintos „Socialinės paramos mokiniams tvarkos“ 10.2 punkto ir „mokinių aprūpinimo mokinio reikmėms tvarkos “ 10 punkto pakeitimo

32

T-706

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. rugsėjo 8 d. potvarkio Nr. P1-50 „Dėl Virginijaus Komskio kasmetinių atostogų“ patvirtinimo.

 

33

T-707

Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui.

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-906 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-803 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ papildymo 2 punktu

34

T-708

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projekto ,,Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos Piktupėnų, Benininkų, Kentrių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui.

 

35

T-709

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. rugsėjo 22 d. potvarkio Nr. P1-51  „Dėl Virginijaus Komskio atšaukimo iš kasmetinių atostogų“ patvirtinimo.

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-710

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimai Malakauskienei

 

2

T-711

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Budrienei

 

3

T-712

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Linai Stankutei

 

4

T-713

Dėl turto pripažinimo nereikalingu netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

5

T-714

Dėl Pagėgių savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

6

T-715

Dėl leidimo naudotis Šilgalių pagrindinės mokyklos ir Natkiškių Zoses Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui

 Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-810 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl leidimo naudotis Šilgalių pagrindinės mokyklos ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

7

T-716

Dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos ir ataskaitų aprašų patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-202  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-716 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos ir ataskaitų aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

8

T-717

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2010 metams

 

9

T-718

Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijos ir remonto darbų išlaidų įtraukimo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos balansą

 

10

T-719

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo papildymo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. spendimu Nr. T-14 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

11

T-720

Dėl pritarimo Vilkyškių vidurinės mokyklos dalyvavimui švietimo įstaigų modernizavimo programoje ir lėšų numatymo mokyklos rekonstrukcijos projektui vykdyti

 

12

T-721

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo Nr. T-310 „Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 “Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

13

T-722

Dėl šalinamų priemonių išbraukimo iš Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams

 

14

T-723

Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-57 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.:

15

T-724

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo  įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-755 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarko patvirtinimo

16

T-725

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 m. 19 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (6)

 

17

T-726

Dėl Pagėgių savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

18

T-727

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-82 “Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Pagėgių savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

19

T-728

Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Panaikintas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-129 Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-78 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-728 „Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

20

T-729

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-210 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.

21

T-730

Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo

Pakeistas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

22

T- 731

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. spalio 12 d. potvarkio Nr. 54 „Dėl Virginijaus Komskio nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

23

T-732

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. lapkričio 2 d. potvarkio Nr. 57 „Dėl Remigijaus Špečkausko nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

24

T-733

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 698 „Dėl Žemės nuomos mokesčio 2009 m.“ 1.5. ir 3.2. punktų pakeitimo

 

25

T-734

Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją patalpą

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-735

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Čerkauskienei

 

2

T-736

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

3

T-737

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-705 patvirtintos „Socialinės paramos mokiniams tvarkos“ 10.2 punkto ir „mokinių aprūpinimo mokinio reikmėms tvarkos “ 10 punkto pakeitimo

 

4

T-738

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

5

T-739

Dėl 2010 m. viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

 

6

T-740

Dėl 2009 m. Pagėgių savivaldybės biudžeto programų finansavimo

 

7

T-741

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (7)

 

8

T-742

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinė peticijų komisijos sudarymo

Panaikintas 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-19 “Dėl savivaldybės tarybos Peticijų komisijos sudarymo  ir komisijos nuostatų patvirtinimo

9

T-743

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos  valstybės tarnautojų mokymo 2010 metų prioritetų nustatymo

 

10

T-744

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2009 metų veiklos ataskaitos ir programos

 

11

T-745

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigos 2010 metų veiklos programos

 

12

T-746

Dėl VšĮ “Sporto ir turizmo centras” 2010 metų veiklos programos tvirtinimo

 

13

T-747

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

 2008

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-235

Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo .

 

2

T-236

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

Panaikintas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-175 “Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo”

Pakeistas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo

Pakeistas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-38 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 39 punkto ir 3 priedo pakeitimo

Pakeistas 2010 m. liepos 29 sprendimu Nr. T-874 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ Ir 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-589 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo“ pakeitimo

Pakeistas 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-589 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo.

3

T-237

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-755 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarko patvirtinimo

Pakeistas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-724 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo  įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“”

4

T-238

Dėl švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos .

 Pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-424 “Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžio nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams.

5

T-239

Dėl  važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-610 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-239 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams“ pripažinimo netekus galios.

6

T-240

Dėl personalinių priedų prie atlyginimų mokėjimo mokyklų vadovams.

 1.4. punktas pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-428 “Dėl personalinio priedo prie atlyginimo mokėjimo Leonui Mišeikiui.

7

T-241

Dėl mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

8

T-242

Dėl profesinio informavimo taškų įsteigimo, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų mokiniams teikimo ir profesiniam informavimui ir konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

9

T-243

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-72  “Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-979 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo“ 33 punkto pakeitimo

Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-798 “Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T- 243 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos tvarkos 38 punkto pakeitimo

10

T-244

Dėl automobilio VW PASSAT perdavimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

11

T-245

Dėl turto perėmimo iš akcinės bendrovės „Vakarų skirstomieji tinklai“.

 

12

T-246

Dėl sutikimo perimti kompiuterius ir multimedijos projektorius iš Švietimo ir mokslo ministerijos.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 “Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

13

T-247

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

15

T-248

Dėl patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Audronei Pankauskienei.

 

16

T-249

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

17

T-250

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 160 patvirtintos Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 1.1 papunkčio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-907 “Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo

18

T-251

Dėl paraiškos „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus“ teikimo.

 

19

T-252

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo.

 

20

T-253

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo.

 

21

T-254

Dėl personalinių priedų nustatymo savivaldybės įstaigų vadovams.

 

22

T-255

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl pareiginės algos nustatymo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.

 

23

T-256

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo.

 

24

T-257

Dėl Pagėgių savivaldybės mero komandiruotės į Daniją.

 

25

T-258

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

26

T-259

Dėl Vilkyškių vidurinės mokyklos direktorės Laimutės Gudavičienės atleidimo iš pareigų

 

27

T-260

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo.

 Pakeistas 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-119 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.1. papunkčio pakeitimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pakeistas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-763 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo

28

T-261

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2008 m. I-jo pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

29

T-262

Dėl investicinio projekto „Pagėgių savivaldybės Šilgalių, Lumpėnų ir Piktupėnų kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcijos“.

 

30

T-263

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis  sąlygomis Pranui Pielikiui.

 

31

T-264

Dėl įgalioto asmens dalyvavimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

 Pakeistas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-391 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl įgalioto asmens dalyvavimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime“ 3 punkto pakeitimo.

32

T-265

Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius.

 Pakeistas 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-480 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius“ pakeitimo

33

T-266

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-971, 133 punkto pakeitimo.

 

34

T-267

Dėl 2008 metų Pagėgių savivaldybės įstaigų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

 

35

T-268

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

36

T-269

Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų socialinio paslaugų plano.

 

37

T-270

Dėl leidimo parengti žemės sklypo Klaipėdos g. 4, Pagėgiai, teritorijos detalųjį planą, numatant mokslo paskirties (vaikų darželio) pastatų išplėtimą.

 

38

T-271

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2007 m. veiklos ataskaitos.

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-272

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

2

T-273

Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2008-2009 m.m.

 

3

T-274

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-309 “Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo .|”

4

T-275

Dėl bendradarbiavimo su Vokietijos Bad Iburgo miesto savivaldybe.

 

5

T-276

Dėl Pagėgių savivaldybės mero komandiruotės į Vokietiją.

 

6

T-277

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2008 metų prioritetų nustatymo.

 

7

T-278

Dėl 2007 metų Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.

 

8

T-279

Dėl nuosavybės teisės atkūrimo natūra Vilkyškių Evangelikų liuteronų parapijai.

 

9

T-280

Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

 

10

T-281

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos .

 Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 “l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

11

T-282

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos.

  Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 “l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

12

T-283

Dėl leidimo perduoti stacionarią aparatūrą Pagėgių vidurinei mokyklai.

 

13

T-284

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Onai Šimkutei.

 

14

T-285

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-179 patvirtintų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų pakeitimo ir papildymo.

 

15

T-286

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios.

 

16

T-287

Dėl akcijų perdavimo.

 

17

T-288

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

18

T-289

Dėl Pagėgių savivaldybėje teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-57 “Dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros kainų nustatymo

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-158 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-289 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

19

T-290

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijose ir įstaigose“ 1.4. punkto pakeitimo.

 Panaikintas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-35 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijoje ir įstaigose“ pakeitimo

20

T-291

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl įgalioto asmens dalyvavimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime“ 3 punkto pakeitimo.

 

21

T-292

Dėl  Pagėgių savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio skyriaus struktūrinio pertvarkymo ir savivaldybės institucijų ir administracijos struktūros pakeitimo ir papildymo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T- 528 “Dėl  Pagėgių savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio skyriaus struktūrinio pertvarkymo ir savivaldybės institucijų ir administracijos struktūros pakeitimo ir papildymo.

22

T-293

Dėl įgarsinimo aparatūros perdavimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centrui valdyti patikėjimo teise.

 

23

T-294

Dėl  uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2011 m. veiklos programos patvirtinimo .

 

24

T-295

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

  Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 “l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

25

T-296

Dėl objektų sąrašo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti patvirtinimo.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-334 “Dėl 2008 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimo Nr. T-296 „Dėl objektų sąrašo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygomis užtikrinti patvirtinimo“ pridedamo sąrašo pakeitimo.

26

T-297

Dėl Leono Mišeikio atleidimo iš Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir jo paskyrimo eiti Vilkyškių vidurinės mokyklos direktoriaus pareigas.

 

27

T-298

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-154 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-842 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ 1.3. papunkčio pakeitimo

Pakeistas 2008 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-366 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ 1 punkto 1.2 ir 1.5 papunkčių ir 3 punkto pakeitimo 

28

T-299

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

 

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-300

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2007 metų veiklos ataskaitos.

 

2

T-301

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 metų veiklos ataskaitos.

 

3

T-302

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos ataskaitos.

 

4

T-303

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos 2007 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 

5

T-304

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

6

T-305

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-607 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

7

T-306

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

 

8

T-307

Dėl Pagėgių savivaldybės Žukų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos.

 

9

T-308

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų pedagoginių pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-822 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo ir etatų, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo

Papildytas 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-401 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo  Nr. T- 308 „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų pedagoginių pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo „priedo papildymo ir jo išdėstymo nauja redakcija.

10

T-309

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo .

 Pripažintas netekus galios 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-613 “Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

Papildytas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-522 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo  Nr. T-309 „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

11

T-310

Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 “Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

Pakeistas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-721 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo Nr. T-310 „Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

12

T-311

Dėl 2007 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimo Nr. T-52 „Dėl įgaliojimų Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.

 

13

T-312

Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-46 „Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje“ pakeitimo.

 

14

T-313

Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 Pakeistas 2015 m. balandžio 23 d. Sprendimu Nr. T-82 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (nauja redakcija) bei Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. 313 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios“ pakeitimo”

15

T-314

Dėl Pagėgių savivaldybės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-580 “Dėl Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos  programos 2009-2011 metams priemonių plano patvirtinimo (nauja redakcija) .

16

T-315

Dėl Pagėgių savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

17

T-316

Dėl Pagėgių savivaldybės saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

18

T-317

Dėl Pagėgių miesto dalies prie Rambyno-Turgaus-Jaunimo gatvių mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų detaliojo plano tvirtinimo.

 

19

T-318

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos  komisijos darbo reglamento pakeitimo.

 

20

T-319

Dėl sutikimo perimti antrinių žaliavų surinkimo konteinerius iš Aplinkos ministerijos

 

21

T-320

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

22

T-321

Dėl sutikimo perimti turtą iš Švietimo informacinių technologijų centro.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 “Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

23

T-322

Dėl automobilio AUDI 80 perdavimo UAB „ Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

24

T-323

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Eugenijai Budvytienei.

 

25

T-324

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Robertui Šlajui.

 

26

T-325

Dėl ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijos ir remonto darbų išlaidų įtraukimo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos balansą.

 

27

T-326

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T- 141, 5, 6.3, 7,8, 12, 13.2 punktų pakeitimo“ 1.4 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 “Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo

28

T-327

Dėl Administracinės komisijos prie Pagėgių savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo.

 

29

T-328

Dėl Pagėgių savivaldybės dalyvavimo projekto tęsinyje „Baltijos turizmo tinklo vystymas VIA HANSEATIKOS plėtros zonoje (VHB-ZONE)“ kaip partneriui.

 

30

T-329

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2011 m. veiklos programos“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

31

T-330

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2007 metų veiklos ataskaitai.

 

32

T-331

Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo.

 Panaikintas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-138 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl  naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ panaikinimo.

33

T-332

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2008 metams.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-488 “Dėl fiksuotų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2009 metams.

34

T-333

Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu kainos nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-39 “Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios

35

T-334

Dėl 2008 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimo Nr. T-296 „Dėl objektų sąrašo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygomis užtikrinti patvirtinimo“ pridedamo sąrašo pakeitimo.

 

36

T-335

Dėl VŠĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro 2007 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

 

37

T-336

Dėl Šereitlaukio dvaro sodybos teritorijos Pagėgių savivaldybėje, Šereitlaukio kaime detaliojo plano tvirtinimo.

 

38

T-337

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai, įgyvendinant projektą „Bibliotekos    pažangai“.

 

39

T-338

Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo Pagėgių savivaldybės gyventojams.

 

40

T-339

Dėl paskolos ėmimo.

 

41

T-340

Dėl leidimo išnuomoti patalpą ne konkurso būdu.

 

42

T-341

Dėl leidimo nuomoti patalpą.

 

43

T-342

Dėl Pagėgių vaikų globos namų steigėjo funkcijų perėmimo 2009 metais.

 

44

T-343

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

45

T-344

Dėl Loretos Zinovjevienės paskyrimo eiti Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorės pareigas.

 

46

T-345

Dėl Pagėgių savivaldybės dalyvavimo projekte „ Atrask Europą – Senais prekybos keliais naujos Europos keliu“ kaip partneriui.

 

47

T-346

Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo .

 

48

T-347

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių administracinio- viešosios bibliotekos pastato investiciniam projektui

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T- 348

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos steigimo

2 punktas pripažintas netekus galios 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-219 “Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija

Panaikinti 38.8., 38.9, 38.10 punktai 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-397 “Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. T-348, 38.8, 38.9, 38.10 punktų panaikinimo.

2

T-349

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinės mokyklos direktoriaus Vaclovo Navicko darbo sutarties

 

3

T-350

Dėl Pagėgių miesto vystymo krypčių ir erdvinės raidos koncepcijos 20 metų laikotarpiui aprobavimo

 

4

T-351

Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms prie Rambyno-Turgaus-Jaunimo gatvių suprojektuoto mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų kvartalo Pagėgių mieste.

 

5

T-352

Dėl 2007 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo.

 

6

T-353

Dėl leidimo rekonstruoti patalpas.

 

7

T-354

Dėl leidimo rekonstruoti nuomojamą pastatą.

 

8

T-355

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

9

T-356

Dėl paraiškos „Pagėgių ir Gietrzwald jaunimo bendradarbiavimo ir mainų kūrimas“ teikimo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo  per sieną programai.

 

10

T-357

Dėl leidimo Rambyno regioninio parko direkcijai atlikti Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelio Bitėnai-Bardinai Nr. 4V21 remonto darbus.

 

11

T-358

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos specialiosios programos patvirtinimo.

 

12

T-359

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

13

T-360

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-1003 patvirtintų „Socialinės paramos mokiniams tvarkų“ pakeitimo.

 Pakeistas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-705 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T- 360 patvirtintų „Socialinės paramos mokiniams tvarkų“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

14

T-361

Dėl įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą teritoriją prie pastato, esančio Vilniaus g.  4A, Pagėgių mieste.

 

15

T-362

Dėl atstatomų lėšų, gautų į Pagėgių savivaldybės biudžetą, patvirtinimo.

 

16

T-363

Dėl papildomų lėšų, gautų į Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos specialiąją programą, patvirtinimo.

 

17

T-364

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos lėšų, gautų iš privatizavimo fondo, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti patvirtinimo.

 

18

T-365

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

 Pakeistas 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-572 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo

19

T-366

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ 1 punkto 1.2 ir 1.5 papunkčių ir 3 punkto pakeitimo

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T- 367

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T- 235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

2

T-368

Dėl atstatomų lėšų, gautų į Pagėgių savivaldybės biudžetą patvirtinimo.

 

3

T-369

Dėl Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano 2005-2010 metams priemonių plano papildymo.

 

4

T-370

Dėl Enzio Jagomasto vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės  Lumpėnų pagrindinei mokyklai .

Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T-142 “Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

5

T-371

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Pagrindinės mokyklos direktorės Rimos Auštrienės darbo sutarties 1.1. punkto pakeitimo.

 

6

T-372

Dėl išorės audito vykdymo.

 

7

T-373

Dėl socialinio būsto pirkimo.

 

8

T-374

Dėl leidimo nuomoti patalpą.

 

9

T-375

Dėl Krizių centro pastato su priklausiniais įrašymo į Pagėgių seniūnijos buhalterinę apskaitą

 

10

T-376

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-953 „Dėl 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-827 „Dėl priėmimo į savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos nustatymo“ papildymo“ pripažinimo negaliojančiu.

 

11

T-377

Dėl objektų sąrašo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti patvirtinimo.

 

12

T-378

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo papildymo.

 

13

T-379

Dėl pavadinimų suteikimo Vilkyškių miestelio, Žukų ir Lumpėnų kaimų gatvėms.

 

14

T-380

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (kadastrinis Nr. 8847/0005:74), esančiame Piktupėnų kadastrinėje vietovėje, Endriškių kaime.

 

15

T-381

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (kadastrinis Nr. 8801/0003:113), esančiame Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų kaime.

 

16

T-382

Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybei valstybinės žemės sklypus

 Pripažinti netekus galios 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-402 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl prašymo perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus“ pripažinimo netekusiu galios.

17

T-383

Dėl leidimo rengti Vilkyškių vidurinės mokyklos teritorijos detalųjį planą.

 

18

T-384

Dėl leidimo papildyti Panemunės prieplaukos detalųjį planą, rekonstruojant mobiliąją prieplauką į stacionarią.

 

19

T-385

Dėl  Pagėgių savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo valdybos sudarymo.      

 

20

T-386

Dėl paraiškos „Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio sukūrimas ir išbandymas Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre“ teikimo.

 

21

T-387

Dėl paraiškos „Pagėgių savivaldybės bendruomeninių ir asmens higienos paslaugų plėtra gerinant tėvų globos  netekusių vaikų ir kitų bendruomenės narių gyvenimo kokybę“ teikimo

 

22

T-388

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-389

Dėl žemės sklypo (unikalus Nr. 8893-000-9011), esančio Klaipėdos g. 4, Pagėgiuose, detaliojo plano tvirtinimo.

 

2

T-390

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypuose 0,6972 ha (kadastrinis Nr. 8864/0009:64) ir 2,2 ha (kadastrinis Nr. 8864/0009:96), esančiuose Rukų kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 

3

T-391

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypuose esančiuose Pagėgių sav., Trakininkų km. 25.25 ha (unikalus Nr. 4400-0768-1389) ir 26.89 ha (unikalus Nr. 4400-0768-1267), Pagėgių sav., Lumpėnų km. 25.36 ha (unikalus Nr. 4400-0768-1567), 38.52 ha (unikalus Nr. 8832-0002-0033), 1.41 ha (unikalus Nr. 8832-0002-0034), 2.85 ha (unikalus Nr. 4400-0768-3383) ir 3.15 ha (unikalus Nr. 4400-0768-2764).

 

4

T-392

Dėl leidimo rengti Šereitlaukio prieplaukos su privažiavimu Šereitlaukio kaime, Vilkyškių seniūnijoje detalųjį planą

 

5

T-393

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypui Vytauto g. 2, Pagėgiuose, prie esamo pagalbinio pastato 2I1p  Romualdo Broškos ir Ievos Broškienė dalies

 

6

T-394

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypui Vytauto g. 2, Pagėgių mieste, prie esamo pagalbinio pastato 211P UAB „Gelsvės vaistinė“ dalies.

 

7

T-395

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

 

8

T-396

Dėl leidimo nuomoti turtą.

 

9

T-397

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. T-348, 38.8, 38.9, 38.10 punktų panaikinimo.

 

10

T- 398

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.

 

11

T-399

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu kainų nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-39 “Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios”

12

T-400

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

13

T- 401

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo  Nr. T- 308 „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų pedagoginių pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo „priedo papildymo ir jo išdėstymo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-822 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo ir etatų, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo

14

T-402

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl prašymo perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus“ pripažinimo netekusiu galios.

 

15

T-403

Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus.

 Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-794 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-403 „dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus“ 1.3. punkto pakeitimo

16

T-404

Dėl leidimo rengti didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Pagėgių mieste specialųjį planą

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-405

Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo su savivaldybės taryba tvarkos patvirtinimo

 

2

T-406

Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdymo stebėtojų tarybos sudarymo.

 

3

T-407

Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdybos sudarymo.

 Pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-86 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-407 „Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdybos sudarymo“ 1.2. ir 1.3. papunkčių pakeitimo

4

T-408

Dėl Pagėgių savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu taisyklių patvirtinimo.

 Pakeistas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-940 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-408 „Dėl Pagėgių savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto pakeitimo

5

T-409

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

6

T-410

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

7

T-411

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

8

T-412

Dėl leidimo rekonstruoti nuomojamą butą.

 

9

T-413

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sigitui Kužuliui.

 

10

T-414

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Viktorijai Kančiauskaitei.

 

11

T-415

Dėl patalpos privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virginijai Kanovienei.

 

12

T-416

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininko administraciją leisti Pagėgių savivaldybei   parduoti valstybinės žemės sklypus viešuose aukcionuose.

 Pakeistas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-618 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininko administraciją leisti Pagėgių savivaldybei parduoti valstybinės žemės sklypus viešuose aukcionuose“ pakeitimo.

13

T-417

Dėl neakivaizdinio mokymosi tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

14

T-418

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo  patvirtinimo.

 

15

T-419

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-109 “Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

16

T-420

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 Nuostatai panaikinti 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-507 “Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. “

17

T-421

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 

18

T-422

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-273 „Dėl Klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo  grupių skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2008-2009 m. m.  pakeitimo.

 

19

T-423

Dėl formaliojo švietimo programų vykdymo.

 

20

T-424

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžio nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-534 “Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams.

21

T-425

Dėl švietimo darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-987 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimo Nr. T-425 „Dėl švietimo darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ pripažinimo netekus galios

22

T-426

Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-532 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

23

T-427

Dėl papildomo darbo.

 

24

T-428

Dėl personalinio priedo prie atlyginimo mokėjimo Leonui Mišeikiui.

 

25

T-429

Dėl mėnesinio užmokesčio už vaikų papildomąjį ugdymą Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje

Pripažintas netekus galios 2013 m rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-195 ” Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo.”

26

T-430

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-632 „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų nuostatų, struktūros, pareigybių ir etatų sąrašo tvirtinimo“ 1 dalies pakeitimo ir papildymo.

 

27

T-431

Dėl leidimo rengti detalųjį planą Vidmantui Pumpučiui, Algimantui Čenkui žemės sklype, esančiame Pagėgių savivaldybės Karceviškių kaime 0,30 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:82)

 

28

T-432

Dėl leidimo rengti detalųjį planą Vidmantui Pumpučiui, Algimantui Čenkui žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Berštininkų kaime 27.25 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:86), 3.10 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:83), 1.57 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:87)

 

29

T-433

Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Vidaus audito tarnybos vadovo, auditorių, savivaldybės valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo.

 

30

T-434

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos lėšų, gautų iš Privatizavimo fondo brandos egzaminų vykdymui ir vertinimui, patvirtinimo.

 

31

T-435

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo“ pakeitimo.

 

32

T-436

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

33

T-437

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais kainų nustatymo.

 

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-39 “Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios”

 

34

T-438

Dėl mokyklinio autobuso MERCEDES BENDZ  614 perdavimo Šilgalių pagrindinei mokyklai.

 

35

T-439

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Strazdų kaime 12.42 ha (unikalus Nr. 4400-0305-8420), Nepertlaukių kaime 5.55 ha (unikalus Nr. 4400-0305-8631), Strazdų kaime 8.00 ha (unikalus Nr. 4400-0857-0450), Sodėnų kaime 8.93 (unikalus Nr. 8832-0003-0042), Nepertlaukių kaime 8.79 (unikalus Nr. 4400-0305-8253), Lumpėnų kadastrinėje vietovėje; Strazdelių kaime 18.10 ha (unikalus Nr. 8847-0003-0023), Strazdelių kaime 42.85 ha (unikalus Nr. 8847-0003-0017), Vidgirių kaime 3.00 (unikalus Nr. 8847-0003-0037), Vidgirių kaime 4.49 (unikalus Nr. 8847-0003-0038), Birštoniškių kaime 27.10 ha (unikalus Nr. 4400-0255-1588), Piktupėnų kadastrinėje vietovėje

 

36

T-440

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Kerkutviečių kaime 15.62 ha (unikalus Nr. 8832-0003-0041), Strazdų kaime 7.04 ha (unikalus Nr. 4400-0768-0891), Nepertlaukių kaime 20.46 ha (unikalus Nr. 4400-0294-2852), Nepertlaukių kaime 14.10 ha (unikalus Nr. 4400-0294-2781), Lumpėnų kaime 6.64 ha (unikalus Nr. 8832-0003-0043), Strazdų kaime 22.66 ha (unikalus Nr. 4400-0768-3036), Nepertlaukių kaime 12.00 ha (unikalus Nr. 8832-0004-0056), Kerkutviečių kaime 4.40 ha (unikalus Nr. 4400-0768-3918), Lumpėnų kaime 10.59 (unikalus Nr. 8832-0002-0071), Kerkutviečių kaime 1.27 ha (unikalus Nr. 8832-0004-0046), Lumpėnų kaime 8.58 ha (unikalus Nr. 8832-0002-0068), Lumpėnų kadastrinėje vietovėje

 

37

T-441

Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms

Pakeistas 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-132 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl Pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ priedo pakeitimo.

Pakeistas 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-106 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 ‘Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms’ priedo pakeitimo.

Pakeistas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-767 “Dėl pavadinimo suteikimo Natkiškių kaimo gatvei ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių. Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ 3.7. papunkčio pakeitimo

38

T-442

Dėl 2008 metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms funkcijoms atlikti panaudojimo.

 

39

T-443

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Dainiui Kuzmarskiui.

 Pakeistas 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-544 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-443 „Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Dainiui Kuzmarskiui“ 1 punkto pakeitimo.

40

T-444

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Strepeikių kaime 9.96 ha (unikalus Nr. 4400-1142-0783), 10.9 (unikalus Nr. 8847-0002-0067), 24.4 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0075), 24.02 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0074), 14.95 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0073) ir Genių kaime 25.23 ha (unikalus Nr. 4400-0617-1844), 6.82 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0070) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje

 

41

T-445

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Palumpių kaime 3.08 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0076), 2.64 ha (unikalus Nr. (4400-0195-6383) ir 4.60 ha (unikalus Nr. 4400-0548-2522), Opstainėlių kaime 4.62 ha (unikalus Nr. 4400-0199-6274) ir 2.89 ha (unikalus Nr. 4400-0208-9678), Vilkyškių miestelyje 7.40 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0072), 1.80 ha (4400-0199-6214), 3.17 ha (unikalus Nr. 4400-0863-2122), 4.20 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0032), 3.98 ha (unikalus Nr. 4400-0657-3631), 11.68 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0069), 11.75 ha (unikalus Nr. 4400-0657-3475), 1.71 ha (unikalus Nr. 4400-0523-2824) Vilkyškių kadastrinėje vietovėje

 

42

T-446

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Birštoniškių kaime 33.16 ha (unikalus Nr. 4400-0590-0374), 1.6 ha (unikalus Nr. 4400-0609-8422), 1.05 ha (unikalus Nr. 4400-0680-8219), 15.00 ha (unikalus Nr. 4400-0680-8419), 17.6 ha (unikalus Nr. 4400-0680-8340), Piktupėnų kaime 1.00 ha (unikalus Nr. 4400-0720-3521) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje; Birštoniškių kaime 7.39 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0071), 6.53 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0048), 1.8 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0076), 3.21 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0077), 2.13 ha (unikalus Nr. 4400-0770-2323), 2.00 ha (unikalus Nr. 4400-0167-1968), 2.00 ha (unikalus Nr. 4400-0167-1838), 2.57 ha (unikalus Nr. 4400-0305-6026), 0.65 ha (unikalus Nr. 4400-0844-5014) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje; Trakininkų kaime 4.38 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0064), 10.35 ha (unikalus Nr. 4400-0305-9183), 6.37 ha (unikalus Nr. 4400-0166-9496), 0.79 ha (unikalus Nr. 4400-0166-9574), 5.17 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0056), 5.31 ha (unikalus Nr. 4400-0857-3712), 12.35 ha (unikalus Nr. 4400-0770-0529), 2.36 ha (unikalus Nr. 4400-0770-0661) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje

 

43

T-447

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Rėžių kaime 3.63 ha (unikalus Nr. 8860-0003-0082), 3.60 ha (unikalus Nr. 4400-1104-6312) ir 3.48 ha (unikalus Nr. 4400-1104-5859), Mažaičių kaime 1.88 ha (unikalus Nr. 8860-0001-0123), 1.97 (unikalus Nr. 8860-0001-0116) ir 1.04 ha (unikalus Nr. 4400-0278-7962), Pakamonių kaime 1.12 ha (unikalus Nr. 8860-0002-0160), Berštininkų kaime 4.16 ha (unikalus Nr. 4400-0072-1735), 2.72 ha (unikalus Nr. 4400-0072-3562), 11.05 ha (unikalus Nr. 8860-0005-0153), 3.29 ha (unikalus Nr. 8860-0005-0156), 5.46 ha (unikalus Nr. 4400-0835-6529), 5.72 ha (unikalus Nr. 4400-0845-7321), Aleknų kaime 2.51 ha (unikalus Nr. 8860-0001-0106), 11.11 ha (unikalus Nr. 8860-0001-0089), Kovgirių kaime 3.00 ha (unikalus Nr. 8860-0005-0155), Rukų kaime 1.00 ha (unikalus Nr. 4400-0786-4288), Pakamonių kaime 0.61 ha (unikalus Nr. 8860-0002-0126) ir 0.40 ha (unikalus Nr. 4400-0278-8049), Spengių kaime 0.50 ha (unikalus Nr. 8860-0003-0083) Stoniškių kadastrinėje vietovėje

 

44

T-448

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Eisraviškių kaime 11.73 ha (unikalus Nr. 4400-0652-8870), 0.94 ha (unikalus nr. 4400-0084-2175), 2.54 ha (unikalus nr. 8801-0002-0111), Mantvilaičių kaime 3.39 ha (unikalus Nr. 8801-0002-0154), 0.81 ha (unikalus Nr. 4400-0084-0548), 6.75 ha (unikalus Nr. 4400-0008-6253), 4.36 ha (unikalus Nr. 8801-0002-0149), Gudų kaime 4.49 ha (unikalus Nr. 8801-0004-0221), 4.43 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0079), 5.74 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0082), 1.77 ha (unikalus Nr. 8801-0004-0181), 7.57 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0080) Benininkų kadastrinėje vietovėje

 

45

T-449

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Genių kaime 9.66 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0051), 5.20 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0047), 9.50 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0045), Piktupėnų kaime 5.17 ha (unikalus Nr. 8847-0001-0078), 2.92 ha (unikalus Nr. 8847-0001-0077) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje; Bajėnų 3.81 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0075), 3.76 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0076), 12.50 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0072), 5.17 ha (unikalus Nr. 4400-0063-8660), 4.90 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0116), 2.90 ha (unikalus Nr. 4400-0094-2316) Benininkų kadastrinėje vietovėje; Užbalių kaime 33.94 ha (unikalus Nr. 8847-0001-0029) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje

 

46

T-450

Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių perdavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.    

 

47

T-451

Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo.

 

48

T-452

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (kadastrinis Nr. 8801/0003:113), esančiame Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų kaime.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-87 “Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (unikalus Nr. 8801-0003-0038), esančiame Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų kaime, perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Homeras“

49

T-453

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (kadastrinis Nr. 8847/0005:74), esančiame Pagėgių savivaldybėje, Piktupėnų kadastrinėje vietovėje, Endriškių kaime

 

50

T-454

Dėl žemės sklypų (kadastriniai Nr. 8807/0002:84; 8887/0002:85), esančių Vilkyškių miestelyje Pagėgių savivaldybėje, detaliojo plano tvirtinimo

 

51

T-455

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype, esančiame Pagėgių savivaldybės Kovgirių kaime 6,95 ha (unikalus Nr. 4400-0063-6822).

 

52

T-456

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype, esančiame Pagėgių savivaldybės Vydutaičių kaime 13,37 ha (unikalus Nr.8824-0001-0038).

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-457

Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-506 “Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. ” nuostatai pripažinti netekus galios

2

T-458

Dėl Žukų medicinos punkto panaikinimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 13    d. sprendimo Nr. 633 „Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 

3

T-459

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sandrai Žarnauskienei.

 

4

T-460

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Juozui   Kašėtai.

 

5

T-461

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimutei Stonkienei.

 

6

T-462

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Iditai Alysienei.

 

7

T-463

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Džeraldui Kašietai.

 

8

T-464

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Lengvinienei.

 

9

T-465

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virginijai Bernotienei.

 

10

T-466

Dėl leidimo įsigyti spec. transporto priemonę. 

 

11

T-467

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Karosienei.

 

12

T-468

Dėl 2008 metų  sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės  2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

13

T-469

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

  Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 “l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

14

T-470

Dėl leidimo dirbti darbus viršijant nustatytą darbo trukmę.

 

15

T-471

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

16

T-472

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-178 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-472 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo”

17

T-473

Dėl Martyno Jankaus muziejaus direktorės Liudmilos Burzdžiuvienės atleidimo iš pareigų.

 

18

T-474

Dėl konkurso organizavimo M.Jankaus muziejaus direktoriaus pareigoms užimti.

 

19

T-475

Dėl Sigutės Kulikauskienės terminuoto paskyrimo Martyno Jankaus muziejaus direktorės pareigoms.

 

20

T-476

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Kęsto Komskio atleidimo prieš terminą pagal pateiktą atsistatydinimo prašymą.

 

21

T-477

Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Pagėgių savivaldybės mero išrinkimo“ patvirtinimo.

 

22

T-478

Dėl Pagėgių savivaldybės mero išrinkimo.

 

23

T-479

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatų“ pakeitimo.

 

24

T-480

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius“ pakeitimo

 

25

T-481

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pakeitimo

 

26

T-482

Dėl išmokos skyrimo

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-483

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-68 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

2

T-484

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2009 metų prioritetų nustatymo

 

3

T-485

Dėl Pagėgių savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos.

 

4

T-486

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2008 metų veiklos ataskaitos ir programos.

 

5

T-487

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir pareigybės aprašymo tvirtinimo.

 Pakeistas 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-527 “Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-487, 8 ir 14 punktų pakeitimo.

6

T-488

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2009 metams.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-717 “Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2010 metams

7

T-489

Dėl mokesčio  dydžio už vaiko maitinimo ir ugdymo paslaugas Pagėgių lopšelyje-darželyje nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-71 “Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo.

8

T-490

Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje-darželyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-71 “Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo.

Papildytas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-60 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr. T-490 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje – darželyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

9

T-491

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 metų sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“, tikslinimo.

 

10

T-492

Dėl 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto programų finansavimo.

 

11

T-493

Dėl 2009 m. viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 

12

T-494

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pagėgių pramonės zonoje, Stoniškių seniūnijoje.

 

13

T-495

Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 Papildytas 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-543 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T- 495 „Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ papildymo.

14

T-496

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimantui Jociui.

 

15

T-497

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Adelei Auškalnytei.

 

16

T-498

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Beresnevičiui.

 

17

T-499

Dėl dalies gyvenamo namo  privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Antaninai Špancerienei.

 

18

T-500

Dėl garažo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Šveisčiui.

 

19

T-501

Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos valdyti patikėjimo teise.

 

20

T-502

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-824 “Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

21

T-503

Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo “ 1 priedo išdėstymo nauja redakcija.

 

22

T-504

Dėl pritarimo paraiškos teikimui pagal 2007 – 2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

 

23

T-505

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų metinėms veiklos programoms.

 

24

T-506

Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. 

 

25

T-507

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. 

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. T-158  “Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

26

T-508

Dėl Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. 

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-194  “Dėl Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

27

T-509

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

28

T-510

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T—15 „Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-555 “Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudėties pakeitimo.

29

T-511

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T—18 „Dėl savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

30

T-512

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl savivaldybės tarybos Kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

 

31

T-513

Dėl buvusios Pagėgių vidurinės mokyklos rekonstrukcijos darbų išlaidų įtraukimo į buhalterinės apskaitos balansą ir išlaidų nurašymo.

 

32

T-514

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

33

T-515

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų šilumos kainų nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2017 m. lapkričio 29 d. srendimu Nr. T-166 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-179 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-515 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų šilumos kainos nustatymo pakeitimo”

34

T-516

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d.  sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kaimo rėmimo fondo valdybos sudarymo“ pakeitimo

 

35

T-517

Dėl VŠĮ „Sporto ir turizmo centras“ 2009 metų veiklos programos tvirtinimo .

 

36

T-518

Dėl Pagėgių savivaldybės VŠĮ „Natkiškių kultūros centras“ 2009 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

37

T-519

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T-810 ,,Dėl 2005 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-654 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir maksimalaus atliekų tvarkymo tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo

 

38

T-520

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo (priedas 1) (priedas 2)

 

39

T-521

Dėl Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano tvirtinimo.

 

40

T-522

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo  Nr. T-309 „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

 

 

2007

11d. sprendimų sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1

T-1

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dainoros Žilinskaitės atleidimo iš pareigų ir pavedimo jai eiti pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.

2

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės mero išrinkimo.

3

T-3

Dėl Vaido Bendaravičiaus priėmimo į Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

19d. sprendimų sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

2

T-4

dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo.

 

3

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.

 

4

T-6

Dėl pareiginės algos nustatymo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui.

 Pakeistas 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-255 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl pareiginės algos nustatymo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.

5

T-7

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijose ir įstaigose.

 Pakeistas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-35 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijoje ir įstaigose“ pakeitimo

Pakeistas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-290 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijose ir įstaigose“ 1.4. punkto pakeitimo.” (panaikintas)

6

T-8

Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir mero patarėjo pareigybių įsteigimo  ir savivaldybės administracijos institucijų ir administracijos struktūros dalinio papildymo ir pakeitimo.

Pripažintas netekus galio 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.T-135  “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo  patvirtinimo nauja redakcija.

Pakeistas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-91 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir mero patarėjo pareigybių įsteigimo ir administracijos institucijų ir administracijos struktūros dalinio papildymo ir pakeitimo“ 2.1. papunkčio pakeitimo

7

T-9

Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

 Pakeistas 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-256 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo.

8

T-10

Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatų.

 Pakeistas 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-479 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatų“ pakeitimo.

10

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-971, dalinio pakeitimo ir papildymo.

 

11

T-12

Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo.

 Pakeistas 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-268 “Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

12

T-13

Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės Komiteto pirmininko išrinkimo .

 

13

T-14

Dėl savivaldybės tarybos  Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

 

14

T-15

Dėl savivaldybės tarybos  Strateginio planavimo komiteto sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-766 “Dėl savivaldybės Strateginio planavimo komiteto sudarymo

Pakeistas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-510 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T—15 „Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2007 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. T-99 “Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

15

T-16

Dėl  savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-765 “Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

Pakeistas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-509 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2008 . sausio 24 d. sprendimu Nr. T-258 “Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-174 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

16

T-17

Dėl  savivaldybės tarybos  Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo.

 

17

T-18

Dėl savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

 Pripažintas netekus galios 2010 m. gruodžio 16 d. Nr. T-970 “Dėl savivaldybės Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo 

Pakeistas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-511 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T—18 „Dėl savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

18

T-19

Dėl savivaldybės tarybos Kolegijos sudarymo.

 Pakeistas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-512 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl savivaldybės tarybos Kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

19

T-20

Dėl savivaldybės tarybos Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2007 m.birželio 14 d. sprendimu Nr. T-79 “Dėl Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos sudarymo.

20

T-21

Dėl savivaldybės tarybos Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko skyrimo.

 

21

T-22

Dėl Administracinės komisijos sudarymo prie  savivaldybės tarybos.

 

22

T-23

Dėl Administracinės komisijos  prie savivaldybės tarybos pirmininko skyrimo.

 

23

T-24

Dėl karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-855 “Dėl karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pakeistas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-288 “Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

24

T-25

Dėl  išmokos ir kompensacijos išmokėjimo už nepanaudotas atostogas mero pavaduotojui Alvydui Petrui Dumbliauskui.

 

25

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams  socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-43 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų irsocialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

26

T-27

Dėl savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo.

 

27

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės Kaimo rėmimo fondo valdybos sudarymo.

 Pakeistas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-516 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d.  sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kaimo rėmimo fondo valdybos sudarymo“ pakeitimo

28

T-29

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo.

 Pakeistas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-600 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo 3 punkto pakeitimo.

29

T-30

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 1003 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 27 „Dėl Pagėgių savivaldybės SVV rėmimo fondo nuostatų pakeitimo, fondo ir fondo valdybos patvirtinimo 3 punkto pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T-385 “Dėl  Pagėgių savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo valdybos sudarymo.”      

30

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 207 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo sudarymo“ 3 punkto pakeitimo.

  Pripažintas netekus galios 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-121 “Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo”

31

T-32

Dėl tarybos nario delegavimo į Tauragės apskrities regiono plėtros tarybą.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-10 Dėl delegavimo į Tauragės apskrities regiono plėtros tarybą

32

T-33

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Kęsto Komskio kasmetinių atostogų

 

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos 

1

T-34

Dėl 2006 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo.

 

2

T- 35

Dėl Tauragės darbo biržos vykdomų viešųjų darbų Pagėgių savivaldybėje projektų patvirtinimo.

 

3

T-36

Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m.  balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-563 “Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo .

4

T-37

Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m.  balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-564 “Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo

5

T-38

Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatų.

 

6

T-39

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro 2006 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

 

7

T-40

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2006 m. finansinės  atskaitomybės tvirtinimo.

 

8

T- 41

Dėl Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo .

 

9

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

 

10

T-43

Dėl dailės skyriaus įsteigimo Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokykloje.

 

11

T-44

Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklą tvarkos patvirtinimo.

 Panaikintas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-78 “Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklą tvarkos patvirtinimo.

12

T-45

Dėl 2005-10-13 sprendimo Nr. T-630 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Pagėgių     papildomojo ugdymo mokykloje nustatymo“ papildymo.

 

13

T-46

Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-312 “Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-46 „Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje“ pakeitimo.

14

T- 47

Dėl mėnesinio užmokesčio už vaikų papildomąjį ugdymą Pagėgių papildomojo ugdymo     mokykloje.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-429 “Dėl mėnesinio užmokesčio už vaikų papildomąjį ugdymą Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje

15

T-48

Dėl 2006-08-24 sprendimo Nr. T-827 „Dėl priėmimo į savivaldybės bendrojo lavinimo     mokyklas tvarkos nustatymo“ pakeitimo .

 

16

T-49

Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2007-2008 m.m.

 

17

T-50

Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo.

Panaikintas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-206  “Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo.

Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-918 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007-06-14 sprendimo Nr. T-50 „Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo“ pakeitimo

18

T-51

Dėl sutarties pasirašymo gavus finansavimą.

 

19

T-52

Dėl įgaliojimų Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-311 “Dėl 2007 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimo Nr. T-52 „Dėl įgaliojimų Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.

20

T- 53

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Daivai Stanišauskienei.

 

21

T-54

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Marijonai Sūdžienei .

 

22

T-55

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Staigiui.

 

23

T-56

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Jovitai Arcišauskienei.

 

24

T-57

Dėl priklausinių privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Stasiui Budrikui.

 

25

T-58

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Gintarui Rekašiui.

 

26

T- 59

Dėl negyvenamosios patalpos privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virgilijui Rimkui.

 

27

T-60

Dėl socialinio būsto pirkimo.

 

28

T-61

Dėl lauko tualetų pripažinimo nereikalingais naudoti, nurašymo bei likvidavimo.

 

29

T-62

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 192 „Dėl kultūros ir sporto centro struktūrinio pertvarkymo“ 6 punkto dalinio pakeitimo.

 

30

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 507 „Dėl Piktupėnų kultūros namų salės patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį “ 1 ir 2 punktų dalinio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-129 “Dėl patalpų perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Piktupėnų kaimo bendruomenei

31

T-64

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai  bibliotekai.

 

32

T- 65

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

33

T-66

Dėl leidimo parengti Pagėgių miesto pramoninės zonos detalųjį planą.

 

34

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų rezervo paskyrimo privažiavimo takams įrengti prie Panemunės ir Bitėnų mobiliųjų prieplaukų.

 

35

T-68

Dėl tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

 

36

T-69

Dėl Dainoros Žilinskaitės skyrimo projekto vadovu.

 

37

T-70

Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-764 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pakeistas 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-481 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pakeitimo

38

T- 71

Dėl paraiškos „Vilkyškių vidurinės mokyklos sporto aikštyno renovacija“ rengimo.

 

39

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo rėmimo nuostatų patvirtinimo.

 

40

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės kapinių tvarkymo ir laidojimo jose taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-165 “Dėl Pagėgių savivaldybės kapinių priežiūros taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo.

41

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės 3 metų veiklos plano rengimo.

 

42

T-75

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

43

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės Saugaus eismo komisijos sudarymo.

 Pripažintas netekus galio 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-112 “Dėl Pagėgių savivaldybės Saugaus eismo komisijos sudarymo.

44

T- 77

Dėl leidimo dirbti papildomą darbą.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T-900 “Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

45

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Kęsto Komskio kasmetinių atostogų.

 

46

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos sudarymo.

 

47

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo .

 Pripažintas netekus galios 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-729 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

48

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-41 “Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

49

T-82

Dėl narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-76 “Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

Pakeistas 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-110 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

50

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 79 „Dėl nuolatinės peticijų komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-742 “Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinė peticijų komisijos sudarymo

51

T- 84

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos specialiųjų programų patvirtinimo.

 

52

T-85

Dėl pripažinimo netekusio galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. T-1009 „Dėl garantijos paskolai suteikimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

53

T-86

Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybą.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-265 “Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius.

54

T-87

Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2008 gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-503 “Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo “ 1 priedo išdėstymo nauja redakcija.

 Pakeistas 2009 m. gruodžio 17 d. T-738 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pakeistas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-212 “Dėl 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo.

55

T-88

Dėl teikiamų socialinių paslaugų ir paslaugų įkainių Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose sąrašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-76 “Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

56

T-89

Dėl jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 

57

T- 90

Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo.

 

58

T-91

Dėl 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-940 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 metų biudžeto tvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

 

59

T-92

Dėl 2007 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 

60

T-93

Dėl 2007 m. Pagėgių savivaldybės įstaigų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

 

61

T-94

Dėl visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų sąrašo.

 

62

T- 95

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo

 Pripažintas netekus galios 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-229 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo.

63

T-96

Dėl sutikimo nuomojamas negyvenamas patalpas pritaikyti kirpyklos reikmėms.

 

64

T-97

Dėl privatizavimo objekto įrašymo į Pagėgių savivaldybės privatizuojamų objektų sąrašą

 

65

T-98

Dėl Natkiškių kultūros namų pastato su kiemo statiniais perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijos Natkiškių seniūnijai.

 

66

T-99

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

 

67

T-100

Dėl šalto vandens suvartojimo normų tvirtinimo.

 

68

T- 101

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 “Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

69

T-102

Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

 

70

T-103

Dėl paraiškos „Nemuno žemupio, Minijos ir Akmenos-Danes upių baseinų potvynių išankstinių perspėjimo sistemų sukūrimo ir įdiegimo galimybių studijos, potvynių rizikos žemėlapių ir dviejų lygių išankstinio perspėjimo dėl potvynių sistemos bendrųjų schemų sukūrimo pasirengiamajam projektui“ rengimo.

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-104

Dėl 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-940 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 metų biudžeto tvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

 

2

T-105

Dėl paskolos ėmimo.

 

3

T-106

Dėl Natkiškių kultūros namų pastato perdavimo Pagėgių savivaldybės VšĮ „Natkiškių kultūros centras“ pagal turto patikėjimo sutartį.

 

4

T-107

Dėl VŠĮ „Natkiškių kultūros centras“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

 

5

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 395 „Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų nuomos tvarkos bei mokesčio už jų nuomą patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-70 “Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų ir pirties nuomos tvarkos bei mokesčio už jų nuomą patvirtinimo

6

T-109

Dėl įgalioto asmens dalyvavimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

7

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

 

8

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 79 patvirtintų Pagėgių savivaldybės Peticijų komisijos nuostatų dalinio pakeitimo.

 

9

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės Saugaus eismo komisijos sudarymo.

 

10

T-113

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

 

11

T-114

Dėl sutikimo perimti turtą iš  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

11

T-115

Dėl turto perėmimo iš Valstybės turizmo departamento prie ūkio ministerijos.

 

12

T-116

Dėl sutikimo perimti antrinių žaliavų surinkimo konteinerius iš Aplinkos ministerijos

 

13

T-117

Dėl antrinių žaliavos surinkimo konteinerių perdavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.

 

14

T-118

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

15

T-119

Dėl automobilio VAZ21215 pardavimo viešame aukcione.

 

16

T-120

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

17

T-121

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Giedriui Malakauskui.

 

18

T-122

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Liudmilai Merkelienei.

 

19

T-123

Dėl gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Irenai Bagdonaitei.

 

20

T-124

Dėl patalpos  privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Oksanai Laponikovaitei.

 

21

T-125

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Edmundui Šegždai.

 

22

T-126

Dėl gyvenamojo namo su ūkiniu pastatu ir viraline pripažinimo nereikalingais ir negalimais naudoti, jų nurašymo bei likvidavimo.

 

23

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-916 „Dėl turto pripažinimo netinkamu naudoti“ 1 punkto ir 1.1; 1.2; 1.3 papunkčių dalinio pakeitimo.

 

24

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 53 „Dėl socialinio būsto nuomos ir prašymų registravimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo

 

25

T-129

Dėl nenaudojamo 270 m2 ploto teritorijos pardavimo be aukciono, Žemaičių g. 21, Pagėgiuose.

 

26

T-130

Dėl Būbliškės gyvenvietės dalies detaliojo plano žemės sklypo suformavimui autokelių priežiūros reikmėms tvirtinimo.

 

27

T-131

Dėl 2005 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-539 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo“ dalinio pakeitimo.

 

28

T-132

Dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų pirties ir dušo paslaugų įkainių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-289 “Dėl Pagėgių savivaldybėje teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo.

29

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės erdvinės raidos koncepcijos 20 metų laikotarpiui.

 

30

T-134

Dėl sutikimo perimti kompiuterių įrangą iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.

 

31

T-135

Dėl VŠĮ „Natkiškių kultūros centras“ 2006 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

 

32

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-112 “Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

Pakeistas 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-149 “Dėl 2007-08-23 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 6 punkto pakeitimo.

33

T-137

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių bendruomenei.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. kovo 6d. sprendimu Nr. T-286 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios.

34

T-138

Dėl pritarimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ imti banko paskolą.

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-139

Dėl 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-940 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

2

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos lėšų patvirtinimo.

 

3

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 “Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo

Pakeistas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-220 “Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d.  sprendimu Nr. Nr. T-141, 5, 6.3, 7, 8, 12, 13.2 punktų pakeitimo.

4

T-142

Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 “Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo

5

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 381 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose“ 5 punkto pakeitimo.

 

6

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-192  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-144 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144, pakeitimo ir papildymo“ pripažinimo netekusiais galios.

Pakeistas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu nr. T-222 “Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144 pakeitimo ir papildymo.

7

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų taisyklių patvirtinimo.

 

8

T-146

Dėl dalininko teisių viešojoje įstaigoje Pilietinio ugdymo institute.

 

9

T-147

Dėl sanitarinės kontrolės Pagėgių savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-94 “Dėl Pagėgių savivaldybės sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo

10

T-148

Dėl mokyklų nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

1.3. punktas pripažintas netekus galios 2008 m. grodžio 18 d. sprendimu Nr. T-508 “Dėl Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. “

 1.1 ir 2.1 punktais pripažinti netekus galios 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-675 “Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

1.1. punktas pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-421 “Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

11

T-149

Dėl 2007-08-23 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 6 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-112 “Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

12

T-150

Dėl stipendijos paskyrimo Jekaterinai Šakovič.

 

13

T-151

Dėl pritarimo leisti lankyti Tauragės vaikų reabilitacijos centrą „Pušelė“.

 

14

T-152

Dėl papildomų valandų skyrimo lietuvių kalbai mokyti.

 

15

T-153

Dėl 2004 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje-darželyje“ pakeitimo.

 

16

T-154

Dėl leidimo parengti žemės sklypo Nr. 8864-0009:52 Rukų kaime detalųjį planą mobiliojo ryšio stiebo statybai, numatant žemės paskirties keitimą.

 

17

T-155

Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 44, Pagėgiuose, detaliojo plano, numatant žemės paskirties keitimą ir sklypo suformavimą Tauragės darbo biržos administracinio pastato statybai, tvirtinimo.

 

18

T-156

Dėl žemės sklypų suformavimo.

 

19

T-157

Dėl valstybei nuosavybės teise ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto (melioracijos statinių) nurašymo.

 

20

T-158

Dėl bešeimininkių statinių  pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti, išardymo bei likvidavimo.

 Papildytas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-104 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl bešeimininkių statinių pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti, išardymo bei likvidavimo“ papildymo 4 punktu

21

T-159

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

22

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 186 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.

 

23

T-161

Dėl automobilio perdavimo pagal panaudos sutartį VŠĮ „Natkiškių kultūros centras“.

 

24

T-162

Dėl gyvenamojo namo pripažinimo netinkamu ir negalimu naudoti, išardymo bei likvidavimo.

Pripažintas netekus galios 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-495 “Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

25

T-163

Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise.

Pripažintas netekus galios 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-7 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.” 4 punktą.

Pripažintas netekus galios 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-159 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo  Nr. T-163 „Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.” 3 punktą.

26

T-164

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras“

 Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-801 “Dėl  patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

27

T-165

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virginijai Kanovienei.

 

28

T-166

Dėl informacinių stendų perėmimo.

 

29

T-167

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

30

T-168

Dėl 2008 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 

31

T-169

Dėl darbdavių, pageidaujančių organizuoti viešuosius darbus, atrankos aprašo patvirtinimo.

 

32

T-170

Dėl darbdaviui kompensuojamų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašas ir  jų kompensavimo tvarkos patvirtinimo

 

33

T-171

Dėl paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 8 priemonės „Kaimo infrastruktūros gerinimas“ 1.1 punkto  „Žemės ūkio vandentvarka“ teikimo ir vykdymo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-262 “Dėl investicinio projekto „Pagėgių savivaldybės Šilgalių, Lumpėnų ir Piktupėnų kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcijos“.

34

T-172

Dėl ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijos ir remonto išlaidų įtraukimo į Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinių balansų apskaitą.

 

35

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. 177 patvirtinto kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje pažymėjimo išdavimo tvarkos 3, 7, 9, 10, 15, punktų pakeitimo ir papildymo.

 

36

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

37

T-175

Dėl turto perėmimo iš Valstybės turizmo departamento prie ūkio ministerijos

 

38

T-176

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

39

T-177

Dėl gamybos išlaidų kompensavimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-626 “Dėl darbuotojų ir mokinių maitinimosi Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose.

40

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimo.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-318 “Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos  komisijos darbo reglamento pakeitimo.

41

T-179

Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo.

Pakeistas 2014 m. saplio 23 d. sprendimu Nr. T-180 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 ,,Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo“

Pakeistas 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-819 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 1 punktu patvirtintų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pakeistas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-751 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“  1 priedo 23 punkto ir 2 priedo 3.5.1. punkto pakeitimo.

Pakeistas 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-585 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.

Pakeistas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-285 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-179 patvirtintų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų pakeitimo ir papildymo.

42

T-180

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, išardymo ir likvidavimo.

 

43

T-181

Dėl leidimo išnuomoti buvusį medicinos punkto pastatą.

 

44

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams papildymo ir lėšų numatymo.

 

45

T-183

Dėl sutikimo perimti mokymo įstaigų baldų komplektus.

 

46

T-184

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių bendruomenei

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-185

Dėl 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-940 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

2

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos specialiųjų programų patvirtinimo

 

3

T-187

Dėl pritarimo Pagėgių  savivaldybės ugdymo įstaigų metinėms veiklos programoms.

 

4

T-188

Dėl Pagėgių miesto vėliavos iškėlimo (naudojimo) tvarkos patvirtinimo.

 

5

T-189

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinto 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-971, 47 punkto pakeitimo.

 

6

T-190

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-931 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo savivaldybės įstaigų vadovams“ pakeitimo.

 

7

T-191

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais kainų nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d.sprendimu Nr. T-39 “Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios”

8

T-192

Dėl moksleivių važiavimo išlaidų kompensavimo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-239 “Dėl  važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams.

9

T-193

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, išardymo ir likvidavimo.

 

10

T-194

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.

  Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-129 “Dėl patalpų perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Piktupėnų kaimo bendruomenei

11

T-195

Dėl Patalpos perdavimo pagal panaudos sutartį Ropkojų parapijai

 

12

T-196

Dėl įgarsinimo aparatūros perdavimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinei mokyklai.

 

13

T-197

Dėl leidimo rekonstruoti nuomojamą pastatą.

 

14

T-198

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Nijolei Mauricienei.

 

15

T-199

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Rupšiui

 

16

T-200

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Linai Grigelienei.

 

17

T-201

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Laimonui Šiauliui.

 

18

T-202

Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Ingai Bartnickienei.

 

19

T-203

Dėl gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Reginai Žvirblienei.

 

20

T-204

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Linai Majoravičienei.

 

21

T-205

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 160 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ 3 priedo pakeitimo.

 

22

T-206

Dėl ilgalaikio turto išbraukimo iš buhalterinės apskaitos

 

23

T-207

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

24

T-208

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 “Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

25

T-209

Dėl antrinių žaliavos surinkimo konteinerių perdavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.

 

26

T-210

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 

27

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2008-2009 metams patvirtinimo.

 

28

T-212

Dėl 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo.

 

29

T-213

Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Sporto ir turizmo centras“.

Pripažintas netekus galios 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-121 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ pripažinimo netekusiu galios

30

T-214

Dėl leidimo VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ parduoti automobilį FORD TRANSIT.

 

31

T-215

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.

 

32

T-216

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2014 m. bruodžio 18 d.
sprendimu Nr. T-222 Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo”

33

T-217

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro specialiųjų programų patvirtinimo.

 

34

T-218

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui.

 

35

T-219

Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro Piktupėnų medicinos punkto panaikinimo.

 

36

T-220

Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d.  sprendimu Nr. Nr. T-141, 5, 6.3, 7, 8, 12, 13.2 punktų pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 “Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo

Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-326 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T- 141, 5, 6.3, 7,8, 12, 13.2 punktų pakeitimo“ 1.4 punkto pakeitimo.

37

T-221

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.

 

38

T-222

Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144 pakeitimo ir papildymo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-192  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-144 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144, pakeitimo ir papildymo“ pripažinimo netekusiais galios.

39

T-223

Dėl žemės sklypų Vytauto g. 52a, 52b, Pagėgiuose detaliojo plano tvirtinimo.

 

40

T-224

Dėl Pagėgių savivaldybės VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ 2008 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

41

T-225

Dėl Pagėgių savivaldybės VšĮ „Natkiškių kultūros centras“ 2008 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

42

T-226

Dėl Pagėgių policijos komisariato eismo saugumo prevencinės programos „Išlik gyvas kelyje“ patvirtinimo .

 

43

T-227

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

44

T-228

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo.

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-932 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo“ pakeitimo

45

T-229

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-252 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo.

46

T-230

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo.

 

47

T-231

Dėl Pagėgių miesto pramoninės plėtros zonos detaliojo plano tvirtinimo

 

48

T-232

Dėl teikiamų komunalinių paslaugų gerinimo programos socialiai remtiniems asmenims patvirtinimo.

 

49

T-233

Dėl įtraukimo į neprivatizuotinų objektų sąrašą.

 

50

T-234

Dėl vienkartinių išmokų mokėjimo mokyklų vadovams.

 

 

Skip to content