TARYBOS SPRENDIMAI

Tarybos posėdžių grafikas

IV šaukimo taryba

2015

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

T-1

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai.

 

T-2

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos  direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

 

T-3

Dėl Pagėgių garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu.

 

T-4

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės kultūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 

T-5

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.  
Priedas

 

T-6

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.  
Priedas

 

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ir lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo.

 

T-8

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programos 2013 metų ataskaitai.

 

T-9

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 metų veiklos Pagėgių savivaldybėje ataskaitai.

 

T-10

Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-223 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-10 ,,Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-93 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pakeistas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-77 ” Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-107 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2016 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-174 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo”

T-12

Dėl viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ 2015 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

T-13

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2015 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl likusios projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje  (Būbliškėje, Benininkuose, Pagėgiuose, Natkiškiuose)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.

 

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos  programos  ir  programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

 

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-931 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo savivaldybės įstaigų vadovams“ pripažinimo netekus galios.

 

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 − 2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 
1 priedas  
2 priedas

 

T-18

Dėl Pagėgių miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo.

 

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo. 
1 preidas
2 priedas  
3 priedas  
4 priedas
4a priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas 

 

T-20

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

T-21

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

T-22

Dėl pamatų griuvėsių, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

T-23

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Pagėgių vaikų globos namų.

 

T-24

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinei mokyklai.

 

T-25

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perdavimo valdyti patikėjimo teise.

 

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise ugdymo įstaigoms“ pakeitimo.

 

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 “disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-89 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 “Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Papildytas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-208 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-162 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 

T-29

Dėl asmenims su sunkia negalia skirtų valstybės tikslinės dotacijos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

T-30

Dėl savivaldybės kontrolieriaus, centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vadovo, savivaldybės valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo.

 

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

 

Pakeistas 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-183 ” Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.“(pripažintas netekus galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-231)

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-135  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.” (pripažintas netekus galios 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-200)

Pakeistas 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-200 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo” (pripažintas netekus galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-231)Protokolo

punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-32 

Dėl pritarimo Kultūrinio bendradarbiavimo sutarties tarp Pagėgių, Tauragės rajono, Neringos , Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Jurbarko rajono ir Šilutės rajono savivaldybių sudarymui.

 
 1.  

T-33 

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijai.

 
 1.  

T-34 

Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursų organizavimo taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-35

Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą.

Pakeistas 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-95 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo” pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-155 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą“ pakeitimo

 1.  

T-36 

Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

Pakeistas 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-60 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo”

Pakeistas 2022 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-26 “ Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo?”

Papildytas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-195 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Papildytas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-161″Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

Papildytas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-111 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-89 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo” pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-21 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo” pakeitimo.

Papildytas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo.

Pakeistas 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-39 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-157 Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo.

 1.  

T-37 

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.

 Pakeistas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-38 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

 1.  

T-38 

Dėl Pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai.
Ataskaita 

 
 1.  

T-39 

Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-40 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-948 ,,Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-41 

Dėl  leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.
Priedas 

 
 1.  

T-42 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

1 priedas 
3 priedas 
4 priedas 
5 priedas 
6 priedas 
8 priedas 

 
 1.  

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-9 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-63 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-44 

Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimo ir teikimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre (vaikų dienos centre) tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-45 

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-155 “Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-46 

Dėl piniginei socialinei paramai skirtų lėšų, finansuojamų iš Pagėgių savivaldybės biudžeto, naudojimo metodikos patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2018 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-53 “Dėl nepanaudotų Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
 1.  

T-47 

Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.

Pripažintas netekus galio 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-165 “Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.
 1.  

T-48 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-49 

Dėl pritarimo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-50 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-51 

Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-52

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-53 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio darželio vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-54 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-55 

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-56 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-57 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-58 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-59

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-60 

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 2015 – 2016 mokslo metams nustatymo

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-170  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimo Nr. T-60 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 2015 – 2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
 1.  

T-61 

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-62 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai.

 
 1.  

T-63 

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2015 metų programos patvirtinimo

 
 1.  

T-64 

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

 
 1.  

T-65 

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-66 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

 

Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

Pakeistas 2017 . kovo 28 d. sprendimu Nr. T-29 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-238 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

Pakeistas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-67 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-16 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-141 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo 129, 130, 133 ir 134 punktų pakeitimo.

2014

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-1

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2014 metų programos patvirtinimo

 

 

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ II skyriaus 4 punkto 4.3. papunkčio pripažinimo netekus galios.

 

 

T-3

Dėl įgaliojimo pasirašyti sutartis su Vietos veiklos grupe „Pagėgių kraštas“.

 

 

T-4

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų fondo rėmimo programos tvirtinimo.

 

 

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 2 eilutės pakeitimo.

 

 

T-6

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl vidurinio ugdymo programų akreditacijos Vilkyškių vidurinėje mokykloje“ 1 punkto pakeitimo.

 

 

T-7

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

 

T-8

Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

 

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-63 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

T-10

Dėl sutikimo būti partneriu projekte „Rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovės didinimas Vilkyškių ir Skirsnemunės kaimo bendruomenėse“ ir pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.

 

 

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 

 

T-12

Dėl įgaliojimo nustatyti Pagėgių savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarką.

 

 

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 − 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo.

 

 

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Priedas 

Pripažintas netekus galios 2018 m. birželio 28d. sprendimu Nr. T-97 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Priedas

Pakeistas 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-87 “Dėl „Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ priedo keitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo.” 

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. prendimu Nr. T-86 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-14 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ priedo keitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Priedas 

 

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo.

 

 

T-16

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2014 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

 

T-17

Dėl viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ 2014 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

 

T-18

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2014 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

 

T-19

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

 

T-20

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-882 „Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

 

 

T-21

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

 

T-22

Dėl  buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimai Davičikienei.

 

 

T-23

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise.

 

 

T-24

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 

 

T-25

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl pritarimo paraiškos „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Šilgalių gyvenvietei statinius“ teikimui, daliniam finansavimui ir projekto veiklų vykdymui“ papildymo.

 

 

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo.

 14d. sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-27

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

 1.  

T-28

Dėl Vaido Bendaravičius atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų.

27d. sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-29

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-30

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2014 – 2015 mokslo metams, nustatymo.

 
 

T-31

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-32

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-33

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-34

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-35

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-36

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-37

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-38

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-39

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 
 

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (1).

 
 

T-41

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 

T-42

Dėl vietos gyventojų apklausos skelbimo.

 
 

T-43

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 
 

T-44

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-165 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-188“Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo”

 

T-45

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

 
 

T-46

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programos 2012 metų ataskaitai.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-201 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 

T-47

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ir lėšų panaudojimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 

T-48

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai.

 
 

T-49

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2013 metų veiklos Pagėgių savivaldybėje ataskaitai.

 
 

T-50

Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-47 “Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo”

 

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-1020 patvirtinto Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011?2021 m. priemonių plano papildymo.

 
 

T-52

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 
 

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.

 
 

T-54

Dėl pareiginės algos nustatymo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-55

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių vaikų globos namų vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-56

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-57

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-58

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-59

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės kultūros centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-60

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių Martyno Jankaus muziejaus vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-61

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-62

Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-63

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-64

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 

 

T-65

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2).

 

 

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-28  “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-66  „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ priedo pakeitimo.

 

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

 

T-68

Dėl kategorijos suteikimo Pagėgių savivaldybės kultūros centrui.

 

 

T-69

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto papildymo 1.6. papunkčiu.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-36 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.5. papunkčio pakeitimo.

 

 

T-71

Dėl Pagėgių kultūros centro tarybos sudarymo.

 

 

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-90 “Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

T-73

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

 

T-74

Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą.

 

 

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-913 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Stoniškių bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios ir panaudos sutarties nutraukimo.

 

 

T-76

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-213 “Dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

T-77

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose dienos socialinės globos paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-205 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-77  „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose dienos socialinės globos paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

T-78

Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklą tvarkos patvirtinimo.

 

 

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 3 eilutės pakeitimo.

 

 

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-150 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo“  pripažinimo netekus galios.

 

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-78 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-728 ,,Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“ 1 punkto 1.5. papunkčio pakeitimo.

 Panaikintas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-129 “Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 

T-82

Dėl žmonių gyvybės apsaugos Pagėgių savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

 Pakeistas 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-82 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos Pagėgių savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės neturtinių teisių įgyvendinimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“.

 

 
Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-84

Dėl 1/8 pastato – sandėlio privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Marijonai Sūdžienei.

 

 

T-85

Dėl dalies (49/100) buitinių patalpų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą.

 

 

T-86

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 

 

T-87

Dėl  leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

 

 

T-88

Pagėgių savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 

 

T-89

Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.

 

 

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (3).

 

 

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės  biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo.

 

 

T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-191 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų  patvirtinimo

 

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-200 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo”

 

T-94

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų nustatymo 2014 metams.

 

 

T-95

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams.

 

 

T-96

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2015 metams nustatymo.

 

 

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-165  „Pagėgių savivaldybės  kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ papildymo.

 

 

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-796  „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pripažinimo netekusiu galios  

 

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-99

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-100

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

 

T-101

Dėl turto įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašo.

 

 

T-102

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

 

T-103

Dėl nekilnojamojo turto, esančio M. Jankaus g. 3, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., pirkimo.

Papildytas 2014 m. lapkričio 27 d. spendimu Nr. T-195 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. Birželio 19 d. Sprendimo nr. T-103 “Dėl  nekilnojamojo turto, esančio m. Jankaus g. 3, Bitėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo” papildymo”

 

T-104

Dėl pastato – kiemo rūsio privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Gražinai Staigienei.

 

 

T-105

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Jonikaičių kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 

 

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 ‘Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms’ priedo pakeitimo.

 

 

T-107

Dėl atstumo nuo Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo.

 

 

T-108

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų, dienos socialinės globos vietų skaičiaus nustatymo

 

 

T-109

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-80 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-159 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-109 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. Sprendimo Nr. T-52 ‘Dėl Viešosios įstaigos ‘Pagėgių krašto turizmo ir informacijos centras’ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo’ papildymo.

 

 

T-111

Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo ‘Bardinų kaimas’ pakeitimo į ‘Bardėnų kaimas’.

 

 

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-581 ‘Dėl Pagėgių savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo’ pripažinimo netekusiu galios.

 

 

T-113

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (4).

 

 

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės  mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo.

1 ir punktai pripažinti netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-114 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ punktų pripažinimo netekusiais galios ir pakeitimo. “

Pakeistas 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 130 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio  19 d. sprendimo Nr. 114 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 priedo 11 pavyzdžio pakeitimo.

 

T-115

Dėl pritarimo trišalės bendradarbiavimo sutarties projektui.

 

 

T-116

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos

 1.  

T-117

Dėl arklidės griuvėsių, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 
 1.  

T-118

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2014 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 
 1.  

T-119

Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti skirtų lėšų panaudojimo.

 Pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-194 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo nr. T-119 “Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti skirtų lėšų panaudojimo“ pakeitimo”
 1.  

T-120

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijai naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis.

 
 1.  

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-620 „Dėl turto perdavimo Pagėgių policijos komisariatui pagal panaudos sutartį“ pripažinimo netekusiu galios ir panaudos sutarties nutraukimo.

 
 1.  

T-122

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-123

Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programai.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-162 “Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai.
 1.  

T-124

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.

 
 1.  

T-125

Dėl vaikų skaičiaus Pagėgių lopšelio – darželio ugdymo grupėse nustatymo.

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-132 ” Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo  Nr. T-125 „Dėl vaikų skaičiaus Pagėgių lopšelio-darželio ugdymo grupėse nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.
 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-151 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija“  pripažinimo netekus galios.
 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 ‘Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo’ pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-152 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekus galios.
 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5).

 
 1.  

T-129

Dėl pritarimo projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ teikimui.

 
 1.  

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio  19 d. sprendimo Nr. 114 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 priedo 11 pavyzdžio pakeitimo.

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-114 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ punktų pripažinimo netekusiais galios ir pakeitimo. 
 1.  

T-131

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  5, 57, 66, 67, 102, 116, 118, 190, 242 punktų ir 30.3, 173.8, 213.2 papunkčių  pakeitimo.

 Panaikinatas 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
 1.  

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl Pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ priedo pakeitimo. 
 1.  

T-133

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Piktupėnų kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybė.

 
 1.  

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo nauja redakcija.

 
 1.  

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo  patvirtinimo nauja redakcija.

 
 1.  

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo“ su priedais pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-137

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro direktoriaus mėnesinio tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-187 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktoriaus mėnesinio tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekus galios.
 1.  

T-138

Dėl dalies pastato – sandėlio, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 16d. sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys
 1.

T-139

Dėl riboto laidojimo kapinių statuso suteikimo Bitėnų kaimo II-osioms evangelikų liuteronų kapinėms

 

18d. sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 2.

T-141

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 3.

T-142

Dėl pritarimo 2013 metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitoms.

 
 4.

T-143

Dėl 2013 metų Pagėgių savivaldybės  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 
 5.

T-144

Dėl 2013 metų Pagėgių savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 
 6.

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (6).

 
 7.

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo.

 
 8.

T-147

Dėl pritarimo vietos projekto paraiškos „Pagėgių krašto patrauklumo ir konkurencingumo stiprinimas didinant paslaugų įvairovę“  teikimui,  projektų veiklų vykdymui ir indėlio skyrimui.

 
 9.

T-148

Dėl pritarimo rengti „2014−2020 metų Pagėgių miesto tikslinės teritorijos vystymo programą“.

 
 10.

T-149

Dėl leidimo pasirašyti trišalę partnerystės sutartį.

 
 11.

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo“  pripažinimo netekus galios.

 
 12.

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija“  pripažinimo netekus galios.

 
 13.

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekus galios.

 
 14.

T-153

Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinę mokyklą.

 
 15.

T-154

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 16.

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo ,,Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo.

 
 17.

T-156

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl 2013 –2014 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 18.

T-157

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-51 ,,Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo.

 
 19.

T-158

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-289 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 20.

T-159

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-109 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-80 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
 21.

T-160

Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-189 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre vaikų dienos centro vaikams maitinimui ir ugdymo bei užimtumo priemonėms įkainių nustatymo“ pakeitimo.

 
 22.

T-161

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-44 ,,Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-136 “Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo.

 23.

T-162

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 24.

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-131 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo.

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-164

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-165

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-120 “Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo. 

Pakeistas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-146 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-234 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 “Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-125 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 punktų pakeitimo.

 1.  

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo tvirtinimo.

 
 1.  

T-168

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų tvirtinimo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios
2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.  T-214 “Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos”

 1.  

T-169

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“
 1.  

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-167  „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-172

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Būbliškės kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 1.  

T-173

Dėl draudimo rūkyti vietos nustatymo Pagėgių mieste.

 
 1.  

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (7).

 
 1.  

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-162 “Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.
 1.  

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 
 1.  

T-177

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių ir lengvatų nustatymo 2015 metams.

 
 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-472 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-179

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-515 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų šilumos kainos nustatymo pakeitimo.

 
 1.  

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 ,,Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-181

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-228 “Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo”

 1.  

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-539 ,,Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“  pakeitimo.

 
 1.  

T-184

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-52 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-106 “Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
 1.  

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-547 „Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 209 ,,Dėl M. Jankaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-22 “Dėl biudžetinės įstaigos M. Jankaus muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
 1.  

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-188

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-189

Dėl Pagėgių vaikų globos namų teikiamos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo.

 Pripažintas netekęs galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-237 „Dėl Pagėgių vaikų globos namų teikiamos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo“
 1.  

T-190

Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. balandžio 27 d. sprensimu Nr. T-58 “Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo:Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-191 

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-192

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.

 
 1.  

T-193 

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 1.  

T-194 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-119 “Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti skirtų lėšų panaudojimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-195 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-103 “Dėl  nekilnojamojo turto, esančio M. Jankaus g. 3, Bitėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo” papildymo.

 
 1.  

T-196

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekęs galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-233 „Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“
 1.  

T-197 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-167  „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-198 

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų ir išteklių fondų 2013 metų finansinių ataskaitų  patvirtinimo. 

 
 1.  

T-199

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-200 

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Pakeistas 2016 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-130 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (nauja redakcija)

 1.  

T-201 

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-212 “Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo
 1.  

T-202 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-860 ,,Dėl žemės kasinėjimo taisyklių ir rinkliavų dydžių už žemės kasinėjimus ir eismo apribojimą skaičiavimo (nustatymo) ir jų ėmimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-203

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2013−2015 metams patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-204  

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-1020 ,, Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano  2011-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-205 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-77  „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose dienos socialinės globos paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 
Protokolo punkto Nr. Priimto sprendimo Nr. Svarstytų klausimų turinys Pastabos

T-206

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

T-207

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitai.

T-208

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo.

T-209

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

T-210

Dėl kiemo rūsio, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

T-211

Dėl  nekilnojamojo turto, esančio M. Jankaus g. 3, Bitėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo.

T-212

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-494 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pagėgių miesto pramonės zonoje, Stoniškių seniūnijoje“ priedo pakeitimo.

T-213

Dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-214

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos.  Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu nr. T-141 “Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

T-215

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo. 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas 9 priedas  Pripažintas netekus galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-184 “Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.” Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-169 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo.

T-216

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (9). (1 priedas) (2 priedas) (3 priedas) (4 priedas) (5 priedas) (7 priedas) (8 priedas)

T-217

Dėl 2015 metais Pagėgių savivaldybės teritorijoje atliekamų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

T-218

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-46 ,,Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Pagėgių savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

T-219

Dėl Pagėgių vaikų globos namų maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo.

T-220

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų  maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo.  Pripažintas netekus galios 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu r. T-164 “Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų patvirtinimo.

T-221

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų  teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo.

T-222

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo .

T-223

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 380 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ pakeitimo.

T-224

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-862 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

T-225

Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą  ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo.  Pripažintas netekusiu galios 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-221 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

T-226

Dėl leidimų išdavimo važiuoti Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-227

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

T-228

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo.
 Pripažintas netekus galios 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-119 “Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo.
 

2013

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-1

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

                                                            

 

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2013 metų prioritetų nustatymo

 

 

T-3

Dėl Pagėgių garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu

 

 

T-4

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pripažintas netekus galio 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį  viešajai įstaigai  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pripažinimo netekusiu galios

Pakeistas 1 punktas 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-163 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui„ pakeitimo“                                                                                                  

 

T-5

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2013 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

 

T-6

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

 

 

T-7

    Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo

 

 

T-8

Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-228 “Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo”

 

T-9

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano 2013–2017 metams patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-204 “Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2015 – 2018 metų veiklos plano patvirtinimo.

 

T-10

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

 

T-11

Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-187 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl kompleksiškai teikiamos  švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.“
 

T-12

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai

 

 

T-13

Dėl socialinės globos kainos 2013 metams vienam asmeniui (vaikui) per mėnesį Pagėgių vaikų globos namuose patvirtinimo

 

 

T-14

Dėl 2013 metams Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose (slaugos padalinyje) slaugos lovos vieno lovadienio kainos vienam gyventojui per mėnesį patvirtinimo

 

 

T-15

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose 2013 metams socialinių (ilgalaikėtrumpalaikė) paslaugų, socialinės globos kainos vienam gyventojui per mėnesį patvirtinimo

 

 

T-16

Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo Panemunės miestas pakeitimo į Panemunės kaimas

 

 

T-17

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Birštoniškių kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje

 

 

T-18

Dėl skvero I Piktupėnų kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-19

Dėl žemės sklypo suformavimo esamam parkui Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-20

Dėl žemės sklypo prie kultūros namų Stoniškių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-21

Dėl skvero I Rukų kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-22

Dėl žemės sklypo suformavimo skverui II Rukų kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-23

Dėl Kapinių Rukų kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-24

Dėl kapinių Spengių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-25

Dėl žemės sklypo suformavimo valstybinėje žemėje esamoms kapinėms eksploatuoti M. Jankaus g., Pagėgių miete detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-26

Dėl žemės sklypo suformavimo valstybinėje žemėje esamoms kapinėms eksploatuoti Pagėgių kaime, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-27

Dėl žemės sklypo suformavimo esamoms kapinėms Piktupėnų kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-28

Dėl kapinių Vilkyškių miestelyje, Vilkyškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-29

Dėl naujų kapinių Vilkyškių miestelyje, Vilkyškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-30

Dėl žemės sklypo suformavimo esamoms kapinėms Ropkojų kaime, Natkiškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-31

Dėl žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 88870002552, plotas – 0,2400 ha) Vilkyškiuose, Vilkyškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo

 

 

T-32

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pagėgių savivaldybės narystės Vietos veiklos grupėje „Pagėgių kraštas“ 3 dalies pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

 

T-33

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo  taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisy tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiais

 Pripažintas netekus galios 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-55 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiais“ pripažinimo negaliojančiu.

 

Protokolo

punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-34

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose. 2 dalis“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.

 
 

T-35

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto 1.5 papunkčio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-140 “Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto 1.5 papunkčio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-139 “Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 

T-37

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programos 2011 metų ataskaitai.

 
 

T-38

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo.

Pakeistas 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-36 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-69 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto papildymo 1.6. papunkčiu.

 

T-39

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo.

Pakeistas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-70 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto papildymo 1.6. papunkčiu.

 

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-68 patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo”

 

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 
 

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-185 “Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo.

 

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 

T-44

Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-136  “Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo.

 

T-45

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo.

 
 

T-46

Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Pagėgių savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T- 218 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-46 ,,Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Pagėgių savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

 

T-47

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo 2013 metų programai.

 
 

T-48

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui.

 
 

T-49

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.

 
 

T-50

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 
 

T-51

Dėl pastato – tvarto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Kęstučiui Daniuliui.

 
 

T-52

Dėl gyvenamosios patalpos pripažinimo nereikalinga, netinkama (negalima) naudoti, nurašymo ir pardavimo.

 
 

T-53

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 

T-54

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 
 

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiais“ pripažinimo negaliojančiu.

 
 

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.

 
 

T-57

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.

 
 

T-58

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo.

 

   26.

T-59

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.

 

   27.

T-60

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrių perimti Pagėgių miesto valstybinės reikšmės miškų sklypus

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-61

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos  direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-62

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai

 
 

T-63

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2012 metų Pagėgių savivaldybės  visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitai

 
 

T-64

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ir lėšų panaudojimo 2012 metų ataskaitos tvirtinimo

 
 

T-65

Dėl tyliųjų gamtos zonų nustatymo ir triukšmo prevencijos zonų patvirtinimo Pagėgių savivaldybės teritorijoje

 
 

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl socialinės priežiūros (psichologinės pagalbos, vaikų dienos centro) paslaugų skyrimo ir teikimo vaikų dienos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

 
 

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-75 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.”

Pakeistas 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-241 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013-03-26 sprendimo Nr. T-67 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punkto pakeitimo ir papildymo.

 

T-68

Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 

T-69

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-900 „Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ panaikinimo.

 
 

T-70

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2013 – 2014 mokslo metams.

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-186  “Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Pagėgių savivaldybės mokyklose 2013 – 2014 mokslo metams nustatymo.
 

T-71

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-180 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-162 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2013 m rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-196 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

 

T-72

Dėl riboto laidojimo kapinių statuso suteikimo Pagėgių miesto kapinėms, esančioms M. Jankaus gatvėje.

 
 

T-73

Dėl naujų žemės sklypų, kuriuos kaip atlyginimą piliečiams už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, numatoma perduoti individualiai statybai ir kitai paskirčiai, dydžių Pagėgių ir Panemunės miestų teritorijoje.

 
 

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2013−2015 metams patvirtinimo.

Pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-203 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2013−2015 metams patvirtinimo“ pakeitimo”

 

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų  skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-222 “Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 

T-76

Dėl pritarimo paraiškos „Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas sutvarkant Pagėgių savivaldybės Panemunės miesto viešąją infrastruktūrą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 

T-77

Dėl pritarimo vietos projekto paraiškos „Žukų mokyklos stogo remontas“ teikimui, projektų veiklų vykdymui ir indėlio skyrimui.

 
 

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011−2021 metų priemonių plano papildymo.

 
 

T-79

Dėl leidimo remontuoti Žukų mokyklos patalpas.

 
 

T-80

Dėl pastato perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės kultūros centrui. Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-90 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 

T-81

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Viešajai bibliotekai naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis.

  Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-90 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Pakeistas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-75 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis“ pakeitimo

 

T-82

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis.

  Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-90 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 

T-83

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

Pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-123 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ 1.1. ir 1.3. punktų pakeitimo
 

T-84

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (1).

 
 

T-85

Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo.

 
 

T-86

Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos priežiūrai mokyklose 2013 metams paskirstymo.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-87

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-88

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-89

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-90

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-91

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-92

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-93

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-94

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-95

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-96

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Papildomo ugdymo mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-97

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-98

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-99

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-100

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Martyno Jankaus muziejaus vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-101

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-102

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-103

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių vaikų globos namų vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-104

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-105

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo 
 

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-111

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 

 

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2)

 

 

T-113

Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-67 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus nustatymo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-27 “Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo.
 

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

 

T-116

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose 2013 metams socialinių (ilgalaikė/trumpalaikė) paslaugų, socialinės globos kainos vienam gyventojui per mėnesį patvirtinimo

 

 

T-117

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų 2013 metams vienos valandos kainos patvirtinimo

 

 

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose 2013 metams vienos valandos kainos patvirtinimo

 

 

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“  26.3.  punkto papildymo

 

 

T-120

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

 

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ pripažinimo netekusiu galios

 

 

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-577 „Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ 4 punkto pakeitimo

 

 

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ 1.1. ir 1.3. punktų pakeitimo

 

 

T-124

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

 

T-125

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Alinai Zaksaitei

 

 

T-126

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 

 

T-127

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijai

 

 

T-128

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinei mokyklai

 

 

T-129

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės pradinei mokyklai

 

 

T-130

Dėl leidimo atlikti kapitalinį socialinio būsto remontą

 

 

T-131

Dėl pritarimo paraiškos „Piktupėnų pagrindinės mokyklos remontas ir katilinės pastato statyba, siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“ teikimui, daliniams finansavimui ir projekto veiklų vykdymui

 

 

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-890 „Dėl pritarimo paraiškos „Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

 

 

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-891 „Dėl pritarimo paraiškos „Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione II etapas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

 

 

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 7 eilutės pakeitimo

 

 

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos reorganizavimo

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-156

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-157

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

 
 

T-158

Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-205 “Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

T-159

Dėl knygų perdavimo patikėjimo teise valdyti Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 

 

T-160

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Vilkyškių vidurinei mokyklai ir Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinei mokyklai.

 

 

T-161

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

 

T-162

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2013 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

 

T-163

Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti skirtų lėšų panaudojimo

 
 

T-164

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rasytei Gabalytei

 

 

T-165

Dėl turto įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą

 

 

T-166

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise

 
 

T-167

Dėl turto investavimo.

 
 

T-168

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis” ilgalaikio įsipareigojimo panaikinimo

 

 

T-169

Dėl pritarimo investicinio projekto „Pagėgių vaikų darželio rekonstrukcija, išplečiant patalpas ir pritaikant vaikų globos namų reikmėms“ rengimui ir teikimui valstybės investicijų programai.

 

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

 
 

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5).

 
 

T-172

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų nustatymo 2013 metams.

 
 

T-173

Dėl 2013 metų mokestinio laikotarpio neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.

 
 

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl likusios projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Piktupėnuose, Būbliškėse)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.

 
 

T-175

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ paraiškos „Pagėgių miesto katilų rekonstrukcija“ teikimui ir projekto veiklų vykdymui.

 
 

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-700 patvirtinto keleivių, kuriems taikomos transporto lengvatos, važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 3.1 punkto pakeitimo.

 
 

T-177

Dėl žemės sklypo, esančio Bitėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo.

 
 

T-178

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.  8892/0002:126) Aušgirių kaime, Vilkyškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo.

 
 

T-179

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pagėgių kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 

T-180

Dėl lėšų skyrimo Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios parapijai iš savivaldybės biudžeto 2014 ir 2015 metais.

 
 

T-181

Dėl specialiojo plano rengimo vėjo jėgainių parkų išdėstymui Pagėgių savivaldybėje.

 
 

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011-2021 m. strateginio plėtros plano patikslinimo ir papildymo.

 
 

T-183

Dėl pritarimo paraiškos „Heraldikos sukūrimas Lumpėnų ir Natkiškių seniūnijoms“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 

T-184

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pagėgių savivaldybės Bitėnų ir evangelikų liuteronų kapinėse“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-220 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.” (Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232)

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-133 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.” (Pripažintas netekus galios 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-220)

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-169 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185  „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo” (Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232)

Pakeistas 2014. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-127 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 ‘Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo’ pakeitimo.” (Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232)

Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“

 

 

T-186

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Pagėgių savivaldybės mokyklose 2013 – 2014 mokslo metams nustatymo.

 
 

T-187

Dėl Johaneso Bobrovskio vardo suteikimo Vilkyškių vidurinei mokyklai.

Panaikintas 3 punktas 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-126 “Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.
 

T-188

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-104 ” Dėl pastato – kiemo rūsio privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Gražinai Staigienei.
 

T-189

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 

T-190

Dėl atstumo nuo Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių karinių ir sukarintų tarnybų, policijos, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, maldos namų, kuriuo draudžiama verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-107  “Dėl atstumo nuo Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo.
 

T-191

Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 2013 metams vykdyti, paskirstymo.

 
 

T-192

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-144 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144, pakeitimo ir papildymo“ pripažinimo netekusiais galios.

 
 

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.

 
 

T-194

Dėl Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

 
 

T-195

Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo.

Pakeistas 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-184 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo.

 

 

T-196

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

 
 

T-197

Dėl pritarimo vietos projekto paraiškos „Leidinio, skirto Pagėgių krašto pristatymui, leidyba“  teikimui, projektų veiklų vykdymui ir indėlio skyrimui.

 
 

T-198

Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ parduoti turtą.

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-160 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ parduoti turtą“ pakeitimo.

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-163 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo.Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-199

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių atnaujinimas Pagėgių savivaldybėje, įrengiant viešose vietose stebėjimo kameras“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimo

 
 

T-200

Dėl pritarimo paraiškos „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Šilgalių gyvenvietei statinius“ teikimui, daliniam finansavimui ir projekto veiklų vykdymui

Papildytas 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-25 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl pritarimo paraiškos „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Šilgalių gyvenvietei statinius“ teikimui, daliniam finansavimui ir projekto veiklų vykdymui“ papildymo.

 

T-201

Dėl pritarimo 2012 metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitoms

 
 

T-202

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-716 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos ir ataskaitų aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 
 

T-203

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai

 

 

T-204

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise

 
 

T-205

Dėl dalies tvarto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Andriušaičiui

 
 

T-206

Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo.

 

 

T-207

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių ir lengvatų nustatymo 2014 metams.

 

 

T-208

Dėl pritarimo susitarimui dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-861 patvirtintos ir 2010 m. birželio 29 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties Nr. R5-(9.40)-551-269P ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

 
 

T-209

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių” ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-937 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių” pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pripažinimo netekus galios.

 
 

T-210

Dėl pritarimo paraiškos „Nemuno, Jūros ir Gėgės upių atkarpų pakrančių apsaugos juostose esančių atliekų tvarkymas Pagėgių savivaldybėje“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimo.

 

 

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2012 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo

 
 

T-212

Dėl paskolos ėmimo

 
 

T-213

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (6).

 

 

T-214

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.

 

 

T-215

Dėl įsipareigojimo projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje (Būbliškėje, Benininkuose, Pagėgiuose, Natkiškiuose)“

 

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.

T-218

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui

 
2. 

T-219

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-7 “Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.
3. 

T-220

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija

 
4. 

T-221

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (7)

 
 5.

T-222

Dėl 2013–2014 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-156 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl 2013 –2014 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo“ pakeitimo.

6. 

T-223

Dėl leidimo rengti detalųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Pagėgių seniūnijoje Pagėgių savivaldybėje

 
7. 

T-224

Dėl leidimo rengti detalųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Lumpėnų seniūnijoje Pagėgių savivaldybėje

 
8.

T-225

Dėl leidimo rengti detalųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Vilkyškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje

 
9. 

T-226

Dėl leidimo rengti detalųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje

 
10. 

T-227

Dėl leidimo rengti žemės sklypo Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų seniūnijoje, Sodėnų kaime, kadastrinis Nr. 8832/0004:136, detalųjį planą

 
11. 

T-228

Dėl leidimo rengti žemės sklypo Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų seniūnijoje,  Sodėnų kaime, kadastrinis Nr. 8832/0004:137, detalųjį planą

 
Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-229

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (8).

 

 

T-230

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo.

 

 

T-231

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo.

 

 

T-232

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 

 

T-233

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-234

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

 

T-235

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

 

 

T-236

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

 

T-237

Dėl vaikų priėmimo į Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-32 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl vaikų priėmimo į Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

 

T-238

Dėl 2014 metais Pagėgių savivaldybės teritorijoje atliekamų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 
 

T-239

Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

 
 

T-240

Dėl socialinės globos kainos 2014 metams vienam asmeniui (vaikui) per mėnesį Pagėgių vaikų globos namuose patvirtinimo.

 

 

T-241

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013-03-26 sprendimo Nr. T-67 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punkto pakeitimo ir papildymo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-75 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.”

 

T-242

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Pagėgių savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr.
T-45 “Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems  Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

T-243

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

 

T-244

Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimus dėl paskolos sutarties pakeitimo

 

 

T-245

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-76 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto 1.5.  papunkčio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-140 “Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 

T-246

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

 

T-247

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

 

2012

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

 Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-1

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 70 punkto pakeitimo

Panaikinatas 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo”

2

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimo nustatymo

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-170 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Pagėgių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovų atlyginimo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

3

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

 

4

T-4

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2012 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

5

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės Medea klinika““ 1 ir 2 punktų pakeitimo

 

6

T-6

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo

 

7

T-7

Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo

 

8

T-8

Dėl pritarimo 2012 metų Pagėgių savivaldybės lopšelio-darželio programai

 

9

T-9

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams veiklos planams

 

10

T-10

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės bendruomenių vietos projektų paraiškų teikimui, vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“ projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

11

T-11

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės įstaigų vietos projektų paraiškų teikimui, vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“ projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

12

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ 21.1.4 papunkčio ir 25 punkto pakeitimo

 

13

T-13

Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo

 

14

T-14

Dėl apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu

 

15

T-15

Dėl leidimo Rambyno regioninio parko direkcijai atlikti Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelio Nr. 3V79 remonto darbus

 

16

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės narystės Vietos veiklos grupėje „Pagėgių kraštas“

 Pakeistas 2013 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-32 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pagėgių savivaldybės narystės Vietos veiklos grupėje „Pagėgių kraštas“ 3 dalies pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

2

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ 6 punkto pripažinimo netekus galios

 

3

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo“ 1 ir 2 priedų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

4

T-20

Dėl Pagėgių savivaldybės  tarybos 2004 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Natkiškių ugniagesių punkto įsteigimo ir pareigybių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu  ir ugniagesio funkcijų perdavimo Natkiškių seniūnijai

 

5

T-21

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo

 

6

T-22

Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui

 

7

T-23

Dėl pagalbinio ūkio patalpos privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Borisui Jankauskui

 

8

T-24

Dėl pagalbinio ūkio patalpos privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Dianai Toliušytei

 

9

T-25

Dėl bibliotekos patalpų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą

 Pripažintas netekus galios 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-118 “Dėl bibliotekos patalpos išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo

10

T-26

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų

 

11

T-27

Dėl atleidimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo

 

12

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) 2012 metams vienos valandos kainos patvirtinimo

 

13

T-29

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose 2012 metams vienos valandos kainos patvirtinimo

 

14

T-30

Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-185 “Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo.

15

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2016 . sausio 28 d. sprendimu Nr. T-14 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų,  normatyvų patvirtinimo.

16

T-32

Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galio 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-95 “Dėl priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” 

17

T-33

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

 

18

T-34

Dėl UAB „Baltijos vėjas“ nuomojamo žemės sklypo Nr. 8847/2:75, esančio Strepeikių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., detaliojo plano patvirtinimo

 

19

T-35

Dėl vėjo jėgainių parko įrengimo Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje, specialiojo plano patvirtinimo

 

20

T-36

Dėl leidimo rengti detalųjį planą Pagėgių telkinio I sklype Anužių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje

 Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-102 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą  Pagėgių telkinio I sklype Anužių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios

21

T-37

Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato prevencinės programos „Visuomenės saugumo užtikrinimas ir viešosios tvarkos palaikymas“ tvirtinimo

 

22

T-38

Dėl pritarimo projekto „Pagėgių savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, III etapas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

23

T-39

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-844 „Dėl pritarimo paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui projektui „Vilkyškių gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas““ 2 punkto patikslinimo ir papildymo

 

24

T-40

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-41

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2011 m. veiklos ataskaitai

 

2

T-42

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. veiklos ataskaitai

 

3

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo

 

4

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

 

5

T-45

Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų Vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

6

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (1)

 

7

T-47

Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo

 Pakeistas 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-201 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo“ 6, 7, 9, 10 eilučių pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

8

T-48

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Donatui Aleknavičiui

 

9

T-49

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Jūratei Otienei

 

10

T-50

Dėl buto nurašymo iš Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos buhalterinės apskaitos

 

11

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-157  “Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-51 ,,Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo.

12

T-52

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Pripažintas netekus galios 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-106 “Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-184 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-52 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo”

Pakeistas 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-110 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. Sprendimo Nr. T-52 ‘Dėl Viešosios įstaigos ‘Pagėgių krašto turizmo ir informacijos centras’ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo’ papildymo.

13

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

 

14

T-54

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-8 “Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

15

T-55

Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo

 

16

T-56

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo

 

17

T-57

Dėl išėmimo iš visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašo 0,57 ha valstybinės žemės sklypą Nr. PL-127, esantį Žukų k., Vilkyškių kadastro vietovėje, Pagėgių savivaldybėje

 

18

T-58

Dėl pritarimo projekto „Daugiafunkcinio centro rengimas Šilgaliuose“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

19

T-59

Dėl pritarimo projekto „Lumpėnų pagrindinės mokyklos pastato C1, C2 dalių modernizavimas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20

T-60

Dėl atnaujinto Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011-2021 metams patvirtinimo

 

21

T-61

Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

22

T-62

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveiktos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ 26 ir 27 punktų pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 “Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

23

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto ir 1.5. papunkčio pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-139 “Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

24

T-64

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2011 metų ataskaitai

 

25

T-65

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2011 metų Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitai

 

26

T-66

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai

 

27

T-67

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2012-2013 mokslo metams

 Pakeistas 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-166 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose  2012 – 2013 mokslo metams“ patikslinimo.

28

T-68

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos  2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

29

T-69

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos  2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

30

T-70

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos  2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

31

T-71

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

32

T-72

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

33

T-73

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

34

T-74

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

35

T-75

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

36

T-76

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

37

T-77

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

38

T-78

Dėl pritarimo VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2011 m. veiklos ataskaitai

 

39

T-79

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

40

T-80

Dėl pritarimo VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. veiklos ataskaitai

 

41

T-81

Dėl pritarimo Palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

42

T-82

Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

43

T-83

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-84

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

2

T-85

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

3

T-86

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-407 „Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdybos sudarymo“ 1.2. ir 1.3. papunkčių pakeitimo

 

4

T-87

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

5

T-88

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-606 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ 4 punkto pakeitimo ir papildymo 5 punktu

 

6

T-89

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2)

 

7

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo“ patikslinimo

 

8

T-91

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 

9

T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-9 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

11

T-94

Dėl vaikų aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis minimalių normų Pagėgių vaikų globos namuose

 

12

T-95

Dėl pritarimo laisvos ekonominės zonos steigimui Pagėgių pramoninėje zonoje

 

13

T-96

Dėl pritarimo projekto „Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje, II etapas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 Papildytas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-115 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl pritarimo projekto „Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje, II etapas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ papildymo 4 punktu

14

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų veiklos programų 2012 metams patvirtinimo

 

15

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

 

16

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ 5 punkto pakeitimo ir papildymo 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. papunkčiais

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 “Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 “Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.“”

17

T-100

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl Pagėgių miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkos ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 36 punkto pakeitimo

 

18

T-101

Dėl Vilkos gatvės Šilgalių kaime geografinių charakteristikų pakeitimo

 

19

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą  Pagėgių telkinio I sklype Anužių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios

 

20

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-148, pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija ir Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-83 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.” 

Papildytas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-119 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“  26.3.  punkto papildymo

29 ir 30 aprašo punktai pripažinti netekus galios 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-193 “Dėl Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. balandžio 26 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103, 29 ir 30 punktų pripažinimo netekus galios.”

21

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-88 “Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

T-105

Dėl likusios projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Piktupėnuose, Bubliškiuose)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo

Pakeistas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-174 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl likusios projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Piktupėnuose, Būbliškėse)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.

23

T-106

Dėl turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-107

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo

 

2

T-108

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų nustatymo 2012 metams

 

3

T-109

Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo 2012 metams

 

4

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (3)

 

5

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-79 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 3 eilutės pakeitimo.

Pakeistas 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-5 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 2 eilutės pakeitimo.

Pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-134 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 7 eilutės pakeitimo

6

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo

 

7

T-113

Dėl leidimo išnuomoti aikštelę

 

8

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“  1.4. punkto pakeitimo

 

9

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl pritarimo projekto „Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje, II etapas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ papildymo 4 punktu

 

10

T-116

Dėl Viešosios įstaigos Pagėgių savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkcijos perdavimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-69 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-900 „Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ panaikinimo.

11

T-117

Dėl Viešosios įstaigos Pagėgių savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkcijos perdavimo

 

12

T-118

Dėl bibliotekos patalpos išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo

 5d. sprendimų sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus Pagėgių miesto bendrojo plano ir Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo

 

2

T-120

Dėl žemės sklypų Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose detaliojo plano patvirtinimo

 

3

T-121

Dėl UAB „Homeras“ žemės sklypo (unikalus Nr. 8801-0003-0038), esančio Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų kaime detaliojo plano patvirtinimo

 

4

T-122

Dėl UAB „Altaura“ žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8847/0004:97 ir Nr. 8847/0004:111) Pagėgių savivaldybėje, Pagėgių seniūnijoje, Birštoniškių kaime detaliojo plano patvirtinimo

 

5

T-123

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose. 2 dalis“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 Pakeistas 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-34 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose. 2 dalis“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.

6

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012-2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

 

7

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (4)

 

8

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 

9

T-127

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2012 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

10

T-128

Dėl socialinio būsto pirkimo

 

11

T-129

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

 Pakeistas 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-160 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ 2 punkto pakeitimo.

12

T-130

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės Uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“

 

13

T-131

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui

 Pripažintas netekus galios 2013 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-4 “Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pakeistas 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-159 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį  Viešajai įstaigai  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ 1 punkto pakeitimo.

14

T-132

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų Pagėgių savivaldybės mokyklose pareigybių skaičiaus  normatyvų patvirtinimo

 

15

T-133

Dėl Socialinės priežiūros (psichologinės pagalbos, vaikų dienos centro) paslaugų skyrimo ir teikimo vaikų dienos centre tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-44 “Dėl socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimo ir teikimo Pagėgių
savivaldybės Socialinių paslaugų centre (Vaikų dienos centre) tvarkos aprašoo patvirtinimo”.

Papildytas 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-66 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl socialinės priežiūros (psichologinės pagalbos, vaikų dienos centro) paslaugų skyrimo ir teikimo vaikų dienos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

16

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatų patvirtinimo

 Pakeistas 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-107 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo N. T-134 „Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”

17

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo

 

18

T-136

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitai

 

19

T-137

Dėl Pagėgių savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2012-2013 metų programos patvirtinimo

 

21

T-138

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

26d. sprendimų sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5)

 

2

T-140

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

3

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio – darželio nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galio 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-196 “Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija”

4

T-142

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

 

5

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

 

6

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

7

T-145

Dėl įgyvendinamo projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Vilkyškiuose, Šilgaliuose)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-066 padidėjusios vertės finansavimo

 

8

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 242 punkto ir 228 punkto 228.1. papunkčio papildymo

Panaikinatas 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-157

Dėl leidimo išnuomoti patalpas.   

 

2

T-158

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo

 

3

T-159

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį  Viešajai įstaigai  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ 1 punkto pakeitimo.

 

4

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ 2 punkto pakeitimo.

 

5

T-161

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo iš  Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos ir perdavimo Pagėgių savivaldybės pradinei mokyklai.

 

6

T-162

Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato ir Pagėgių savivaldybės prevencinės programos „Saugiau vienkiemiuose ir mokyklose“ tvirtinimo.

 

7

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (7).

 

8

T-164

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-70 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Pagėgių savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17  d. sprendimu Nr. T-235 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

9

T-165

Dėl Pagėgių savivaldybės kapinių priežiūros taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo.

Pakeistas 2014 m .gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-97 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-165  „Pagėgių savivaldybės  kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ papildymo.”

10

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose  2012 – 2013 mokslo metams“ patikslinimo.

 

11

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

 

Pripažintas netekus galios 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-31
„Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų 
(išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“

 

12

T-168

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

13

T-169

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.

 

14

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Pagėgių savivaldybės viešosiose vietose“ pripažinimo negaliojančiu. 

 

15

T-171

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

 

3d. sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-184

       Dėl pritarimo paraiškos „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Pagėgių savivaldybėje IV etapas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

 

T-185

      Dėl pritarimo vietos projekto paraiškos „Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus tvarkyba“ teikimui Vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas,“ projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

 

T-186

 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.

 
 

T-187

 Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programai.

 
 

T-188

       Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (7).

 

 

T-189

        Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre Vaikų dienos centro vaikams maitinimui ir ugdymo bei užimtumo priemonėms  įkainių nustatymo.

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-160  “Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-189 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre vaikų dienos centro vaikams maitinimui ir ugdymo bei užimtumo priemonėms įkainių nustatymo“ pakeitimo.
 

T-190

 Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-66 “Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 

T-191

        Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro organizacinės struktūros patvirtinimo.

 

 

T-192

 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8864/0009:44), esančio Pagėgių savivaldybėje, Rukų kaime detaliojo plano patvirtinimo.

 
 

T-193

         Dėl Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. balandžio 26 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103, 29 ir 30 punktų pripažinimo netekus galios.

 

20d. sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 

T-194

    Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kreipimosi į teismą dėl pirkimo pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu bei pirkėjo teisių ir pareigų perėmimo.

 

T-195

         Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2013 metų veiklos programos.

 

T-196

        Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaitai ir 2013 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

T-197

    Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2013 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

T-198

         Dėl viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ 2013 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

T-199

        Dėl 2013 metais Pagėgių savivaldybės teritorijoje atliekamų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 

T-200

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (9).

 

T-201

     Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo“ 6, 7, 9, 10 eilučių pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

T-202

     Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrių dėl žemės sklypų įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų ir formuotinų sklypų sąrašą bei išbraukimo iš sąrašo.

 

2011

11d. sprendimų sąrašas 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1

T-01

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus Vaido Bendaravičiaus atleidimo iš pareigų

2

T-02

      Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Dainoros Butvydienės atleidimo iš pareigų ir pavedimo jai eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai

3

T-03

Dėl Pagėgių savivaldybės mero išrinkimo

4

T-04

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo

5

T-05

Dėl Vaido Bendaravičiaus paskyrimo į Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

6

T-06

Dėl išmokos ir kompensacijos išmokėjimo už nepanaudotas atostogas mero pavaduotojui Remigijui Špečkauskui

28d. sprendimų sąrašas 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-07

Dėl savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-87 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo nr. T-69 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ 3 punkto pakeitimo”

2

T-08

Dėl pareiginės algos nustatymo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui

 

3

T-09

Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatų

 

4

T-10

Dėl delegavimo į Tauragės apskrities regiono plėtros tarybą

 

5

T-11

Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

  Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-75 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo”

Pakeistas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-25 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 201 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

6

T-12

Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-85 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo”

7

T-13

Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo

  Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-72 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo”

8

T-14

Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

  Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-71 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo”

9

T-15

Dėl savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo

  Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-73 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo”

10

T-16

Dėl savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

  Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-74 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo”

11

T-17

Dėl savivaldybės tarybos Kolegijos sudarymo

 

12

T-18

Dėl savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

 Pripažintas netekus galio 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-76 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo”

Pakeistas 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-136 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko paskyrimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ papildymo 1.6. punktu

13

T-19

Dėl savivaldybės tarybos Peticijų komisijos sudarymo  ir komisijos nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-102 “Dėl Pagėgių savivaldybės peticijų komisijos sudarymo

Pakeistas 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr.T-78 “Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės peticijų komisijos sudarymo”

14

T-20

Dėl Administracinės komisijos prie savivaldybės tarybos sudarymo

  Pripažintas netekus galio 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-77 “Dėl administracinės komisijos prie Pagėgių savivaldybės tarybos sudarymo”

15

T-21

Dėl Administracinės komisijos sudarymo prie savivaldybės tarybos pirmininko skyrimo

 Pripažintas netekus galio 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-77 “Dėl administracinės komisijos prie Pagėgių savivaldybės tarybos sudarymo”

16

T-22

Dėl Pagėgių savivaldybės saugaus eismo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-106 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės saugaus eismo komisijos ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

17

T-23

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo sudarymo“ 3 punkto pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-121 “Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo”

18

T-24

Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo

Pripažintas netekus galio 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-166 “Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo”

Pakeistas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-114 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“  1.4. punkto pakeitimo

19

T-25

Dėl tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

 Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-79 “Dėl delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą”

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-25

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 201 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-86 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ 1.5. ir 1.6. punktų pakeitimo”

Pakeistas 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-135 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo” ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ papildymo 1.5. punktu“ pripažinimo negaliojančiu

Papildytas 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-118 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ papildymo 1.5. punktu

2

T-26

Dėl pritarimo VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės 2010 m. veiklos ataskaitai

 

3

T-27

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės 2010 m. veiklos ataskaitai

 

4

T-28

Dėl pritarimo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų direktorės 2010 m. veiklos ataskaitai

 

5

T-29

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės 2010 m. veiklos ataskaitai

 

6

T-30

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro direktorės 2010 m. veiklos ataskaitai

 

7

T-31

Dėl pritarimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktoriaus veiklos ataskaitai

 

8

T-32

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2012 metams nustatymo

 

9

T-33

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2010 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 

10

T-34

Dėl Pagėgių VšĮ „Sporto ir turizmo centro“ 2011 m. veiklos plano patvirtinimo

 

11

T-35

Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato prevencinės programos „Visuomenės saugumas – visų bendras reikalas“ tvirtinimo

 

12

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (1)

 

13

T-37

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T-451 „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių pardavimo ir naudojimo “ pripažinimo netekus galios

 

14

T-38

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 39 punkto ir 3 priedo pakeitimo

 

15

T-39

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2010 metų Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitos patvirtinimo

 

16

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programos patvirtinimo

 

17

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-139 “Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

18

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-2 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ II skyriaus 4 punkto 4.3. papunkčio pripažinimo netekus galios.

Pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-99 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ 5 punkto pakeitimo ir papildymo 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. papunkčiais

19

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų irsocialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-197 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-96 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.2. punkto pakeitimo

20

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-187 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

21

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų dienos socialinės globos (asmens namuose) ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

Pripažintas netekus galios 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-56 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-166 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų dienos socialinės globos (asmens namuose) ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-95 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų dienos socialinės globos (asmens namuose) ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 4 punkto pakeitimo bei papildymo 4.1. – 4.7. papunkčiais“”

22

T-46

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-220
“Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo”

Pakeistas 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T-144 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pakeistas 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-150 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo“ 1.4. punkto priedo pakeitimo

Pakeistas 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-79 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo“ 1.3. punkto priedo pakeitimo

23

T-47

Dėl pritarimo paraiškos teikimui Lietuvos kaimo tinklui

 

24

T-48

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Gatvės 2N4 Natkiškių gyvenvietėje rekonstrukcija“

 Pakeistas 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu nr. T-153 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Gatvės 2N4 Natkiškių gyvenvietėje rekonstrukcija“ 1 punkto pakeitimo

25

T-49

Dėl pritarimo projekto „Gatvės 5R3, Rukų-Mažaičių gyvenvietėje rekonstrukcija“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

26

T-50

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Linui Rupšiui

 

27

T-51

Dėl dalies ūkinio pastato privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Marijonai Jatautaitei

 

28

T-52

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo iš Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos

 

29

T-53

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų

 

30

T-54

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

31

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-905 „Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ papildymo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-22 “Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui

32

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl mokyklinių baldų komplektų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ priedo pakeitimo ir papildymo

 

33

T-57

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-1008 „Dėl valstybės turto, perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti patikėjimo teise, įrašymo į buhalterinę apskaitą“ priedo papildymo

 

34

T-58

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitai

 

35

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-134 “Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatų patvirtinimo

36

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr. T-490 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje – darželyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-71 “Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo.

37

T-61

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. rugpjūčio 28 d. T-136 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo“ su priedais pripažinimo netekus galios.

Pakeistas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo“ 1 ir 2 priedų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

38

T-62

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo veiklos ataskaitai

 

39

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario ženklelio patvirtinimo ir jo naudojimo tvarkos patvirtinimo

 

40

T-64

Dėl Pagėgių savivaldybės neturtinių teisių įgyvendinimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-65

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo

 

2

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo

 6 puntas pripažintas netekus galios 2012 m. vasaio 23 d. sprendimu Nr. T-18 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ 6 punkto pripažinimo netekus galios

3

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui įgaliojimų suteikimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. rugsėjo 9 d. srpendimu Nr. T-154 “Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui

4

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Panaikinatas 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo”

Pakeistas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 70 punkto pakeitimo

Pakeistas 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-149 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 102 punkto pakeitimo

5

T-69

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ steigimas

 

6

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų ir pirties nuomos tvarkos bei mokesčio už jų nuomą patvirtinimo

 

7

T-71

Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo 2011 metams

 

8

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

 

9

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo

 

10

T-74

Dėl paskolos ėmimo

 Pakeistas 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-146 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl paskolos ėmimo priedo pakeitimo“

11

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ 1,2,5,6,7 priedų tikslinimo

 

12

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-140 “Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-177 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto papildymo ir II skyriaus 5.1. ir 5.6. papunkčių ir III skyriaus 6.1. papunkčio pakeitimo

13

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

 Pakeistas 2011 . rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-126 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ VIII ir IX skyrių pakeitimo

14

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-728 „Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

 Panaikintas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-129 “Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-245 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-76 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto 1.5.  papunkčio pakeitimo.

15

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo“ 1.3. punkto priedo pakeitimo

 

16

T-80

Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Pagėgių savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-242 “Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Pagėgių savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

17

T-81

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis salygomis

 

18

T-82

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Juozui Sabotaičiui

 

19

T-83

Dėl traktoriaus perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Lumpėnų seniūnijai

 

20

T-84

Dėl negyvenamųjų patalpų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą

 

21

T-85

Dėl leidimo įregistruoti buveinę

 

22

T-86

Dėl pavadinimų suteikimo Pagėgių savivaldybės Pakamonių, Anužių, Plaškių, Trakininkų ir Būbliškių kaimų gatvėms

 

23

T-87

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (unikalus Nr. 8801-0003-0038), esančiame Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų kaime, perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Homeras“

 

24

T-88

Dėl leidimo rengti detaliuosius planus vėjo jėgainių parkui įrengti Pagėgių savivaldybės Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose rengiamo specialiojo plano ribose esančiuose žemės sklypuose, perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Amberwind“

 

25

T-89

Dėl leidimo rengti detaliuosius planus žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybėje: Eisraviškių kaime 5,68 ha (unik. nr. 4400-0283-8695), 2,21 ha (unik. Nr. 4400-0283-8640), Gudų kaime 8,26 ha (unik. Nr. 8801-0004-0212), 2,00 ha (unik. Nr. 8801-0004-0223), 25,90 ha (unik. Nr. 8801-0002-0156), Lumpėnų kaime: 0,65 ha (unik. Nr. 8832-0005-0096), 2,02 ha (unik. Nr. 4400-0844-5910), Vilkyškių mstl., 1,55 ha (unik. Nr. 4400-0523-1481), 0,80 ha (4400-0523-1716), Genių kaime 25,93 ha (unik. Nr. 4400-0617-1688), Piktupėnų kaime 22,61 ha (unik. Nr. 4400-0564-8230), perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Baltijos vėjas“

 

26

T-90

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir mero patarėjo pareigybių įsteigimo ir administracijos institucijų ir administracijos struktūros dalinio papildymo ir pakeitimo“ 2.1. papunkčio pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-83 “Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo”

2

T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų tvarkymo plano patvirtinimo

Pakeistas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-115 “Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano patvirtinimo” 

Pakeistas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-116 “Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”

3

T-93

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo 2011 metams

 

4

T-94

Dėl Pagėgių savivaldybės sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo

 

5

T-95

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų dienos socialinės globos (asmens namuose) ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 4 punkto pakeitimo bei papildymo 4.1. – 4.7. papunkčiais

 

6

T-96

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.2. punkto pakeitimo

  Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-197 “Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

7

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ keitimo (3)

 

8

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-564 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto papildymo 4.11. papunkčiais ir formos patvirtinimo

 

9

T-99

Dėl apmokėjimo už paslaugas Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“

 Panaikintas 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-150 “Dėl sutikimo apmokėti už teikiamas Evai Majoravičiūtei ugdymo paslaugas Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“

10

T-100

Dėl socialinio būsto pirkimo

 

11

T-101

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2011 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

12

T-102

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai

 

13

T-103

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

14

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl bešeimininkių statinių pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti, išardymo bei likvidavimo“ papildymo 4 punktu

 

15

T-105

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Gražinai Skirienei

 

16

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-972 „Dėl Dainoros Butvydienės ir Rasos Burbeckienės delegavimo“ 1 dalies pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-17 “Dėl Pagėgių savivaldybės narystės Vietos veiklos grupėje „Pagėgių kraštas“

17

T-107

Dėl pritarimo pasirašyti paramos sutartį

 9d. sprendimų sąrašas 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus, vykdant Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-81 „Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis“, įpareigojimo

25d. sprendimų sąrašas 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-187  “Dėl Johaneso Bobrovskio vardo suteikimo Vilkyškių vidurinei mokyklai.

2

T-110

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai

 

3

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimo Nr. T-1014 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m.m.“ patikslinimo

 

4

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-147 “Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo.

5

T-113

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pagėgių savivaldybėje

 

6

T-114

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype, esančiame Pagėgių savivaldybėje, Pagėgių seniūnijoje, Birštoniškių kaime (15,8000 HA, sklypo unikalus Nr. 8847-0004-0041), perduodant planavimo organizatoriaus teise ir pareigas UAB „Baltijos vėjas“

 

7

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-520 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ pakeitimo

 

8

T-116

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-816 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras“ 1 punkto pakeitimo

 

9

T-117

Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės Medea klinika“  

 Pakeistas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-5 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės Medea klinika““ 1 ir 2 punktų pakeitimo

Paskelbtas negaliojančiu 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-198 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės Medea klinika“ pripažinimo netekusiu galios”

10

T-118

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypų įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų ir formuotinų sklypų sąrašą

 

 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ papildymo 1.5. punktu

 Pripažintas netekus galio 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-84 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko skyrimo”

2

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.1. papunkčio pakeitimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

3

T-120

Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (nauja redakcija) bei Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios

Panaikintas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-127 Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

4

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

 

5

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (4)

 

6

T-123

Dėl sutikimo apmokėti už teikiamas Vakariui Gajauskui ugdymo paslaugas Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“

 

7

T-124

Dėl sutikimo apmokėti už teikiamas Militai Stanslovaitei ugdymo paslaugas Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“

 

8

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimo Nr. T-1014 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m. m.“ 1.3, 1.5, 1.7 punktų patikslinimo

 

9

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ VIII ir IX skyrių pakeitimo

 

10

T-127

Dėl pritarimo 2010 metų valstybės turto ir savivaldybės turto ataskaitoms

 

11

T-128

Dėl sutikimo perimti turtą iš Jurbarko rajono savivaldybės

 

12

T-129

Dėl patalpų perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Piktupėnų kaimo bendruomenei

 

13

T-130

Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“

 

14

T-131

Dėl leidimo naudotis Piktupėnų kultūros namų patalpomis Pagėgių savivaldybės  viešajai bibliotekai

 

15

T-132

Dėl leidimo pakeisti objekto pavadinimą

 Pripažintas netekus galios 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-145 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl leidimo pakeisti objekto pavadinimą“ pripažinimo negaliojančiu

16

T-133

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio misterijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypų įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų ir formuotinų sklypų sąrašą bei išbraukimo iš šio sąrašo

 

17

T-134

Dėl savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo” ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ papildymo 1.5. punktu“ pripažinimo negaliojančiu

 

2

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko paskyrimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ papildymo 1.6. punktu

 

3

T-137

Dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Pagėgių viešosiose vietose

 Pripažintas netekus galios 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-170 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Pagėgių savivaldybės viešosiose vietose“ pripažinimo negaliojančiu. “

4

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011 – 2020 m. priemonių plano papildymo

 Pakeistas 2016 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-138 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtinto Pagėgių savivaldybės 2011−2021 metų strateginio plėtros plano priemonių plano papildymo. “

Priedas 

5

T-139

Dėl pritarimo paraiškos „Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ teikimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

6

T-140

Dėl pritarimo paraiškos „Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ teikimui ir projekto veiklų vykdymui

 

7

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parko įrengimo Lumpėnų ir Pagėgių seniūnijose specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo

 

8

T-142

Dėl gatvių pavadinimo suteikimo Pagėgių savivaldybėje

 

9

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

 

10

T-144

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos

 

11

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl leidimo pakeisti objekto pavadinimą“ pripažinimo negaliojančiu

 

12

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl paskolos ėmimo priedo pakeitimo“

 

13

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5)

 

14

T-148

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo

Pripažintas netekus galios 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-83 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2016 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-144 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-183 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“  pakeitimo”

Pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-103 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-148, pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija ir Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2012 m. sausio 26 d. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-12 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ 21.1.4 papunkčio ir 25 punkto pakeitimo

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

 Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-149

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 102 punkto pakeitimo

 

2

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo“ 1.4. punkto priedo pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-45 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

3

T-151

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose trumpalaikės socialinės globos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-76 “Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

4

T-152

Dėl asmenų priėmimo į Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų dienos centrą ir socialinių paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-76 “Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose dienos socialinės globos paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo.

5

T-153

Dėl Pagėgių miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros  taisyklių patvirtinimo

 Pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-100 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl Pagėgių miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkos ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 36 punkto pakeitimo

6

T-154

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio , mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2012 metams

 

7

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo

 

8

T-156

Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato prevencinės programos ,,Mūsų tikslas – saugi visuomenė“ tvirtinimo

 

9

T-157

Dėl  Pagėgių savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2012 metų programos patvirtinimo

 

10

T-158

Dėl perdavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui valdyti patikėjimo teise ilgalaikį turtą – antrinių žaliavų surinkimo konteinerius

 

11

T-159

Dėl leidimo rengti specialųjį planą 110 Kv OL „Pagėgiai- Bitėnai“ statybos ir 330 Kv Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 Kv transformatorių pastotę, perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas Litgrid AB

 

12

T-160

Dėl UAB „Baltijos vėjas“ nuomojamų žemės sklypų (kadastriniai numeriai: Nr. 8860/5:178, Nr. 8860/5:153), esančių Berštininkų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., detaliojo plano patvirtinimo

 Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

 Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-161

Dėl programos „Tauragės krašto choro dalyviams koncertiniame ture su atlikėju G. Paškevičiumi, Kauno diksilendu, su grupe „Vairas“, „Jonis““ patvirtinimo

 

2

T-162

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos plano patvirtinimo

 

3

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2012 metams prioritetų nustatymo

 

4

T-164

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos  Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitai  ir 2012 metų veiklos programos patvirtinimo

 

5

T-165

Dėl VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras “ 2012 metų veiklos programos tvirtinimo

 

6

T-166

Dėl VšĮ ,,Sporto ir turizmo centras“ 2012 metų veiklos programos tvirtinimo

 

7

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012-2013 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo

 

8

T-168

Dėl visuomeninių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos darbo nuostatų patvirtinimo

Panaikintas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-128 Dėl Pagėgių savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos darbo nuostatų patvirtinimo.

9

T-169

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo

 

10

T-170

Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vadovo, savivaldybės valstybės tarnautojų vertintojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo

 

11

T-171

Dėl  Pagėgių savivaldybės teritorijoje atliekamų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

 

12

T-172

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo

 

13

T-173

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 2012-2015 metų strateginiam veiklos planui

 

14

T-174

Dėl socialinės globos kainos 2012 metams vienam asmeniui per mėnesį Pagėgių vaikų globos namuose patvirtinimo

 

15

T-175

Dėl 2012 metams Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose (slaugos padalinyje) slaugos lovos vieno lovadienio kainos vienam gyventojui per mėnesį patvirtinimo

 

16

T-176

Dėl 2012 metams socialinių (ilgalaikė/trumpalaikė) paslaugų, socialinės globos kainos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose vienam gyventojui per mėnesį patvirtinimo

 

17

T-177

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto papildymo ir II skyriaus 5.1. ir 5.6. papunkčių ir III skyriaus 6.1. papunkčio pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-140 “Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

18

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2012-2013 metų programos patvirtinimo

 

19

T-179

Dėl benamių gyvūnų priežiūros kontrolės ir prevencinių priemonių Pagėgių savivaldybėje 2012 metų programos patvirtinimo

 

20

T-180

Dėl sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

21

T-181

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2012 metų programos patvirtinimo

 

22

T-182

Dėl leidimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Plaškių kaimo bendruomene dėl vietos projekto vykdymo

 

23

T-183

Dėl leidimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Piktupėnų kaimo bendruomene dėl vietos projekto vykdymo

 

24

T-184

Dėl leidimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Stoniškių kaimo bendruomene dėl vietos projekto vykdymo

 

25

T-185

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių atnaujinimas Lumpėnų gyvenvietėje, sutvarkant skverą prie Kultūros namų ir pritaikant bendruomenės poreikiams“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

26

T-186

Dėl pritarimo vietos projekto „Šilgalių kultūros namų kapitalinis remontas, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

27

T-187

Dėl pritarimo vietos projekto „Piktupėnų gyvenvietės viešųjų erdvių atnaujinimas, įrengiant sporto aikštyną“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

28

T-188

Dėl UAB „Baltijos vėjas‘ nuomojamų žemės sklypų (kadastriniai numeriai: 8832/2:233, 8832/2:232, 8832/2:33, 8832/2:351), esančių Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., ir žemės sklypų (kadastriniai numeriai : 8832/2:230, 8832/2:231). Esančių Trakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., detaliojo plano patvirtinimo

 

29

T-189

Dėl žemės sklypų grupės Pagėgių savivaldybės teritorijoje detaliojo plano Nr. DP-11-09/VI patvirtinimo

 

30

T-190

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

 

31

T-191

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas

 Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-108 “Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu galios.Skip to content