SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Dainius Kinderis

Pagėgių savivaldybės kontrolierius
Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai
Tel.: (8 441) 70 414, +370 656 15004
Faks.: (8 441) 75869
d.kinderis@pagegiai.lt

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos, teisės, audito arba viešojo administravimo srityse;
 3. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Tarnybos nuostatais, pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais;
 4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
 6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

 Siekdamas užtikrinti planingą Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbą:

 • sudaro savivaldybės kontrolieriaus veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą;
 • kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir už tai atsakingas;
 • savivaldybės kontrolierius veiklos planą kasmet per 10 dienų  nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei.
 • Turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.
 • Siekdamas užtikrinti Valstybės kontrolės atliekamų finansų ir veiklos auditų objektyvumą ir spartumą bei įvertinti Tarnybos audito kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras:
 •  valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali pagal kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
 •  Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti.
 • Siekdamas užtikrinti savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir teisingumą:
 • pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
 • priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
 • vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus, audituotų subjektų vadovų per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą atliktus veiksmus taisant ir šalinant finansinio ir veiklos audito metu nustatytus trūkumus.
 • Atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą.
 •  Rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas.
 • Teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituojamų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Informaciją apie teiktas išvadas ir rekomendacijas savivaldybės kontrolierius teikia Vyriausybės atstovui.
 • Kiekvienais metais, savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka, teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio.

Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių finansinius teisinius santykius, vykdymą:

 • finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
 • imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai.

 Siekdamas užtikrinti nepriklausomos, teisingos, objektyvios ir profesionalios informacijos pateikimą, savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės  institucijoms.

Siekdamas užtikrinti Tarnybos veiklos efektyvumą:

 • pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, priima sprendimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarnybos veikla ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Siekdamas užtikrinti Tarnybos veiklos viešumo principo įgyvendinimą, savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka teikia tarnybos veiklos ataskaitą, kurios santrauka turi būti paskelbta vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

Atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.Dalia Šėperienė

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė
Vilniaus g. 46, LT-99288 Pagėgiai
Mob. tel.: +37065615090
d.seperiene@pagegiai.lt

Padėti savivaldybės Tarybai išmintingai valdyti ir naudoti turtą, lėšas ir kitus išteklius.

Padėti Tarybai vykdyti biudžetinę kontrolę ir skatinti aukščiausių finansų valdymo standartų įgyvendinimą savivaldybiniame sektoriuje ir efektyvų viešųjų paslaugų teikimą visuomenei.

 • Profesinis tobulėjimas
 • Nešališkumas
 • Sąžiningumas
 • Objektyvumas
 • Nepriklausomumas
 • Komandinis darbas
 • Atsakomybė

Audito apimtis platesnė negu anksčiau atliekamų revizijų ir patikrinimų. Auditą sudaro ne tik išorinis finansinės informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet jis yra orientuotas į ateitį, o tai svarbiausia. Auditas siekia paveikti, kad ateityje būtų išvengta klaidų, kad būtų sustiprinta vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas.Teisės aktai numato dvi audito rūšis: finansinį ir veiklos auditą.

Informuoja audito ataskaitų naudotojus, ar galima pasitikėti finansine atskaitomybe, ar ji parodo tai, kas iš tikrųjų įvyko tuo laikotarpiu, ar tai, kas įvyko, yra leistina, teisėta ir tinkamai apskaičiuota ir pateikta.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad savivaldybės kontrolės institucijos ar Valstybės kontrolės finansinio audito apimtis dažniausiai yra gerokai platesnė negu privačių auditorių atliekamų auditų. Valstybiniai auditoriai finansinio audito metu ne tik pareiškia nuomonę dėl finansinės atskaitomybės, bet ir įvertina audituojamo subjekto vidaus kontrolę.
Finansinis auditas apima biudžeto formavimo ir vykdymo proceso, vidaus kontrolės, finansų valdymo, apskaitos sistemos tyrimą, audituojamo subjekto sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, teisėtumo vertinimą.

Skatina audituojamą subjektą daugiau dėmesio skirti veiklos ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui. Audituojamam subjektui pateikiamos rekomendacijos, kaip jis galėtų patobulinti savo veiklą, o tai leidžia sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus, siekti savo tikslų.

Iš savivaldybės lėšų išlaikomų įstaigų veiklos vertinimui turi būti skiriama ypač daug dėmesio, nes biurokratinė sistema pati savaime neužtikrina efektyvaus darbo organizavimo, yra linkusi nuolat didėti, pradedamos dubliuoti funkcijos. Laisvosios rinkos sąlygomis įmonių veiklos efektyvumą užtikrina rinkos mechanizmai. Valstybiniame sektoriuje šį mechanizmą iš dalies pakeičia veiklos auditas. Taisyklingai atliktas veiklos auditas leidžia nustatyti subjektų veiklos problemas anksčiau, negu šios problemos gali paveikti subjekto veiklos efektyvumą.
Veiklos auditas – instrumentas, padedantis ieškoti naujų sprendimų, kaip geriau panaudoti turimus išteklius, pasiekti geresnių rezultatų. Tai bendradarbiavimu, naujovių ir iniciatyvų skatinimu grindžiama veikla.

TARYBAI

PILIEČIAMS

AUDITUOJAMIEMS SUBJEKTAMS

ADMINISTRACIJAI

Siekiama Tarybai padėti stiprinti vykdomą atstovaujamąją kontrolę. Kontrolierius informuoja Tarybą, kaip savivaldybės institucijos, įstaigos, tarnybos laikosi įstatymų.

Siekiama stiprinti savivaldybės atsiskaitomumą piliečiams. Kiekvienas pilietis turi teisę žinoti, ar savivaldybė efektyviai išleidžia jo sumokėtus mokesčius. Tinkamas informacijos pateikimas skatina piliečių pasitikėjimą teikiama informacija, valstybe, savivaldybe ir demokratija

Siekiama skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą viešajame sektoriuje, skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose.

Siekiama skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą bei į rezultatus orientuotą valdymą, naudojant valstybės biudžeto dotacijas ir valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

 

 

KONTROLIERIAUS DOKUMENTAI

Skip to content