SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Dainius Kinderis

Pagėgių savivaldybės kontrolierius
Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai
Tel.: +370 441 70 414, +370 656 15004
Faks.: +370 441 75869
d.kinderis@pagegiai.lt

Dalia Šėperienė

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė
Vilniaus g. 46, LT-99288 Pagėgiai
Mob. tel.: +370 656 15090
d.seperiene@pagegiai.lt

Padėti savivaldybės Tarybai išmintingai valdyti ir naudoti turtą, lėšas ir kitus išteklius.

Padėti Tarybai vykdyti biudžetinę kontrolę ir skatinti aukščiausių finansų valdymo standartų įgyvendinimą savivaldybiniame sektoriuje ir efektyvų viešųjų paslaugų teikimą visuomenei.

  • Profesinis tobulėjimas
  • Nešališkumas
  • Sąžiningumas
  • Objektyvumas
  • Nepriklausomumas
  • Komandinis darbas
  • Atsakomybė

Audito apimtis platesnė negu anksčiau atliekamų revizijų ir patikrinimų. Auditą sudaro ne tik išorinis finansinės informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet jis yra orientuotas į ateitį, o tai svarbiausia. Auditas siekia paveikti, kad ateityje būtų išvengta klaidų, kad būtų sustiprinta vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas.Teisės aktai numato dvi audito rūšis: finansinį ir veiklos auditą.

Informuoja audito ataskaitų naudotojus, ar galima pasitikėti finansine atskaitomybe, ar ji parodo tai, kas iš tikrųjų įvyko tuo laikotarpiu, ar tai, kas įvyko, yra leistina, teisėta ir tinkamai apskaičiuota ir pateikta.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad savivaldybės kontrolės institucijos ar Valstybės kontrolės finansinio audito apimtis dažniausiai yra gerokai platesnė negu privačių auditorių atliekamų auditų. Valstybiniai auditoriai finansinio audito metu ne tik pareiškia nuomonę dėl finansinės atskaitomybės, bet ir įvertina audituojamo subjekto vidaus kontrolę.
Finansinis auditas apima biudžeto formavimo ir vykdymo proceso, vidaus kontrolės, finansų valdymo, apskaitos sistemos tyrimą, audituojamo subjekto sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, teisėtumo vertinimą.

Skatina audituojamą subjektą daugiau dėmesio skirti veiklos ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui. Audituojamam subjektui pateikiamos rekomendacijos, kaip jis galėtų patobulinti savo veiklą, o tai leidžia sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus, siekti savo tikslų.

Iš savivaldybės lėšų išlaikomų įstaigų veiklos vertinimui turi būti skiriama ypač daug dėmesio, nes biurokratinė sistema pati savaime neužtikrina efektyvaus darbo organizavimo, yra linkusi nuolat didėti, pradedamos dubliuoti funkcijos. Laisvosios rinkos sąlygomis įmonių veiklos efektyvumą užtikrina rinkos mechanizmai. Valstybiniame sektoriuje šį mechanizmą iš dalies pakeičia veiklos auditas. Taisyklingai atliktas veiklos auditas leidžia nustatyti subjektų veiklos problemas anksčiau, negu šios problemos gali paveikti subjekto veiklos efektyvumą.
Veiklos auditas – instrumentas, padedantis ieškoti naujų sprendimų, kaip geriau panaudoti turimus išteklius, pasiekti geresnių rezultatų. Tai bendradarbiavimu, naujovių ir iniciatyvų skatinimu grindžiama veikla.

TARYBAI

PILIEČIAMS

AUDITUOJAMIEMS SUBJEKTAMS

ADMINISTRACIJAI

Siekiama Tarybai padėti stiprinti vykdomą atstovaujamąją kontrolę. Kontrolierius informuoja Tarybą, kaip savivaldybės institucijos, įstaigos, tarnybos laikosi įstatymų.

Siekiama stiprinti savivaldybės atsiskaitomumą piliečiams. Kiekvienas pilietis turi teisę žinoti, ar savivaldybė efektyviai išleidžia jo sumokėtus mokesčius. Tinkamas informacijos pateikimas skatina piliečių pasitikėjimą teikiama informacija, valstybe, savivaldybe ir demokratija

Siekiama skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą viešajame sektoriuje, skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose.

Siekiama skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą bei į rezultatus orientuotą valdymą, naudojant valstybės biudžeto dotacijas ir valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

 

 

KONTROLIERIAUS DOKUMENTAI

Skip to content