Privatumo politika

Valdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas: 188746659, registruotas buveinės adresas: Pagėgių sav., Pagėgių m., Vilniaus g. 9, tel. nr 8 441 57 482, elektroninio pašto adresas: info@pagegiai.lt.

Kokie duomenys tvarkomi?

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir naudojami tik Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti.

Tvarkymo pagrindai yra: sutarties su duomenų subjektu vykdymas, kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai ir kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Administracijos interesų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b), c) ir f) punktai).

Yra tvarkomi Jūsų duomenys:

Identifikacinė informacija

Vardas, pavardė, asmens kodas

Duomenys susiję su paslaugos naudojimu

Balsai už pasirinktų projektų įgyvendinimą

Kas gali peržiūrėti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis gali peržiūrėti Administracijos darbuotojai, atsakingi už dalyvaujamojo biudžeto projekto įgyvendinimą.

Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?

Duomenys bus saugomi ir tvarkomi:

  • Identifikaciniai duomenys – numatyti šiame prašyme 2 metus po balsavimo dienos;

  • Balsai – numatyti šiame prašyme 2 metus po balsavimo dienos;

Jūsų teisės:

  • gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

  • susipažinti su savo duomenimis;

  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

  • tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

  • tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;

  • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

  • į duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR nustatytais pagrindais.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Atvykę į Pagėgių sav., Pagėgių m., Vilniaus g. 11 ir/arba susisiekę elektroninio pašto adresu: info@pagegiai.lt

Dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos galimo pažeidimo ar bet kokios informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenimis, galima kreiptis į Pagėgių savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią vyresniąją specialistę Ingridą Zavistauskaitę (Vilniaus g. 11, 99287, Pagėgiai, 104 kabinetas, tel. 8 441 70 401, el. p. i.zavistauskaite@pagegiai.lt.)

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

Skip to content