TARYBOS SPRENDIMAI

Tarybos posėdžių grafikas

VII šaukimo taryba

2024

2023

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 11-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2024 M. SAUSIO 25 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-1

Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimus dėl paskolos sutarties pakeitimų

2.

T-2

Dėl pritarimo dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“

3.

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

4.

T-4

Dėl Pagėgių savivaldybės 2024–2026 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

5.

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos

6.

T-6

Dėl leidimo dalyvauti Pagėgių sveikatos centro veikloje

7.

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės sveikatos centro steigimo

8.

T-8

Dėl keleivių ir bagažo vežimo, vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais Pagėgių savivaldybėje taisyklių, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos, viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio ir autobusų stočių steigimo kriterijų ir tvarkos patvirtinimo

9.

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijose ir įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

10.

T-10

Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

11.

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

12.

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

13.

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

14.

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius,  įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

15.

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo

16.

T-16

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį transportą

17.

T-17

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus“ pakeitimo

18.

T-18Dėl atstovavimo Pagėgių savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo

19.

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

20.

T-20

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28  d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 12-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2024 M. VASARIO 15 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-21

Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

2.

T-22

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos

3.

T-23

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos

4.

T-24

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2023 metų veiklos ataskaitos

5.

T-25

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 2023 metų veiklos ataskaitos

6.

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 2023 metų veiklos ataskaitos

7.

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos 2023 metų veiklos ataskaitos

8.

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

9.

T-29

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

10.

T-30

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

11.

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2023 metų veiklos ataskaitos

12.

T-32

Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2023 metų veiklos ataskaitos

13.

T-33

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2023 metų veiklos ataskaitos

14.

T-34

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

15.

T-35

Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitos

16.

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro 2023 metų veiklos ataskaitos

17.

T-37

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės  centro nuostatų patvirtinimo

18.

T-38

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2023 metų veiklos ataskaitos

19.

T-39

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

20.

T-40

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

21.

T-41

Dėl maksimalių trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo

22.

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

23.

T-43

Dėl pritarimo projekto „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pagėgių savivaldybėje“ įgyvendinimui

24.

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrui“ pakeitimo

25.

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2024 metų sąmatos patvirtinimo

26.

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

27.

T-47

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl pritarimo projekto „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

28.

T-48

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl pritarimo projekto „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

29.

T-49

Dėl pritarimo paraiškos „Žingsnis žaliojo susitarimo link“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

30.

T-50

Dėl pritarimo projekto „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui

31.

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių esminio pagerinimo ir paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, 2024−2026 metų prioritetinio objektų sąrašo  patvirtinimo

32.

T-52

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

33.

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19  d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

34.

T-54

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28  d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Pagėgių savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

35.

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

   
   

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 13-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2024 M. KOVO 28 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2023 metų veiklos ataskaitos

2.

T-57

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

T-58

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „EGO PS““ pripažinimo netekusiu galios

4.

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-238 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Vilkyškių bendruomenei” pakeitimo

5.

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

6.

T-61

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl dienos socialinės globos ir pagalbos į namus paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo

7.

T-62

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių socialinės globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

8.

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės sprendimų dėl sandorių nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo

9.

T-64

Dėl Pagėgių savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo

10.

T-65

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 8837/0001:193), esančio Pagėgiuose, Vilniaus g. 29, nuomos

11.

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

12.

T-67

Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir nuosavybės teisės įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre

13.

T-68

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

14.

T-69

Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo

15.

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo 2024 metams patvirtinimo

16.

T-71

Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinės eilės patvirtinimo

17.

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

18.

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

19.

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 14-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2024 M. BALANDŽIO 25 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-75

Dėl patalpų perdavimo valdyti neatlygintinai pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Stoniškių bendruomenei

2.

T-76

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2024 metų veiklos plano Pagėgių savivaldybėje tvirtinimo

3.

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

T-78

Dėl sutikimo pakeisti 2018 m. spalio31 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 34sžn-343-(14.34.55.)

5.

T-79

Dėl sutikimo pakeisti 2003 m. gegužės 13 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. n 63 / 2003-0096

6.

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2023 metų ataskaitos

7.

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo

8.

T-82

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro įgaliojimo organizuoti ir teikti savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugą

9.

T-83

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn

10.

T-84

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” vadovo 2023 metų veiklos ataskaitai

11.

T-85

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

12.

T-86

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

13.

T-87

Dėl Pagėgių savivaldybės dalyvavimo investicinio projekto ,,Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Pagėgių savivaldybėje“ įgyvendinime partnerio teisėmis ir lėšų skyrimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 1-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. BALANDŽIO 20 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

2.

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 2-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. GEGUŽĖS 4 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo

2.

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo

Pastaba: pakeistas 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-123 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

3.

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo

Pastaba: pakeistas 2023 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T-106 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

4.

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

5.

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pastaba: pakeistas 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-124 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

6.

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir strateginio planavimo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pastaba: pakeistas 2023 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T-107 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 3-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. GEGUŽĖS 18 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)

2.

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

3.

T-82

Dėl narių delegavimo į Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

4.

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo

5.

T-84

Dėl melioracijos lėšų, skirtų melioracijos statinių avarinių gedimų gyvenvietėse remontui, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

6.

T-85

Dėl Ligitos Kazlauskienės kandidatūros teikimo į Pagėgių savivaldybės vicemerės pareigas

7.

T-86

Dėl savivaldybės būsto pardavimo R.J.

8.

T-87

Dėl sutikimo perimti turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn

9.

T-88

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo

10.

T-89

Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ įsigyti nekilnojamojo turto ir šiam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą

11.

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. Sprendimo Nr. T-122 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

12.

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. Rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise viešajai įstaigai „Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios

13.

T-92

Dėl įgaliojimo atstovauti Pagėgių savivaldybę Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime ir Pagėgių savivaldybės tarybos nario delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

14.

T-93

Dėl pritarimo paraiškos „Atgal į gamtą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

15.

T-94

Dėl pritarimo paraiškos „Darni kultūra tvariam turizmui“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

16.

T-95

Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus

17.

T-96

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

18.

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus Dainiaus Kinderio antros kadencijos

Pastaba: pripažintas netekusiu galios 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-155 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus Dainiaus Kinderio antros kadencijos“ pripažinimo netekusiu galios

   
   

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 4-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. BIRŽELIO 20 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

2.

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo

3.

T-100

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

4.

T-101

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo

5.

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo

6.

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo

7.

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo

8.

T-105

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo

9.

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

10.

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

11.

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

12.

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

13.

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo

15.

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

16.

T-113

Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su  Pagėgių savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

17.

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

18.

T-115

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2024  metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

19.

T-116

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2024 metams

20.

T-117

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams

21.

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3)

22.

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23.

T-120

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

24.

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre

25.

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 5-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. RUGPJŪČIO 21 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

2.

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

3.

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės kolegijos sudarymo

4.

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo T-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

6.

T-128

Dėl vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų bilietų kainų patvirtinimo

7.

T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

8.

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

9.

T-131

Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę

10.

T-132

Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ dalyvauti projekte ,,Mobilumo mieste veiksmų planai“ partnerio teisėmis ir lėšų skyrimo

11.

T-133

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn

12.

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo

13.

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos

14.

T-136

Dėl dalies žemės sklypo, esančio M. Jankaus g. 37, Pagėgių mieste, perdavimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

15.

T-137

Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

16.

T-138

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

17.

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

18.

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

19.

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

20.

T-142

Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

21.

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

22.

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4)

23.

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24.

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

25.

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

26.

T-148

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro nuostatų patvirtinimo

27.

T-149

Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

28.

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 2 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

29

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 6-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. RUGSĖJO 28 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Ruošiama…

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-152

Dėl Aušros Zongailienės kandidatūros teikimo į Pagėgių savivaldybės vicemerės pareigas

2.

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

3.

T-154

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pripažinimo netekusiu galios

4.

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus Dainiaus Kinderio antros kadencijos“ pripažinimo netekusiu galios

5.

T-156

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo

6.

T-157

Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą su pabėgėlių priėmimo centru

7.

T-158

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5)

8.

T-159

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

9.

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.

T-161

Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui

11.

T-162

Dėl pritarimo projekto „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui

12.

T-163

Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ ir lėšų skyrimo

13.

T-164

Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ ir lėšų skyrimo

14.

T-165

Dėl pritarimo projekto „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui

15.

T-166

Dėl 2023-2024 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

16.

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro palydėjimo paslaugos jaunuoliui  kainų patvirtinimo

17.

T-168

Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

18.

T-169

Dėl savivaldybės būsto pardavimo S. A.

19.

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 7-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. LAPKRIČIO 9 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6)

2.

T-172

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“

3.

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

4.

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

5.

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo

6.

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

7.

T-177

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo

8.

T-178

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus 2024 metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo

9.

T-179

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo su Violeta Giedraitiene“ pripažinimo netekusiu galios

10.

T-180

Dėl dalies ūkinio pastato, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

11.

T-181

Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“

12.

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

13.

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo

14.

T-184

Dėl Pagėgių savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo

15.

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo  Nr. T-148 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

16.

T-186

Dėl delegavimo į Tauragės apskrities regioninę kultūros tarybą

17.

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos

18.

T-188

Dėl tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas, skyrimo

19.

T-189

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

20.

T-190

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

21.

T-191

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Pagėgių savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo

22.

T-192

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

23.

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

24.

T-194

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

25.

T-195

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui“ pripažinimo netekusiu galios

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 8-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. LAPKRIČIO 15 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-196

Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ paskolai imti

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 9-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. GRUODŽIO 7 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-197

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „P T-198 Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7)

2.

T-198

Dėl patalpų perdavimo valdyti neatlygintinai pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Stoniškių bendruomenei

3.

T-199

Dėl patalpų perdavimo valdyti neatlygintinai pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“

4.

T-200

Dėl viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ dalininko teisių pardavimo

5.

T-201

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo

6.

T-202

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir  pavadinimų suteikimo

7.

T-203

Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

8.

T-204

Dėl Pagėgių savivaldybės sporto tarybos sudarymo

9.

T- 205

Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir nuosavybės teisės įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre

10.

T-206

Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ

11.

T-207

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo apskaitos sistemos sukūrimas Pagėgių savivaldybėje“

12.

T-208

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Pagėgių savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 10-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. GRUODŽIO 20 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-209

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (8)

2.

T-210

Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras‘‘ įstatų patvirtinimo

3.

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

4.

T-212

Dėl pritarimo melioracijos investicinio projekto ,,Plaškių, Nausėdų, Plaušvarių vandens reguliatorių (automatinių vandens reguliavimo vartų) rekonstravimo darbai“ paraiškos rengimui ir veiklų įgyvendinimui

5.

T-213

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.

T-214

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios

7.

T-215

Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Pagėgių savivaldybės kontrolieriui Dainiui Kinderiui

8.

T-216

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008 – 2023 metų  ataskaitai

9.

T-217

Dėl Pagėgių savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo

10.

T-218

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo

11.

T-219

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Skip to content