ARCHITEKTŪRA IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIUS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės taryba, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau  – Savivaldybės administracija) struktūrą.
 3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
 4. Skyriaus paskirtis –spręsti problemas susijusias su teritorijų planavimu ir urbanistika naujų statinių statyba, statinių rekonstravimu, renovavimu,  remontu, technine priežiūra Pagėgių savivaldybėje, koordinuoti  valstybės deklaruotų funkcijų, susijusių su teritorijų planavimu ir urbanistika, statinių nauja statyba, rekonstravimu, renovavimu,  remontu, technine priežiūra  vykdymą, spręsti gamtosaugos ir paminklosaugos problemas savivaldybėje, koordinuoti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skirstymą ir naudojimo tvarką, administruoti ir koordinuoti adresų statiniams ir patalpoms  suteikimo procesus.
 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius
 7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8.Skyriaus uždaviniai yra:

8.1. įgyvendinti teritorijų planavimą, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinius, savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, apsaugą ir tvarkymą; 8.2. užtikrinti tinkamą statybos ir reklamos leidimų išdavimą; 8.3. vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą, apsaugą ir administravimą; 8.4. rengti dokumentaciją tvarkant gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimą ir keitimą bei ribų keitimą; 8.5. organizuoti Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą; 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 9.1. Teritorijų planavimo sritis: 9.1.1. organizuoja Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą; 9.1.2. nustatyta tvarka išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; 9.1.3. priima, nagrinėja prašymus ir išduoda reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti; 9.1.4. derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja savivaldybei patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese; pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai ar administracijos direktoriui; 9.1.5. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus; 9.1.6. nustato viešųjų prekybos ir kitų paslaugų teikimo vietas Pagėgių savivaldybės teritorijoje; 9.1.7. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus; 9.1.8. tvarko savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registrą; 9.2. Žemėtvarkos sritis: 9.2.1. rengia pasiūlymus dėl žemės sklypų ribų keitimo, derina žemėtvarkos ir geodezijos tarnybų pateiktą dokumentaciją dėl sklypų dydžių ir ribų bei tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo; 9.2.2. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos; 9.2.3. organizuoja savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos darbą; 9.3. Statybos sritis: 9.3.1. priima iš statytojų (užsakovų) prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti statomiems ar griaunamiems statiniams ir pastatams; 9.3.2. išduoda statytojui (užsakovui) statybą leidžiančius dokumentus statomiems ar griaunamiems statiniams ir pastatams; 9.3.3. priima iš statytojo (užsakovo) paraiškas specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, parengia savivaldybės kompetencijai priklausančius reikalavimus, teikia paraiškas technines ir specialiąsias projektavimo sąlygas nustatančioms institucijoms, įvertina jų parengtas technines ir specialiąsias sąlygas; 9.3.4. išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus; 9.3.5. vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro statybiniuose techniniuose reglamentuose nurodytas funkcijas per įdiegtą informacinę sistemą „Infostatyba”; 9.4.  Paveldosaugos sritis: 9.4.1. vykdo savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą, apsaugą ir administravimą; 9.4.2. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos, tvarkymo, priežiūros ir naudojimo klausimais; 9.4.3. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka; 9.5. Išorinės reklamos sritis: 9.5.1. užtikrina, kad leidimai išorinei reklamai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir kitų įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimus; 9.5.2. atlieka leidimų išorinės reklamos įrengimui išdavimą, atsisakymą juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą; 9.5.3. kontroliuoja kartu su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais ar Savivaldybės teritorijoje įrengtoms išorinėms reklamoms yra išduoti leidimai; 9.6. Gyvenamųjų vietovių registro sritis:  9.6.1. rengia dokumentaciją tvarkant gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimą ir keitimą bei ribų keitimą ir veda jų apskaitą; 9.6.2. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl gatvių pavadinimų, numerių pastatams ir butams suteikimo, keitimo ir veda jų apskaitą; 9.6.3. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl gatvių pavadinimų suteikimo, keitimo ir veda jų apskaitą; 9.7. Geodezijos ir kartografijos sritis: 9.7.1. valdo ir naudoja savivaldybės teritorijos 1:500 – 1:5000 mastelio topografinius planus, georeferencines duomenų bazes bei geodezinius tinklus; 9.7.2. sprendžia geodezinės topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus; 9.7.3. pagal savivaldybės kompetenciją atlieka geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą; 9.7.4. teikia įgaliotoms institucijoms savo turimus duomenis,  reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams; 9.7.5. tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį; 9.8. Aplinkosaugos sritis: 9.8.1. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą; 9.8.2. inicijuoja želdynų ir želdinių skelbimą Savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais Saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų nustatyta tvarka; 9.8.3. nagrinėja medžių (ir kitų želdinių) persodinimo, kirtimo ar kitokio jų pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus Savivaldybės teritorijoje; 9.8.4. vykdo aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo priežiūrą; 9.8.5. vykdo aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimą, kontrolę ir visuomenės ekologinį švietimą; 9.8.6. kontroliuoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų ir atliekų tvarkymo taisyklių laikymąsi; 9.8.7. nagrinėja buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymo klausimus; 9.9. atlieka statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; 9.10. įgyvendina savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo funkcijas; 9.11. dalyvauja valdant valstybinius parkus; 9.12.  tvarko skyriaus archyvinius dokumentus; 9.13. teikia statistikos duomenis; 9.14. įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę: 10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 10.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai; 10.3. atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus; 10.4. dalyvauti mokymuose ir tobulinti kvalifikaciją; 10.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui. 12. Skyriaus vedėjas: 12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai; 12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo. 13. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. 14. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Valdemaras
Dikmonas

Skyriaus vedėjas
(8 441) 70400
v.dikmonas@pagegiai.lt

Edita
Komskienė

Vyriausioji specialistė
(8 441) 70400
edita.komskiene@pagegiai.lt

Justina
Ipek

Vyresnioji specialistė
(8 441) 70400
j.ipek@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

GYVENTOJŲ PASIŪLYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

 1. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai adresuoti savivaldybei, merui, administracijos direktoriui ar tiesiogiai vyriausiajam architektui nagrinėjami ir interesantai priimami vadovaujantis LR įstatymais, Tarybos sprendimais, taip pat mero ir administracijos direktoriaus nurodymais.
 2. Raštiški gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai pateikiami savivaldybės priėmimo sekretoriui, kur jie registruojami ir organizuojamas jų nagrinėjimas.
 3. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimų bei skundų nagrinėjimas vykdomas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
 4. Nagrinėjant gyventojų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, skyriaus darbuotojas privalo išlaikyti jų konfidencialumą.
 5. Prašymai, kurie turi būti pateikti privalomomis formomis, su privalomai priedais, gali būti nenagrinėjami, jei jie nepilni, arba juose pateikta informacija melaginga.
Skip to content