ARCHITEKTŪRA IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrą.
 3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
 4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 5. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius
 6. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus uždaviniai yra:

7.1. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės veiklą vykdant teritorijų planavimą, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą, statybos ir architektūros reikalavimų vykdymą, savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą, apsaugą ir administravimą, gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimą ir keitimą bei ribų keitimą;

7.2. užtikrinti savivaldybei perduoto valdyti, naudoti, disponuoti valstybės kilnojamojo ir nekilnojamo turto, įskaitant valstybinę miestų ir miestelių žemę, (toliau – valstybės turtas) ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto  (toliau – savivaldybės turtas) efektyvų valdymą ir disponavimą juo;

7.3. vykdyti Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, veiklos priežiūrą ir kontrolę;

7.4. koordinuoti Savivaldybės veiklą geodezijos ir kartografijos darbų srityje;

7.5. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės veiklą aplinkos apsaugos srityje;

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. Statybos ir teritorijų planavimo ir žemėtvarkos srityje:

 • Organizuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių savivaldybės ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą, vykdo planavimo organizatoriaus funkcijas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS);
 • Išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui;
 • Vykdo kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);
 • Tvarko Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą sistemoje (TPDR);
 • Organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;
 • Išduoda reikalavimus rengti, derina ir tvirtina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
 • organizuoja savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • Rengia ir išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • Pagal priskirtą kompetenciją priima ir formuoja dokumentus, tikrina statinių projektus ir pritaria / nepritaria statybos leidimo išdavimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
 • Vykdo statinių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas;
 • Išduoda pažymas apie pastato (patalpų) naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį bei pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių ar patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį;
 • Išduoda pažymas apie nekilnojamojo turto (statinio) žuvimą (sugriuvimą, sudegimą, sunykimą);
 • Organizuoja Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • Kuria ir tvarko Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius (SEDR);
 • Organizuoja adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimą gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimą ar panaikinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 • Turto valdymo srityje:
  • Administruoja  Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, teikia tvirtinimui transporto kuro, sąnaudų, turto amortizacijos, ridos ir kitas normas;
  • Tvarko turto, Savivaldybės įgyto nuosavybės teise, valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių) ir kilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia Savivaldybės administracijos Centralizuotos  buhalterijos skyriui įtraukti juos į apskaitą bei kitiems subjektams
  • Tvarko  Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomų pastatų ir patalpų dokumentus, reikalingus jų teisinei registracijai
  • Administruoja bešeimininkį turtą, rengia šio turto perdavimo Savivaldybei valdyti nuosavybės teise dokumentus;
  • Teikia pasiūlymus dėl negyvenamųjų patalpų bei kitų atskirų patalpų  panaudojimo tikslingumo;
  • Vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų bei akcijų pardavimą viešo aukciono tvarka;
  • Organizuoja  žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimus arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimus;
  • Vykdo Savivaldybės  būstų ir pagalbinio ūkio pastatų  ir jų dalių pardavimą;
  • Nagrinėja prašymus ir rengia sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus bei ūkinės-komercinės paskirties pastatus su priklausiniais;
  • Rengia gyvenamųjų  ir negyvenamųjų patalpų pardavimo dokumentus archyvui;
  • Koordinuoja uždarųjų  akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklą.
  • teisės aktų  nustatyta tvarka rengia Savivaldybės teisės aktus dėl Savivaldybės, kaip akcininkės, savininkės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;
  • Kaupia ir analizuoja uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos  nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, pateiktus finansinius duomenis ir vadovaudamasis jais rengia akcijų valdytojui išvadas apie šių bendrovių  finansinę ir ekonominę būklę
  • Organizuoja  daugiabučių  namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų  administratoriaus paskyrimą, jei  nėra įsteigta namo  bendrija  ar sudaryta jungtinė veiklos sutartis;
  • Vykdo  butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles.
 • Aplinkosaugos srityje:
  • Organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą;
  • Inicijuoja želdynų ir želdinių skelbimą Savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais Saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų nustatyta tvarka;
  • Nagrinėja medžių (ir kitų želdinių) persodinimo, kirtimo ar kitokio jų pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus Savivaldybės teritorijoje;
  • Vykdo aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo priežiūrą;
  • Vykdo aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimą, kontrolę ir visuomenės ekologinį švietimą;
  • Kontroliuoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų ir atliekų tvarkymo taisyklių laikymąsi;
  • Nagrinėja buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymo klausimus.

SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš valstybės institucijų, Savivaldybės administracijos skyrių bei tarnybų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų reikiamą informaciją ir dokumentus, reikalingus socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitais socialinio darbo  klausimams spręsti; 

10.2.atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.4. papildomai apklausti asmenis/šeimas ir rinkti papildomus duomenis apie juos sprendimui priimti dėl socialinės paramos/paslaugų teikimo;

10.5. sudaryti komisijas, kviesti Savivaldybės administracijos skyrių, kitų institucijų specialistus nagrinėti  ir spręsti iškilusius klausimus;

10.6. organizuoti pasitarimus ir diskusijas Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

10.7. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją;

10.8. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. atsisakyti vykdyti užduotis, jei jos prieštarauja teisės aktams;

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.
 2. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

 1. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
 2. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Valdemaras
Dikmonas

Skyriaus vedėjas

+370 441 70400
v.dikmonas@pagegiai.lt

Laimutė
Šegždienė

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

+370 441 70410
l.segzdiene@pagegiai.lt

Edita
Komskienė

Vyriausioji specialistė

+370 441 70400
edita.komskiene@pagegiai.lt

Igoris
Mirošnikovas

Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis inžinierius)
+370 441 70400
i.mirosnikovas@pagegiai.lt

Roma
Kantminienė

Vyresnioji specialistė

+370 441 70400
r.kantminiene@pagegiai.lt

Justina
Ipek

Vyresnioji specialistė

+370 441 70400
j.ipek@pagegiai.lt

Birutė
Kaupienė

Vyriausioji specialistė

+370 441 70409
b.kaupiene@pagegiai.lt

Aušra
Motuzienė

Vyriausioji specialistė
+370 441 70409
a.motuziene@pagegiai.lt

Dangira
Dikmonė

Vyriausioji specialistė

+370 441 70410
d.dikmone@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

GYVENTOJŲ PASIŪLYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

 1. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai adresuoti savivaldybei, merui, administracijos direktoriui ar tiesiogiai vyriausiajam architektui nagrinėjami ir interesantai priimami vadovaujantis LR įstatymais, Tarybos sprendimais, taip pat mero ir administracijos direktoriaus nurodymais.
 2. Raštiški gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai pateikiami savivaldybės priėmimo sekretoriui, kur jie registruojami ir organizuojamas jų nagrinėjimas.
 3. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimų bei skundų nagrinėjimas vykdomas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
 4. Nagrinėjant gyventojų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, skyriaus darbuotojas privalo išlaikyti jų konfidencialumą.
 5. Prašymai, kurie turi būti pateikti privalomomis formomis, su privalomai priedais, gali būti nenagrinėjami, jei jie nepilni, arba juose pateikta informacija melaginga.
Skip to content