UŽ NUOPELNUS PAGĖGIŲ KRAŠTUI

2009 m. lapkričio 19 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu T-730, ir 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo pakeitimu T-205  patvirtinta  Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarka.
Apdovanojimui „Už nuopelnus Pagėgių kraštui teikiami asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu bei pelnę ypatingus nuopelnus: valstybės tarnyboje, mokslo, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, verslo, gamybos, ūkio ir kitose srityse.
Apdovanojimas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip trims asmenims.
Kandidatus šiam apdovanojimui gauti gali teikti: visuomeninės (kultūros, meno, sporto, mokslo ir kitos) organizacijos, įmonės, įstaigos ir piliečiai (kandidatūrai surinkę ne mažiau 20 parašų), savivaldybės meras.
Pasiūlymuose pateikiama: kandidato biografija, nurodymas, kuriam apdovanojimui siūlomas, išsamus kandidato nuopelnų aprašymas, duomenys apie valstybinius ir kitus kandidato apdovanojimus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti teikiami apdovanojimams.

rtfddffd

2024 metai

Ilgametė gydytoja, mylinti savo darbą ir mediko profesiją. Gydytoja teigia, jog medicina yra neatsiejama gyvenimo dalis ir pašaukimas, todėl niekada nedvejojusi savo profesijos pasirinkimu. Jau 47 metus savo darbe gydytoja didžiausią dėmesį skiria  mažiesiems pacientams. Kasmet tobulina kvalifikaciją profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, mokslinėse praktinėse konferencijose, mokymuose. Ne kartą skatinta ir apdovanota profesinės veiklos laikotarpiu. Gyvena Pagėgiuose, 2002 m. kartu su šeima pirmieji Pagėgių savivaldybėje įkūrė privatų N. Gorodeckajos bendrosios praktikos gydytojo kabinetą, vėliau, veiklai plečiantis, 2005 m. buvo pakeistas  ir įregistruotas naujas įstaigos pavadinimas – IĮ ,,Pagėgių šeimos centras“, suburta darni medikų komanda, kuri iki šiol kartu dirba Pagėgių krašto žmonių sveikatos gerovei. 

Fotografė, visuomeninkė, aktyvi asociacijos „Pagėgių bendruomenė“ narė. I. Jurkūnienė teigia, kad savo bendruomenei, žmonėms reikia atiduoti tam tikrą duoklę, vienokiu ar kitokiu būdu, nes tai visuomeninė veikla, kurios niekas neprivalo daryti, o geriau gyventi nori visi. 1998 m. Pagėgiuose įkūrė savo verslą, gėlių, suvenyrų parduotuvę, taip pat iš bet kokio pasaulio kampelio paprašyta gali pasveikinti Pagėgių krašte gyvenančius žmones. „Labai mėgstu tai daryti. Ypatingai smagu, kada gali žmogų nustebinti, padovanoti džiaugsmo akimirką, pamatyti jų jausmus ir tuo pačiu visa tai patirti pati.“ – pasakoja I. Jurkūnienė. Ne kartą kalėdiniai Pagėgių savivaldybės mero sveikinimai buvo sukurti iš I. Jurkūnienės fotografijų. Daugiau nei dvidešimt metų gieda Pagėgių liuteronų evangelikų bažnyčios chore, su tikinčiųjų vaikais rengia kalėdinius, Velykinius pasirodymus, nuolatinė Pagėgių krašto kultūrinių renginių rėmėja.

Tauragės apskr. rezervo karių asociacijos vadas, aktyvus Lietuvos šaulių sąjungos 7 rinktinės štabo narys, aktyvus valstybinių švenčių Pagėgių krašte organizatorius. Ne kartą skatintas ir apdovanotas už šauliškų vertybių puoselėjimą, savanorišką ir atsakingą darbą bei aktyvų dalyvavimą jaunųjų šaulių vasaros stovyklose bei aktyvią veiklą LK Rezervo karių asociacijoje. S. Meškauskas yra gerbiamas Mociškių kaimo gyventojų, juo pasitiki vietos gyventojai,  kurie visada sulaukia patarimų, pagalbos.

2023 metai

Pasiaukojanti, stropi, pareiginga medikė. Gyvena Šilgaliuose, atsidavusi kraštui ir jo gyventojams. 45-erius metus dirbo felčere – akušere vietiniame medicinos punkte. Aktyviai dalyvavo Šilgalių kaimo kultūriniame gyvenime. Laisvalaikiu siuvinėdavo paveikslus kryželiu, rengdavo paveikslų parodas Šilgalių bibliotekoje. Gerbiama ir mylima Šilgalių kaimo bendruomenės žmonių, ją ir šiandien žmonės vadina gerąja Daktaryte. Už atsakingai atliekamą darbą, aktyvią veiklą meno kolektyvuose ne kartą apdovanota padėkos raštais, diplomais.

Profesionali bibliotekininkė, atsidavusi Pagėgių kraštui ir jo žmonėms. Pirmoji profesionali bibliotekininkystės srities specialistė, dirbusi Stoniškių bibliotekoje. Šiemet skaičiuoja jau 48-uosius savo gražaus, iškilaus, brandaus ir prasmingo profesinio kelio metus. Ne kartą skatinta padėkos raštais, diplomais. Už glaudų kūrybinio bendradarbiavimo ryšį su kaimo bendruomene, meilės knygai tradicijų puoselėjimą apdovanota LR Kultūros ministerijos padėkos raštu.

Parengė ir naujausia vaizdine bei tekstine informacija pildo jau 74 metų veiklos laikotarpį aprėpiantį bibliotekos metraštį. Kartu su Stoniškių seniūnija ir Stoniškių kaimo bendruomene organizuoja kasmetinius atmintinų datų, rašytojų jubiliejų minėjimus. Periodiškai pristato krašto tautodailininkų, fotografų, tapytojų kūrybą. Rengia virtualias parodas. Renginiai praturtinami ir pačios Zofijos Genutienės kūrybos posmais.

Tautodailininkas, fotomenininkas, medžio drožėjas, tautodailės tradicijų bei Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos puoselėtojas. Tautodailininkų sąjungos narys. Vienas iš Pagėgių krašto liaudies meno draugijos įkūrėjų. Dalyvavo autorinėse respublikinėse, zoninėse bei rajoninėse tautodailininkų parodose. Suorganizavo 17 autorinių tautodailės ir fotografijos parodų. Publikacijos apie Igno Inciaus kūrybinę veiklą skelbtos respublikinėje, rajoninėje spaudoje, įvairiose interneto svetainėse.

Apdovanotas padėkomis už aktyvią meninę veiklą, aktyvų dalyvavimą, puoselėjant krašto etninę kultūrą, už nuoširdų darbą, pertektas žinias ir puikų vadovavimą medžio drožėjų studijai ir kt. 2018 m. Ignui Inciui suteiktas Pagėgių krašto garsintojo vardas ir įteikta Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen (Šveicarija) įsteigta piniginė premija.

Tyliai, kukliai, bet nuosekliai dirbdamas Ignas Incius geba įžvelgti grožį ir meną Pagėgių krašto gamtoje, architektūroje ir, svarbiausia, čia gyvenančiuose žmonėse. Meilę savo veiklai, Mažajai Lietuvai bei Pagėgiams autorius tyliai liudija rinkdamas vertingą medžiagą, ją kaupdamas, dalindamasis su kraštiečiais ir visada iš savų resursų, niekada neprašydamas nieko mainais.

Daugkartinė Lietuvos čempionė. Nuo 1988 metų dirba pedagoginį darbą. Nuo 2002 m. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje dirba lengvosios atletikos trenere, kuruoja Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sportinę veiklą. Visuomeniniais pagrindais dirbo Šilgalių kaimo seniūnaite, yra aktyvi Šilgalių kaimo bendruomenės tarybos narė.

Per 33-jus darbo metus išugdė daug sportininkų, kurie pasiekė aukštų rezultatų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, taip garsindami Pagėgių kraštą. Pasižymi nuoširdumu, darbštumu, stropumu, kūrybiškumu. Už ilgametį, profesionalų darbą ir aukštus sportininkų pasiekimus ne kartą skatinta Padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis, pagerbimu valstybinių švenčių metu. Apdovanota Pagėgių savivaldybės mero padėkomis, Lietuvos mokinių olimpinio komiteto padėkos raštais, Pagėgių meno ir sporto mokyklos direktoriaus padėkos raštais, Stoniškių ir Šilgalių mokyklų administracijos padėkomis.

Nuo 1991 m. dirba pedagoginį darbą. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Dailės ir kūno kultūros mokytojas. Nuo 2018 m. gimnazijos neformaliojo švietimo „Jaunųjų šaulių“ būrelio vadovas. Nuo 2018 m. Lietuvos šaulių sąjungos 7 rinktinės narys, štabo narys. Aktyvus Lumpėnų kaimo bendruomenės narys, gerbiamas ir vertinamas Lumpėnų kaimo gyventojų.

Apdovanotas Pagėgių savivaldybės mero padėkomis už aktyvų ir kūrybišką darbą, ugdant mokinių pilietinę atsakomybę, skatinant savanorystę. 2022 m. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos viceprezidento padėka už aktyvią veiklą Lietuvos Kariuomenės Rezervo Karių Asociacijoje. Apdovanotas Lumpėnų seniūnijos seniūnės padėkomis už pagalbą organizuojant vaikų ir jaunimo plenerus, Lumpėnų kaimo seniūnijos šventes. Apdovanotas Pagėgių savivaldybės Kultūros centro padėkomis už dalyvavimus kasmetiniuose Pagėgių savivaldybės dailės mokytojų pleneruose ir kūrybinių darbų parodų pristatymuose. Apdovanotas Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos direktoriaus padėkomis už 5-erių, 10-ties, 15-kos, 20-ties metų pedagoginį darbą, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktoriaus padėkomis už 25- erių, 30- ties metų pedagoginį darbą. Apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7- osios rinktinės vado Padėkomis ir dovanomis už aktyvų bendradarbiavimą prisidedant prie jaunųjų šaulių pilietiškumo ugdymo bei pagalbą organizuojant jaunųjų šaulių vasaros stovyklas Apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos vado dovana už uolų ir iniciatyvų darbą LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunųjų šaulių vasaros stovyklose.

Aktyvus Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus narys. Kolegų vertinamas už patirties sklaidą ir norą padėti kitam. 2022 m. išrinktas į LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyrius tarybą.

2008 m. įregistravo ūkį, pradėjo ūkininkauti, auginti mėsinius galvijus, sėti grūdines kultūras. Ūkis modernus, nuolat tobulėja. Sūnūs Mindaugas ir Deivydas, paskatinti tėvų, liko gimtinėje ir kartu puoselėja vis didėjantį bendrą kooperuotą mišrų ūkį.

Ne kartą skatintas padėkomis. 2014 m. Pagėgių savivaldybės mero padėka, laimėjus LŪS konkurso apžiūros „Metų ūkis“ 1 vietą. 2021 m. konkurso „Metų ūkis 2021“ 2 vieta. 2022 m. apdovanotas Ministro Kęstučio Navicko padėkos raštu už modernaus, mišraus ūkio plėtrą, aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą bendruomenės nariams.

Mokytoja iš didžiosios raidės. Atsidavusi savo darbui, kraštui, žmonėms. Savo kūrybiniu indėliu garsina Vilkyškius ir visą Pagėgių kraštą. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje 44 metus dirbo matematikos, dailės, fotografijos Mokytoja, į gyvenimą išleido 7 abiturientų laidas. Ne kartą skatinta padėkos raštais, diplomais.

Mokytoja inovatorė – viena pirmųjų įvaldė informacines technologijas ir jas naudojo ugdymo procese nuo 2002 metų. Mokytoja buvo Lietuvos mokytojų novatorių asociacijos nare. 2007 metais dalyvavo programos „Partneriai mokyme“ organizuotame konkurse, kuriame pateikė metodinę medžiagą apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese. Medžiaga patalpinta internete: http://lyderiai.emokykla.lt. 2013 m. koordinavo respublikinį projektą „Pokyčių mokykla“, už kūrybiškumo ugdymą, projekto koordinavimą įteikta Pagėgių savivaldybės mero padėka. 2013-2014 metais vadovavo mokyklos tarybai, inicijavo, kad mokyklai būtų suteiktas Prano Lukošaičio arba Johaneso Bobrovskio vardas. Sukūrė internetinę svetainę, skirtą Johanesui Bobrovskiui, inicijavo mokyklos erdvių kūrimą, kurios atspindi Mažosios Lietuvos istoriją, dvasią, tradicijas. Buvo darbo grupės vidurinės mokyklos akreditacijai, suteikiant mokyklai gimnazijos statusą, narė. Jos indėlis tampant mokyklai gimnazija buvo itin svarus. Sukūrė erdves „Matematikos laboratorija“, dailės „La‘gaminų galerija“. 2015 metais sukūrė metodinę internetinę svetainę „Debesų klasė“, kurioje talpinama visa ugdymo proceso eiga, patirtis. Ji prieinama visos Lietuvos pedagogams.

2022 metai

Meilė darbui, meilė arkliams išsaugota nuo vaikystės iki šių dienų. Jis ne tik džiaugiasi savo arkliais, bet ir laisvalaikiu medžioja. Šiandien Vytautas Ališkevičius turi 26 Lietuvos sunkiuosius arklius. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, parodose Lietuvoje ir už jos ribų, garsindamas Pagėgių kraštą.

Poetė, dailininkė, pedagogė, visuomenininkė. Nuo 2008 metų dirba Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorės pavaduotoja ir mokytoja metodininke. Ilgametė literatų sambūrio narė, šiuo metu sambūrio pirmininkė, kurio tikslas rūpintis Pagėgių krašto kūrybos sklaida ne tik vietiniu, bet ir regioniniu ir tarptautiniu mastu. Dalyvauja dailininkų pleneruose. Aktyviai dalyvauja Pagėgių bendruomenės kultūriniame gyvenime.

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos, Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė. Liucija Bungardienė pati kuria, surengė dešimt personalinių parodų, dalyvauja įvairiuose pleneruose. Jos mokiniai yra respublikinių olimpiadų prizininkai. Mokytoja Liucija už labai gerą mokinių paruošimą olimpiadoms ir konkursams, taip pat už savo krašto etninės kultūros puoselėjimą yra apdovanota padėkomis.

Nuo 2007 metų Mindaugas Karklelis yra Bitėnų kaimo visuomeninės organizacijos „Rambynas“ pirmininkas. Ši bendruomenė yra parengusi ne vieną projektą bendruomenės subūrimo tikslais. Vasaromis švenčiami paskutiniai gandro pavakariai, organizuojami kraštiečių susitikimai, Užgavėnės pagal Mažosios Lietuvos tradicijas ir daug kitų veiklų.

Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas ir LDK Kęstučio Tauragės apskrities 7-osios šaulių kuopos, Pagėgių šaulių vadas. Tai žmogus ne tik puikiai atliekantis savo darbines pareigas, tačiau ir dirbantis su Pagėgių krašto Jaunųjų šaulių komanda, kurie ne tik mokosi būti garbingais, dorais, sportiškais, bendražmogiškais bei tautines vertybes puoselėjančiais Lietuvos valstybės piliečiais, bet ir talkina įvairiose miesto veiklose. Alvydas Mikašauskas niekada neatsisako suteikti neatlygintiną pagalbą, noriai įsilieja į visuotines iniciatyvas, yra geranoriškas, jautrus aplinkai betarpiškai bendrauja ir yra pasirengęs padėti bėdoje.

Baigusi Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklą tapo diplomuota akušere. Nuo to laiko neapleido medicinos mokslų gaudama ir išlaikydama profesines kategorijas, baigdama specialius kursus. 43 metus be pertraukos dirbo Vilkyškių ambulatorijoje. Nuo 2020 m. dirba bendrosios praktikos slaugytoja Vilkyškiuose naujai atidarytoje klinikoje „Medicinos namai“.

Yra Klaipėdos gidų gildijos narė, ekskursijų vadovė, gidė, Mažosios Lietuvos istorijos žinovė. Daug laiko skyrė kultūros paveldo išsaugojimui, sklaidai. Tyrinėjo Pagėgių krašto senąsias kapines, dirbant kultūruloge atgaivino tradicines lietuvininkų šventes, konsultavo ir dalyvavo rengiant laidas apie Mažąją Lietuvą. Giedrei Skipitienei suteiktas Pagėgių krašto garsintojos vardas ir įteikta Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros reikalų komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen asmeninėmis lėšomis įsteigta premija.

1992 m. balandžio 26 d. atvyko į Pagėgiųs, darbuotis Pagėgių, Rukų ir Ropkojų katalikų bendruomenėse. Pagrindinė paskyrimo į Pagėgius užduotis buvo organizuoti naujos bažnyčios statybą. Parapijos tikintieji, norėdami, kad maldos namai kuo greičiau atvertų duris, dalį darbų atliko patys. Statant bažnyčią būrėsi ir tvirtėjo Pagėgių bendruomenė, kuri palaikė naujas idėjas ir vieningai siekė įgyvendinti šią svajonę. 1997 metais Petras Šiurys atidarė jaunimo centrą, organizavo „Caritas“ veiklą, atgaivino Joninių šventę ant Rambyno kalno.

2016 metai

Už ilgametį kelių kartų vaikų, dabartinių muzikų-profesionalų muzikinį ugdymą, aktyvią  visuomeninę veiklą.

Už įvairių projektų įgyvendinimą, aktyvią veiklą sporto srityje, puikų sportinį vaikų ugdymą, atskleidžiant jiems krašto unikalumą ir grožį.

Už iniciatyvumą, ilgametį ir pasiaukojantį darbą bei paramą aukomis atkuriant, ugdant ir puoselėjant Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčią.

Už aktyvią veiklą, gerą pareigų atlikimą, pagalbą ir iniciatyvas organizuojant įvairias šventes, krašto ūkininkų telkimą.

Už profesionalią veiklą, kokybišką vaikų ugdymą, aukštus mokinių pasiekimus.

2015 metai

Už ilgametį, nuoširdų ir sąžiningą darbą Stoniškių seniūnijos žmonių labui.

Už gyvenimo veiklą ugdant Pagėgių krašto jaunimą ir telkiant bendruomenę.

Už kaimo bendruomenės telkimą, istorijos bei kultūros tradicijų puoselėjimą, propagavimą ir Pagėgių krašto garsinimą.

Už pagalbą bendruomenei įgyvendinant įvairius projektus, gražias iniciatyvas bei ilgametį darbą Pagėgių krašto žmonių gerovei.

Už gyvenimo veiklą, paskirtą Martyno Jankaus atminimo įprasminimui, už Pagėgių krašto garsinimą ir jo istorinės praeities puoselėjimą, propagavimą bei sklaidą.

2014 metai

Už aktyvų dalyvavimą Pagėgių savivaldybės bei Stoniškių seniūnijos visuomeninėje veikloje, už prisidėjimą prie gražių mokyklos bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimo .

Už ilgametę veiklą muzikos srityje, vaikų muzikinį ugdymą, už puikius darbo rezultatus.

Už aktyvų dalyvavimą Pagėgių savivaldybės bei Lumpėnų seniūnijos visuomeninėje veikloje, aktyvią veiklą rūpinantis žmonių socialine gerove, už sėkmingai įgyvendintus projektus.

Už svarų indėlį Natkiškių kaimo kultūriniame gyvenime.

Už aktyvią visuomeninę, krašto ūkininkus buriančią veiklą.

2013 metai

Už krašto istoriją puoselėjančią ir įamžinančią ilgametę veiklą. 

Už ilgametį darbą veterinarijos srityje, už rūpestį senyvo amžiaus žmonėmis, už rūpestį Rukų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

Už žmones buriančią meilę ir atsidavimą darbui, už veiklumą.

2012 metai

Už ilgametį Pagėgių krašto kultūros puoselėjimą.

Už ilgametę kultūrinę ir visuomeninę veiklą, kuria garsina Pagėgių kraštą ir jo žmones.

Už aktyvią veiklą projektų įgyvendinime, už rūpestį žmonių gerove socialiniais klausimais.

Už aktyvią profesinę bei visuomeninę veiklą, pasiektus aukštus darbo rezultatus.

2011 metai

Už aukštus pasiekimus bei mokinių ugdymą sporto srityje.

Už sąžiningą darbą ir aktyvią veiklą, už socialinę ir dvasinę gerovę žmonėms.

Už nuopelnus medicinos sityje.

Už aktyvią visuomeninę, krašto ūkininkus buriančią veiklą.

2010 metai

Už ilgametį kryptingą darbą, puoselėjant Pagėgių krašto etninę kultūrą.

Už Pagėgių krašto literatų subūrimą, raštijos puoselėjimą.

 Už Pagėgių savivaldybės gyventojų, trijų kartų vaikų sveikatą ir jos priežiūrą bei ilgametį darbą šioje srityje.

Už ilgametį ir atsakingą darbą Stoniškių seniūnijos gyventojų labui.

Už daugybę nuopelnų Pagėgių kaštui.

Skip to content