UŽ NUOPELNUS PAGĖGIŲ KRAŠTUI

2009 m. lapkričio 19 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu T-730, ir 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo pakeitimu T-205  patvirtinta  Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarka.
Apdovanojimui „Už nuopelnus Pagėgių kraštui teikiami asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu bei pelnę ypatingus nuopelnus: valstybės tarnyboje, mokslo, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, verslo, gamybos, ūkio ir kitose srityse.
Apdovanojimas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip trims asmenims.
Kandidatus šiam apdovanojimui gauti gali teikti: visuomeninės (kultūros, meno, sporto, mokslo ir kitos) organizacijos, įmonės, įstaigos ir piliečiai (kandidatūrai surinkę ne mažiau 20 parašų), savivaldybės meras.
Pasiūlymuose pateikiama: kandidato biografija, nurodymas, kuriam apdovanojimui siūlomas, išsamus kandidato nuopelnų aprašymas, duomenys apie valstybinius ir kitus kandidato apdovanojimus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti teikiami apdovanojimams.

rtfddffd

2022 metai

Meilė darbui, meilė arkliams išsaugota nuo vaikystės iki šių dienų. Jis ne tik džiaugiasi savo arkliais, bet ir laisvalaikiu medžioja. Šiandien Vytautas Ališkevičius turi 26 Lietuvos sunkiuosius arklius. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, parodose Lietuvoje ir už jos ribų, garsindamas Pagėgių kraštą.

Poetė, dailininkė, pedagogė, visuomenininkė. Nuo 2008 metų dirba Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorės pavaduotoja ir mokytoja metodininke. Ilgametė literatų sambūrio narė, šiuo metu sambūrio pirmininkė, kurio tikslas rūpintis Pagėgių krašto kūrybos sklaida ne tik vietiniu, bet ir regioniniu ir tarptautiniu mastu. Dalyvauja dailininkų pleneruose. Aktyviai dalyvauja Pagėgių bendruomenės kultūriniame gyvenime.

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos, Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė. Liucija Bungardienė pati kuria, surengė dešimt personalinių parodų, dalyvauja įvairiuose pleneruose. Jos mokiniai yra respublikinių olimpiadų prizininkai. Mokytoja Liucija už labai gerą mokinių paruošimą olimpiadoms ir konkursams, taip pat už savo krašto etninės kultūros puoselėjimą yra apdovanota padėkomis.

Nuo 2007 metų Mindaugas Karklelis yra Bitėnų kaimo visuomeninės organizacijos „Rambynas“ pirmininkas. Ši bendruomenė yra parengusi ne vieną projektą bendruomenės subūrimo tikslais. Vasaromis švenčiami paskutiniai gandro pavakariai, organizuojami kraštiečių susitikimai, Užgavėnės pagal Mažosios Lietuvos tradicijas ir daug kitų veiklų.

Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas ir LDK Kęstučio Tauragės apskrities 7-osios šaulių kuopos, Pagėgių šaulių vadas. Tai žmogus ne tik puikiai atliekantis savo darbines pareigas, tačiau ir dirbantis su Pagėgių krašto Jaunųjų šaulių komanda, kurie ne tik mokosi būti garbingais, dorais, sportiškais, bendražmogiškais bei tautines vertybes puoselėjančiais Lietuvos valstybės piliečiais, bet ir talkina įvairiose miesto veiklose. Alvydas Mikašauskas niekada neatsisako suteikti neatlygintiną pagalbą, noriai įsilieja į visuotines iniciatyvas, yra geranoriškas, jautrus aplinkai betarpiškai bendrauja ir yra pasirengęs padėti bėdoje.

Baigusi Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklą tapo diplomuota akušere. Nuo to laiko neapleido medicinos mokslų gaudama ir išlaikydama profesines kategorijas, baigdama specialius kursus. 43 metus be pertraukos dirbo Vilkyškių ambulatorijoje. Nuo 2020 m. dirba bendrosios praktikos slaugytoja Vilkyškiuose naujai atidarytoje klinikoje „Medicinos namai“.

Yra Klaipėdos gidų gildijos narė, ekskursijų vadovė, gidė, Mažosios Lietuvos istorijos žinovė. Daug laiko skyrė kultūros paveldo išsaugojimui, sklaidai. Tyrinėjo Pagėgių krašto senąsias kapines, dirbant kultūruloge atgaivino tradicines lietuvininkų šventes, konsultavo ir dalyvavo rengiant laidas apie Mažąją Lietuvą. Giedrei Skipitienei suteiktas Pagėgių krašto garsintojos vardas ir įteikta Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros reikalų komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen asmeninėmis lėšomis įsteigta premija.

1992 m. balandžio 26 d. atvyko į Pagėgiųs, darbuotis Pagėgių, Rukų ir Ropkojų katalikų bendruomenėse. Pagrindinė paskyrimo į Pagėgius užduotis buvo organizuoti naujos bažnyčios statybą. Parapijos tikintieji, norėdami, kad maldos namai kuo greičiau atvertų duris, dalį darbų atliko patys. Statant bažnyčią būrėsi ir tvirtėjo Pagėgių bendruomenė, kuri palaikė naujas idėjas ir vieningai siekė įgyvendinti šią svajonę. 1997 metais Petras Šiurys atidarė jaunimo centrą, organizavo „Caritas“ veiklą, atgaivino Joninių šventę ant Rambyno kalno.

2016 metai

Už ilgametį kelių kartų vaikų, dabartinių muzikų-profesionalų muzikinį ugdymą, aktyvią  visuomeninę veiklą.

Už įvairių projektų įgyvendinimą, aktyvią veiklą sporto srityje, puikų sportinį vaikų ugdymą, atskleidžiant jiems krašto unikalumą ir grožį.

Už iniciatyvumą, ilgametį ir pasiaukojantį darbą bei paramą aukomis atkuriant, ugdant ir puoselėjant Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčią.

Už aktyvią veiklą, gerą pareigų atlikimą, pagalbą ir iniciatyvas organizuojant įvairias šventes, krašto ūkininkų telkimą.

Už profesionalią veiklą, kokybišką vaikų ugdymą, aukštus mokinių pasiekimus.

2015 metai

Už ilgametį, nuoširdų ir sąžiningą darbą Stoniškių seniūnijos žmonių labui.

Už gyvenimo veiklą ugdant Pagėgių krašto jaunimą ir telkiant bendruomenę.

Už kaimo bendruomenės telkimą, istorijos bei kultūros tradicijų puoselėjimą, propagavimą ir Pagėgių krašto garsinimą.

Už pagalbą bendruomenei įgyvendinant įvairius projektus, gražias iniciatyvas bei ilgametį darbą Pagėgių krašto žmonių gerovei.

Už gyvenimo veiklą, paskirtą Martyno Jankaus atminimo įprasminimui, už Pagėgių krašto garsinimą ir jo istorinės praeities puoselėjimą, propagavimą bei sklaidą.

2014 metai

Už aktyvų dalyvavimą Pagėgių savivaldybės bei Stoniškių seniūnijos visuomeninėje veikloje, už prisidėjimą prie gražių mokyklos bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimo .

Už ilgametę veiklą muzikos srityje, vaikų muzikinį ugdymą, už puikius darbo rezultatus.

Už aktyvų dalyvavimą Pagėgių savivaldybės bei Lumpėnų seniūnijos visuomeninėje veikloje, aktyvią veiklą rūpinantis žmonių socialine gerove, už sėkmingai įgyvendintus projektus.

Už svarų indėlį Natkiškių kaimo kultūriniame gyvenime.

Už aktyvią visuomeninę, krašto ūkininkus buriančią veiklą.

2013 metai

Už krašto istoriją puoselėjančią ir įamžinančią ilgametę veiklą. 

Už ilgametį darbą veterinarijos srityje, už rūpestį senyvo amžiaus žmonėmis, už rūpestį Rukų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

Už žmones buriančią meilę ir atsidavimą darbui, už veiklumą.

2012 metai

Už ilgametį Pagėgių krašto kultūros puoselėjimą.

Už ilgametę kultūrinę ir visuomeninę veiklą, kuria garsina Pagėgių kraštą ir jo žmones.

Už aktyvią veiklą projektų įgyvendinime, už rūpestį žmonių gerove socialiniais klausimais.

Už aktyvią profesinę bei visuomeninę veiklą, pasiektus aukštus darbo rezultatus.

2011 metai

Už aukštus pasiekimus bei mokinių ugdymą sporto srityje.

Už sąžiningą darbą ir aktyvią veiklą, už socialinę ir dvasinę gerovę žmonėms.

Už nuopelnus medicinos sityje.

Už aktyvią visuomeninę, krašto ūkininkus buriančią veiklą.

2010 metai

Už ilgametį kryptingą darbą, puoselėjant Pagėgių krašto etninę kultūrą.

Už Pagėgių krašto literatų subūrimą, raštijos puoselėjimą.

 Už Pagėgių savivaldybės gyventojų, trijų kartų vaikų sveikatą ir jos priežiūrą bei ilgametį darbą šioje srityje.

Už ilgametį ir atsakingą darbą Stoniškių seniūnijos gyventojų labui.

Už daugybę nuopelnų Pagėgių kaštui.

Skip to content