PRADĖTI RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

Informuojame, kad pradedama rengti Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. gruodžio 18 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-520, sprendinių įgyvendinimo programa kartu su priemonių planu ir stebėsenos ataskaita.

Stebėsenos organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, LT-99288, Pagėgiai, tel. (8 441) 57482, el.p. d. einikiene@pagegiai.lt.

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko  g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Projekto vadovė Gitana Mineikienė, tel. +370 (616) 54100; el. p. g.mineikiene@cityform.lt.

Programos kartu su priemonių planu ir ataskaitos rengimo pradžia/pabaiga – 2023-06-01/2024-03-01.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programai su priemonių planu ir stebėsenos ataskaitai raštu Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriui, Vilniaus g. 9, LT-99288, Pagėgiai, atsakingam asmeniui Architektūros ir karštotvarkos skyriaus vedėjui – vyriausiajam inžinieriui Valdemarui Dikmonui el.p. v.dikmonas@pagegiai.lt, tel. (8 441) 70400, ir/arba UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt.

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie parengtą Pagėgių savivaldybės mero potvarkio projektą „Dėl Pagėgių miesto dalies prie Rambyno – Turgaus – Jaunimo gatvių mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimo detaliojo plano keitimo“ (Pridedama).

Susipažinti su mero potvarkio projektu bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023 m. birželio 26 d. imtinai. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima pateikti Pagėgių savivaldybės merui adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ar el. p. info@pagegiai.lt.

Mero potvarkio projektas „Dėl Pagėgių miesto dalies prie Rambyno – Turgaus – Jaunimo gatvių mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimo detaliojo plano keitimo“

Pagėgių savivaldybės administracija informuoja apie parengtą  2023 m. sausio 16 d. Pagėgių savivaldybės tarybos  sprendimo projektą Nr. T1-5 „Dėl  žemės sklypų Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslo nustatymo“ (Pridedama).

Susipažinti su sprendimo projektu bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023 m. vasario 1 d.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima pateikti Pagėgių savivaldybės administracijai adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ar el. p. info@pagegiai.lt.

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo Pagėgių sav., Vilkyškiai, Prano Lukošaičio g. 14, detaliojo plano, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimu Nr. T-454 koregavimo (statybos zonos, statybos ribos, naujos įvažos vieta) projektą ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai.;

Detaliojo plano iniciatorius: AB “VILKYŠKIŲ PIENINĖ”, į.k. 277160980; Prano Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai; tel.:+370 441 55242;

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB “Merkevičius ir partneriai”, įm.k. 300610437, buveinės adresas: Jurbarko g. 2 – 301, Kaunas, tel. +370 699 19914, el. paštas –jovita.paupliene@gmail.com, projekto vadovė – Jovita Pauplienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A1618;

Planuojamos teritorijos adresas: Pagėgių sav., Vilkyškiai, Prano Lukošaičio g. 14;

Detaliojo plano koregavimo tikslas: statybos zonos koregavimas.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano korektūros sprendiniais nuo 2022-07-04 iki 2022-07-18 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje www.pagegiai.lt/; Pagėgių savivaldybėje adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ir detaliojo plano rengėjo UAB „Merkevičius ir partneriai“, Jurbarko g. 2 – 301, Kaunas patalpose, (norint susipažinti su sprendiniais prašome iš anksto tartis telefonu +370 699 19914) elektroniniu paštu jovita.paupliene@gmail.com

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt/ iki 2022 m. liepos 18 d. (imtinai).

Pridedami dokumentai:

Informuojame, kad parengti Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniai nuo š. m. gegužės 20 d. bus atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra.

Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 12 d. sprendimas Nr. T-149 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Specialiojo plano organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 57361, el. paštas info@pagegiai.lt, puslapis internete www.pagegiai.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.

Planavimo tikslai: nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (taip pat paviršinių) tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, siekiant, kad Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas infrastruktūros teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas; nustatyti ekonomiškai pagrįstų aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant reikalui, numatant alternatyvas; nustatyti vandenviečių ir kitų infrastruktūros objektų apsaugos zonas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Koncepcija nerengiama.

VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

Supažindinimo tvarka: Informaciją apie parengtus Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendinius teikia Pagėgių savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 57361, el. paštas info@pagegiai.lt.

Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki 2022 m. birželio 20d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. S-RJ-63-21-489.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2022 m. gegužės 31 d. iki 2022 m. birželio 20 d., adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai – priimamajame. Atsakingas asmuo Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir karštotvarkos skyriaus vyresnysis specialistas Mindaugas Mickevičius, tel.: (8 441) 70 400, el. p. m.mickevicius@pagegiai.lt.

Sprendinių viešas aptarimas vyks 2022 m. birželio 21 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Nuoroda į prisijungimą (jungtis per naršyklę): https://teams.live.com/meet/9491603382365

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Skip to content