PASIRAŠYTOS SUTARTYS

2012 METAIS

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir Pagėgių savivaldybės administracija 2012 m. spalio 22 d. pasirašė projekto „Lumpėnų pagrindinės mokyklos pastato C1 ir C2 dalių modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-011 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 293.298,00 Lt, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 249.303,30 Lt, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 43.994,70 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2012 m. balandžio 11 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos – 2012 m. gruodžio 1 d.

Projekto tikslas – siekti sumažinti viešųjų pastatų suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Projekto uždavinys – Atlikti Lumpėnų pagrindinės mokyklos pastato C1 ir C2 alių modernizavimą.

Projekte numatyta įgyvendinti veiklas:

1.1.1.  Veikla – Lumpėnų pagrindinės mokyklos dalių C1 ir C2 modernizavimas, kurios metu bus pakeisti langai, durys, apšiltintas stogas ir pakeista danga, bus atliktas langų sandarinimas.

1.1.2  Veikla – Energijos vartojimo audito ataskaitos parengimas.

1.1.3  Veikla – Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra, kurios metu parengtas techninis projektas, įsigytos inžinerinės paslaugos.

Šiuo metu vykdomi pastato modernizavimo darbai, kuriuos atlieka UAB “Meliovesta“. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2012 m. birželio 21 d.

Ūkio skyriaus informacija

2011 METAIS

 • 2011-03-17 VP3-1.4-AM-04-R-71-009 „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“. Projekto vertė – 182.676,90 Lt. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė.
 • 2011-05-30 4NT-KT-11-1-0015-PR001 „Tarptautinis renginių ciklas: gerosios istorinės patirties mugė“.
 • 2011-04-08 VP1-4.2-VRM-04-R-71 „Sektorinių studijų, skirtų Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimui, parengimas“.
 • 2011-04-08 VP1-4.2-VRM-04-R-71 „Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, Pagėgių savivaldybės teritorijos vystymui“.
 • 2011-04-14 VP2-4.4-SM-02-R-71 „Gatvės 5R3, Rukų-Mažaičių gyvenvietėje rekonstrukcija“.
 1. 2011-09-30 VP3-1.2-VRM-01-R-71-012 „Stoniškių – Rukų gyvenviečių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis 2.445.746, 77 Lt.
 1. 2011-04-28 3KA-KT-11-1-005292-PR001 „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Natkiškių gyvenvietei statinius“.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Pagėgių savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 1 d. pasirašė projekto „Piktupėnų gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“, projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-015 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 848.993,00 Lt, iš jų Europos sąjungos lėšos – 721.644,05,00 Lt, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 63.673,95 ir Pagėgių savivaldybės administracijos biudžeto lėšos 63.675,00 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. birželio 23 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos – 2012 m. lapkričio 30 d.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikavimui, gerinant Piktupėnų gyvenamąją aplinką ir bendruomeninę infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – kompleksiškai sutvarkyti Piktupėnų gyvenamąją aplinką ir bendruomeninę infrastruktūrą.

Projekte numatyta įgyvendinti veikla:

1.1.1.  Veikla Piktupėnų gyvenvietės bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, gyvenamosios aplinkos gerinimas:

Poveiklė 1.1.1.1. Privažiavimo prie daugiabučių namų bei pagrindinės mokyklos ir stovėjimo aikštelės rekonstrukcija Piktupėnų gyvenvietėje.

Poveiklė 1.1.1.2. Parkelio sutvarkymas Piktupėnų gyvenvietėje.

Poveiklė 1.1.1.3. „Liepų“ gatvės infrastruktūros gerinimas, apšvietimo įrengimas „Liepų“ ir  „Mokyklos“ gatvėje, Piktupėnų gyvenvietėje.

2010 METAIS

 1. 2009-03-10 „Pagėgių savivaldybės administracijos pastatų rekonstrukcija, siekiant šilumos energijos taupymo“. Sutarties Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-003. Projekto vertė – 999.424 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 2. 2009-05-15 „Socialinio globos padalinio, teikiančio dienos ir trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose“. Sutarties Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-71-003. Projekto vertė – 1.277.369 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 3. 2009-10-30 „Vilkyškių miestelio gatvės rekonstrukcija, gerinant Pagėgių savivaldybės gatvių infrastruktūrą“. Sutarties Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-003. Projekto vertė – 821.055 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 4. 2010-03-16 „Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas“. Sutarties Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-71-001. Projekto vertė – 48.834 Lt. Projekto vadovas – L. Razutienė.
 5. 2010-03-16 „Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“. Sutarties Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-028. Projekto vertė – 1.750.000 Lt. Projekto vadovas – D. Butvydienė.
 6. 2010-03-16 „Pagėgių savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas diegiant kokybės vadybos metodus“. Sutarties Nr. VP1-4.3 -VRM-01-V-01-038. Projekto vertė – 280.000 Lt. Projekto vadovas – L. Razutienė.
 7. 2010-03-25 „Buvusios karinės kuro bazės, užterštos teritorijos sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“. Sutarties Nr. VP1-1.4-AM-04-R-71- 002. Projekto vertė – 509.984 Lt. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė.
 8. 2010-03-25 „Kentrių tvenkinio uždumblėjusios vietos išvalymas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“. Sutarties Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-004. Projekto vertė – 412.462 Lt. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė.
 9. 2010-03-25 „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“. Sutarties Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-003. Projekto vertė – 7.734.910,17 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 10. 2010-04-01 „Panemunės mobilios prieplaukos rekonstrukcija“. Sutarties Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-003. Projekto vertė – 499.594 Lt. Projekto vadovas – V. Baubkus.
 11. 2010-04-22 „Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas“. Sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-71-001. Projekto vertė – 61.936,00 Lt. Projekto vadovas – G. Stanišauskas.
 12. 2010-04-29 „Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės dalies rekonstrukcija“ . Sutarties Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-005. Projekto vertė – 1.486.552,61 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 13. 2010-06-16 „Pagėgių pradinės mokyklos pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas“. Sutarties Nr. S-VP3-3.4-ŪM-04-R-71-007 Projekto vertė – 463.936 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 14. 2010-08-16 „Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystimui“. Sutarties Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-71-001. Projekto vertė – 128.232 Lt. Projekto vadovas – V. Šeputytė.
 15. 2010-08-25 „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“. Sutarties Nr. ST/2010/FA/68 Projekto vertė – 247.058,82 Lt. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė.
 16. 2010-09-28 „Pagėgių seniūnijos viešosios infrastruktūros ir patrauklios aplinkos kūrimas Piktupėnų ir Panemunės gyvenvietėse, sutvarkant nuotekų sistemą ir pagerinant tiekiamo vandens kokybę“. Sutarties Nr. 3KA-KT-10-1-000900-PR001. Projekto vertė – 822.800,00 Lt. Projekto vadovas – B. Vaitkus.
 17. 2010-09-28 „Natkiškių kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, siekiant sumažinti kaimo gyventojų mažėjimą“. Sutarties Nr. 3KA-KT-10-1-000672-PR001. Projekto vertė – 810.332,40. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 18. 2010-09-28 „Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas Lumpėnų seniūnijoje, įrengiant sporto aikštelę“. Sutarties Nr. 3KA-KT-10-1-000753-PR001. Projekto vertė – 407.861,00 Lt. Projekto vadovas – V. Baubkus.
 19. 2010-12-01 „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“. Sutarties Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-71-011. Projekto vertė – 391.026,00 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 20. 2010-12-06 „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre“. Sutarties Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-72-001. Projekto vertė – 585.639,00 Lt. Projekto vadovas – V. Baubkus.
Skip to content