Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus NR.2 

Pagėgių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus paramai gauti pagal vietos plėtros strategiją „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“, įgyvendinamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,  priemonės 8.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977, (toliau – PFSA 927) nuostatas.

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2:

Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ (toliau – VVG) skelbia kvietimą teikti projektinius pasiūlymus atrankai, skirtus įgyvendinti „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“ Strategijai veiksmus:

1. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 1.1.2 veiksmo „Bendrųjų socialinių ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (maitinimo, transporto, asmeninės higienos, pagalbos į namus ir kt.) pasitelkiant savanorius teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams finansavimo“ rasite čia:

2. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 1.1.3 veiksmo „Vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugų teikimas šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, sudarant sąlygas suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus“ finansavimo rasite čia:

3. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 1.2.1 veiksmo „Darbingo amžiaus neaktyvių gyventojų savarankiškos ūkinės veiklos įgūdžių tobulinimas organizuojant neformaliojo švietimo veiklas ir savipagalbos grupes“ finansavimo rasite čia:

4. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 2.1.2 veiksmo „Verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių ir/ ar įrangos suteikimas“ finansavimo rasite čia:

Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas čia:

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai čia:

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma čia:

PFSA 4 priedas. Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių pavyzdžiai, čia:

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo pradžia:  2019 m. lapkričio 20 d. 8.00 val.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo pabaiga:  2020 m. sausio 10 d 15.00 val.

VVG atrinktų projektinių pasiūlymų vykdytojai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai paraiškas dėl  finansavimo skyrimo VVG atrinktiems projektams.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į VVV:

  • Vilniaus g. 46, Pagėgiai, Kabinetas 210,
  • Kontaktinis asmuo: koordinatorė Stanislava Bružienė,
  • tel. 8 611 29459, el. p.
  • staselebruziene@gmail.com

Vidutinių rinkos kainų duomenų bazę galite rasti čia.

Skip to content