SOCIALINĖS POLITIKOS IR SVEIKATOS SKYRIUS INFORMUOJA

Darbo laikas

Pirmadienis – ketvirtadienis
8 – 12 val.
12.45 -17 val.
Penktadienis

8-12 val.
12.45 – 15.45 val.

Gyventojų priėmimas

Pirmadienis 

8 – 12 val.

Antradienis

8 – 12 val.
13 – 17 val.

Trečiadienis

8 – 12 val.

Ketvirtadienis

8 – 12 val.

*DOKUMENTAI IŠMOKOMS IR PARAMAI GAUTI PRIIMAMI KIEKVIENO EINAMO MĖNESIO NUO 1 IKI 20 D.

Svarbiausi Socialinės paramos skyriaus uždaviniai – formuoti savivaldybės strategiją, tikslus ir uždavinius socialinio darbo, socialinės paramos bei socialinių paslaugų srityje, sudaryti teisines, administracines, finansines sąlygas, veiksmingiau planuoti, organizuoti, vykdyti socialiai remtinų gyventojų, asmenų, turinčių įvairią negalią, pensininkų, daugiavaikių šeimų, asmenų, grįžusių iš įkalinimo ir reabilitacijos įstaigų, kitų socialinių grupių asmenų, socialinės apsaugos ir materialinės paramos bei šalpos funkcijas, teikti jiems lengvatas ir kompensacijas, tvarkyti socialinės paramos gavėjų apskaitą.

Atliekamos funkcijos:

 • nustato veiklos prioritetus, rengia socialinės paramos, socialinių paslaugų, invalidų socialinės integracijos, socialinių darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, kitų socialinių ir prevencinių programų projektus, kontroliuoja šių programų įgyvendinimą;
 • vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktorės įsakymų nuostatas socialinės politikos, socialinės paramos ir socialinio darbo srityje;
 • organizuoja valstybinės socialinės politikos, valstybinės socialinės paramos bei socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams įgyvendinimą savivaldybėje;
 • teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl valstybinės socialinės paramos šeimoms sistemos, invalidų socialinės integracijos, socialinių paslaugų teikimo organizavimo ir apmokėjimo už socialines paslaugas, socialinių darbuotojų mokymo ir atestavimo, įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų socialinės apsaugos srityje tobulinimo;
 • įgyvendina numatytą strategiją, tikslus ir uždavinius socialinio darbo bei socialinės paramos srityje, užtikrina socialinės paramos sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, vertina pasirinktos strategijos efektyvumą;
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja, vertina ir teikia metodinę pagalbą:
 • socialinių paslaugų teikėjams (savivaldybės įsteigtoms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms, fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę teikti socialines paslaugas LR Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka);
 • socialinio darbo organizatoriams seniūnijose, organizuojant socialinį darbą bendruomenėje, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, probleminių situacijų tyrimą, nustatant prioritetus problemai spręsti, planuojant įvairių rūšių socialines paslaugas, renkant, analizuojant ir vertinant paramos rezultatus, teikiant pasiūlymus veiklos organizavimui ir t.t.;
 • kitoms valstybinėms ir nevalstybinėms institucijoms, jų atstovams bei specialistams;
 • administruoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą:
 • planuoja įvairias socialinės paramos ir socialinių paslaugų rūšis;
 • inicijuoja stacionarių ir nestacionarių socialinių įstaigų steigimą seniems ir neįgaliems, vaikams, moterims, rizikos grupės asmenims, kitoms socialinėms grupėms;
 • rūpinasi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, analizuoja socialinių paslaugų teikimo galimybes seniūnijose, bendruomenėje;
 • formuoja ir įgyvendina invalidų socialinės integracijos strategiją bei koordinuoja nevyriausybinių organizacijų veiklą;
 • analizuoja savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo bei socialinės paramos teikimo metodus, tikslus ir naujas galimybes;
 • kaupia ir sistemina statistinę bei kitą informaciją piniginės socialinės paramos, socialinių paslaugų bei kitais klausimais;
 • kaupia statistinę ir kitą informaciją apie senus ir neįgalius asmenis, vaikus su negalia, šeimas (problemines, daugiavaikes, nepilnas ir kt.), vaikus, paauglius, jaunimą, našlaičius ir tėvų globos netekusius vaikus, rizikos grupės asmenis (narkomanus, asmenis turinčius priklausomybę nuo alkoholizmo, grįžusius iš įkalinimo ir reabilitacijos įstaigų, benamius, valkatas ir kitus prie visuomenės žmonių nepritapusius asmenis), analizuoja minėtų socialinių grupių socialines problemas, priežastis, poreikį piniginei socialinei paramai bei socialinėms paslaugoms;
 • analizuoja ir vertina Socialinės paramos skyriui pagal jo kompetenciją priklausančią veiklą savivaldybės tarybai, kolegijai, administracijos direktorei bei kitoms valstybės valdymo institucijoms;
 • nukreipia senus ir neįgalius asmenis į valstybines (apskrities) ir savivaldybines globos įstaigas;
 • bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat keičiasi informacija, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip pagerinti socialinę paramą bei socialinių paslaugų teikimą;
 • pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą tvarką organizuoja ir teikia informaciją dėl socialinių darbuotojų vykdomos atestacijos apskrityje;
 • išduoda pažymėjimus:
 • vaikams su negalia;
 • šalpos ir slaugos, socialinės pensijos gavėjams;
 • Socialinės paramos skyrius suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi spaudoje bei kitose informacinėse priemonėse informuoja savivaldybės bendruomenę apie tai, kaip įgyvendinama valstybinė ir savivaldybinė socialinė parama, apie galiojančius įstatymus ir kitus normatyvinius dokumentus, savivaldybės sprendimus, rengia informacinę medžiagą savivaldybės gyventojams apie savivaldybėje teikiamą socialinę paramą, socialines paslaugas ir socialinį darbą bendruomenėje;
 • inicijuoja darbo patirties skleidimą, organizuojant socialinę paramą bei socialinių paslaugų teikimą, dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei kituose renginiuose;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja savivaldybės interesus kitose įstaigose ir institucijose, šalyje bei užsienyje;
 • nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai. Anoniminė korespondencija nenagrinėjama;
 • organizuoja įvairių komisijų darbą ir pateikia priimtus sprendimus, paslaugas teikiančioms įstaigoms ir institucijoms;
 • atstovauja teismuose ir kitose institucijose asmenų teises, kurie dėl fizinės ar psichinės sveikatos būklės negali savimi pasirūpinti, tarpininkauja dėl globos paskyrimo;
 • vykdo savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo socialinėms išmokoms bei paslaugoms apskaitą, kartu su administracijos padaliniais, seniūnijomis ir kitomis įstaigomis pagrindžia lėšų poreikį;
 • palaiko ryšius su labdaringomis visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais asmenimis, užsiimančiais socialine labdaringa veikla;
 • kaupia informaciją apie savivaldybės teritorijoje gaunamą humanitarinę pagalbą;
 • tvarko dokumentus ir veda apskaitą dėl pašalpų našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti;
 • vykdo kitas LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

Bendra informacija

Nemokamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) tai – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose. Šių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Paciento šeimos gydytojas, išrašydamas siuntimą gauti ASPN, Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildo elektroninę siuntimo formą. Apie tai informuojama ASPN teikianti įstaiga.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos visiškai nemokamai, jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Kam teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose?

Šios paslaugos skiriamos šeimos gydytojo siuntimu pacientams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus. ASPN gavėjai:

 • vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Kas teikia ASPN paslaugas?

Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia slaugos namuose komanda, kurią sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas.

Dėl informacijos apie teikiamas ASPN paslaugas prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Pagėgių savivaldybės administracija informuoja, kad Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-249 „Dėl bešeimininkių kačių šėrimo vietos Nr.1 nustatymo“ nustatyta pirmoji bešeimininkių kačių šėrimo vieta (su tikslu sugauti ir atlikti veiksmus, susijusius su kačių populiacijos mažinimu, šėrimu ir priežiūra) Pagėgių mieste Vytauto ir Pušyno gatvių sankirtoje, šalia Pagėgių miesto centrinio stadiono, todėl kitose vietose bešeimininkes kates šerti – draudžiama.

Įsakymu nurodoma, kad asmenys, šeriantys bešeimininkes kates, turi nuolat prižiūrėti ir tvarkyti bešeimininkių kačių šėrimo vietą (surinkti pašaro likučius, šiukšles, indus ir kt.) ir laikytis gyvūnų laikymo Pagėgių savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių, patvirtintų Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1- 579 „Dėl gyvūnų laikymo Pagėgių savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“. Asmenys pažeidę šiuos reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį.

žemėlapis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuo 2015 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendina 2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonę „Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų“. Įgyvendinant projektą, vykdoma asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Projektas įgyvendinamas kartu su  partneriais – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatyta, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui, pageidaujantiems teikti socialinę globą, išduodamos licencijos teikti socialinę globą. Atsižvelgiant į šią nuostatą, įstaiga, teikianti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas turi turėti institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims licenciją. Licencijas išduoda Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Psichologinė ir socialinė reabilitacija teikiama po medicininės reabilitacijos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, yra trumpalaikės socialinės globos paslauga. Socialinę globą teikia tos socialinės globos įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas, o jų teikiama socialinė globa atitinka socialinės globos normas, jos turi licenciją teikti socialinę globą. Trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims turi teisę teikti tik galiojančią licenciją „Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims“ turintys psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrai.

Licencijų, suteikiančių teisę teikti socialinę globą, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklalapyje adresu: https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos, taip pat Licencijavimo informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/.

Licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų sąrašas:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Licencijos Nr.

Paslaugų teikimo vietos adresas

1.

VšĮ „Meikštų dvaras“

155639518

L000000001

Ignalinos r., Meikštų k., Dvaro g. 11

2.

VšĮ „Sugrįžimas“

135542691

L000000019

Kauno r., Linksmakalnio k., Liepų g. 29

3.

Socialinės adaptacijos asociacija

191915521

L000000466

Kauno r., Jadagonių k., Užtvankų g. 57

4.

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

300027705

L000000467

Mažeikių r. Dainorių k., Dvaro g. 38

Akmenės r., Dabikinėlės k., Tilto g. 7                           

5.

Pilnų namų bendruomenė

192099398

L000000318

Varėnos r., Panaros k., Nemuno g. 1A

6.

Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“

191363076

L000000407

Molėtų r., Bučeliškės k., Bučeliškės g. 16

7.

VšĮ „Vilties švyturys“

192050878

L000000428

Kėdainių r., Kalnaberžės k., Ąžuolų g. 2

8.

VšĮ „ALFA CENTRAS“

303108589

L000000842

Marijampolės sav., Geležinių k., Sodžiaus g. 22

9.

VšĮ „ETERNA VITA“

302303369

L000000847

Šiaulių r., Kušleikių k. 8

Šiaulių r., Kušleikių k. 7A

10.

VšĮ „TC Laisva valia“

302621101

L000000643

Kauno r., Šlienavos k., Pamiškės g. 12

11.

VšĮ „Taikos kelias“

302699089

L000000656

Šilutės r., Gurgždžių k. 3

12.

VšĮ „Gabrielius“

301741457

L000000618

Šilutės r., Vyžių k., Pagėgių g. 5

13.

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“

300007282

L000000666

Kaišiadorių r. Rokiškių I k. 7

14.

VšĮ „Pusiaukelis“

300029567

L000000583

Šalčininkų r., Žaliosios k., Uogų g. 8

15.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

191677454

L000000673

Vilnius, Šv. Stepono g. 37

SADM informacija

Informacija dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų Tauragės apskrityje, 2023 m.

Vykdomi projektai

Informacija apie išmokas

Dėl išmokų prašome kreiptis į seniūnijas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą):

Išsamesnė informacija suteikiama Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės politikos ir sveikatos skyriuje arba telefonu: tel. 8441 76067, tel. 8441 56021

Skip to content