SOCIALINĖS POLITIKOS IR SVEIKATOS SKYRIUS INFORMUOJA

Darbo laikas

Pirmadienis – ketvirtadienis
8 – 12 val.
12.45 -17 val.
Penktadienis

8-12 val.
12.45 – 15.45 val.

Gyventojų priėmimas

Pirmadienis 

8 – 12 val.

Antradienis

8 – 12 val.
13 – 17 val.

Trečiadienis

8 – 12 val.

Ketvirtadienis

8 – 12 val.

*DOKUMENTAI IŠMOKOMS IR PARAMAI GAUTI PRIIMAMI KIEKVIENO EINAMO MĖNESIO NUO 1 IKI 20 D.

Svarbiausi Socialinės paramos skyriaus uždaviniai – formuoti savivaldybės strategiją, tikslus ir uždavinius socialinio darbo, socialinės paramos bei socialinių paslaugų srityje, sudaryti teisines, administracines, finansines sąlygas, veiksmingiau planuoti, organizuoti, vykdyti socialiai remtinų gyventojų, asmenų, turinčių įvairią negalią, pensininkų, daugiavaikių šeimų, asmenų, grįžusių iš įkalinimo ir reabilitacijos įstaigų, kitų socialinių grupių asmenų, socialinės apsaugos ir materialinės paramos bei šalpos funkcijas, teikti jiems lengvatas ir kompensacijas, tvarkyti socialinės paramos gavėjų apskaitą.

Atliekamos funkcijos:

 • nustato veiklos prioritetus, rengia socialinės paramos, socialinių paslaugų, invalidų socialinės integracijos, socialinių darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, kitų socialinių ir prevencinių programų projektus, kontroliuoja šių programų įgyvendinimą;
 • vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktorės įsakymų nuostatas socialinės politikos, socialinės paramos ir socialinio darbo srityje;
 • organizuoja valstybinės socialinės politikos, valstybinės socialinės paramos bei socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams įgyvendinimą savivaldybėje;
 • teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl valstybinės socialinės paramos šeimoms sistemos, invalidų socialinės integracijos, socialinių paslaugų teikimo organizavimo ir apmokėjimo už socialines paslaugas, socialinių darbuotojų mokymo ir atestavimo, įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų socialinės apsaugos srityje tobulinimo;
 • įgyvendina numatytą strategiją, tikslus ir uždavinius socialinio darbo bei socialinės paramos srityje, užtikrina socialinės paramos sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, vertina pasirinktos strategijos efektyvumą;
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja, vertina ir teikia metodinę pagalbą:
 • socialinių paslaugų teikėjams (savivaldybės įsteigtoms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms, fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę teikti socialines paslaugas LR Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka);
 • socialinio darbo organizatoriams seniūnijose, organizuojant socialinį darbą bendruomenėje, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, probleminių situacijų tyrimą, nustatant prioritetus problemai spręsti, planuojant įvairių rūšių socialines paslaugas, renkant, analizuojant ir vertinant paramos rezultatus, teikiant pasiūlymus veiklos organizavimui ir t.t.;
 • kitoms valstybinėms ir nevalstybinėms institucijoms, jų atstovams bei specialistams;
 • administruoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą:
 • planuoja įvairias socialinės paramos ir socialinių paslaugų rūšis;
 • inicijuoja stacionarių ir nestacionarių socialinių įstaigų steigimą seniems ir neįgaliems, vaikams, moterims, rizikos grupės asmenims, kitoms socialinėms grupėms;
 • rūpinasi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, analizuoja socialinių paslaugų teikimo galimybes seniūnijose, bendruomenėje;
 • formuoja ir įgyvendina invalidų socialinės integracijos strategiją bei koordinuoja nevyriausybinių organizacijų veiklą;
 • analizuoja savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo bei socialinės paramos teikimo metodus, tikslus ir naujas galimybes;
 • kaupia ir sistemina statistinę bei kitą informaciją piniginės socialinės paramos, socialinių paslaugų bei kitais klausimais;
 • kaupia statistinę ir kitą informaciją apie senus ir neįgalius asmenis, vaikus su negalia, šeimas (problemines, daugiavaikes, nepilnas ir kt.), vaikus, paauglius, jaunimą, našlaičius ir tėvų globos netekusius vaikus, rizikos grupės asmenis (narkomanus, asmenis turinčius priklausomybę nuo alkoholizmo, grįžusius iš įkalinimo ir reabilitacijos įstaigų, benamius, valkatas ir kitus prie visuomenės žmonių nepritapusius asmenis), analizuoja minėtų socialinių grupių socialines problemas, priežastis, poreikį piniginei socialinei paramai bei socialinėms paslaugoms;
 • analizuoja ir vertina Socialinės paramos skyriui pagal jo kompetenciją priklausančią veiklą savivaldybės tarybai, kolegijai, administracijos direktorei bei kitoms valstybės valdymo institucijoms;
 • nukreipia senus ir neįgalius asmenis į valstybines (apskrities) ir savivaldybines globos įstaigas;
 • bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat keičiasi informacija, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip pagerinti socialinę paramą bei socialinių paslaugų teikimą;
 • pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą tvarką organizuoja ir teikia informaciją dėl socialinių darbuotojų vykdomos atestacijos apskrityje;
 • išduoda pažymėjimus:
 • vaikams su negalia;
 • šalpos ir slaugos, socialinės pensijos gavėjams;
 • Socialinės paramos skyrius suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi spaudoje bei kitose informacinėse priemonėse informuoja savivaldybės bendruomenę apie tai, kaip įgyvendinama valstybinė ir savivaldybinė socialinė parama, apie galiojančius įstatymus ir kitus normatyvinius dokumentus, savivaldybės sprendimus, rengia informacinę medžiagą savivaldybės gyventojams apie savivaldybėje teikiamą socialinę paramą, socialines paslaugas ir socialinį darbą bendruomenėje;
 • inicijuoja darbo patirties skleidimą, organizuojant socialinę paramą bei socialinių paslaugų teikimą, dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei kituose renginiuose;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja savivaldybės interesus kitose įstaigose ir institucijose, šalyje bei užsienyje;
 • nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai. Anoniminė korespondencija nenagrinėjama;
 • organizuoja įvairių komisijų darbą ir pateikia priimtus sprendimus, paslaugas teikiančioms įstaigoms ir institucijoms;
 • atstovauja teismuose ir kitose institucijose asmenų teises, kurie dėl fizinės ar psichinės sveikatos būklės negali savimi pasirūpinti, tarpininkauja dėl globos paskyrimo;
 • vykdo savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo socialinėms išmokoms bei paslaugoms apskaitą, kartu su administracijos padaliniais, seniūnijomis ir kitomis įstaigomis pagrindžia lėšų poreikį;
 • palaiko ryšius su labdaringomis visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais asmenimis, užsiimančiais socialine labdaringa veikla;
 • kaupia informaciją apie savivaldybės teritorijoje gaunamą humanitarinę pagalbą;
 • tvarko dokumentus ir veda apskaitą dėl pašalpų našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti;
 • vykdo kitas LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

Informacija apie išmokas

Dėl išmokų prašome kreiptis į seniūnijas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą):

Išsamesnė informacija suteikiama Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės politikos ir sveikatos skyriuje arba telefonu: tel. 8441 76067, tel. 8441 56021

Skip to content