FINANSŲ SKYRIUS

FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pagėgių savivaldybės administracijos Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) nustatai reglamentuoja skyriaus tikslus, uždavinius, funkcijas, darbo organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą.
  2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės taryba, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau –Savivaldybės administracija) struktūrą.
  3. Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
  4. Skyriaus paskirtis – valdyti finansinius išteklius, vykdant savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal savivaldybės ir valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas, programas ir ekonominę paskirtį kontrolę, administruoti nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, išduoti licencijas ir leidimus pagal skyriaus atliekamas funkcijas
  5. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Savivaldybės administracijos direktorius.
  6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
  7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Skyriaus uždaviniai yra:

8.1. organizuoti Savivaldybės biudžeto projekto sudarymą bei patvirtinto biudžeto vykdymą;

8.2. dalyvauti Savivaldybės strateginio planavimo procese;

8.3. tvarkyti Savivaldybės biudžeto apskaitą;

8.4. apskaityti ir kontroliuoti Savivaldybės biudžeto piniginius išteklius ir savivaldybės skolą nustatytų skolinimosi limitų ribose;

8.5. vykdyti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

8.6. užtikrinti, kad nustatyta tvarka ir laiku atskaitomybė biudžeto planavimo ir vykdymo klausimais būtų pateikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

8.7. administruoti valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo telkinių nuomos mokestį;

8.8. organizuoti leidimų ir licencijų išdavimą pagal skyriaus atliekamas funkcijas.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę bei kitą informaciją, reikalingą Savivaldybės finansinei politikai planuoti ir įgyvendinti;

9.2. planuoja ir kaupia biudžeto lėšas Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų funkcijoms įgyvendinti, Savivaldybės programoms ir projektams finansuoti;

9.3. bendradarbiauja su Administracijos padaliniais rengiant Savivaldybės strateginį planą ir biudžeto projektą pagal programas ir sudaro programų finansavimo planus, kontroliuoja jų vykdymą;

9.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, asignavimų valdytojų lėšų poreikio paskaičiavimais ir Administracijos padalinių parengtomis programomis bei joms įgyvendinti lėšų poreikio skaičiavimais, rengia Savivaldybės biudžeto projektą , jį teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;

9.5. kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka, laiku pateiktų patvirtintas ir patikslintas biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų programų išlaidų sąmatas, biudžeto vykdymo ataskaitas ir informaciją apie programų sąmatų vykdymą formas;

9.6. ruošia Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo ketvirčiais suskirstytą planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, valstybines funkcijas bei išlaidų ekonominę klasifikaciją ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

9.7. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės biudžetą ir jo priedus;

9.8. tvarko Savivaldybės iždo pajamų pagal pajamų rūšis apskaitą pinigų ir kaupimo principu programoje ,,Biudžetas VS“;

9.9. finansuoja pagal patvirtintą biudžetą iš savivaldybės biudžeto išlaikomas įstaigas, ekonomines ir socialines programas bei kitas priemones savivaldybės funkcijoms vykdyti;

9.10. kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo vykdymą pagal patvirtintas sąmatas;

9.11. analizuoja asignavimų valdytojų pateiktus pranešimus apie asignavimų keitimą, atlieka asignavimų keitimų operacijas biudžeto apskaitos programoje ,,Biudžetas VS“;

9.12. pagal asignavimų valdytojų pateiktą informaciją apie pareigybes ir darbo užmokesčio vykdymą ruošia ir teikia informaciją Finansų ministerijai Finansų ministro nustatyta tvarka;

9.13. analizuoja ir kontroliuoja pajamų plano vykdymą ( bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija, Savivaldybės administracijos padaliniais bei savivaldybės teritorijoje esančiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis), teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl viršplaninių biudžeto pajamų paskirstymo;

9.14. kontroliuoja Savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl netekusių tikslinės paskirties asignavimų paskirstymo, dėl biudžete patvirtintų asignavimų mažinimo nevykdant pajamų surinkimo plano ir kitais atvejais;

9.15.teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, tarybai, merui pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto  asignavimų valdytojų finansavimo apribojimo ar sustabdymo, dėl lėšų naudojimo ne pagal paskirtį;

9.16. rengia ataskaitų rinkinius – biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir vadovaudamasis Finansų ministro įsakymu nustatyta tvarka , teikia juos Finansų ministerijai;

9.17. teikia finansinių ataskaitų duomenis į Finansų ministerijos administruojamą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

9.18. teikia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas bei kitą informaciją ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;

9.19. planuoja Savivaldybės paskolų poreikį, tvarko paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie Savivaldybės skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos būklę;

9.20. sudaro Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir Finansų ministerijai;

9.21. rengia viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės ataskaitą;

9.22. administruoja nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius;

9.23. priima ir nagrinėja prašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo, rengia sprendimų projektus dėl mokesčių lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita;

9.24. vykdo žemės nuomos mokesčio administravimą algoritmų sistemos ,,MASIS“ programoje;

9.25. ruošia ir siunčia laiku nesumokėjusiems žemės nuomos mokesčio mokėtojams raginimus sumokėti žemės nuomos mokestį;

9.26. teikia Dokumentų valdymo ir teisės skyriui duomenis ir medžiagą apie valstybinės žemės nuomotojų ir naudotojų žemės nuomos mokesčio nepriemokas dėl mokesčių išieškojimo;

9.27. išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, naftos ir dujų produktais, metalo laužo ir atliekų supirkimu bei leidimus verstis kelių transporto veikla;

9.28. išduoda leidimus prekiauti viešose vietose ir turizmo paslaugų pažymėjimus;

9.29. nustato prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarką savivaldybių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose;

9.30. nustato vietines rinkliavas;

9.31. suveda duomenis į portalą www.verslovartai.lt;

9.32.rengia paraiškas lėšoms gauti pagal valstybės investicijų programoje numatytus investicinius projektus;

9.33. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl administracijos direktoriaus rezervo panaudojimo, veda apskaitą;

9.34. teikia statistikos duomenis;

9.35. teikia iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms metodinę pagalbą, biudžeto išlaidų sąmatų sudarymo ir vykdymo bei finansinės atskaitomybės metodikos klausimais;

9.36. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, skyriui priskirtais klausimais rengia  Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

9.37. organizuoja pažangių informacinių technologijų diegimą skyriaus darbe;

9.38. tvarko skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus dėl skyriau dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų dokumentacijos planą;        

9.39. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

9.40. skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

9.41 .įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.3. atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.4. dalyvauti mokymuose ir tobulinti kvalifikaciją;

10.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui.

12.Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus Darbuotojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

13. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

14. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.Darbuotojų sąrašas

Rūta
Fridrikienė

Vedėja
+370 441 70412
+37065535120
r.fridrikiene@pagegiai.lt

Renata
Balčiūnė

Vyriausioji specialistė
+370 441 57 386

r.balciune@pagegiai.lt

Marija
Kuzmarskienė

Vyriausioji specialistė
+370 441 57 386

m.kuzmarskiene@pagegiai.lt

Danguolė
Andriekienė

Vyriausioji specialistė
+370 441 57 386

d.andriekiene@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Skip to content