KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pagėgių savivaldybės antikorupcijos komisija:

Edgaras
Kuturys

Tarybos narys
Komisijos pirmininkas

Justina
Šlakaitytė

Tarybos narė
Komisijos pirmininko pavaduotoja

Algis
Grublys

Tarybos narys
Komisijos narys

Diana
Gorodeckaja

Tarybos narė
Komisijos narė

Sigitas
Stonys

Tarybos narys
Komisijos narė

Pagėgių savivaldybės antikorupcijos komisija ir jos veiklos nuostatai >>

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti >> 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-55 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo”

Atmintinė

Atmintinės tikslas – paraginti Pagėgių savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

 • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
 • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.
 • Pagėgių savivaldybės darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir  darbo tvarkos taisyklėmis.
 • Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Pagėgių savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
 • Svarbu, jog darbuotojai:
  • nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
  • nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
  • išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
  • nebandytų patys atlikti tyrimo;
  • nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.
 •  Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:
  • Pagėgių savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniąją specialistę Ingridą Zavistauskaitę
  •  Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 11, 104 kab., tel. +370 441 57482, el. paštas: i.zavistauskaite@pagegiai.lt

Asmenys, paskambinę visą parą veikiančiu telefonu Vilniuje +370 266 3333, galės anonimiškai pranešti apie galimus kyšininkavimo atvejus.

„Karštoji linija“ yra vienas pagrindinių kanalų, kuriuo gyventojai praneša apie jiems žinomus korupcijos atvejus. Įvesdami naują telefono numerį, kuris yra lengviau įsimenamas, siekiame paskatinti piliečius aktyviau bendradarbiauti su STT pareigūnais“, – sakė STT Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas Mindaugas Urmonas.

Pasak jo, senasis „karštosios linijos“ numeris dar neišjungtas – pereinamuoju laikotarpiu, kuris truks keletą mėnesių, su STT pareigūnais galima susisiekti ir iki šiol visą parą veikusiu numeriu.

Kasmet vis daugiau gyventojų praneša STT apie galimus korupcijos atvejus telefonu. Pranešimų pobūdis labai įvairus – nuo korupcijos atvejų statybos sektoriuje iki pažeidimų viešųjų pirkimų srityje.

„Svarbu, kad asmenys, pastebėję korupcijos atvejus, iškart paskambintų STT, nes kuo anksčiau pareigūnai gaus informaciją, tuo didesnė tikimybė, kad bus greitai ir išsamiai atskleista nusikalstama veika, – teigė M. Urmonas. – Pranešti apie korupcijos atvejus telefonu galima anonimiškai, tačiau jeigu pranešėjas sutinka prisistatyti ir suteikti tikslią informaciją, tyrimų sėkmingos baigties šansai dar didesni.“

Paprastai „karštosios linijos“ telefonu paskambinę asmenys yra sujungiami su STT pareigūnu, kuris užfiksuoja informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir perduoda ją STT vadovybei. Įvertinus informaciją gali būti pradėtas tyrimas.

„Paskambinę mums nurodytu telefonu, asmenys gali ne tik pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį. STT pareigūnai taip pat paaiškina kaip žmonėms elgtis konkrečiose situacijose, kai iš jų tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama duoti kyšį“, – sakė M. Urmonas.

Gyventojai pranešti STT pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik „karštosios linijos“ telefonais +370 266 3333 ir +370 266 3379, taip pat el. paštu stt@stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu STT garantuoja jų anonimiškumą“.

Informacija pareiškėjams

Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimo Specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarka

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba tiria valstybės tarnautojų ir pareigūnų nusikaltimus, kuriuos jie padaro eidami tarnybines pareigas. Dažniausiai tai yra nusikaltimai, kuriuos LR baudžiamasis kodeksas įvardija kaip kyšininkavimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybinių pareigų neatlikimą.

Darbui su pareiškėjais STT įkurtas atskiras Pareiškimų nagrinėjimo skyrius. Šio skyriaus darbuotojai priima asmenis, norinčius pareikšti apie pastebėtus valstybės politiko, pareigūno, tarnautojo ar kito asmens neteisėtus veiksmus, teisės pažeidimus, susijusius su korupcija.

Į STT gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad jam neteisėtais valstybės politiko, pareigūno, tarnautojo ar kito asmens veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija.

Kreiptis į STT galima pareiškimu, skundu, prašymu, pasiūlymu, pranešimu raštu arba žodžiu. Informacinio pobūdžio pasiūlymai ir pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu arba telefonu. Kreipimasis raštu, kurio nagrinėjimas nėra skubus, gali būti siunčiamas registruotu laišku. Skubūs ir itin svarbūs kreipimaisi priimami tarnybos būstinėje Vilniuje arba jos padaliniuose Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose.

Kreipiantis raštu reikia nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, tikslų gyvenamosios vietos adresą. Pageidautina, kad taip pat būtų nurodyta darbovietė ir telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su pareiškėju. Dokumentas turi būti parašytas tvarkingai ir įskaitomai, pasirašytas jį rašiusio asmens. Pareiškime turi būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti pareiškėjui žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys ir jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pareiškime taip pat nurodomi pateikti priedai.

Kreipiantis žodžiu reikia asmeniškai atvykti į STT būstinę Vilniuje arba Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje esančias tarnybos valdybas. Darbo valandomis galima atvykti į arčiausiai esantį teritorinį STT padalinį. Poilsio dienomis arba nakties metu prašom skambinti telefono „karštąja linija“ Vilniuje. Atsižvelgdamas į Jūsų pateiktą informaciją budintis pareigūnas patars, ką reikėtų daryti, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą.

Priimtas pareiškimas, skundas, prašymas, pasiūlymas ar pranešimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Sprendimas dėl pranešimo apie padarytą nusikaltimą priimamas ne vėliau kaip per 10 parų. Atskirais atvejais terminas gali būti pratęstas. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Jei STT nėra įgaliota spręsti kreipimesi išdėstytų aplinkybių, per 5 darbo dienas kreipimasis persiunčiamas kompetentingai institucijai.

STT pareigūnai, esant būtinybei, užtikrina asmens ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

STT direktorius interesantus priima darbo valandomis kiekvieną ketvirtadienį, direktoriaus pirmasis pavaduotojas – kiekvieną trečiadienį, direktoriaus pavaduotojas – kiekvieną antradienį.

Priėmimai vyksta nuo 14 iki 16 val. Pageidaujantieji registruojami iš anksto telefonu +370 266 3335.

STT Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus pareigūnai priima pareiškėjus darbo valandomis nuo 8 iki 17 val. kiekvieną dieną Vilniuje, Šermukšnių g. 3, tel. +370 266 3292.

Kontaktiniai duomenys: Pilies g. 12A, Klaipėda, tel. +370 463 10093;

el. paštas: klaipeda@stt.lt arba pranesk@stt.lt

 • Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Pagėgių savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įgyvendindama Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 5 uždavinį – nustatyti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą atlieka anoniminę apklausą. Atliekama apklausa siekiama nustatyti Administracijos darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą, t. y. siekiama atskleisti koks yra Administracijos darbuotojų požiūris į korupciją, koks darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis, Administracijos darbuotojų sąmoningumo lygį šioje srityje bei pasirengimą dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones.

Anoniminė apklausa atlikta 2023 m. 

Anketą užpildė – 43 respondentai, tai sudaro 47% dirbančiųjų Pagėgių savivaldybės administracijoje.

Apklausos rezultatai: įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada, jog Pagėgių savivaldybės administracijų darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė administracijos darbuotojų (apklaustųjų nuomone) yra minimali. Tačiau taip pat darytinos įžvalgos dėl administracijos darbuotojų antikorupcinio švietimo tęsimo būtinumo, organizuojant periodinius mokymus, bendras diskusijas, vykdant gerosios praktikos pavyzdžių viešinimo bei kitas susijusias priemones.

Susipažinti su rezultatais galite čia.

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės mero

2022 m. sausio 4 d. potvarkiu Nr. M1-1

 

DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIANT ASMENĮ PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ  ASMENĮ PATEIKIMO, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius

2.

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

3.

Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas

4.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorius

5.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorius

6.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorius

7.

Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų direktorius

8.

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro direktorius

9.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius

10.

Pagėgių savivaldybės Vilkyškių  Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorius

11.

Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorius

12.

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorius

13.

Pagėgių savivaldybės  Pagėgių lopšelis-darželis direktorius

14.

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorius

15.

VšĮ ”Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras” direktorius

16.

VšĮ Pagėgių Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius

_______________________

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. A1-1217

DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIANT ASMENĮ PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ  ASMENĮ PATEIKIMO, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.

 Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėjas

2.

 Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas-vyriausiasis inžinierius

3.

 Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

4.

 Finansų skyriaus vedėjas

5.

 Turto ir ūkio skyriaus vedėjas
6.  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas
7.  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas
8.  Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas
9.  Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
10.  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjas
11.  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotojas
12.  Žemės ūkio skyriaus vedėjas
13.  Pagėgių seniūnijos seniūnas
14.  Stoniškių seniūnijos seniūnas
15.  Vilkyškių seniūnijos seniūnas
16.  Vilkyškių seniūnijos seniūno pavaduotojas
17. Lumpėnų seniūnijos seniūnas
18.  Natkiškių seniūnijos seniūnas
19.  UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktorius
20.  UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktoriaus pavaduotojas
 • 2021-03-09
  Buvo svarstoma Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita. Aptartos Korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos ir priemonių įgyvendinimo planas.
 • 2021-11-24
  Buvo sprendžiama kaip galėtume Tarptautinę antikorupcijos dieną paminėti. Aptartas Korupcijos prevencijos 2022-2024 metų programos ir priemonių įgyvendinimo plano rengimas.
Pagėgių savivaldybės administracijoje korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo:
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos  skyrius
vyresn. specialistė Ingrida Zavistauskaitė
Tel. +370 441 57482
 
 1. 2021-01-14 LR Seimo Kanceliarijos organizuoti mokymai „Lobistinė veiklos ir interesų konflikto sąsajos. Lobistinės veiklos deklaravimo reikalavimai.“
 2. 2021-04-29 Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuoti mokymai „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teoriniai ir praktiniai aspektai“;
 3. 2021-05-28 Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuoti mokymai „Antikorupcinės aplinkos būklė savivaldoje bei antikorupcijos komisijų veikla“.
Skip to content