Turto valdymas

Laimutė Šegždienė

Architektūros ir turto valdymo vedėjo pavaduotoja

+370 441 70410

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
1. Organizuoti nekilnojamo turto efektyvų naudojimą ir valdymą.
2. Rengti dokumentus ir vykdyti visus su savivaldybės objektų privatizavimu susijusius darbus.
Įgyvendindamas jai pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:
1. Rengia savivaldybės teisės aktus turto įsigijimo, valdymo, nuomos, panaudos, nurašymo klausimais.
2. Rengia privatizuojamų objektų programas, nustatyta tvarka teikia jas valstybės turto fondui, organizuoja savivaldybės turto privatizavimo viešuosius aukcionus.
3. Organizuoja nekilnojamojo turto vertinimą.
4. Nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų prašymus bei pasiūlymus ir teikia pasiūlymus jų sprendimui, priima sprendimus savo kompetencijos ribose.
5. Organizuoja turto valdymo ir privatizavimo fondo lėšų sąmatos sudarymą ir kontroliuoja jos vykdymą.
6. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos

Pagal 2020m. gruodžio 31d. duomenis

I. NEFINANSINIS TURTAS (Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. Nr.     Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas Savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas
balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje balansinė vertė  ataskaitinių metų pabaigoje
1. Ilgalaikis materialusis turtas 29360052 31353537 3835442 6170161
1.1. Žemė 15388 15388 430955 430955
1.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 1077378 1053713
1.3. Negyvenamieji pastatai 13858231 14546208
1.3.1. Administraciniai pastatai 3961972 3961560
1.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai
1.3.3. Švietimo ir mokslo pastatai 4788713 4775922
1.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 470727 419391
1.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 3711268 3953153
1.3.6. Kiti pastatai 925551 1436182
1.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 11318904 12208294 3402993 5738596
1.4.1. Hidrotechniniai statiniai 3257919 5321648
1.4.2. Tiltai, viadukai 46636 44415 118854 401517
1.4.3. Geležinkeliai (įskaitant atšakas)
1.4.4. Automobilių keliai
1.4.5. Kiti keliai 8407122 11008405
1.4.6. Sporto ir poilsio statiniai
1.4.7. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 310834 129963 26220 15431
1.4.8. Kiti statiniai 2554312 1025511
1.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės
1.6. Mašinos ir įrenginiai 52283 156916 1213 610
1.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai    
1.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai    

1.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai

   
1.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 52283 156916 610
1.7. Transporto priemonės 124350 297919
1.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 27307 27357
1.9. Baldai ir biuro įranga 82512 128674 281
1.10. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 2519913 2529296
1.11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 283786 389772
2. Biologinis turtas 13835 13835

3. Ilgalaikis nematerialusis turtas 24311 20361
3.1. Plėtros darbai

3.2. Programinė įranga ir jos licencijos 24311 20361
3.3. Patentai ir kitos licencijos
3.4. Literatūros, mokslo ir meno kūriniai    
3.5. Kitas nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtus projektus ir išankstinius apmokėjimus)    
4. Atsargos 684902 789465 13304 13304
4.1. Strateginės ir neliečiamos atsargos    
4.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 684902 789465 13304 13304
4.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys    
4.4. Pagaminta produkcija    
4.5. Atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti    
5. Nefinansinis turtas, iš viso (1-4 eilučių suma) 30083100 32177198 3848746 6183465

Registro Nr.

Data

Nekilnojamojo turto pavadinimas

Sudarymo pagrindas

Sutarties kaina Eur

Sutarties šalys

2970

2021-06-10

Butas (unikalus Nr. 8891-5003-6013:0010) Palumpių k. 5-10, Lumpėnų sen., Pagėgių sav.

2021-05-27 sprendimas Nr. T-111

100

Pagėgių savivaldybės administracija ir Gitanas Višinskis

1224

2021-03-22

Butas (unikalus Nr. 8890-0001-2016:0008) Vytauto g. 6-4, Pagėgių m.

2021-02-18 sprendimas Nr. T-27

5000

Pagėgių savivaldybės administracija ir Žydrūnas Vaičekauskas

755

2021-02-24

Kiaulidė (unikalus Nr. 4400-1593-9287) ir kiaulidė (unikalus Nr. 4400-5271-0286), Kucių 1A, Stoniškių sen., Pagėgių sav.

2020-12-31 įsakymas Nr. A1-1191, 2021-01-04 įsakymas Nr. A1-1, protokolas Nr. 1, 2021-02-10 protokolas Nr. 2

3400

Pagėgių savivaldybės administracija ir Vida Butkienė

493

2021-02-05

Butas (unikalus Nr. 8890-0001-5019:0002), Vilniaus g. 28A-2, Pagėgiai

2020-12-28 protokolas Nr. 1, 2020-12-28  įsakymas A1-1178, 2020-12-31 įsakymas Nr. A1-1191, 2021-02-01protokolas Nr. 1

3200

Pagėgių savivaldybės administracija ir Povilas Platūkis

345

2021-01-27

1/8 sandėlio (unikalus Nr. 8890-0000-8036), Vytauto g. 12, Pagėgiai

2020-11-30 sprendimas Nr. T-241

100

Pagėgių savivaldybės administracija ir Fedor Egorkin

352

2021-01-27

21/50 gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-1811-8451), 1/2 dalis tvarto (unikalus Nr. 4400-1811-8462),  viralinė (unikalus Nr. 4400-1811-8484), garažas (unikalus Nr. 4400-1811-8495),  Pagenaičių k. 3, Vilkyškių sen., Pagėgių sav.

 

2020-11-30 sprendimas Nr. T-242

1800

Pagėgių savivaldybės administracija ir Oksana Bagdonienė

341

 

Butas (unikalus Nr. 8896-6003-8010:0006), 1/8 dalis ūkinio pastato (unikalus Nr. 8896-6003-8022),  1/8 dalis lauko tualeto (unikalus Nr. 8896-6003-8030),  Žemaičių g. 34-6, Benininkų k.,m Pagėgių sen., Pagėgių sav.

 

 

2020-12-21 sprendimas Nr. T-257

8600

Pagėgių savivaldybės administracija ir Inga Dargužaitė

138

2021-01-15

Butas (unikalus Nr. 8893-0002-10150:0003), Vilniaus g. 24-3, Pagėgių m.;

1/30 dalis sandėlio (unikalus Nr. 4400-0329-0195), Vilniaus g. 24A, Pagėgių m.

 

2020-11-09 protokolo Nr. 1, 20220-11-12 protokolo Nr. 2, 2020-11-20 protokolo Nr. 3. 2020-12-03 protokolo Nr. 4, 2020-11-20 sprendimas Nr. T-256

16000

Pagėgių savivaldybės administracija ir Asta Gustainienė ir Julijus Vilius Gustainis

302

2020-01-14

žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-0029-3068), gyvenamasis namas (unikalus Nr. 8892-1001-1014), viralinė (unikalus Nr. 8892-1001-1030), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 8892-1001-1041), daržinė (unikalus Nr. 8892-1001-1074), šulinys (unikalus Nr. 8892-1001-1096), M.Jankaus g. 3, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.

2019-08-23 protokolas Nr. 2; 2019-09-26 sprendimas Nr. T-157.

24000

Pagėgių savivaldybės administracija ir Jonas Jomantas

3215

2020-07-01

Butas (unikalus Nr. 4400-0611-2185:1317), Jaunimo g. 10-10, Pagėgių m.

2020-05-08 sprendimas Nr. T-88

12300

Pagėgių savivaldybės administracija ir Vida Pavlovienė

3219

2020-07-01

2299/10000 dalis administracinio pastato (unikalus Nr. 8890-0017-4017), Sodo g. 18, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.

2020-05-28 sprendimas Nr. T-93; protokolo Nr.4 ir Nr. 5

3000

Pagėgių savivaldybės administracija ir Arvydas Saročka, Virginija Tutlienė, Juozas Jasevičius

4720

2020-09-25

Butas (unikalus Nr. 4400-0619-8629:1852), Pievų g. 1-2, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.

2020-08-27 sprendimas Nr. T-170

2500

Pagėgių savivaldybės administracija ir Darius Genys

4724

2020-09-25

1/4 dalis tvarto (unikalus Nr.8895-9010-0025), Enndriškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

2016-04-28 sprendimas Nr. T-96

300

Pagėgių savivaldybės administracija ir Tomas Bendžiūnas

138

2021-01-15

Butas (unikalus Nr. 8893-0002-1015:0003), 1/30 dalį sandėlis (unikalus Nr. 4400-0329-0195), Vilniaus g. 24-3, Pagėgių m.

2020-11-09 protokolas Nr. 1; 2020-11-12 protokolas Nr. 2; 2020-11-20 protokolas Nr. 3; 2020-12-03 protokolas Nr. 4; 20

16000

Pagėgių savivaldybės administracija ir Asta Gustainienė, Julijus Vilius Gustainis

341

2021-01-27

Butas (unikalus Nr. 8896-6003-8010), 1/8 dalis ūkinio pastato (unikalus Nr. 8896-6003-8022), 1/8 dalis lauko tualeto (unikalus Nr. 8896-6003-8030), Žemaičių

2020-12-21 sprendimas Nr. 257g. 34-6, Benininkų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

8600

Pagėgių savivaldybės administracija ir Inga Dargužaitė

352

2021-01-27

21/50 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-1811-8451), 1/2 dalis tvarto (unikalus Nr. 4400-1811-8462), viralinė (unikalus Nr. 4400-1811-8484), garažas (unikalus Nr. 4400-1811-8495), Pagenaičių k. 3, Vilkyškių sen., Pagėgių sav.

2020-11-30 sprendimas Nr. 242

1800

Pagėgių savivaldybės administracija ir Oksana Bagdonienė

345

2021-01-27

1/8 dalis sandėlio (unikalus Nr. 8890-0000-8036), Vytauto g. 12, Pagėgių m.

2020-11-30 sprendimas Nr. 241

100

Pagėgių savivaldybės administracija ir Fedor Egorkin

493

2021-02-05

Butas (unikalus Nr. 8890-0001-5019:0002), Vilniaus g. 28A-2, Pagėgių m.

2020-12-28 protokolo Nr. 1, 2021-02-01 protokolo Nr. 1

3200

Pagėgių savivaldybės administracija ir Povilas Platūkis

Turto adresas

Turto pavadinimas

Nenaudojamo pastato (patalpų) plotas kv. m

Klaipėdos g. 6c, Pagėgių sen., Pagėgių mieste (unikalus Nr. 8893-9003-0011) pastatas – kiaulidė

144,62

Pušyno g. 19a-1, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. (unikalus Nr. 4400-1249-6472) pagalbinio ūkio patalpa

33,51

Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. (unikalus Nr. 8897-9008-4019; 8897-9008-4020 )   pastatas − mokykla, pastatas – katilinė

2654,91; 13,60

Geležinkelio g. 5, Pagėgiai (unikalus Nr. 8897-4007-5019) pastatas − parduotuvė

28,48

Nemuno g. 12, Vėžininkų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. (unikalus Nr. 4400-4182-7564) žolės miltų agregatas

192,63

Johaneso Bobrovskio g. 23, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. (unikalus Nr. 8895-8006-9011:0006; 8895-8006-9011:0007) negyvenamoji patalpa – garažas, negyvenamoji patalpa – garažas

20,07; 29,52

Ūkininkų g. 1A, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.; (unikalus Nr. 8898-8004-4010) 36/100 pastato – katilinės

397,08

Sodo g. 18, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.( 8890-0017-4017) patalpos

220,00

Mokyklos g. 5-5, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. (4400-0619-4050:1834) butas

22,88

Nemuno g. 21-8, Panemunė, Pagėgių sen., Pagėgių sav. (8893-0004-0010:0005) butas

22,30

Javų g. 15-4, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. (unikalus Nr. 4400-2124-3916:1437) butas 13,64
Johaneso Bobrovskio g. 29-5, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. 4400-0620-1500:1864 butas 22,78

Turto adresas

Turto pavadinimas

Nuomojamas plotas kv. m

Nuomos sutarties terminas nuo/iki

Aušros g. 8, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Dalis administracinio pastato

297,99

2016-02-01/2026-01-31

Mokyklos g. 1, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Patalpos buvusios mokyklos pastate

126,18

2020-11-03/2030-11-03

P.  Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl., Vilkyškių  sen., Pagėgių sav.

Patalpos mokyklos pastate

91,61

2021-05-03/2031-05-03

Klaipėdos g. 15, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Patalpos – dirbtuvės

74,81

2021-05-03/2031-05-03

Turto adresas

Turto pavadinimas

Nuomojamas plotas kv. m

Nuomos sutarties terminas nuo/iki

Liepų g. 1, Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. (pastato unikalus Nr. 8895-9009-2013)

Patalpos kultūros namų pastate

528,46

2021-03-26/2031-03-26

M.Jankaus g. 5, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. (pastato unikalus Nr. 8899-6001-1013)

Pastatas – muziejus

157,14

2021-04-28/2031-04-28

Vingio g. 2, Kentrių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. (pastato unikalus Nr.895-8003-4014:0004)

Patalpa – biblioteka

45,15

2021-05-14/2031-05-14

Vilniaus g. 4a, Pagėgių m. (unikalūs Nr. 8895-8000-7017, 8895-8000-7028)

Pastatas, sandėlis

314,27; 77,35

2021-01-25/2031-01-26

Vilniaus g. 46, Pagėgių m. (pastato unikalus Nr. 8893-0002-6089)

Patalpa administraciniame pastate

36,42

2021-02-01/2021-12-31

Klaipėdos g. 4, Pagėgių m. (pastato unikalus Nr. 8893-0000-9011)

Patalpos buvusiuose vaikų globos namuose

108,06

2020-12-09/2030-12-10

Mokyklos g. 1, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

(pastato unikalus Nr. 6300-1000-7012)

Patalpos buvusiame mokyklos pastate

35,51

2021-01-22/2031-01-23

Mokyklos g. 1, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

(pastato unikalus Nr. 6300-1000-7012)

Patalpos buvusiame mokyklos pastate

116,21

2021-01-22/2031-01-23

M. Jankaus g. 3, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., (unikalūs Nr. 8892-1001-1014, 8892-1001-1030, 8892-1001-1041, 8892-1001-1074, 8892-1001-1096)

Pastatas – gyvenamas namas, viralinė, ūkinis pastatas, daržinė, šulinys,

68,72; 33,30; 5,50; 275,00;

2020-01-31/2030-01-31

M. Jankaus g. 5, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.,(pastato unikalus Nr. 8899-6001-1013)

Pastatas – muziejus

157,14

2020-10-07/2031-10-07

Vilniaus g. 46, Pagėgių m. (pastato unikalus Nr. 8893-0002-6089)

Patalpos administraciniame pastate

35,61

2020-10-06/2030-10-06

Vilniaus g. 46, Pagėgių m. (pastato unikalus Nr. 8893-0002-6089)

Patalpos administraciniame pastate

71,35

2020-07-15/2030-07-15

Johaneso Bobrovskio g. 31, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., (pastato unikalus Nr. 8890-9008-0015)

Pastatas – sandėlis

1024,16

2020-03-06/2030-03-06

Klaipėdos g. 15, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.(pastato unikalus Nr. 4400-0607-9654)

Patalpos mokyklos pastate

57,00

2020-12-01/2030-12-01

Dvaro g. 1, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.,(pastato unikalus Nr. 6391-9000-6010)

Patalpos administraciniame pastate

353,40

2020-12-01/2030-12-01

Šereiko g. 5-3, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.,(pastato unikalus Nr. 8892-9010-2010)

Patalpos buvusios pradinės mokyklos pastate

251,24

2019-09-12/2029-09-12

Pajūrio g. 5-2, Kriokiškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.,(pastato unikalus Nr. 8891-3002-9010)

Patalpos buvusios pradinės mokyklos pastate

72,58

2019-0221/2029-02-21

Vilniaus g. 46, Pagėgių m. (pastato unikalus Nr. 8893-0002-6089)

Patalpa administraciniame pastate

27,23

2019-03-18/2029-03-18

Jaunimo g. 6, Pagėgiai (pastato unikalus Nr. 8899-3005-6015)

Patalpos poliklinikos pastate

703,36

2019-02-05/2029-02-05

Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.(pastato unikalus Nr. (8898-6006-3019)

Patalpos administraciniame pastate

62,47

2017-12-19/2027-12-19

Jaunimo g. 6, Pagėgiai (pastato unikalus Nr. 8899-3005-6015)

Patalpos poliklinikos pastate

122,87

2018-10-11/2028-10-11

Vilniaus g. 7-2, Pagėgių mieste (pastato unikalus Nr. 8892-5000-8011)

Patalpos buvusio knygyno pastate

103,18

2018-03-19/2028-03-19

Zosės Petraitienės g. 6-1, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.(pastato unikalus Nr. 8891-3001-8017)

Patalpos gyvenamajame name

82,97

2018-02-22/2028-02-22

Zosės Petraitienės g. 4, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav. (pastato unikalus Nr. 8898-8003-8014)

Patalpos mokyklos pastate

52,27

2018-04-03/2028-04-03

Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.(pastato unikalus Nr. (8898-6006-3019)

Patalpa administraciniame pastate

61,36

2018-02-22/2028-02-22

Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.(pastato unikalus Nr. (8898-6006-3019)

Patalpos administraciniame pastate

128,56

2018-01-26/2028-01-26

Liepų g. 1, Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. (pastato unikalus Nr. 8895-9009-2013)

Patalpos kultūros namų pastate

126,41

2018-03-19/2028-03-19

Vilniaus g. 46, Pagėgių m. (pastato unikalus Nr. 8893-0002-6089)

Patalpos administraciniame pastate

84,56

2018-05-28/2028-05-28

Dvaro g. 1, Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.,(pastato unikalus Nr. 6391-9000-6010)

Patalpos administraciniame pastate

64,35

2018-03-19/2028-03-19

V.Gaigalaičio g. 21, Žukų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.(pastato unikalus Nr. 8891-7000-8017)

Patalpa buvusios mokyklos pastate

47,79

2018-04-03/2028-04-03

Turto adresas

Turto pavadinimas

Turto plotas kv. m

Sutarties sudarymo data

 

   

 

   
    

Aukcionai

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

Parduodamas turtas

  Butas (unikalus Nr. 8893-2000-4012:0002, bendras plotas – 61,9918  kv. m), esantis pastate (unikalus Nr. 8893-2000-4012, pažymėjimas 1A1m  ir 1/5 daržinės (unikalus Nr. 8893-2000-4023, pažymėjimas 2I1m), Vytauto g. 25-2, Pagėgių m., Pagėgių savivaldybė

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo  pardavimo kaina (Eur)

Iš jos – pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina  (Eur)

Iš jos – žemės sklypo (dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Kainos didinimo intervalas  (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis  (Eur)

Aukciono data ir laikas

9120,00

9120,00

50,00

10,00

912,00

2024-06-19

9 00 val. iki

2024-06-20 1359val.

        

Bendrosios aukciono sąlygos:

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti  Nr. LT787300010002596409, “Swedbank” AB banke.

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178, ir Valstybės savivaldybių nekilnojamų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto bankas generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 (pakeista
VĮ Turto banko generalinio direktoriaus
2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. P1-447).

Aukcionas bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt.

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione (toliau – aukcione), privalo užsiregistruoti į konkretų aukcioną e-varžytynių sistemoje, internetiniame puslapyje http://www.evarzytines.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą.

Turto apžiūra vyks 2024-06-12, 900– 1500 val. 

Dėl turto apžiūros kreiptis į Pagėgių savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus vedėją Laimutę Šegždienę, tel. (8 441) 70 410, 8 652 92732.

Aukciono dalyvių registravimo pradžia 2024-06-13 00:00 val. pabaiga 2024-06-14 23:59 val.  

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta  ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą. Dėl informacijos apie parduodamą turtą ir dėl susipažinimo su nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties projektu kreiptis į: Pagėgių savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus vedėją Laimutę Šegždienę, tel. (8 441) 70 410,  8 652 92732, faks. (8 441) 57874, el. p. el. paštas l.segzdiene@pagegiai.lt

______________________________________

Parduodamas turtas

  Patalpos – butas (unikalus Nr. 8897-8006-7013:0007, bendras plotas – 63,15  kv. m) su rūsiu, esantis Vilties g. 6-10, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių savivaldybėje

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo  pardavimo kaina (Eur)

Iš jos – pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina  (Eur)

Iš jos – žemės sklypo (dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Kainos didinimo intervalas  (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis  (Eur)

Aukciono data ir laikas

4400,00

4400,00

50,00

50,00

440,00

2024-06-06

9 00 val. iki

2024-06-07 1359val.

        

Bendrosios aukciono sąlygos:

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti  Nr. LT807300010002596276, “Swedbank” AB banke.

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178, ir Valstybės savivaldybių nekilnojamų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto bankas generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142/.

Aukcionas bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt.

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione (toliau – aukcione), privalo užsiregistruoti į konkretų aukcioną e-varžytynių sistemoje, internetiniame puslapyje http://www.evarzytines.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą.

Turto apžiūra vyks 2024-05-15 , 900– 1500 val. 

Dėl turto apžiūros kreiptis į Pagėgių savivaldybės administracijos Natkiškių seniūnijos seniūnę Vilytą Sirtautienę, tel. (8 441) 42 140, +370 652 64704.

Aukciono dalyvių registravimo pradžia 2024-06-04 00:00 val. pabaiga 2024-06-04 23:59 val.  

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą. Dėl informacijos apie parduodamą turtą ir dėl susipažinimo su nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties projektu kreiptis į: Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutę Šegždienę, tel. (8 441) 70 410,  8 652 92732, faks. (8 441) 57874, el. p. el. paštas l.segzdiene@pagegiai.lt

Pagėgių savivaldybės administracija skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto pardavimą viešajame aukcione (https://www.evarzytynes.lt/avp/public).

Aukcione bus parduodama:

  • mokyklinis autobusas “Volkswagen LT46”, Nr.ACD 668, pagaminimo metai 2004, dyzelinas, 2461 cm3, techninė apžiūra negaliojanti. Pradinė pardavimo kaina -1000 eurų.

Aukcionas pradžios data 2024 m. kovo 29 d. 900 val., aukciono pabaiga 2024 m. balandžio 2 d. 1359 val. Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia 2024 m. kovo 25 d. 0000 val., pabaiga 2024 m. kovo 26 d. 2359 val. Parduodamą turtą galite apžiūrėti susitarus su atsakingu asmeniu adresu: Vilniaus g. 3 Pagėgių m., atsakingas asmuo Stasys Zakaras, tel. 8 656 40439

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT807300010002596276 Swedbank AB, banko kodas 73000.

Suskystintų naftos dujų balionų šalinimo planas

Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija dar 2019 m. parengė veiksmų planą, pagal kurį iš trijų (dviejų, jei mansardoje įrengtos gyvenamosios patalpos) ir daugiau aukštų daugiabučių namų  iki 2022 m pabaigos turės būti pašalinti dujų balionai. 

Šiam tikslui pasiekti (pagal Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais” finansavimo sąlygų aprašą)  Vyriausybė iš biudžeto skyrė 10 mln. Eur, , iš kurių valstybės parama vienam butui, pašalinus dujų balioną, sieks iki 726 Eur su PVM.

Valstybės subsidijos renkantis alternatyvius energijos šaltinius:

  • iki 242 Eur su PVM subsidija daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse bei bendros paskirties patalpose,
  • iki 242 Eur su PVM subsidija butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui,
  • iki 242 Eur su PVM įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimui.

Siekiant, kad eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, paraiškas kompensacijoms gauti turės teikti daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu  Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 26 d. paskelbus pirmąjį kvietimą interneto svetainėje www.apva.lt., daugiabučių namų gyventojai, kurių namai yra įtraukti į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtus sąrašus, pagal kuriuos juose numatoma keisti dujų balionus alternatyviais energijos šaltiniais, ne vėliau kaip iki šių metų birželio 1 d., turės apsispręsti ir pasirinkti alternatyvų energijos šaltinį – elektrą arba gamtines dujas, jeigu iki namo jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai.

Norintieji pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama,  darbus turės atlikti nuo paraiškos pateikimo dienos iki 2021 m. lapkričio 30 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

SVARBU. Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą, turi būti įtrauktas į VERT viešai skelbiamą daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, sąrašą.

2020 m. valstybės parama pasinaudojo  309 daugiabučių namų gyventojai iš 45 savivaldybių, dujų balionai pašalinti iš 5860 butų. Gyventojams išmokėta subsidijų suma siekia 3,86 mln. Eur.

Lietuvos energetikos instituto mokslininkų atlikta studija parodė, kad 50 litrų balionuose parduodamų suskystintų naftos dujų kainos ir elektros kainos, kurią sumokėtume ruošdami maistą ant indukcinės viryklės, skirtumas yra minimalus. Elektra ruošti maistą vidutiniškai yra tik 0,90 Eur. per mėnesį brangiau. Tačiau saugumo požiūriu nauda nepalyginamai didesnė – maistą ruošiant nenaudojant dujų balionų, tai yra ant elektros viryklės ar prisijungus prie gamtinių dujų skirstymo tinklo, užtikrinamas didesnis saugumas ne tik butui, bet ir visam namui, nes nėra baliono sprogimo pavojaus. Kartu tai yra gerokai patogiau – nereikia keisti dujų balionų ir juos eksploatuoti pagal nustatytus reikalavimus ir taip patirti papildomų išlaidų.

Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą (atnaujintą 2020 m.) galite rasti čia.

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais priemonės finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia.

Informacija daugiabučių namų administratoriams ir bendrijoms! VERT skelbia rangovų, vykdančių elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą, sąrašus (sąrašas 1sąrašas 2). Rangovai privalo turėti galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 221 straipsnyje.

Daugiabučiuose naudojami naftos dujomis užpildyti balionai yra nesaugūs, nes juos naudojant būtina laikytis griežtų reikalavimų. Deja, ne visada gyventojams tai pavyksta. Kaip liudija statistika, kasmet ir ne po vieną kartą įvyksta dujų nuotėkiai, o vėliau ir skaudžios nelaimės juos naudojant buityje. Jie kelia grėsmę ne tik pačiam buto savininkui, bet ir visam daugiabučiui bei aplinkiniams.

Valstybė, matydama, kokius pavojus kelia nesaugūs buityje naudojami balionai, nusprendė padėti gyventojams pakeisti juos į žymiai saugesnes energijos rūšis – elektrą ar gamtines dujas. Programa apima daugiabučius, kurie pagal Registrų centro išrašą yra trijų ir daugiau aukštų. Tam šiemet skiriama beveik 15-os mln. eurų parama, kuri leis gyventojams ne tik susitvarkyti skirstomuosius namo ir buto tinklus, bet ir gauti valstybės subsidiją įsigyjant elektrinę ar dujinę viryklę. Jei neužteks galios, ESO padidins galią butui iki 5kW nemokamai.Balionų naudojimą daugiabučiuose, deja, iliustruoja įvykstančios nelaimės nutinkančios naudojant juos. Ir nedidelė nutekėjusių dujų koncentracija gali sukelti tiek sprogimo, tiek uždusimo pavojų. Be to, tvyrant žemai temperatūrai, suprastėja šių dujų lakumas ir jos sunkiau teka į degimo įrenginius. Keičiant balioną reikia ne tik laikytis visų saugumo taisyklių, bet ir turėti įgūdžių. Būta ne vieno atvejo, kai keičiant suskystintų naftos dujų balioną, dujos nutekėjo į aplinką. Vėliau pakako tik kibirkšties patalpoje, kad įvyktų dujų-oro mišinio sprogimas.

Štai Kupiškyje šiemet balandžio mėnesį dėl nutekėjusių dujų daugiabutyje įvyko sprogimas. Per nelaimę buvo sužalotos 2 moterys. Sausio mėnesį Elektrėnų savivaldybėje, Daugirdiškių kaime, įvyko sprogimas, jo metu pilnai sugriuvo namas, sužaloti du žmonės. Valstybė, matydama kokius pavojus kelia nesaugūs buityje naudojami balionai, nusprendė padėti gyventojams pakeisti juos į žymiai saugesnes energijos rūšis – elektrą ar gamtines dujas.

Valstybė, matydama kokį pavojų kelia nesaugūs naftos dujų balionai naudojami daugiabučiuose, parengė jų keitimo saugiomis buityje naudojamomis energijos rūšimis programą. Programa apima daugiabučius, kurie pagal Registrų centro išrašą yra trijų ir daugiau aukštų. Daugiabučius prižiūrinčios įmonės, bendrijos ar kitos ūkiu besirūpinančios savivaldybių įmonės, gyventojams balsavimu pasirinkus kitus energijos išteklius (elektrą ar gamtines dujas), pasirūpins daugiabučio elektros instaliacijos keitimu, galios didinimu arba sutvarkys ar įrengs gamtinių dujų tinklą. Gyventojams būtina per balsavimą pritarti skirstomųjų elektros ar dujų tinklų rekonstravimui ir už tai gauti valstybės subsidiją – laiptinės ir buto tinklų rekonstrukcijai bei naujai viryklei įsigyti. Bendra subsidijos suma siekia iki 600 eurų (be PVM). Jei neužteks galios, ESO padidins galią butui iki 5 kW nemokamai.

Apie saugios energijos rūšies (elektros ar gamtinių dujų) pasirinkimą būtina informuoti daugiabutį prižiūrinčią įmonę, bendriją ar kitą daugiabučio ūkiu besirūpinančią savivaldybės įmonę. Apie tolesnius veiksmus ir priemones informuos administruojančios įmonės ar bendrijos atstovas.

Apie saugios energijos rūšies (elektros ar gamtinių dujų) pasirinkimą būtina informuoti daugiabutį prižiūrinčią įmonę, bendriją ar kitą daugiabučio ūkiu besirūpinančią savivaldybės įmonę. Programa apima daugiabučius, kurie pagal Registrų centro išrašą yra trijų ir daugiau aukštų. Nereikalinga SND virykle, tiek SND balionu (SND balionas gali turėti dar likusių nesuvartotų dujų) turėtų pasirūpinti šių įrenginių savininkas (daugiabučio namo buto savininkas), kad šie įrenginiai prireikus galėtų būti toliau saugiai naudojami (kaimo sodyboje, sode ar kitoje leistinoje vietoje) arba nereikalingas SND balionas sugrąžintas dujų pardavėjui, o SND viryklė atiduota į buitinius prietaisus priimančią atliekų surinkimo aikštelę.

Valstybė, matydama kokį pavojų kelia nesaugūs naftos dujų balionai, parengė jų keitimo saugiomis energijos rūšimis programą. Programa apima daugiabučius, kurie pagal Registrų centro išrašą yra trijų ir daugiau aukštų. Tam skiriama subsidija: valstybė šiemet teiks iki 200 eurų (be PVM) subsidiją laiptinės elektros instaliacijai rekonstruoti vertinant butų kiekį, iki 200 eurų (be PVM) subsidiją gyventojo bute esančiai instaliacijai sutvarkyti ir iki 200 eurų (be PVM) subsidiją butui elektrinei viryklei įsigyti. Jei neužteks galios, ESO padidins galią butui iki 5 kW nemokamai. Analogiškas valstybės subsidijavimas būtų renkantis gamtines dujas: iki 200 eurų (be PVM ) subsidija būtų skiriama dujų skirstymo tinklui laiptinėje įrengti vertinant butų kiekį, iki 200 eurų (be PVM ) subsidija bute – dujų vamzdynui įrengti ir iki 200 eurų (be PVM) dujinei viryklei įsigyti.

Dujų balionai naudojami daugiabučiuose, kurie yra trijų aukštų ir aukštesniuose namuose, kelia grėsmę ne tik buto, bet ir viso daugiabučio gyventojams, kadangi įvykus nelaimei gali nukentėti tiek didelis skaičius gyventojų, tiek tokių nelaimingų padarinių likvidavimas yra sudėtingas. Pažymėtina, kad 50 litrų talpos dujų balione laikoma 21 kg dujų, kurių slėgis yra 16 barų. Jų eksploatavimas daugiabučiuose draudžiamas. Už norminių teisės aktų pažeidimus numatoma administracinė atsakomybė tiek gyventojams, tiek administratoriams, pagal ANK 323, 325, 349 ir 360 straipsnius. Gyventojams už Energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimus taikomos 60-140 eurų baudos. Už pakartotinius pažeidimus baudos didėja.

Jums, kaip daugiabučio namo bendraturčiui, būtina dalyvauti administruojančios bendrovės ar bendrijos rengiamame namo bendraturčių balsavime. Programa apima daugiabučius, kurie pagal Registrų centro išrašą yra trijų ir daugiau aukštų. Gyventojams nusprendus atsisakyti naftos dujų balionų naudojimo ir, pavyzdžiui, pasirinkus rekonstruoti elektros skirstymo tinklus name, jūsų name ar laiptinėje būtų vykdoma elektros vidaus tinklo rekonstrukcija. Tai reiškia, kad tie butai, kurie nenaudoja naftos dujų balionų, gautų valstybės subsidiją namo ar laiptinės elektros tinklo rekonstrukcijai (iki 200 eurų be PVM vienam butui). Tuo metu butai, kurie naudoja naftos dujų balionus, gautų papildomą valstybės subsidiją (iki 200 eurų be PVM) buto elektros tinklo rekonstrukcijai ir paramą įsigyti elektros viryklę (iki 200 eurų be PVM). Jei neužteks galios, ESO padidins galią butui iki 5 kW nemokamai.

Skip to content