VYKDOMI PROJEKTAI

2023 METAIS

žvaigždėsProjektu sprendžiama problema – nepatogi, neinformatyvi ir visoms visuomenės grupėms nepritaikyta viešojo transporto paslauga.

Projekto tikslas – diegiant naujus technologinius sprendinius didinti viešojologo transporto paslaugų prieinamumą, patrauklumą ir saugumą Tauragės regione.

Projekto metu planuojamos įdiegti šios skaitmeninimo priemonės:

1) „Realaus laiko“ programa, kuri sudarys sąlygas keleiviams matyti jiems aktualaus viešojo transporto atvykimo laiką realiu laiku;

2) Transporto priemonėse įdiegti švieslenčių ir garsinių pranešimų sistemą, kuri užtikrins keleivių informuotumą ir patogumą keliaujant, taip pat atlieps socialiai pažeidžiamų visuomenės asmenų grupių poreikius.

3) Įdiegti SMS informavimo sistemą, kuri informuos apie esminius maršrutų pokyčius. Ypatingai svarbu nutolusiose vietovėse informuoti keleivius apie transporto judėjimo sutrikimus, jei dėl oro sąlygų ar techninių gedimų transportas negalėtų pasiekti jų vietovės.

4) Įdiegti viešojo transporto vaizdo stebėjimo sistemą, kuri užtikrins vairuotojų ir keleivių saugumą, padės greičiau spręsti kylančias konfliktines situacijas, įvertinti teikiamų paslaugų kokybę.

Įgyvendinus projektą, viešojo transporto paslaugos bus pritaikytos įvairioms socialiai pažeidžiamoms grupėms: žmonėms su negalia, vienišiems senyvo amžiaus asmenims, pajamų ir kitus nepriteklius patiriantiems gyventojams, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus. Įdiegti skaitmeniniai sprendimai (vizualinės ir audio sistemos, informavimas SMS) padės žmonėms su negalia, senyvo amžiaus asmenims lengviau naudotis teikiamomis viešojo transporto paslaugomis (aiškiau pateikiama ir suprantama informacija apie sustojimus, maršrutus ir pan.).

Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris – viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“

Bendras projekto finansavimas – 612 300,86 Eur, iš kurių 511 570,96 Eur – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, 100 729,90 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė – 2023-11-16 – 2025-04-30

Daugiau informacijos: esinvesticijos.lt

2022 METAIS

45werProjekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 941.991,92 Eur

Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 773.920,03 Eur

Savivaldybės lėšos – 77.392,01 Eur

Laikotarpis – 2021.04.20 – 2023.10.20

Pagrindinis projekto tikslas – Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato kapitalinis remontas, pritaikant neįgaliesiems ir slaugos ligoninei. Uždavinys – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus pacientams ir slaugos ligoniams.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos lėšomis ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis

ty7896

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 204.110,00 Eur

Kultūros Infrastruktūros centro lėšos – 132.660,00 Eur

Savivaldybės lėšos – 71.450,00 Eur

Laikotarpis – 2022-2024

Projekto tikslas – atlikti Martyno Jankaus sodybos daržinės tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, restauravimo, remonto) darbus. Sutvarkius šį pastatą, jis taps patrauklus muziejaus lankytojams, bus galima organizuoti įvairius renginius.

ty7896

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 496.100,00 Eur

Valstybės lėšos – 396.880,60 Eur

Savivaldybės lėšos – 99.220,00 Eur

Laikotarpis – 2022-2023

Projekto tikslas – sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Saulės elektrinė gamins ir tieks elektrą Pagėgių savivaldybės  įstaigų objektams. Bus įsigyjama 500 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

ty7896

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 4.317,00 Eur

Paramos lėšos – 3.669,60 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Valstybės lėšos – 323,70 Eur

Savivaldybės lėšos – 323,70 Eur

Laikotarpis – 2018-2023

Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo

sd3eProjekto vykdytojas – Dobzyniewo Duze valsčius (Lenkijos Respublika) (lyderiai partneriai (vedantieji))

Projekto partneriai – Pagėgių savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 997.944,65 Eur

Paramos lėšos – 848.252,94 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 149.691,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 502.995,35 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 427.546,04 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 75.449,31 Eur.

Laikotarpis – 2020.12.01-2022.11.30

Projekto tikslas – sustiprinti gyventojų gebėjimą greitai reaguoti ištikus krizei, turėti pastatą, skirtą krizės ir pandemijos atveju, įsigyti specialią transporto priemonę su būtinų cheminių priemonių rinkiniu pandemijos (krizės) metu. Taip pat  įsigyti kaukių, respiratorių, defibriliatorių, specialios aprangos, pirštinių, dezinfekcinių skysčių bei profesionalaus 3D spausdintuvo, skirto medicininei įrangai (kaukėms, pirštinėms, skydeliams) spausdinti  – kas padidins rezervą nenumatytiems atvejams ateityje.

ty7896Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių miestas

Bendra projekto vertė – 386.877,82 Eur

Laikotarpis – 2020.12.15 – 2023.01.31

Projekto tikslas – sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Siekiant, kad asmenys su proto ir (arba) psichikos negalia (0-40 proc.) galėtų gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gauti bendruomenėje Pagėgių miete bus steigiami grupinio gyvenimo namai į kuriuos iš Adakavo SPN perkeliami 10 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia. Taip pat bus kuriamas dienos užimtumo centras/ socialinės dirbtuvės, kuriose dienos užimtumui numatomos 3 vietos, skalbimo paslaugoms numatomos 7 vietos, viso 10 vietų.

Įgyvendinus projektą, Pagėgių savivaldybėje bus sukurtos sąlygos asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia (0-40 proc.) gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gaunant bendruomenėje bei padidintos galimybės įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje.

tyBendra projekto vertė – 18.849.067,72 Eur

Paramos lėšos – 1.196.767,17 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 1.035.415,62 Eur

Laikotarpis – 2020.01.06 – 2023.08.31

Projektas yra skirtas įgyvendinti funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilius veiksmus. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą. Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta integruota regioninė viešojo transporto sistema ir įdiegta elektroninio bilieto sistema, rekonstruotos Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotys, įsigyti 5 elektriniai autobusai. Taip pat bus pagerintas funkcinės zonos savivaldybių investicinis patrauklumas – įrengta ir modernizuota pramoninių teritorijų infrastruktūra Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės miestuose, įrengta Tauragės pramonės rajono jungtis su magistraliniu keliu A12. Bus pagerintas paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams turintiems specialiųjų poreikių.

Bendra projekto vertė – 769 336,39 Eur

Paramos lėšos – 653 935,93 Eur (Europos Socialinio fondo lėšos)

Savivaldybės lėšos – 115 400,46 Eur

Laikotarpis – 2018-2023

Projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. 

Projektas vykdomas su partneriais: Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų savivaldybėmis. Pagėgių savivaldybės veiklos: Viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybės tyrimas, gyventojų pasitenkinimo, teikiamomis viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybe indekso tyrimas, patalpų remonto darbai, kompiuterinė įranga, baldai, darbuotojų mokymų, vadovų mokymų, paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas. Šiuo metu jau įrengtas kabinetas „vieno langelio“ principu paslaugų teikimui, nupirkta įranga bei baldai „vienam langeliui“. 2018 m. buvo vadovų mokymai Ispanijoje, 2021 m. įgyvendinti nuotoliniai mokymai visų savivaldybių partnerių 101 darbuotojui. Taip pat 2021 m. įvyko galutinė konferencija ir vykdomas viešinimas. Pratęsus projekto paramos sutartį buvo įtrauktos papildomos veiklos – bus skaitmeninamos kapinės Tauragės, Jurbarko rajonų ir Pagėgių savivaldybėse ir vykdomos Šilalės rajono savivaldybės administracijos dalies archyvo skaitmeninimo paslaugos.

2021 METAIS

Bendra projekto vertė – 18.849.067,72 Eur

Paramos lėšos – 1.196.767,17 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 1.035.415,62 Eur

Laikotarpis – 2020.01.06 – 2023.08.31

Projektas yra skirtas įgyvendinti funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilius veiksmus. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą. Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta integruota regioninė viešojo transporto sistema ir įdiegta elektroninio bilieto sistema, rekonstruotos Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotys, įsigyti 5 elektriniai autobusai. Taip pat bus pagerintas funkcinės zonos savivaldybių investicinis patrauklumas – įrengta ir modernizuota pramoninių teritorijų infrastruktūra Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės miestuose, įrengta Tauragės pramonės rajono jungtis su magistraliniu keliu A12. Bus pagerintas paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams turintiems specialiųjų poreikių.

Šių veiksmų įgyvendinimas sudarys galimybes ne tik kurti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas, bet ir sudarys didesnes galimybes funkcinės zonos gyventojams rinktis ir/ar keisti darbo vietas, tokiu būdu sudarant prielaidas spartesniam nei vidutiniškai šalyje darbo užmokesčio augimui. Taip pat bus sukurta tvari regiono judumo sistema, sudaranti sąlygas pasiekti darbo vietas ir paslaugų teikimo vietas, o taip pat atliepiant į šiandienos poreikius bus pagerintas paslaugų prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

2021 m. balandžio 20 d. Pagėgių savivaldybės administracija su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija ir VšĮ „Jungtiniu techniniu sekretoriatu“ pasirašė projekto paramos sutartį Nr. 4S-145/A3-170 „Medicinos paslaugos pagyvenusiems“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Pagėgių savivaldybės lėšos. Projektą vykdys Pagėgių savivaldybės administracija.

Pagėgių savivaldybei skirta 487.743,58 Eur, iš kurių paramos sumą sudaro 438.969,22 Eur ir nuosavą indėlį sudaro 48.774,36 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato kapitalinis remontas, pritaikant neįgaliesiems ir slaugos ligoninei. Uždavinys – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus pacientams ir slaugos ligoniams.

Pagrindinės investicijos, kurios apima Pagėgių PSPC pastato kapitalinį remontą pritaikant pastatą neįgaliesiems ir slaugos ligoninei ir kuriam skirta 423.478,12 Eur. Taip pat viešinimas, apimantis viešinimą tinklapyje, vietinėje/regioninėje spaudoje ir kitas viešinimo priemones.

Projekto trukmė – 18 mėnesių.

 

2020 METAIS

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių miestas

Bendra projekto vertė – 386.877,82 Eur

Laikotarpis – 2020.12.15 – 2023.01.31

Projekto tikslas – sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Siekiant, kad asmenys su proto ir (arba) psichikos negalia (0-40 proc.) galėtų gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gauti bendruomenėje Pagėgių miete bus steigiami grupinio gyvenimo namai į kuriuos iš Adakavo SPN perkeliami 10 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia. Taip pat bus kuriamas dienos užimtumo centras/ socialinės dirbtuvės, kuriose dienos užimtumui numatomos 3 vietos, skalbimo paslaugoms numatomos 7 vietos, viso 10 vietų.

Įgyvendinus projektą, Pagėgių savivaldybėje bus sukurtos sąlygos asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia (0-40 proc.) gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gaunant bendruomenėje bei padidintos galimybės įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo
vieta – Bitėnų kaimas, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 145.530,62 Eur

Paramos lėšos – 75.745,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 69.785,62 Eur

Laikotarpis – 2019 – 2022

Pagrindinis projekto tikslas: gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant privažiavimą prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus ir įrengiant stovėjimo aikštelę. Pagrindinis projekto uždavinys: kapitališkai suremontuoti privažiavimą ir įrengti stovėjimo aikštelę prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus  muziejaus. Sutvarkius infrastruktūrą sumažėtų avaringumas ir padidėtų pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas, sumažėtų transporto priemonių  ir paties kelio eksploataciniai kaštai, sutrumpėtų kelionės laikas ir sumažėtų neigiamas transporto poveikis aplinkai. Taip pat pagerės aplinka verslo subjektų bendradarbiavimui, darbo jėgos mobilumui, patrauklesnė aplinka turistams, pagerės kiti gyvenimo kokybę apibūdinantys rodikliai. Projekto tikslinės grupės yra vietiniai gyventojai, aplinkinių gyvenviečių gyventojai ir turistai.

Projekto įgyvendinimo vieta – Bardinų kaimas, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 340.280,50 Eur

Paramos lėšos – 170.000,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Valstybės lėšos – 30.000,00 Eur

Savivaldybės lėšos – 140.280,50 Eur

Laikotarpis – 2019 – 2021

Projekto tikslas – gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant vietinės reikšmės kelią Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų kaime Lumpėnai – Bardinai PG3010. Pagrindinis projekto uždavinys – kapitališkai suremontuoti vietinės reikšmės kelią Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų kaime (Lumpėnai – Bardinai PG3010).Šiuo metu kelias yra padengtas žvyru – smėliu. Danga nusidėvėjusi, visame važiuojamos dalies ruože atsiradusios išdaužos. Projekto vykdymo metu su klojama asfaltbetonio danga. Sutvarkius kelią, sumažės avaringumas ir padidės pėsčiųjų saugumas, sumažės neigiamas transporto poveikis aplinkai, pagerės gatvių infrastruktūros būklė, susisiekimo sąlygos, bus padaryta palankesnė aplinka verslo subjektų bendradarbiavimui, darbo jėgos mobilumui, patrauklesnė aplinka turistams, pagerės kiti gyvenimo kokybę apibūdinantys kokybiniai rodikliai. Kapitališkai remontuojamo kelio ilgis –1,35 km.

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių miestas.

Bendra projekto vertė – 158.031,59 Eur

Paramos lėšos – 134.089,25 Eur (Europos regioninės plėtros fondo lėšomis)

Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos – 11.931,41 Eur

Savivaldybės lėšos – 12.111,30 Eur

Laikotarpis – 2020 – 2022

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Pagėgių mieste, gerinant jų techninius parametrus.  Nutiesus gatvę bus užtikrinamas patekimas į sklypus, padidės gyventojų mobilumas. Projekto siekiamas rezultatas – įrengtus gatvę bus trumpinamas sugaištas kelionės automobiliu  laikas. Bus įrengiama Ateities gatvė su asfalto daga ir važiuojamosios dalies apšvietimu. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti apie 0,200 km ilgio Ateities g. dalį Pagėgių mieste.

Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji).

Projekto partneris – Sovetsko miesto administracija (partneriai).

Bendra projekto vertė – 503.283,34 Eur

Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 308.426,20 Eur

Sovetsko apskrities savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 194.858,00 Eur.

Laikotarpis – 2020.04.29 – 2022.04.28

Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės demokratijos priemonių skatinimo Pagėgių ir Sovetsko savivaldybėse, kadangi tai yra būtina sąlyga geresniam vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui.

Projekto rezultatai bus pasiekti įgyvendinant numatytas projekto veiklas. Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Pagėgių savivaldybės posėdžių salės remontas, įdiegta nauja elektroninė sistema, kurios dėka gyventojams bus sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos posėdžius, planuojama atnaujinti Pagėgių savivaldybės internetinę svetainę.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos) ir Pagėgių bei Sovetsko savivaldybių biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 46.877,65 Eur

Paramos lėšos – 39.846,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

LR Valstybės lėšos – 3.515,82 Eur

Savivaldybės lėšos – 3.515,83 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai, fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai, onkologinių ligų prevencija ir psichologinės pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įrangą, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės kokybės rodikliai.

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 4.317,00 Eur

Paramos lėšos – 3.669,60 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Valstybės lėšos – 323,70 Eur

Savivaldybės lėšos – 323,70 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo.

Projekto vykdytojas – Punsko savivaldybė: Lenkijos Respublika (lyderiai partneriai (vedantieji)).

Projekto partneriai – Seinių ligoninės administracija, Pagėgių ir Birštono savivaldybių administracijos.

Bendra projekto vertė – 804.870,72 Eur

Paramos lėšos – 684.140,09 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 120.730,63 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 140.799,97 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 119.679,97 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 21.120,00 Eur.

Laikotarpis – 2019.04.01-2021.03.31

Bendras projekto tikslas – stiprinti Punsko, Birštono, Pagėgių ir Seinų savivaldybių institucinius pajėgumus, siekiant užtikrinti kokybišką senėjimo procesą regionuose ir skleisti gerąją patirtį kitiems LT–PL pasienio miestams. Pagėgiai projektu metu įsigijo automobilį skirtą slaugos ligonių pervežimui ir pavežėjimui (autobusiukas Renault Trafic), kuris perduotas naudotis Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namams. Taip pat įsigyta 297 vnt. slaugos įrangos (22 vnt. slaugos lovos su patalynėmis, užvalkalais, indai, baldai ir reikalinga slaugymo bei reabilitacijos įranga, kaip slaugos vonia, keltuvas voniai, deguonies tiekimo aparatas ir pan.

Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji))

Projekto partneriai – Kėdainių krašto muziejus ir Punsko valsčius (Lenkijos Respublika).

Bendra projekto vertė – 714.771,24 Eur

Paramos lėšos – 607.555,53 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 107.215,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 265.840,41 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 225.964,34 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 39.876,07 Eur.

Laikotarpis – 2019.04.01-2021.03.31

Bendras projekto tikslas – stiprinti Punsko, Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių bendradarbiavimą, palaikant, plėtojant ir didinant susidomėjimą bendru kultūros paveldu, siekiant pritraukti daugiau turistų iš LT ir PL regiono ir išsaugoti kultūros paveldą ateities kartoms. Pagėgiai projekto metu sutvarkė M. Jankaus muziejaus infrastruktūrą įrengiant lauko terasą, lauko tualetus su nuotekomis bei vandentiekiu, įrengiant geriamojo vandens gręžinį, sutvarkant takelius juos išdedant trinkelėmis, apšviečiant paveikslų sodą bei apželdinant teritoriją. Taip pat buvo įsigyti 20 vnt. 3D akinių, kurie bus M. Jankaus muziejuje. Per šiuos akinius bus galima stebėti projekto metu sukurtą video apie Pagėgių kraštą.

Bendra projekto vertė – 502 569,92 Eur

Paramos lėšos – 427 184,43Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 75 385,49 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. 

Projektas vykdomas su partneriais: Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų savivaldybėmis. Pagėgių savivaldybės veiklos: Viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybės tyrimas, gyventojų pasitenkinimo, teikiamomis viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybe indekso tyrimas, patalpų remonto darbai, kompiuterinė įranga, baldai, darbuotojų mokymų, vadovų mokymų, paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas. Šiuo metu jau įrengtas kabinetas “vieno langelio” principu paslaugų teikimui, nupirkta įranga bei baldai “vienam langeliui”. 2018 m. buvo vadovų mokymai Ispanijoje, 2021 m. planuojami nuotoliniai mokymai visų savivaldybių partnerių darbuotojams. Taip pat 2021 m. bus organizuojama galutinė konferencija ir vykdomas viešinimas.

Bendra projekto vertė – 2.193.607,23 Eur

Paramos lėšos – 2.003.605,37 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 190.001,86 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones apgyvendintose potvynio grėsmės teritorijose, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą. Projekto metu įrengtas naujas pylimas Panemunės mieste ir planuojama įrengti pylimą Šilgalių kaime, dabar vyksta projektavimo paslaugos.

Bendra projekto vertė – 143.325,15 Eur

Paramos lėšos – 109.946,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 33.379,15 Eur

Laikotarpis – 2019.11.20-2021.11.30

Siekiant pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams, reikalinga steigti bendruomeninius vaikų namus (BVGN) bei plėtoti vaikų dienos centro (VDC) tinklą. Šiuo tikslu Pagėgių savivaldybėje  įsteigtas BVGN 8 vaikams (esantys Šviesos g. 5 Mažaičių k. Stoniškių sen. Pagėgių sav.) ir naujas VDC (esantis Šereikos g. 7 Vilkyškių miestelyje, Pagėgių sav.), kuriame galės lankytis iki 20 vaikų. Projekto metu įsigyti baldai ir įranga socialinėms paslaugoms teikti.

Projekto vykdytojas – Dobzyniewo Duze valsčius (Lenkijos Respublika) (lyderiai partneriai (vedantieji))

Projekto partneriai – Pagėgių savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 997.944,65 Eur

Paramos lėšos – 848.252,94 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 149.691,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 502.995,35 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 427.546,04 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 75.449,31 Eur.

Laikotarpis – 2020.12.01-2022.11.30

Projekto tikslas – sustiprinti gyventojų gebėjimą greitai reaguoti ištikus krizei, turėti pastatą, skirtą krizės ir pandemijos atveju, įsigyti specialią transporto priemonę su būtinų cheminių priemonių rinkiniu pandemijos (krizės) metu. Taip pat  įsigyti kaukių, respiratorių, defibriliatorių, specialios aprangos, pirštinių, dezinfekcinių skysčių bei profesionalaus 3D spausdintuvo, skirto medicininei įrangai (kaukėms, pirštinėms, skydeliams) spausdinti  – kas padidins rezervą nenumatytiems atvejams ateityje.

Bendra projekto vertė – 379.456,66 Eur

Paramos lėšos – 308.590,17 Eur (Finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis)

Savivaldybės lėšos – 70.866,49 Eur

Laikotarpis – 2017-2021

Projekto tikslas – didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekto metu: pakoreguotas  bendrasis planas, sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis, sutvarkyti Panemunės miesto Užlenkio ežero krantai ir pakrantės, likviduotas kraštovaizdį teršiantis bešeimininkis pastatas Panemunės mieste. Vienas bešeimininkis statinys Pagėgių sav. Bardinų k. dar bus likviduojamas. Nupirkta įranga: krūmapjovė (1 vnt.), vejapjovė (1 vnt.) ir vejos pjovimo traktoriukai (2 vnt.).

2019 METAIS

Projekto įgyvendinimo vieta – Benininkų k., Palumpių k., Panemunė, Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 363 047,26 Eur

Paramos lėšos – 308 590,17 Eur (Finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis)

Savivaldybės lėšos – 54 457,09 Eur

Laikotarpis – 2016-2019 m.

Projekto tikslas – didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k.

Projekto įgyvendinimo vieta – Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Natkiškių seniūnija, Natkiškių kaimas

Bendra projekto vertė – 167 023,6 Eur

Paramos lėšos – 119 622,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos)

Savivaldybės lėšos –47 401,6 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas – pagerinti Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo transporto infrastruktūrą, siekiant sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Atsižvelgiant į keliamą projekto tikslą ir siekiant užtikrinti aktualią problemų sprendimą – pagrindinis projekto uždavinys: užtikrinti Natkiškių kaimo gyven­tojų saugias eismo sąlygas, sutvar­kant transporto infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus g. 46 Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 148 515,76 Eur

Paramos lėšos – 124 118,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 24 397,76 Eur

Laikotarpis – 2017-2019 m.

Projekto tikslas  – neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams.

Bendra projekto vertė – 502 569,92 Eur

Paramos lėšos – 427 184,43Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 75 385,49 Eur

Laikotarpis – 2018-2020 m.

Projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. 

Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimus ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius.  Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinimas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui.

Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę – visuomenę.

Projekto įgyvendinimo vieta  – Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Pagėgių sen., Piktupėnų k.

Bendra projekto vertė – 154 912,00 Eur

Paramos lėšos – 114 669,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos)

Savivaldybės lėšos – 40 243,00 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas – Piktupėnų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas. Projekto metu sprendžiamos pagrindinės gyventojų problemos : pravažiuojančių automobilių keliamos dulkės, mažas pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumas. Projekto tikslo bus siekiama pagerinus Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūrą taip pagerinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Projekto įgyvendinimo vieta – Jaunimo g. 6 Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 33 913,86 Eur

Paramos lėšos – 31 370,32 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 2 543,54 Eur

Laikotarpis – 2019-2020 m.

Projekto tikslas – projektu siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas įgyvendinamas viešosios įstaigos „Pagėgių sveikatos priežiūros centras“ patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiai. Šiuo metu viešosios įstaigos „Pagėgių sveikatos priežiūros centras“ medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi reikiamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybėje, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

Projekto įgyvendinimo vieta – Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Stoniškių seniūnija, Rukų kaimas

Bendra projekto vertė – 228 156,00 Eur

Paramos lėšos – 182 524,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo lėšos kaimo plėtrai)

Savivaldybės lėšos – 49 335,00 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas – gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant Rukų kaimo gatves, siekiant sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Atsižvelgiant į keliamą projekto tikslą ir siekiant užtikrinti aktualią problemų sprendimą – pagrindinis projekto uždavinys: užtikrinti Rukų kaimo gyventojų saugias eismo sąlygas, sutvarkant transporto infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 46 877,65 Eur

Paramos lėšos – 39 846,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

LR Valstybės lėšos – 3 515,82 Eur

Savivaldybės lėšos – 3 515,83 Eur

Laikotarpis – 2018-2021 m.

Projekto tikslas – siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai, fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai, onkologinių ligų prevencija ir psichologinės pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įrangą, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės kokybės rodikliai.  

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 4 317,00 Eur

Paramos lėšos – 3 669,60 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

LR Valstybės lėšos – 323,70 Eur

Savivaldybės lėšos – 323,70 Eur

Laikotarpis – 2018-2021 m.

Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo.

Projekto įgyvendinimo vieta – Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.

Bendra projekto vertė – 246 671,00 Eur

Paramos lėšos – 198 728,69 Eur (Europos žemės ūkio fondo lėšos kaimo plėtrai)

Savivaldybės lėšos – 47 942,31 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas  – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didinti ir gerinti viešąją bendruomeninę infrastruktūrą Vilkyškių miestelyje. Projekto tikslas sieks spręsti pagrindines problemas: gyventojų migraciją, mažėjančią socialinę įtrauktį, mažą gyventojų užimtumą, kurį lemia gyventojų poreikius atitinkančių viešųjų erdvių trūkumas. Tikslo bus siekiama suremontavus Vilkyškių miestelio kultūros pastato patalpas, kuriose vietos gyventojai galės užsiimti įvairia kultūrine, bendruomenine, socialine veikla. Pasiekus tikslą bus kompleksiškai pagerintas ir užtikrintas kultūros, socialinių ir laisvalaikio paslaugų teikimas Vilkyškių miestelyje. 

Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus g. 46, Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 129 468,93 Eur

Paramos lėšos – 97 155,00 Eur (Europos Sąjungos regioninės plėtros lėšos)

Savivaldybės lėšos – 32 313,93 Eur

Laikotarpis – 2016-2019 m.

Projekto tikslas – vertinant Pagėgių savivaldybėje teikiamų kultūros paslaugų situaciją, išskirtos problemos susijusios su numatytu aktualizuoti kultūros paveldo objektu: nepakankamas visuomenės domėjimasis kultūra, kultūros paslaugų kokybės neatitikimas visuomenės poreikiams, objekto patalpos buvo nepritaikytos lankytojams ir kultūriniams renginiams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant infrastruktūrą, kuri didins teikiamų paslaugų kokybę, kultūros paveldo objekto (buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų) prieinamumą, patrauklumą objekto lankytojams. Bus sukurtas patrauklus objektas lankytojams: integruota įranga, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikišką forma: sukurta patraukli erdvė kultūros renginiams, visuomenei. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, integruoti skirtingų veiklų sritis, kuriomis bus mažinama atskirtis tarp socialinių sluoksnių.

2012 METAIS

Pagėgių savivaldybės administracija vykdo projektą „Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje, II etapas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Projekto įgyvendinimui skirta 96.665,42 litų parama, iš jų, 91.832,15 Lt ES SF Europos regioninės plėtros fondo ir 4.833,27 Lt projekto vykdytojo lėšų.

Įgyvendinamas projektas yra skirtas praeityje užterštų teritorijų sutvarkymui. Jis prisidės prie efektyvesnio vietinio potencialo išnaudojimo skatinant geros aplinkos kokybės išsaugojimą. Projekto tikslas – gerinti aplinkos kokybę sutvarkant kraštovaizdį Pagėgių mieste.

Projekto veiklos prasidėjo parengus statinio griovimo aprašą, kuriame yra aprašyti numatyti atlikti darbai. Tolimesniam projekto veiklų vykdymui savivaldybės administracija įvykdė rangos darbų pirkimą, kurio laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Meliovesta“. Gavus pritarimą skirti finansavimą buvo pradėti vykdyti rangos darbai.

Numatyto, tarybinio ūkio metu, apleisto ūkinio pastato nugriovimui (Malūno g., Pagėgiai), reikalinga nuardyti mūro sienas ir pertvaras bei sutvarkyti 100 m2 teritoriją (iškasti statybinėmis šiukšlėmis užterštą gruntą ir jį išvežti ).

Apleisto ūkinio pastato likvidavimo ir teritorijos valymo darbai teigiamai paveiks aplinką, pagerins teritorijos ekologines sąlygas bei estetinį vaizdą. Kompleksiškai sutvarkyta teritorija bus paruošta ūkio ar namų valdos paskirčiai.

Projekto metu ypatingai didelis dėmesys bus skirtas kraštovaizdžio apsaugai, estetinio vaizdo sukūrimui. Demontuotas statinys, išvalyta ir sutvarkyta 100 m2 teritorija Pagėgių savivaldybėje, prisidės prie kraštovaizdžio išsaugojimo, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms.

Daugiau informacijos teiraukitės: Vika Pranckevičiūtė – Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: 8~441 70 413, faksas: 8~441 57 413, el. p.: v.pranckeviciute@pagegiai.lt

Pagėgių savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą “Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-003, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, LR bendrojo finansavimo lėšomis ir Pagėgių savivaldybės administracijos lėšomis, įvykdė I projekto etapą – ,,Pagėgių miesto Geležinkelio, Birutės, Vydūno gatvių sutvarkymo darbai“, bei vykdo II etapą – ,,Pagėgių miesto Jaunimo, Vytauto, Žemaičių, Jankaus, Geležinkelio, Birutės, Vydūno gatvių ir miesto parko dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai“. Vykdant projekto “Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“ I etapą, buvo atlikti Geležinkelio gatvės rekonstravimo darbai, Birutės gatvės rekonstravimas – konversija į pėsčiųjų alėją, ir Vydūno gatvės rekonstravimo darbai, įrengiant gatvių apšvietimus, naujas važiuojamųjų dalių dangas bei šaligatvius. Įrengta vieta fontanui bei skulptūrinei kompozicijai.

Vykdant projekto “Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“ II etapą, atliekami Pagėgių miesto Jaunimo, Vytauto, Žemaičių, Jankaus, Geležinkelio, Birutės, Vydūno gatvių ir miesto parko dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai.

Atliekant Birutės gatvės prieigų viešųjų erdvių sutvarkymą, yra vykdomi automobilių stovėjimo aikštelės, tiltelio per upelį, teritorijos apšvietimo, takų su klinkerio trinkelių danga ir takų su betoninių trinkelių danga, parkinių suoliukų, šiukšliadėžių, parkinių šviestuvų įrengimo darbai.

Atliekant Vydūno gatvės viešųjų erdvių sutvarkymą bus apželdintas žemės plotas (erdvės tarp Vydūno ir Vilniaus g.), įrengiant veją, gyvatvorę.

Atliekant Jaunimo gatvės viešųjų erdvių sutvarkymą yra vykdomi privažiavimo prie kultūros centro rekonstravimo, šaligatvių, aikštelės, mūro sienutės, vietos skulptūrinei kompozicijai, įrangos eglės pastatymui, suolelių, šiukšliadėžių, gėlynų, tako palei upelį, apšvietimo ir tiltelio įregimo darbai.

Atliekant Vytauto ir Žemaičių gatvių sutvarkymą yra vykdomi šaligatvio, apšvietimo ir vejos juostos tarp gatvės ir šaligatvio įrengimo darbai.

Atliekant Jankaus gatvės sutvarkymą yra vykdomi šaligatvio, apšvietimo, vejos juostos tarp gatvės ir šaligatvio įrengimo ir drenažo griovio su pralaidomis sutvarkymo darbai

Atliekant Geležinkelio gatvės sutvarkymą yra vykdomi aplinkos sutvarkymo, vietų paruošimo pramoninių paveldo eksponatų statymui, aikštelės prie geležinkelio stoties dangos atnaujinimo darbai bei medžių sodinimo darbai.

Atliekant miesto parko dalies sutvarkymą yra vykdomi takų, parko apšvietimo, suolelių, šiukšliadėžių ir gėlynų įrengimo darbai, bei medžių šalinimo, genėjimo ir naujų sodinimo darbai.

Įgyvendinus projekto “Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“ I ir II etapus, bus atlikta darbų už 5,2 mln. litų.

rojekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija

Projekto vadovas: P. Kuzmarskis

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Pagėgių savivaldybės administracija 2011 m. rugsėjo 30 d. pasirašė projekto „Stoniškių – Rukų gyvenviečių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“, projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-012 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 445 746,77 Lt, iš jų Europos sąjungos lėšos – 2 078 884,75 Lt, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 183 431,01 ir Pagėgių savivaldybės administracijos biudžeto lėšos 183 431,01 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. kovo  24 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos – 2013 m. gegužės 31 d.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, kompleksiškai sprendžiant Stoniškių seniūnijos problemas.

Projekto uždavinys – Sutvarkyti Stoniškių – Rukų gyvenvietės viešąsias erdves.

Projekte numatyta įgyvendinti veiklas:

1.1.1.  Veikla Stoniškių gyvenvietės viešųjų pastatų modernizavimas, bendruomeninės infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimas – modernizuotas Stoniškių kultūros namų pastatas, sutvarkyta veja, įrengta vaikų ir jaunimo poilsio vieta, viešųjų renginių aikštelė ir apšvietimas

1.1.2  Veikla Rukų gyvenvietės viešųjų pastatų modernizavimas, bendruomeninės infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimas – sutvarkytas skveras, sporto aikštelė, modernizuotas Rukų pirties pastatas, privažiavimas, stovėjimo aikštelė, gatvės atkarpa.

Šiuo metu yra vykdomi Mokyklos gatvės atkarpos Rukų – Mažaičių gyvenvietėje rekonstrukcijos darbai bei rengiami pirkimo dokumentai kitų objektų darbų rangovo parinkimui.

2011 METAIS

Projektas yra finansuojamas pagal įgyvendinimo planavimo būdu taisykles. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų (pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai, bėgimo tako, universalios sporto aikštelės ir takelių įrengimas, lauko treniruoklių įrengimas, techninio projekto rengimo paslaugos, techninio projekto ekspertizės paslaugos, investicinio projekto rengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, darbų techninės priežiūros paslaugos, viešinimo paslaugos, įnašas natūra) suma – 612.645,00 Lt. Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 419.620,00 Lt (80 %) Europos Sąjungos paramos iš Europos žemės ūkio fondo plėtrai lėšų, Lietuvos valstybės biudžeto lėšų ir ŽŪM bendrųjų valstybės asignavimų. Likusią dalį (20%) prisidės piniginiu įnašu ir įnašu natūra –nekilnojamuoju turtu Pagėgių savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta Natkiškių gyvenvietės gyvenamoji aplinka: viešųjų erdvių sutvarkymas.

Projekto tikslas: didinti Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Projekto uždavinys: įrengti universalią sporto aikštelę, aplink stadioną rekonstruoti bėgimo taką, teritorijoje įrengti lauko treniruoklius, sutvarkyti takelius, apšiltinti sporto salės ir bibliotekos patalpų išorines siena.

Projekte numatyta veikla: viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas:

Kaimo vietovėje svarbių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), rekonstravimas, kiti nekilnojamojo turto pagerinimo darbai.

Projekto įvykdymo pabaiga: 2012 m. lapkričio 1 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Finansavimo šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto vertė: 27 199 Lt

Projekto tikslas: Užimti socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį turininga bei įdomia veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos.

Projekto uždaviniai: Gerinti vaikų savijautą jų socialinėje aplinkoje. Dirbti su visais socialinės rizikos šeimos nariais, siekiant vis geresnio šeimos mikroklimato, pozityvesnių ryšių su aplinka.

Sudaryti sąlygas vaikų ir tėvų šiltesnių bei artimesnių santykių kūrimui ir palaikymui.

Įgyvendinimo laikas: 2011-01-01  2011-12-31

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Finansavimo šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto vertė: 13 240 Lt

Projekto tikslas: Siekti sumažinti vaikų, ypač iki 3 metų, atskyrimą nuo šeimos ir užtikrinti kompleksinių paslaugų teikimą vaikui ir motinai esant krizinėje situacijoje

Projekto uždaviniai: 1. Padėti įveikti susidariusią krizinę situaciją šeimoje, išspręsti tinkamos vaikų priežiūros bei tėvų grįžimo į normalų gyvenimą klausimą.

2. Reikalui esant, apgyvendinti laikino-savarankiško gyvenimo namuose (Krizių namai), sukuriant sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

3. Teikti profesionalią kompleksinę pagalbą iki išsispręs problema, dėl kurios ji pateko į krizinę situaciją.

Įgyvendinimo laikas: 2011-07-01 2011-12-31

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas

Projekto vertė: 3 844 763 Lt

Projekto tikslas: Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas.

Projekto uždaviniai: Tam tikslui prižiūrimi  vaikai iki 10 metų ir pagyvenę, neįgalūs asmenys kol jų artimieji dirba

Įgyvendinimo laikas: 2009-09-01 2012-08-31

2010 METAIS

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. vasario mėn. 19d. – 2011 m. kovo mėn.1 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis., tel.: (8 441) 57 389 el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai.

Projekto vertė: 999.424,00 Lt.

Projekto tikslas: Siekti sumažinti viešųjų pastatų suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Projekto uždaviniai: Sumažinti viešojo pastato Vilniaus g. 9 suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. birželio mėn. 8d. – 2011 m. birželio mėn. 7d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis., tel.: (8 441) 57 389 el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 1.277.369,00 Lt.

Paramos suma: 1.085.753,00 Lt.

Projekto tikslas: Siekti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo, kokybiškų ir prieinamų socialinių paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje.

Projekto uždaviniai: Pritaikyti Pagėgių Palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastatą Žemaičių g. 7 nestacionarių socialinių paslaugų teikimui.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugpjūčio mėn. 7d. – 2011 m. gegužės mėn. 31d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 821.055,71Lt.

Paramos suma: 784.108,20Lt.

Projekto tikslas: Plėtoti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto uždaviniai: Rekonstruoti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio 3VI2 gatvę.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. spalio mėn. 1d. – 2012 m. vasario mėn. 29d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai, Valstybės biudžeto lėšos ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 7.734.910,17 Lt.

Paramos suma: 6.574.671.91 Lt.

Projekto tikslas: Didinti Pagėgių konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, gerinant bendruomeninę infrastruktūrą bei sukuriant palankias sąlygas verslui plėtoti.

Projekto uždaviniai: Pagėgių viešųjų erdvių sutvarkymas, modernizuojant bendruomeninę infrastruktūrą.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. spalio mėn. 23d.– 2011 m. vasario mėn. 28d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė, tel.: (8 441) 70 413, el. p.: v.pranckeviciute@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 294.118,00 Lt.

Paramos suma: 250.000,30 Lt.

Projekto tikslas: Pagerinti Kentrių vandens tvenkinio ekologinę būklę.

Projekto uždaviniai: Įgyvendinti Kentrių tvenkinio būklės gerinimo priemones (valymas ir tvarkymas).

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. birželio mėn. 29 d. – 2011 m. lapkričio mėn. 30 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 1.486.552,61 Lt.

Paramos suma: 1.419.657,74 Lt.

Projekto tikslas: Plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto uždaviniai: Rekonstruoti Pagėgių savivaldybės Šilgalių gyvenvietės 5 S1 gatvę.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugpjūčio mėn. 4d. – 2011 m. rugpjūčio mėn.16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas – V. Šeputytė, tel.: (8 441) 70 413, el. p.: v.seputyte@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 128.232,00 Lt.

Paramos suma: 108.997,20 Lt.

Projekto tikslas: Užtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų darnų vystymąsį bei racionalų teritorijų, lėšų, kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Projekto uždaviniai: Planavimo dokumentų, skirtų inžinerinės infrastruktūros vystimui, miesto plėtrai, turizmui infrastruktūros vystimui, parengimas.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. spalio mėn. 13 d. – 2011 m. liepos mėn. 31 d.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 247.058,82 Lt.

Paramos suma: 37.058,73 Lt.

Projekto tikslas: Pagerinti Benininkų upelio ekologinę būklę.

Projekto uždaviniai: Įgyvendinti Benininkų upelio būklės gerinimo priemones (valdymas ir tvarkymas).

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovo mėn. 16d. – 2011 m. sausio mėn. 16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas – L. Razutienė, tel.: (8 441) 70 412, el. p.: l.razutiene@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 48.834,00 Lt.

Paramos suma: 41.508,00 Lt.

Projekto tikslas: Pagerinti Pagėgių savivaldybės plėtros planavimą, prisidedant prie regioninės plėtros planavimo gerinimo.

Projekto uždaviniai: Atnaujinti ilgalaikį Pagėgių savivaldybės strateginį plėtros planą.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovo mėn.16d. – 2011 m. rugsėjo mėn. 16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas – D. Butvydienė, tel.: (8 441) 57361, , el. p.: d.zilinskaite@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 1.750.000,00 Lt.

Paramos suma: 1.487.500,00 Lt.

Projekto tikslas: Parengti Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

Projekto uždaviniai: 1. Įdiegti vieningą apskaitos ir valdymo sistemą. 2. Sukurti ir įdiegti strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemą. Sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemą.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovo mėn. 16d. – 2011 m. gegužės mėn.16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas – L. Razutienė, tel.: (8 441) 70 412, el. p.: l.razutiene@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 280.000,00 Lt.

Paramos suma: 238.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Gerinti Pagėgių savivaldybės administracijoje teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir kompleksiškumą, įgyvendinant inovatyvius visuotinės kokybės vadybos metodus.

Projekto uždaviniai: Įdiegti kokybės vadybos metodą Bendrojo vertinimo modelį Pagėgių savivaldybės administracijoje.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausio mėn. 4 d. – 2011 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – G. Stanišauskas 57 389, el. p.: g.stanisaukas@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 61.936,00 Lt.

Paramos suma: 52.645,00 Lt.

Projekto tikslas: Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant Pagėgių savivaldybės dirbančiųjų kvalifikaciją strateginio planavimo ir valdymo bei užsienio kalbų srityse.

Projekto uždaviniai: Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių strateginio planavimo ir valdymo bei anglų kalbos gebėjimų stiprinimas.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn. 28d. – 2011 m. spalio mėn. 20d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija. Projekto vadovas – B. Vaitkus, tel.: (8 441) 70 012, el. p.: komdirpavaduotojas@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai, Savivaldybės biudžeto lėšos ir partnerio lėšos – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

Projekto vertė: 822.800,40 Lt.

Paramos suma: 544.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Siekti Pagėgių seniūnijoje sukurti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant inžinerinius tinklus.

Projekto uždaviniai: 1. Pagerinti Pagėgių savivaldybės Panemunės gyvenvietės geriamojo vandens kokybę, įrengiant vandens gerinimo įrenginį.

2. Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Piktupėnų gyvenvietės nuotekų tvarkymo sistemą.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn. 28d. – 2011 m. rugpjūčio mėn. 30d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 810.332,40 Lt.

Paramos suma: 540.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant Natkiškių kultūros namus.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn. 28d. – 2011 m. gegužės mėn. 20d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – V. Baubkus, tel.: (8 441) 57 300 el. p.: v.baubkus@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 408.375,00 Lt.

Paramos suma: 270.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Pagėgių savivaldybės Lumpėnų gyvenvietėje.

Projekto uždaviniai: Sutvarkyti Lumpėnų gyvenvietės viešąją erdvę prie pagrindinės mokyklos.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandžio mėn. 12 d. – 2011 m. lapkričio mėn. 30 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – V. Baubkus, tel.: (8 441) 57 300, el. p.: v.baubkus@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 585.639,00 Lt.

Paramos suma: 497.793,00 Lt.

Projekto tikslas: Praplėsti Pagėgių savivaldybėje socialinės rizikos šeimoms teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę.

Projekto uždaviniai: Išplėsti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas įkuriant psichologinės pagalbos ir vaikų dienos centrus.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. liepos mėn. 9 d. – 2011 m. lapkričio mėn. 30 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 391.026,00 Lt.

Paramos suma: 332.371,00 Lt.

Projekto tikslas: Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą Pagėgių savivaldybėje.

Projekto uždaviniai: Įkurti turizmo informacinį centrą Pagėgių savivaldybėje.

Skip to content