ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

  1. Pagėgių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau  – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
  2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės taryba, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau  – Savivaldybės administracija) struktūrą.
  3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau  – Direktorius).
  4. Skyriaus paskirtis – savivaldybės ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimas.
  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos, VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įsakymais , metodiniais nurodymais, kitais norminiais aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
  6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
  7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis ( toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra: 8.1. įgyvendinti valstybinę žemės ūkio politiką ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklą, vykdymą; 8.2. organizuoti pagal kompetenciją Valstybės, Europos sąjungos ir Savivaldybės paramos žemės ūkio ir kaimo plėtros programų administravimą ir įgyvendinimą; 8.3.rengti žemės ūkio ir kaimo plėtros programas, strateginius planus ir organizuoti jų įgyvendinimą; 8.4. organizuoti melioracijos statinių priežiūrą ir remonto darbus, atliekamus Europos sąjungos ir biudžeto lėšomis; 8.5. organizuoti žemės ūkio technikos registraciją ir techninę apžiūrą; 8.6. organizuoti žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų ir kaimo bendruomenių mokymus, konsultavimą; 8.7.užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų ir kitų paramos priemonių administravimą: 8.8. užtikrinti žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių registravimą atnaujinimą ir išregistravimą; 8.9.palaikyti ryšius su valstybinėmis, žemdirbių savivaldos institucijomis, žemės ūkio subjektais, sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais. 9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 9.1. kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas; 9.2. atlieka žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, Kaimo plėtros programos priemonių paraiškų priėmimo ir laukų įbraižymo administracines paslaugas; 9.3. konsultuoja, registruoja ir atnaujina žemės ūkio valdas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre; 9.4. konsultuoja, registruoja ir atnaujina ūkininkų ūkių duomenis VĮ žemės ūkio ir kaimo verslo registre; 9.5. registruoja žemės ūkio techniką, atlieka žemės ūkio technikos registracijos duomenų keitimą; 9.6. atlieka žemės ūkio technikos technines apžiūras, išduoda technikos apžiūros talonus; 9.7. atlieka tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimo paslaugas; 9.8. priima paraiškas dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą; 9.9. priima paraiškas draudimo įmokoms ir kredito palūkanoms kompensuoti; 9.10 vykdo žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas; 9.11 rengia natūrinių ir pusiau natūrinių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentus; 9.12. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise: 9.12.1. atlieka melioracijos statinių būklės įvertinimą, sudaro iš valstybės biudžeto finansuojamus melioracijos darbų metinius planus ir programas; 9.12.2. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidą mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir jų aplankymą; 9.12.3. organizuoja melioracijos metinių planų įgyvendinimo darbus, jų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą; 9.12.4. išduoda technines sąlygas projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse; 9.12.5. pateikia melioracijos statinių techninius dokumentus ir kitą informaciją melioruotos žemės savininkams ir naudotojams; 9.12.6. konsultuoja savivaldybės teritorijoje besikuriančias melioracijos įrenginių naudotojų asociacijas, bendrijas ir teikia metodinę pagalbą; 9.12.7. teikia melioracijos statinių tikslinių matavimų ir kitų dokumentų derinimo administracines paslaugas; 9.12.8. tvarko melioracijos įrenginių kadastrą; 9.13. stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas; 9.14. inicijuoja viešųjų pirkimų organizavimą skyriaus kompetencijos klausimais, rengia ataskaitas; 9.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti; 9.16. dalyvauja komisijose dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo, dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymo, dėl patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų protrūkio likvidavimo įvertinimo ir patirtų nuostolių nustatymo; 9.17. priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus; 9.18. pagal Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja teismuose; 9.19. pagal kompetenciją rengia sprendimų, potvarkių, įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus; 9.20. organizuoja ir  tvarko skyriaus dokumentų valdymą, užtikrina tinkama informacijos ir dokumentų saugojimą jų  perdavimą archyvui teisės aktų nustatyta tvarka; 9.21. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitų institucijų teisės aktais nurodytus pavedimus; 9.22. teikia statistikos duomenis; 9.23. įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę: 10.1. gauti su funkcijų vykdymu susijusius duomenis iš Žemės ūkio ministerijos, VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, savivaldybės struktūrinių padalinių, kitų valstybinių institucijų; 10.2. gauti prieigą ir naudotis IS informacinėmis sistemomis, susijusiomis su funkcijų vykdymu; 10.3. atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus; 10.4 teikti pasiūlymus dėl žemės ūkio ir kaimo bendruomenių veiklos gerinimo bei skyriaus darbo tobulinimo; 10.5 bendradarbiauti su kitų savivaldybių Žemės ūkio skyriai, žemdirbių savivaldos organizacijomis bei kaimo bendruomenėmis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 10.6. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 10.7. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai; 10.8. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją; 10.9. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. atsisakyti vykdyti užduotis, jei jos prieštarauja teisės aktams.  

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui. 12. Skyriaus vedėjas: 12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai; 12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo. 13. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. 14. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

______________________

 

Darbuotojų sąrašas

Algirdas
Uselis

Skyriaus vedėjas

+370 441 57500
+37065615009
a.uselis@pagegiai.lt

Janė
Valužienė

Skyriaus vedėjo
pavaduotoja
+370 441 75779
+37065699070
j.valuziene@pagegiai.lt

Alvydas
Pocius

Vyriausiasis specialistas-hidrotechnikas
+370 441 57764
+37063004195
a.pocius@pagegiai.lt

Gvidas
Stanišauskas

Vyriausiasis specialistas

+370 441 57764
+37065686217
g.stanisauskas@pagegiai.lt

Aldona
Ališkevičienė

Specialistė Stoniškų seniūnijoje

+370 441 41739
+37065699072
a.aliskeviciene@pagegiai.ltSpecialistas Natkiškių seniūnijoje


+37061232488

Nijolė
Andrijauskienė

Specialistė Pagėgių seniūnijoje

+370 441 75779
+37065699071
n.andrijauskiene@pagegiai.lt

Agnė
Vasiliauskaitė

Specialistė Lumpėnų seniūnijoje

+370 441 40638
+37065219388
a.vasiliauskaite@pagegiai.lt

Lena
Stakvilevičienė

Specialistė Lumpėnų seniūnijoje
+370 441 40638
+37065219388

Gitana
Šimkienė

Specialistė Vilkyškių seniūnijoje
+37065064762

g.simkiene@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Skip to content