ARCHITEKTŪRA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Paslaugos pavadinimas
Planavimo sąlygų ir sąlygų sąvadų išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims 
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas
Pagėgių savivaldybės administracija

Paslaugos aprašymas (paskirtis)
Fiziniams ir juridiniams asmenims pateikus prašymus parengiamos ir išduodamos planavimo sąlygos ir sąlygų sąvadai. Sąlygos išduodamos šiais atvejais:

 • teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statybą;
 • kai yra formuojami žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ir miškų veiklai plėtoti;
 • kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti;
 • kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas. Kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, jeigu jie nepažeidžia įstatymų ar kitų teisės aktų ir juos nustačiusi institucija raštu pritaria, gali būti tikslinami savivaldybės tarybos sprendimu arba savivaldybės tarybos pavedimu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statybos techninio projekto rengimo metu, nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei;
 • kai formuojamos teritorijos pramoniniams parkams. Šiuo atveju detalieji planai rengiami, derinami, viešai svarstomi ir tvirtinami tvarka, kuri, suderinus su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, nustatoma šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse ir 30 straipsnio 3 dalyje nurodytuose nuostatuose;
 • kai keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas, jei keitimai nesiejami su žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimu laisvoje valstybinėje žemėje, išskyrus atvejus, kai, nesant galimybės suformuoti atskirą sklypą, esami žemės sklypai padidinami ne daugiau kaip 6 arais;
 • elektros įrenginiams (statiniams), skirtiems elektros perdavimui ir skirstymui statyti, kai tokie įrenginiai (statiniai) nenumatyti savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose planuose;
 • detalieji planai gali būti rengiami ir kitais atvejais, kai tai nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Kategorija
Teritorijų planavimas

Procedūros aprašymas
Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia prašymus dėl planavimo sąlygų, sąlygų sąvadų išdavimo.

Kontaktinė informacija

Pagėgių savivaldybės administracija 
Tel.  (8 441) 70400 

 

Paslaugos pavadinimas
Planavimo sąlygų rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims (ūkininkams)  

Paslaugos teikėjas
Pagėgių savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)
Fiziniams asmenims (ūkininkams) pateikus prašymus parengiamos ir išduodamos planavimo sąlygos rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Kategorija
Teritorijų planavimas

Procedūros aprašymas

Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai asmenys pateikia (ūkininkai) prašymus dėl planavimo sąlygų išdavimo rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą 
Prie prašymų pridedama:

 • Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija;
 • pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypo ir jame esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre pažymėjimų kopijos;
 • žemės sklypų planų kopijos;
 • Ūkininko pažymėjimo kopija.

Kontaktinė informacija

Pagėgių savivaldybės administracija 
Tel. 8441 70400

Pastaba. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus paminėtam dokumentui.

Teritorijų planavimas

Statyba

Paslaugos pavadinimas
Specialųjų architektūrinių reikalavimų išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams, juridiniams asmenims 

Paslaugos teikėjas
Pagėgių savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)
Fiziniams asmenims pateikus prašymus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu) parengiami ir išduodami specialūs architektūriniai reikalavimai rengti statinio projektą

Kategorija
Teritorijų planavimas ir statyba

Procedūros aprašymas
Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai, juridiniai asmenys pateikia prašymus dėl specialiųjų architektūrinių reikalavimų išdavimo rengti statinio projektą

Prie prašymų pridedama:

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą,jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
 • pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre pažymėjimų kopijos;
 • žemės sklypo planą arba ne senesnį kaip 1 metų topografinį inžinerinį planą M 1:500, apimantį sklypo gretimybes su pažymėta planuojamo statyti objekto vieta;

Kontaktinė informacija
Pagėgių  savivaldybės administracija 
Tel. (8 441) 70400

Pastaba. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus išvardytiems dokumentams.
Paslaugos pavadinimas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims 
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas
Pagėgių  savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)
Fiziniams ir juridiniams asmenims pateikus prašymą ir kitus LR statybos įstatymo 23 str. 7, 8 ir 9 dalyse nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Kategorija
Statyba

Procedūros aprašymas
Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia prašymus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. 

Prie prašymų pridedami dokumentai:

1. Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:

 • prašymas;
 • statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
 • statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
 • atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
 • jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
 • dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

2. Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:

 • prašymas;
 • rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
 • rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
 • statinio kadastro duomenų byla;
 • statinio bendraturčių sutikimas;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
 • jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
 • dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

3. Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:

 • prašymas;
 • pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
 • pastato kadastro duomenų byla;
 • pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
 • jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

Formos ir nuorodos

Kontaktinė informacija
Pagėgių savivaldybės administracija 
Tel. 8441 70400

Pastaba. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus paminėtam dokumentui

Paslaugos pavadinimas
Leidimas įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims 
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas
Pagėgių  savivaldybės administracija

Reklamos projektas turi būti suderintas:

* Savivaldybės vyriausiuoju inžinieriumi;

* Savivaldybės kalbos tvarkytoja;

Konkrečiais atvejais projektai gali būti derinami su:
* Kultūros paveldo departamento Tauragės teritoriniu padaliniu;
* Kelių policija (kai reklamos objektas projektuojamas prie kelių , gatvių ir magistralių);
* Pagėgių miesto inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis;
* Besiribojančių kaimyninių pastatų ar patalpų savininkais (kai reklamos objektas yra šviečiantis, kinetinis ar turintis kitokį papildomą poveikį);
* Daugiabučio gyvenamojo pastato sienos gali būti naudojamos reklamos plotams įrengti tik pateikus namo bendraturčių sutikimą dėl reklamos įrengimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Reklamos projektų sudėtis:
Išorinės reklamos projekto sudėtyje bendruoju atveju turi būti:

 1. Titulinis lapas su reklamos davėjo ir skleidėjo duomenimis.
 2. Situacijos planas (kaime M1:10000-5000, mieste M1: 500-2000) su pažymėta statomo objekto vieta.
 3. Reklaminio įrenginio eskizas ant vietovės nuotraukos su pagrindiniais išmatavimais.
 4. Reklamos iškabos eskizas su konkrečiu reklamos turiniu.

PASTABA. Atmintinė gali keistis, pakeitus Pagėgių savivaldybės išorinės reklamos taisykles.

Prašymai

Skip to content