ARCHITEKTŪRA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Paslaugos pavadinimas
Planavimo sąlygų ir sąlygų sąvadų išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims 
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas
Pagėgių savivaldybės administracija

Paslaugos aprašymas (paskirtis)
Fiziniams ir juridiniams asmenims pateikus prašymus parengiamos ir išduodamos planavimo sąlygos ir sąlygų sąvadai. Sąlygos išduodamos šiais atvejais:

 • teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statybą;
 • kai yra formuojami žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ir miškų veiklai plėtoti;
 • kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti;
 • kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas. Kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, jeigu jie nepažeidžia įstatymų ar kitų teisės aktų ir juos nustačiusi institucija raštu pritaria, gali būti tikslinami savivaldybės tarybos sprendimu arba savivaldybės tarybos pavedimu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statybos techninio projekto rengimo metu, nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei;
 • kai formuojamos teritorijos pramoniniams parkams. Šiuo atveju detalieji planai rengiami, derinami, viešai svarstomi ir tvirtinami tvarka, kuri, suderinus su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, nustatoma šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse ir 30 straipsnio 3 dalyje nurodytuose nuostatuose;
 • kai keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas, jei keitimai nesiejami su žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimu laisvoje valstybinėje žemėje, išskyrus atvejus, kai, nesant galimybės suformuoti atskirą sklypą, esami žemės sklypai padidinami ne daugiau kaip 6 arais;
 • elektros įrenginiams (statiniams), skirtiems elektros perdavimui ir skirstymui statyti, kai tokie įrenginiai (statiniai) nenumatyti savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose planuose;
 • detalieji planai gali būti rengiami ir kitais atvejais, kai tai nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Kategorija
Teritorijų planavimas

Procedūros aprašymas
Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia prašymus dėl planavimo sąlygų, sąlygų sąvadų išdavimo.

Kontaktinė informacija

Pagėgių savivaldybės administracija 
Tel.  (8 441) 70400 

 

Paslaugos pavadinimas
Planavimo sąlygų rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims (ūkininkams)  

Paslaugos teikėjas
Pagėgių savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)
Fiziniams asmenims (ūkininkams) pateikus prašymus parengiamos ir išduodamos planavimo sąlygos rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Kategorija
Teritorijų planavimas

Procedūros aprašymas

Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai asmenys pateikia (ūkininkai) prašymus dėl planavimo sąlygų išdavimo rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą 
Prie prašymų pridedama:

 • Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija;
 • pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypo ir jame esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre pažymėjimų kopijos;
 • žemės sklypų planų kopijos;
 • Ūkininko pažymėjimo kopija.

Kontaktinė informacija

Pagėgių savivaldybės administracija 
Tel. 8441 70400

Pastaba. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus paminėtam dokumentui.

Teritorijų planavimas

Statyba

Paslaugos pavadinimas
Specialųjų architektūrinių reikalavimų išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams, juridiniams asmenims 

Paslaugos teikėjas
Pagėgių savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)
Fiziniams asmenims pateikus prašymus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu) parengiami ir išduodami specialūs architektūriniai reikalavimai rengti statinio projektą

Kategorija
Teritorijų planavimas ir statyba

Procedūros aprašymas
Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai, juridiniai asmenys pateikia prašymus dėl specialiųjų architektūrinių reikalavimų išdavimo rengti statinio projektą

Prie prašymų pridedama:

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą,jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
 • pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre pažymėjimų kopijos;
 • žemės sklypo planą arba ne senesnį kaip 1 metų topografinį inžinerinį planą M 1:500, apimantį sklypo gretimybes su pažymėta planuojamo statyti objekto vieta;

Kontaktinė informacija
Pagėgių  savivaldybės administracija 
Tel. (8 441) 70400

Pastaba. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus išvardytiems dokumentams.
Paslaugos pavadinimas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims 
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas
Pagėgių  savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)
Fiziniams ir juridiniams asmenims pateikus prašymą ir kitus LR statybos įstatymo 23 str. 7, 8 ir 9 dalyse nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Kategorija
Statyba

Procedūros aprašymas
Pagėgių savivaldybės administracijai fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia prašymus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. 

Prie prašymų pridedami dokumentai:

1. Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:

 • prašymas;
 • statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
 • statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
 • atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
 • jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
 • dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

2. Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:

 • prašymas;
 • rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
 • rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
 • statinio kadastro duomenų byla;
 • statinio bendraturčių sutikimas;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
 • jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
 • dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

3. Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:

 • prašymas;
 • pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
 • pastato kadastro duomenų byla;
 • pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
 • jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

Formos ir nuorodos

Kontaktinė informacija
Pagėgių savivaldybės administracija 
Tel. 8441 70400

Pastaba. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus paminėtam dokumentui

Paslaugos pavadinimas
Leidimas įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paslauga skirta
Fiziniams asmenims 
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas
Pagėgių  savivaldybės administracija

Reklamos projektas turi būti suderintas:

* Savivaldybės vyriausiuoju inžinieriumi;

* Savivaldybės kalbos tvarkytoja;

Konkrečiais atvejais projektai gali būti derinami su:
* Kultūros paveldo departamento Tauragės teritoriniu padaliniu;
* Kelių policija (kai reklamos objektas projektuojamas prie kelių , gatvių ir magistralių);
* Pagėgių miesto inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis;
* Besiribojančių kaimyninių pastatų ar patalpų savininkais (kai reklamos objektas yra šviečiantis, kinetinis ar turintis kitokį papildomą poveikį);
* Daugiabučio gyvenamojo pastato sienos gali būti naudojamos reklamos plotams įrengti tik pateikus namo bendraturčių sutikimą dėl reklamos įrengimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Reklamos projektų sudėtis:
Išorinės reklamos projekto sudėtyje bendruoju atveju turi būti:

 1. Titulinis lapas su reklamos davėjo ir skleidėjo duomenimis.
 2. Situacijos planas (kaime M1:10000-5000, mieste M1: 500-2000) su pažymėta statomo objekto vieta.
 3. Reklaminio įrenginio eskizas ant vietovės nuotraukos su pagrindiniais išmatavimais.
 4. Reklamos iškabos eskizas su konkrečiu reklamos turiniu.

PASTABA. Atmintinė gali keistis, pakeitus Pagėgių savivaldybės išorinės reklamos taisykles.

Prašymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Tilžės pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai (330 kV įtampos).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p. darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas 304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 696 20977, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2023-02-09.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-02-09, UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 67, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2023-02-09, 15:30 val. viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per MS Teams platformą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyOTNmM2EtNjg0Ni00NzcyLTkzNzMtMTgxY2VlYjAzNTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Pridedama:

 1. Statinio statybvietės adresas Vilniaus g.11, Pagėgiai, žemės sklypo kadastrinis numeris 8837/0001:135;
 2. Pastato esama ir pagrindinė naudojimo paskirtis kita, kanalizacijos siurblinė, numatoma pastato paskirtis kultūros, magnolijų parko lankytojų centras.
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis kita, naudojimo būdas visuomeninės paskirties teritorijos.
 4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo MB „Šilutės projektas“ įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus Vytautas Adamonis, elektroninio pašto adresas silutesprojektas@gmail.com, telefono numeris +37068731692.Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas Edmundas Petrauskas, elektroninio pašto adresas silutesprojektas@gmail.com.
 5. Statytojas Pagėgių savivaldybės administracija, juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus g. 9, Pagėgiai, elektroninio pašto adresasp.kuzmarskis@pagegiai.lt, telefono numeris(8 441) 70 415.
 6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas Vilniaus g. 11, Pagėgiai, telefono numeris (8 441) 70 415 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., savivaldybės interneto svetainės adresas www.pagegiai.lt.
 7. Iki viešo susirinkimo 2023-01-10 visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ir elektroniniu paštu silutesprojektas@gmail.com dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu .
 8. Viešas susirinkimas vyks 2023-01-10 Vilniaus g. 11, Pagėgiai,16 val.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
(duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sodų g. 2C, Pagėgių m. Žemės sklypo kad. Nr. 8837/0001:197. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5722-0098.Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis–kita, naudojimo būdas–komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Projektuojama parduotuvė – prekybos paskirties pastatas [7.3]*. Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo,įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com,mob. 8 614 41649; (projektų vadovasOsvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Grizlis“, Klaipėdos g. 25, Vilkyčiai.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2022-11-28 iki 2022-12-12UAB „TS Projects“ patalpose, adresu Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com , ir Pagėgių savivaldybės tinklalapyje https://www.silute.lt/.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Lietuvininkų g. 61-8, Šilutėje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2022-12-12 15:00 val.susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pateikiama susirinkimo prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/eat-wwba-aqr 

Stendas įrengiamas 2022-11-28

Stendas išmontuojamas 2022-12-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės),  sklypo kad. Nr. 8824/0001:142 Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vydutaičių k., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 2 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Natkiškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas.

Statybos geografinė vieta:

Sklypo Nr. 8824/0001:142, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vydutaičių k.

Projektuojami statiniai:

 1. Kiti inžineriniai statiniai (vėjo elektrinės), skirtos vykdyti elektros energijos gamybą, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – vėjo elektrinės), ypatingasis. Nauja statyba.
 2. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais ir varteliais), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statytojas: UAB “LT Energija”, Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos raj., Tel.: 8-349-56627, Mob. Tel. +370-655-65861, el. paštas: paulius@renerga.lt  

 Projektinius pasiūlymus parengęs autorius, įgaliotas informuoti apie projektinius pasiūlymus: Darius Balakauskas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt . Projekto vadovas – Martynas Petravičius, tel. 8 673 06797, el. paštas: martynas.petravicius@e-pi.lt .

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 spalio 27 d. Informacija dėl projektinių pasiūlymų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. 8 687 76347, arba el. paštu: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt arba interneto svetainėje https://www.pagegiai.lt .

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. fizinio asmens vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys;
 2. pasiūlymo teikimo data;
 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 27 d. 16.30 val. nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYyMDQ0ODktODZlYy00YmRmLTgyMWYtOWY4NGUyZWQ1NDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės),  sklypo kad. Nr.  8834/0003:64 Pagėgių sav., Natkiškių sen., Kuturių k., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 2 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Natkiškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas.

Statybos geografinė vieta:

Sklypo Nr. 8834/0003:0064, Kuturių km., Natkiškių sen, Pagėgių sav.

Projektuojami statiniai:

 1. Kiti inžineriniai statiniai (vėjo elektrinės), skirtos vykdyti elektros energijos gamybą, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – vėjo elektrinės), ypatingasis. Nauja statyba.
 2. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais ir varteliais), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statytojas: UAB “LT Energija”, Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos raj., Tel.: 8-349-56627, Mob. Tel. +370-655-65861, el. paštas: paulius@renerga.lt  

 Projektinius pasiūlymus parengęs autorius, įgaliotas informuoti apie projektinius pasiūlymus: Darius Balakauskas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt . Projekto vadovas – Martynas Petravičius, tel. 8 673 06797, el. paštas: martynas.petravicius@e-pi.lt .

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 spalio 27 d. Informacija dėl projektinių pasiūlymų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. 8 687 76347, arba el. paštu: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt arba interneto svetainėje https://www.pagegiai.lt .

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. fizinio asmens vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys;
 2. pasiūlymo teikimo data;
 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 27 d. 15.30 val. nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI2OTFjNzctM2VkMS00YmE4LWIxMWYtYjhiZWZkYWMzMWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Pagėgių sav. teritorija.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

-/-.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžinieriniai tinklai. Elektros tinklai (330kV įtampos).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p.darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 696 20977, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2022-09-20.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-09-20, UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k., Rambyno g. 22, Lumpėnų seniūnijos patalpose, 2022-09-20, 15:30 val.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Bitės g. 3A, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav..

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžinieriniai tinklai. Elektros tinklai (330kV įtampos).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p.darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 696 20977, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2022-09-19.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-09-19, UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 67, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bardėnų k., Rambyno g. 22, Lumpėnų seniūnijos patalpose, 2022-09-19, 15:30 val.

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VII skyriaus ,,Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Kitos (fermų) paskirties pastato-karvidės Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav. statybos projektinį pasiūlymą.
1. Objekto pavadinimas:
Karvidė ir srutų kauptuvas;
2. Statytojas (Užsakovas):
E.A.
3. Projektuojamo statinio statybvietės adresas:
Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.
4. Statinio paskirtis:
Karvidė – Kita (fermų)
Srutų kauptuvas – Kiti inžineriniai statiniai;
5. Projektuotojas, projektinių pasiūlymų rengėjas:
UAB „Lanida“, Dariaus ir Girėno 42 A, Šilalė, tel.: +370 652 69169;
6. Projekto autorius / – iai:
PV Juozas Mitkus, el. p.: juozas@lanida.lt, tel.: +370 656 98698;
7. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima:
UAB „Lanida“ patalpose adresu Dariaus ir Girėno 42 A, Šilalė, darbo dienomis nuo 10:00 val. – 12:00 val., iki balandžio 26d.; tel.: +370 656 98698;
Projektinį pasiūlymą galima peržiūrėti čia.
Taip pat projektiniai pasiūlymai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje;
8. Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti :
Raštu pateiktus pasiūlymus atsiųsti į el. paštą: juozas@lanida.lt iki balandžio 26 d.;
9. Viešasis susirinkimas vyks:
2022-04-26 15:00 val. Viešas susirinkimas dėl Kitos (fermos) paskirties pastato – karvidės Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., statybos projekto vyks nuotoliniu būdu prisijungiant nuoroda:
https://zoom.us/j/97921123648?pwd=Uk1zdDAvdjlHa2RaeFJKVE1JeFVuQT09
Meeting ID: 979 2112 3648
Passcode: HU0Um9

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2063-7983, kadastrinis Nr. 8832/0003:236.Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis–kita, o naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Mokyklos (unikalus Nr. 8897-9008-4019) pastato kapitalinis remontas, paskirties keitimas ir padalinimas į du gamybos, pramonės paskirties pastatus  – iki projekto rengimo – mokslo paskirties pastatas[7.11.*], po kapitalinio remonto, paskirties keitimo ir padalinimo į du pastatus – gamybos, pramonės paskirties pastatai [7.8.*]. Iki projekto rengimo – ypatingasis statinys, po kapitalinio remonto, paskirties keitimo ir padalinimo du gamybos, pramonės paskirties pastatus – du neypatingieji statiniai.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com, mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Medžio dizaino aspektai‘, Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Pagėgių sav., mob. 8 631 10888.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2022-03-18 iki 2022-04-04UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com, UAB “Medžio dizaino aspektai” patalpose, adresu Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Pagėgių sav., mob. 8 631 10888 (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką) ir Pagėgių savivaldybės tinklalapyje https://www.pagegiai.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Lietuvininkų g. 61-8, Šilutėje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu. Taip pat UAB “Medžio dizaino aspektai” patalpose, adresu Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Pagėgių sav., mob. 8 631 10888

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2022-04-04 15:00 val.susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pateikiama susirinkimo prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ebs-kyoq-oka 

Stendas įrengiamas 2022-03-18

Stendas išmontuojamas 2022-04-04

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės VE-1) Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. (kad. Nr.8832/0004:200) naujos statybos projektas projektiniai pasiūlymai (2021/25-04-PP).

 1. Statinio statybvietės adresas – Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
 2. Projektuojamas statinys – Kiti inžineriniai statiniai12. Kitos paskirties inžinerinis statinys – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statinys (vėjo elektrinė)
 3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB Energetikos projektavimo institutas, projekto vadovas Algis Virbalas, el. p. algis.virbalas@e-pi.lt,tel. Nr. +37061430667
 4. Statytojas – PV Energy UAB,  į. k. 302444512, Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
 5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima – Kaune, Jonavos g. 30, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2022 m. vasario 10d. arba savivaldybės puslapyje www.pagegiai.lt.
 6. Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu – UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba el. paštu algis.virbalas@e-pi.lt.
 7. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. vasario 10 d. 15:30 val. Lumpėnų seniūnijos patalpose, adresu Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k., Rambyno g. 22. 

Susirinkime galės dalyvauti tik turintys galiojanti galimybių pasą ir respiratorių, prašome dalyvius tuo pasirūpinti. Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos. Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai ir uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda.

Detali prisijungimo instrukcija.

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės VE-2) Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. (kad. Nr.8832/0003:187) naujos statybos projektas projektiniai pasiūlymai (2021/25-05-PP).

 1. Statinio statybvietės adresas – Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
 2. Projektuojamas statinys – Kiti inžineriniai statiniai12. Kitos paskirties inžinerinis statinys – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statinys (vėjo elektrinė)
 3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB Energetikos projektavimo institutas, projekto vadovas Algis Virbalas, el. p. algis.virbalas@e-pi.lt,tel. Nr. +37061430667
 4. Statytojas -PV Energy UAB,  į. k. 302444512, Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
 5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima – Kaune, Jonavos g. 30, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2022 m. vasario 10d. arba savivaldybės puslapyje www.pagegiai.lt.
 6. Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu – UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba el. paštu algis.virbalas@e-pi.lt.
 7. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. vasario10 d. 16:40 val. Lumpėnų seniūnijos patalpose, adresu Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k., Rambyno g. 22. 

Susirinkime galės dalyvauti tik turintys galiojanti galimybių pasą ir respiratorių, prašome dalyvius tuo pasirūpinti. Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos. Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai ir uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda.

Detali prisijungimo instrukcija.

Prašymai pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2023 m. lapkričio 21 d. suinteresuoto asmens prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo”. Prašymo tikslas: žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0004:0170, pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš –  Žemės ūkio, į – Kitą, nustatant naudojimo būdą – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypo kadastro Nr. 8801/0004:0170 pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2024 m. vasario 22 d. suinteresuoto asmens prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Prašymo tikslas: žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0002:0081, nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0002:0081 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. lapkričio 14 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8837/0003:0057 nustatomas papildomas naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:0057 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“ žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0010:0037, 8860/0007:0102, 8860/0005:0162. Žemės sklypui kadastro Nr. 8860/0010:0037 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Ūkinių miškų sklypai. Žemės sklypams kadastro Nr. 8860/0007:0102 ir 8860/0005:0162 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0010:0037, 8860/0007:0102, 8860/0005:0162 naudojimo būdų nustatymo.

 

Informuojame, kad 2023 m. birželio 14 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0004:68, esančiam Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0004:68, esančio Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. birželio 5 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:115, esančiam Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:115, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. birželio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:114, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:114, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., naudojimo būdo nustatymo.

 

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 9 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0005:163, esančio Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0005:163, esančio Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8832/0008:140, esančio Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Šakininkų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8832/0008:140, esančio Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Šakininkų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 3 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl žemės naudojimo būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0004:91, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Jogaudų g. 9., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8887/0004:91, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Jogaudų g. 9 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. kovo 24 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl žemės naudojimo būdo nustatymo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8801/0002:195 ir 8801/0002:107, esančių Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8801/0002:195 ir 8801/0002:107, esančių Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. kovo 24 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl žemės naudojimo būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0002:110, esančio Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8801/0002:110, esančio Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. vasario 28 d. gautas suinteresuotų asmenų prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0010:31, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Plaškių k., Pasienio g. 2C, prašoma pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos (naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0010:31, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Plaškių k., Pasienio g. 2C, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2023 m. vasario 28 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0010:28, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Šunelių k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Ūkinių miškų sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0010:28, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Šunelių k.,  naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. sausio 30 d. gautas suinteresuotų asmenų prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0005:5, esančio Pagėgių sav. Vilkyškių sen., Naujininkų k. 2, prašoma pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos (naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0005:5, esančio Pagėgių sav. Vilkyškių sen., Naujininkų k. 2, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2023 m. sausio 3 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:89 prašoma pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos į Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:89 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 26 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0002:0056 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8887/0002:0056 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 13 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0004:95 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8801/0004:95 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 13 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 13 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8801/0004:353, 8801/0003:150, 8801/0003:151 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8801/0004:353, 8801/0003:150, 8801/0003:151 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 23 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0002:10, 8860/0002:11, 8860/0002:12 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0002:10, 8860/0002:11, 8860/0002:12 naudojimo būdo nustatymo.

2022 m. rugsėjo 12 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0002:0553, esančiam Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl. prašoma pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš Žemės ūkio, į Kitą, nustatant naudojimo būdą – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo kadastro Nr. 8887/0002:0553 pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 23 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8832/0001:58, esančiame Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8832/0001:58 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 9 d. gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyriaus prašymas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8837/0003:14, esančiame Malūno g. 2, Pagėgių m. numatyta pakeisti naudojimo būdą iš Komercinės paskirties objektų teritorijos į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, paliekant žemės naudojimo paskirtį – kita. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:14, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0009:220, esančiame Mokyklos g. 11, Mociškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. numatyta pakeisti naudojimo būdą iš Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, paliekant žemės naudojimo paskirtį – kita. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0009:220, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0009:113 numatyta nustatyti naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0009:113 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 numatyta nustatyti naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 naudojimo būdo nustatymo.

2022 m. rugpjūčio 2 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0003:256 numatoma pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš Žemės ūkio, į Kitą, nustatant naudojimo būdą – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo kadastro Nr. 8801/0003:256 pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:77, esančiame Pašto g. 9, Žukų., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. numatyta pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, paliekant žemės naudojimo paskirtį – kita. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:77, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8887/0003:66 ir 8887/0002:155 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8887/0003:66 ir 8887/0002:155 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 6 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8864/0005:6 ir 8864/0005:7 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8864/0005:6 ir 8864/0005:7 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8892/0001:177, 8892/0001:178 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8892/0001:177, 8892/0001:178 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0005:78, 8860/0004:50 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0005:78, 8860/0004:50 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. vasario 28 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8864/0009:83 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8864/0009:83 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. vasario 24 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0002:147 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8887/0002:147 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. vasario 17 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0001:110 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0001:110 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. sausio 28 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0002:130, 8860/0002:131, 8860/0002:237, nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu (adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0002:130, 8860/0002:131, 8860/0002:237 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 13 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8847/0005:65, nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8847/0005:65 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 29 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8847/0005:24, nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8847/0005:24 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 18 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8801/0003:127, 8801/0004:304, 8801/0004:305, 8801/0004:306, 8801/0004:307, nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8801/0003:127, 8801/0004:304, 8801/0004:305, 8801/0004:306, 8801/0004:307 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 18 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0004:382, pakeičiamas naudojimo būdas iš Gyvenamosios teritorijos, į Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo kadastro Nr. 8801/0004:382 naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 10 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8837/0003:92, esančiame Vilniaus g. 28A, Pagėgių m., Pagėgių sen., Pagėgių sav. numatyta pakeisti naudojimo būdą iš Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į Komercinės paskirties objektų teritorijas, paliekant žemės naudojimo paskirtį – kita. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:92, naudojimo būdo pakeitimo.

Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai

Informuojame, kad pradedama rengti Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. gruodžio 18 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-520, sprendinių įgyvendinimo programa kartu su priemonių planu ir stebėsenos ataskaita.

Stebėsenos organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, LT-99288, Pagėgiai, tel. (8 441) 57482, el.p. d. einikiene@pagegiai.lt.

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko  g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Projekto vadovė Gitana Mineikienė, tel. +370 (616) 54100; el. p. g.mineikiene@cityform.lt.

Programos kartu su priemonių planu ir ataskaitos rengimo pradžia/pabaiga – 2023-06-01/2024-03-01.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programai su priemonių planu ir stebėsenos ataskaitai raštu Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriui, Vilniaus g. 9, LT-99288, Pagėgiai, atsakingam asmeniui Architektūros ir karštotvarkos skyriaus vedėjui – vyriausiajam inžinieriui Valdemarui Dikmonui el.p. v.dikmonas@pagegiai.lt, tel. (8 441) 70400, ir/arba UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt.

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie parengtą Pagėgių savivaldybės mero potvarkio projektą „Dėl Pagėgių miesto dalies prie Rambyno – Turgaus – Jaunimo gatvių mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimo detaliojo plano keitimo“ (Pridedama).

Susipažinti su mero potvarkio projektu bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023 m. birželio 26 d. imtinai. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima pateikti Pagėgių savivaldybės merui adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ar el. p. info@pagegiai.lt.

Mero potvarkio projektas „Dėl Pagėgių miesto dalies prie Rambyno – Turgaus – Jaunimo gatvių mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimo detaliojo plano keitimo“

Pagėgių savivaldybės administracija informuoja apie parengtą  2023 m. sausio 16 d. Pagėgių savivaldybės tarybos  sprendimo projektą Nr. T1-5 „Dėl  žemės sklypų Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslo nustatymo“ (Pridedama).

Susipažinti su sprendimo projektu bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023 m. vasario 1 d.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima pateikti Pagėgių savivaldybės administracijai adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ar el. p. info@pagegiai.lt.

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo Pagėgių sav., Vilkyškiai, Prano Lukošaičio g. 14, detaliojo plano, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimu Nr. T-454 koregavimo (statybos zonos, statybos ribos, naujos įvažos vieta) projektą ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai.;

Detaliojo plano iniciatorius: AB “VILKYŠKIŲ PIENINĖ”, į.k. 277160980; Prano Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai; tel.:+370 441 55242;

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB “Merkevičius ir partneriai”, įm.k. 300610437, buveinės adresas: Jurbarko g. 2 – 301, Kaunas, tel. +370 699 19914, el. paštas –jovita.paupliene@gmail.com, projekto vadovė – Jovita Pauplienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A1618;

Planuojamos teritorijos adresas: Pagėgių sav., Vilkyškiai, Prano Lukošaičio g. 14;

Detaliojo plano koregavimo tikslas: statybos zonos koregavimas.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano korektūros sprendiniais nuo 2022-07-04 iki 2022-07-18 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje www.pagegiai.lt/; Pagėgių savivaldybėje adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ir detaliojo plano rengėjo UAB „Merkevičius ir partneriai“, Jurbarko g. 2 – 301, Kaunas patalpose, (norint susipažinti su sprendiniais prašome iš anksto tartis telefonu +370 699 19914) elektroniniu paštu jovita.paupliene@gmail.com

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt/ iki 2022 m. liepos 18 d. (imtinai).

Pridedami dokumentai:

Informuojame, kad parengti Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniai nuo š. m. gegužės 20 d. bus atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra.

Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 12 d. sprendimas Nr. T-149 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Specialiojo plano organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 57361, el. paštas info@pagegiai.lt, puslapis internete www.pagegiai.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.

Planavimo tikslai: nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (taip pat paviršinių) tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, siekiant, kad Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas infrastruktūros teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas; nustatyti ekonomiškai pagrįstų aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant reikalui, numatant alternatyvas; nustatyti vandenviečių ir kitų infrastruktūros objektų apsaugos zonas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Koncepcija nerengiama.

VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

Supažindinimo tvarka: Informaciją apie parengtus Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendinius teikia Pagėgių savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 57361, el. paštas info@pagegiai.lt.

Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki 2022 m. birželio 20d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. S-RJ-63-21-489.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2022 m. gegužės 31 d. iki 2022 m. birželio 20 d., adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai – priimamajame. Atsakingas asmuo Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir karštotvarkos skyriaus vyresnysis specialistas Mindaugas Mickevičius, tel.: (8 441) 70 400, el. p. m.mickevicius@pagegiai.lt.

Sprendinių viešas aptarimas vyks 2022 m. birželio 21 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Nuoroda į prisijungimą (jungtis per naršyklę): https://teams.live.com/meet/9491603382365

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Skip to content