CENTRALIZUOTAS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pagėgių savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
  2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės taryba, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau  – Savivaldybės administracija) struktūrą.
  3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
  4. Skyriaus paskirtis – organizuoti centralizuotą buhalterinę apskaitą,  užtikrinti buhalterinių įrašų teisingumą, ūkinių operacijų teisėtumą, vykdyti išankstinę, einamąją ir paskesniąją kontrolę.
  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
  6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius
  7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Skyriaus uždaviniai yra:

8.1. tvarkyti visų Savivaldybės struktūrinių padalinių, seniūnijų ir aptarnaujančių įstaigų (išskyrus Pagėgių Savivaldybės socialinių paslaugų centro  ir Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro) apskaitą;

8.2. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

8.3. užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikta laiku;

8.4. užtikrinti, kad pirminiai dokumentai būtų teisingi ir laiku įforminami;

8.5.laikytis viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą, vidaus kontrolę, finansinę atskaitomybę reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. organizuoja visų Savivaldybės struktūrinių padalinių, seniūnijų ir aptarnaujančių įstaigų (išskyrus Pagėgių Savivaldybės socialinių paslaugų centro  ir Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro) buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal vykdomas programas, lėšų šaltinius, valstybines funkcijas laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų nuostatų;

9.2. užtikrina, kad laiku ir teisingai būtų pateikti Administracijos, kaip viešojo sektoriaus subjekto, duomenys į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;

9.3. rengia visų Savivaldybės struktūrinių padalinių, seniūnijų ir aptarnaujančių įstaigų (išskyrus Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro ir Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro) biudžeto ir nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatų projektus;

9.4. tvarko savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų pagal patvirtintas programas ir sąmatas apskaitą;

9.5. tvarko pavedimų lėšų pagal jų gavimo šaltinius ir išlaidų paskirtį;

9.6. buhalterinę apskaitą tvarko pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą sąskaitų planą;

9.7. apskaito  Europos Sąjungos paramos projektų ir kitų valstybės fondų lėšas atskirose sąskaitose ir tvarko jų apskaitą;

9.8. tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, priklausančio Savivaldybės struktūriniams padaliniams, seniūnijoms ir aptarnaujančioms įstaigoms ( išskyrus Pagėgių Savivaldybės socialinių paslaugų centrą )  administracijai, skaičiuoja ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą; teikia Turto valdymo skyriui valstybės patikėjimo teise valdomo turto ir Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto metines ataskaitas ( formas V-01,V-02);

9.9 tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, kreditoriais ir debitoriais apskaitą;

9.10. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų apskaičiuoja, išskaičiuoja, deklaruoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą ir Valstybinio socialinio draudimo fondą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;

9.11. vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus;

9.12. laiku ir tiksliai parengia ir pateikia finansinę atskaitomybę ir ataskaitas Finansų skyriui, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

9.13. vykdo  išankstinę, einamąją finansų kontrolę, pagal patvirtintas Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisykles ir pareigybės aprašymus bei pareiginius nuostatus;

9.14. ruošia nustatytos formos statistines ataskaitas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,  Klaipėdos teritorinei statistikos valdybai , Klaipėdos teritorinei ligonių kasai ir kitoms institucijoms;

9.15. rengia paraiškas Finansų skyriui, kitoms institucijoms dėl lėšų pervedimo;

9.16. kontroliuoja, ar laiku inventorizuojamos piniginės lėšos, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, atsiskaitymai su tiekėjais, rangovais ir pirkėjais, kitas turtas;

9.17. vykdo finansines operacijas;

9.18. tvarko kasos operacijų apskaitą;

9.19. analizuoja ir apskaičiuoja moksleivių krepšeliui reikalingų lėšų poreikį, sudaro biudžeto rengimui moksleivio krepšelio suvestines, teikia metodinę pagalbą mokykloms moksleivio krepšelio lėšų planavimo, išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas ir kitais švietimo įstaigų veiklos klausimais.

9.20. apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbuotojams darbo užmokestį ;

9.21. užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;

9.22. išrašo pajamų sąskaitas – faktūras;

9.23. dalyvauja komisijose ir darbo grupėse, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

9.24. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas;

9.25. tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1.gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.3. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją;

10.4. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Atsisakyti vykdyti užduotis, jei jos prieštarauja teisės aktams.

10.5. reikalauti iš savivaldybės administracijos Darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti;

10.6. nurodyti administracijos ir kitų įstaigų darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi savivaldybės administracijos ir struktūrinių padalinių vedėjai ir įstaigų  vadovai;

10.7. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus;

10.8. be atskiro administracijos direktoriaus nurodymo gauti iš struktūrinių padalinių Darbuotojų, įstaigų vadovų arba darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus, kopijas dokumentų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus su priimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;

10.9. atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus ir grąžinti juos tarnautojui arba darbuotojui, jeigu išankstinės finansinės kontrolės metu nustato kad yra neteisėta, ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai parengti netinkamai ir nepakaks patvirtintų asignavimų;

10.10. iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti kviesti kitų skyrių, tarnybų specialistus, seniūnus;

10.11.Skyriaus vedėjas ar kitas skyriaus Darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta, turi teisę pasirašinėti antruoju parašu savivaldybės administracijos ir aptarnaujančių įstaigų bankinius dokumentus.

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

13. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

14. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Zita
Stanišauskienė

Skyriaus vedėja
+370 441 57482
+37065548339
z.stanisauskiene@pagegiai.lt

Aldona
Bartušytė

Vyresnioji buhalterė
+370 441 70403

a.bartusyte@pagegiai.lt

Aistė
Šegždienė

Buhalterė
+370 441 70404

a.segzdiene@pagegiai.lt

Rita
Bukauskienė

Buhalterė-kasininkė
+370 441 70404

r.bukauskiene@pagegiai.lt

Ona
Simanavičienė

Vyriausioji specialistė
+370 441 70403
+37069949713
o.simanaviciene@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Skip to content