SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrą.
 3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
 4. Skyriaus paskirtis – užtikrinti socialinių paslaugų ir piniginės/nepiniginės socialinės paramos organizavimą ir socialinės paramos  teikimo administravimą Pagėgių savivaldybėje.
 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius
 7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus uždaviniai yra:

8.1. dalyvauti įgyvendinant valstybinę socialinės apsaugos politiką, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei padėti įgyvendinti savivaldybės institucijų suformuotą politiką;

8.2. organizuoti kokybišką socialinės paramos ir paslaugų teikimą, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir esamas sąlygas ir numatyti socialinių paslaugų  teikimo prioritetus;

8.3. įgyvendinti, socialinės piniginės paramos bei kitas socialines programas savivaldybės teritorijoje;

8.4. prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo plėtojant Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, socialinių paslaugų teikimo srityje.

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos, socialinių paslaugų klausimais;

9.2. bendradarbiauja įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą Savivaldybės  gyventojams;

9.3. skiriant išmokas šeimai, bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba;

9.4. išduoda pažymas gyventojams apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas;

9.5. pildo individualios pagalbos poreikio klausimyną

9.6. priima prašymus bei dokumentus, dėl laikinosios priežiūros tėvų prašymu;

9.7. rengia sprendimus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo bei laikinosios priežiūros tėvų prašymu;

9.8. bendradarbiauja, persiunčia parengtus dokumentus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui;

9.9. rengia sutarčių projektus;

9.10. rengia ir įgyvendina savivaldybės socialines programas, socialines strategines veiklos priemones;

9.11. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą poreikius ir priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;

9.12 rengia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

9.13. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį, pagal nustatytus poreikius skiria socialines paslaugas bei tvarko socialinių paslaugų gavėjų apskaitą Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS);

9.14. perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo ir jų finansavimo;

9.15. organizuoja asmenų apgyvendinimą  socialinės globos įstaigose;

9.16. kasmet sudaro socialinių paslaugų planą bei teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;

9.17. administruoja Neįgaliųjų socialinės integracijos ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems programas.

9.18. teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo ; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens turtą, dėl neveiksnaus tam tikroje srityje asmens pripažinimo veiksniu.

9.19. organizuoja Savivaldybės teritorijoje piniginės socialinės paramos, tikslinių kompensacijų mokėjimo žiniaraščių paruošimą, ir paruoštus mokėjimo žiniaraščius teikia Administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui;

9.20. tvarko socialinės paramos gavėjų apskaitą SPIS. Organizuoja darbus socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“, teikia siūlymus šių sistemų tobulinimui, apskaitos proceso gerinimui.

9.21. priima asmenų dokumentus, susijusius su vienkartinių pašalpų išmokėjimu žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms išmokoms skirti;

9.22. priima iš asmenų dokumentus, susijusius su valstybės finansinės paramos suteikimu artimiesiems užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką ir materialinės pagalbos teikimu Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus minėtai finansinei paramai gauti;

9.23. priima dokumentus iš motinų/ tėvų, išauginusių penkis ir daugiau vaikų, Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms gauti ir parengia savivaldybės administracijos teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

9.24. priima iš asmenų dokumentus dėl pašalpų našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti skyrimo;

9.25. vykdo socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimą ir mokėjimą;

9.26 vykdo socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą;

9.27. dalyvauja sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavime;

9.28. administruoja mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis.

9.29. socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis;

9.30. sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas;

9.31. bendradarbiauja su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis ir visuomeninėmis asociacijomis;

9.32. vykdo statistikos duomenų teikimą;

9.33. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;

9.34. organizuoja socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimą;

9.35. kontroliuoja Administracijos teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose (Seniūnijose) socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą gyventojams;

9.36. organizuoja  komisijos darbą dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo;

9.37. organizuoja Skyriaus valdymo sričiai priskirtų komisijų veiklą ir darbo grupių darbą;

9.38. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;

 • įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą;
 • nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas i savivaldybės archyvą;
 • vykdo kitas LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

 SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš valstybės institucijų, Savivaldybės administracijos skyrių bei tarnybų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų reikiamą informaciją ir dokumentus, reikalingus socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitais socialinio darbo  klausimams spręsti; 

10.2.atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.4. papildomai apklausti asmenis/šeimas ir rinkti papildomus duomenis apie juos sprendimui priimti dėl socialinės paramos/paslaugų teikimo;

10.5. sudaryti komisijas, kviesti Savivaldybės administracijos skyrių, kitų institucijų specialistus nagrinėti  ir spręsti iškilusius klausimus;

10.6. organizuoti pasitarimus ir diskusijas Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

10.7. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją;

10.8. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. atsisakyti vykdyti užduotis, jei jos prieštarauja teisės aktams;

 SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.
 2. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

 1. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
 2. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Daiva
Vaitiekienė

Vedėja
+370 441 76067
+37065684906
d.vaitiekiene@pagegiai.lt

Birutė
Danielienė

Vyriausioji specialistė
+370 441 76632
+37065615012
b.danieliene@pagegiai.lt

Giedrė
Volskienė

Vyriausioji specialistė
+370 441 76632

g.volskiene@pagegiai.lt

Ieva
Černiauskienė

Vyriausioji specialistė

+370 441 76724

i.cerniauskiene@pagegiai.lt

Evelina
Mikelienė

Vyriausioji specialistė

+370 441 56021

e.mikeliene@pagegiai.lt

Živilė
Žilinskaitė

Vyresnioji specialistė

+370 441 56021

z.zilinskaite@pagegiai.lt

Deimantė
Banienė

Atvejo vadybininkė (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis)
+370 441 76724
deimante.baniene@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Gyventojų priėmimo laikas:

 1. Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – nuo 10.00 iki 12.00 val.
  Antradieniais – nuo 13.00 iki 15.00 val.

  Pagėgių savivaldybės Socialinės politikos ir sveikatos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

  • Skiria ir išmoka socialines pašalpas, išmokas vaikams ir kitas socialines išmokas ar (ir) kompensacijas, informuoja ir konsultuoja gyventojus išmokų klausimais bei vykdo valstybinių programų įgyvendinimą; 
  • Organizuoja socialinių paslaugų teikimą, tobulina esamų paslaugų formas; 
  • Konsultuoja gyventojus dėl jiems priklausančių socialinių paslaugų; 
  • Priima gyventojų prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti; 
  • Testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų ar (ir) pašalpų pajamas bei turtą; 
  • Paskiria bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims; 
  • Formuoja socialinių paslaugų strategiją, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo planus bei programas; 
  • Pagal kompetenciją kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą.
Skip to content