Švietimas

Pagrindinės veiklos kryptys

 • Bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo organizavimas.
 • Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo koordinavimas ir vykdymas.
 • Pedagogų atestacijos komisijų veiklos koordinavimas.
 • Mokytojų metodinės veiklos koordinavimas.
 • Mokyklos nelankančių moksleivių iki 16 m. apskaitos vykdymas.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo koordinavimas.
 • Švietimo įstaigų registro, Mokinių ir Pedagogų registrų administravimas.
 • Dalykinių olimpiadų, konkursų bei varžybų organizavimas.
 • Švietimo įstaigų aprūpinimas vadovėliais, metodinės literatūros koordinavimas.
 • Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Švietimo stebėsenos rodiklių analizė.
 • Pagėgių savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolė.
 • Konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti koordinavimas.
 • Savivaldybės mokyklų veiklos išorinio vertinimo inicijavimas, pažangą skatinančių poveikio priemonių taikymo koordinavimas.
 • Nemokamo mokinių vežiojimą į mokyklą ir atgal Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.koordinavimas.
 • Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų tvirtinimas.
 • Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos vykdymas.

2022 m.m. – 2023 m.m. 


2021 m.m. – 2022 m.m. 


2020 m.m. – 2021 m.m. 


2019 m.m. – 2020 m.m.

2018 m.m. – 2019 m.m.

2017 m.m. – 2018 m.m.

2016 m.m. – 2017 m.m.

2015 m.m. – 2016 m.m.

2022 metai

2021 metai

Nauji NVŠ teikėjai turi:

 1. Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas
 2. Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Dėl to kreipiasi į Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrių.
 3. NVŠ programą ir ją įregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR). Programą registruoja pats teikėjas per www.nspr.smm.lt, elektroniniu būdu užpildydamas prašymą tapti NŠPR vartotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (dokumentų formas galima rasti adresu www.nspr.smm.lt.). Pasirašyti dokumentai siunčiami Nacionaline išvietimo agentūrai, Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius.
 4. Kai NVŠ programa registre įregistruojama, teikėjas gauna NŠPR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką.
 5. Švietimo teikėjas kiekvienam vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (toliau – Paraiška) (Aprašo 1 priedas)

Aktuali informacija NVŠ teikėjams

Kilus klausimams, galite kreiptis į  Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Virginiją Sirvidienę el.p.: v.sirvidiene@pagegiai.lt tel.: (8 441) 57 367

Naujienos:

UTA komandos sudėtis:

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės direktoriaus

2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A1-141

(Pakeitimas 2022 m. vasario 14 d. Nr. A1-103)

Pagėgių savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo (UTA)

komandos sudėtis:

 1. Virginija Sirvidienė, Pagėgių savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, UTA komandos vadovė;
 2. Loreta Zinovjevienė, Pagėgių savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, UTA komandos koordinatorė;
 3. Ligita Kazlauskienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narė, UTA komandos narė;
 4. Rima Auštrienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorė, UTA komandos narė;
 5. Vaclovas Navickas, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius, UTA komandos narys;
 6. Aida Šimkaitienė,  Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 7. Loreta Vytuvienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 8. Donata Šaulytė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 9. Loreta Kuisienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 10. Rima Navickienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė, UTA komandos narė;
 11. Vidutė Stankuvienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos geografijos-technologijų vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 12. Egidija Jurkšaitienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 13. Rasa Šlajienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, UTA komandos narė;
 14. Raimonda Stalnionienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, UTA komandos narė;
 15. Jovita Sabaliauskienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 16. Irena Ubartienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė, UTA komandos narė;
 17. Lina Jonelienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos technologijų vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 18. Rasa Antanaitienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, UTA komandos narė.

Mokyklų vadovų veiklos ataskaitos

Skip to content