Švietimas

Pagrindinės veiklos kryptys

 • Bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo organizavimas.
 • Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo koordinavimas ir vykdymas.
 • Pedagogų atestacijos komisijų veiklos koordinavimas.
 • Mokytojų metodinės veiklos koordinavimas.
 • Mokyklos nelankančių moksleivių iki 16 m. apskaitos vykdymas.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo koordinavimas.
 • Švietimo įstaigų registro, Mokinių ir Pedagogų registrų administravimas.
 • Dalykinių olimpiadų, konkursų bei varžybų organizavimas.
 • Švietimo įstaigų aprūpinimas vadovėliais, metodinės literatūros koordinavimas.
 • Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Švietimo stebėsenos rodiklių analizė.
 • Pagėgių savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolė.
 • Konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti koordinavimas.
 • Savivaldybės mokyklų veiklos išorinio vertinimo inicijavimas, pažangą skatinančių poveikio priemonių taikymo koordinavimas.
 • Nemokamo mokinių vežiojimą į mokyklą ir atgal Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.koordinavimas.
 • Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų tvirtinimas.
 • Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos vykdymas.

2023 m.m. – 2024 m.m. 

2022 m.m. – 2023 m.m. 


2021 m.m. – 2022 m.m. 

2020 m.m. – 2021 m.m. 


2019 m.m. – 2020 m.m.

2018 m.m. – 2019 m.m.

2017 m.m. – 2018 m.m.

2016 m.m. – 2017 m.m.

2015 m.m. – 2016 m.m.

2023 m.m. – 2024 m.m.


2022 m.m. – 2023 m.m. 


2021 m.m. – 2022 m.m. 


2020 m.m. – 2021 m.m. 

2019 m.m. – 2020 m.m.

2018 m.m. – 2019 m.m.

2017 m.m. – 2018 m.m.

2016 m.m. – 2017 m.m.

2015 m.m. – 2016 m.m.

2022 metai

2021 metai

Nauji NVŠ teikėjai turi:

 1. Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas
 2. Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Dėl to kreipiasi į Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrių.
 3. NVŠ programą ir ją įregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR). Programą registruoja pats teikėjas per www.nspr.smm.lt, elektroniniu būdu užpildydamas prašymą tapti NŠPR vartotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (dokumentų formas galima rasti adresu www.nspr.smm.lt.). Pasirašyti dokumentai siunčiami Nacionaline išvietimo agentūrai, Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius.
 4. Kai NVŠ programa registre įregistruojama, teikėjas gauna NŠPR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką.
 5. Švietimo teikėjas kiekvienam vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (toliau – Paraiška) (Aprašo 1 priedas)

Aktuali informacija NVŠ teikėjams

Kilus klausimams, galite kreiptis į  Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Virginiją Sirvidienę el.p.: v.sirvidiene@pagegiai.lt tel.: (8 441) 57 367

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKŲ TEIKIMAS:

Neformaliojo vaikų švietimo programos administruojamos vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas         (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr

Naujos Neformaliojo vaikų švietimo  (toliau – NVŠ) programos atitikties reikalavimams paraiškos teikiamos elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt (paraiškos forma). Paraiškų  pildymo metodika. 

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

Iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

Iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

Patvirtintų NVŠ programų atitiktis galioja neterminuotai. Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius įsakymu  patvirtina reikalavimus atitinkančias programas. Su NVŠ programų vykdytojais pasirašomos NVŠ finansavimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutartys su Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriumi.

SVARBI INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ REGISTRAVIMO Į MOKINIŲ REGISTRĄ IR SUFORMUOTŲ NVŠ FINANSAVIMO SĄRAŠŲ PATEIKIMO

Mokiniai į Mokinių registrą registruojami du kartus per kalendorinius metus:

 • Iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 15 d.
 • Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas sudaro Mokymo sutartis su tėvais ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis.

Mokslo metų eigoje atvykę vaikai Į Mokinių registrą registruojami jeigu NVŠ teikėjas turi laisvų vietų (sutartyje sudarytoje tarp NVŠ teikėjo ir savivaldybės yra nurodomas NVŠ krepšelių (vietų) skaičius).

MOKYMO SUTARTIES SUDARYMAS

NVŠ teikėjas elektroniniu būdu užpildo Mokymo sutartį (sutarties forma čia). NVŠ teikėjas per 5 darbo dienas nuo Mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad Mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis.

Mokymo sutarties pildymo rekomendacijas rasite čia.

INFORMACIJA TĖVAMS

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą NVŠ programą, turi kreiptis tiesiogiai į programos vykdytoją NVŠ teikėją.

Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį.

Labai svarbu yra užtikrinti vaiko lankomumą.

Dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus, jei teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų.

NVŠ krepšelio lėšomis finansuojam viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką.

Pastaba:  laiku nepasirašius sutarties arba nepažymėjus mokiniui finansavimo pobūdžio Mokinių registre, finansavimas nebus skirtas.

NVŠ krepšelis skiriamas :

nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

NVŠ krepšelio dydis patvirtinamas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

NVŠ krepšelis gali būti 15 arba 25 Eur/mėn. Krepšelis apskaičiuojamas pagal tais metais Mokinių registre registruotų vaikų skaičių ir iš Valstybės biudžeto gautas lėšas.

STEM krypties NVŠ programoms skiriama po 25 Eur/mėn;

SUP (vidutiniai ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai) mokiniams – skiriami du NVŠ krepšeliai, jei jų SUP yra nurodyti Mokinių registre.

Programų teikėjai teikia NVŠ dokumentus:

Virginijai Sirvidienei (tel. +370 65615116) el. paštu – v.sirvidiene@pagegiai.lt: lankomumo ataskaita, Mokymo sutartis, įgaliojimus, verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas bei kitus dokumentus. Konsultuoja NVŠ programos paraiškos rengimo, vykdymo, NVŠ dokumentų pildymo ir teikimo klausimais, ŠMIR, NŠPR, Mokinių registro klausimais.

Rekomendacinę lankomumo formą rasite čia.

Finansines ataskaitas NVŠ teikėjai teikia Onutei Simanavičienei (tel. 8 441 70403) el. paštas o.simanaviciene@pagegiai.lt.

Naujienos:

UTA komandos sudėtis:

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės direktoriaus

2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A1-141

(Pakeitimas 2022 m. vasario 14 d. Nr. A1-103)

Pagėgių savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo (UTA)

komandos sudėtis:

 1. Virginija Sirvidienė, Pagėgių savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, UTA komandos vadovė;
 2. Loreta Zinovjevienė, Pagėgių savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, UTA komandos koordinatorė;
 3. Ligita Kazlauskienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narė, UTA komandos narė;
 4. Rima Auštrienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorė, UTA komandos narė;
 5. Vaclovas Navickas, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius, UTA komandos narys;
 6. Aida Šimkaitienė,  Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 7. Loreta Vytuvienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 8. Donata Šaulytė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 9. Loreta Kuisienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pavaduotoja ugdymui, UTA komandos narė;
 10. Rima Navickienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė, UTA komandos narė;
 11. Vidutė Stankuvienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos geografijos-technologijų vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 12. Egidija Jurkšaitienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 13. Rasa Šlajienė, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, UTA komandos narė;
 14. Raimonda Stalnionienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, UTA komandos narė;
 15. Jovita Sabaliauskienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 16. Irena Ubartienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė, UTA komandos narė;
 17. Lina Jonelienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos technologijų vyresnioji mokytoja, UTA komandos narė;
 18. Rasa Antanaitienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, UTA komandos narė.

Mokyklų vadovų veiklos ataskaitos

Skip to content