STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės taryba, tvirtindama Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrą.
 3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
 4. Skyriaus paskirtis – koordinuoti, vykdyti ir prižiūrėti savivaldybės strateginio planavimo procesą, investicinių projektų ir programų rengimą iš Valstybės investicijų, regioninio ir valstybės planavimo programų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių; vykdyti Nevyriausybinių organizacijų veiklos, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programų rengimo koordinavimą ir priežiūrą; vertinti emigracijos būklę ir inicijuoti priemones jos mažinimui.
 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus uždaviniai yra:

8.1.   Koordinuoja strateginio planavimo procesą ir vykdo planavimo priežiūrą.

8.2.   Koordinuoja ir vykdo savivaldybės investicinių projektų ir programų rengimą iš Valstybės investicijų programos, regioninio ir valstybės planavimo programų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių.

8.3. Organizuoja ir koordinuoja skyriaus vykdomų statybos, remonto ir rekonstravimo darbus;

8.4.   Koordinuoja Nevyriausybinių organizacijų veiklą ir paramą, vykdo Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programų rengimą ir priežiūrą.

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1.   organizuoja savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą;

9.2.   konsultuoja savivaldybės darbuotojus strateginių planų ir programų rengimo klausimais;

9.3.   sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių;

9.4.   organizuoja ir administruoja investicijų projektų rengimą ir jų vykdymą, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, Valstybės investicijų programos ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis: vykdo skyriaus vykdomų investicijų projektų, studijų, energinių auditų, programų rengimo, ir projektų vykdymui reikalingus pirkimus;

9.5.   koordinuoja Europos Sąjungos struktūriniams fondams, tarptautinėms programoms, Valstybės investicijų programai ir kitiems finansavimo šaltiniams skirtų projektinių pasiūlymų, paraiškų rengimą, finansavimo sutarčių pasirašymą, techninių projektų parengimą, projektų ekspertizės, techninės ir projekto vykdymo priežiūros vykdymą. Renka informaciją apie investicinių projektų vykdymą;

9.6.   organizuoja projektų rengimo ir vykdymo grupių darbą, dalyvauja viešųjų pirkimų vykdymo procedūrose (dalyvauja komisijų darbe, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, iš jų technines specifikacijas ir užduotis);

9.7.   Konsultuoja savivaldybės darbuotojus investicinių projektų rengimo ir administravimo klausimais;

9.8.   Rengia ir įgyvendina Strateginio planavimo ir investicijų skyriui priskirtas Savivaldybės strateginio veiklos plano programas. Dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą;

9.9. koordinuoja keleivių vežimą reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais;

9.10. organizuoja bei vykdo Pagėgių savivaldybės investicinės aplinkos viešinimą;

9.11. palaiko ryšius su valdžios institucijomis bei kitomis Lietuvos organizacijomis plėtros ir investicijų pritraukimo klausimais;

9.12. vykdo koordinuojamų ir įgyvendinamų projektų bei programų stebėseną;

9.13. vykdo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugaus eismo organizavimą;

9.14. rengia statybos darbų sąmatas savivaldybės administracijos vykdomiems projektų objektams;

9.15. organizuoja investiciniams ir techniniams projektams pradinį duomenų sukaupimą ir perdavimą projektuojančioms bei konsultuojančioms organizacijoms, rengia prašymus specialiesiems architektūros reikalavimams gauti;

9.16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;

9.17. renka ir teikia informaciją apie finansinės paramos galimybes;

9.18. palaiko ryšius su savivaldybės partneriais Lietuvoje ir užsienyje;

9.19. dalyvauja bendruose projektuose, programose ir renginiuose su užsienio partneriais;

9.20. teikia siūlymus sąlygų verslo ir turizmo plėtros sudarymui ir šios veiklos skatinimui;

9.21. rengia ir koordinuoja NVO skirtas programas;

9.22. konsultuoja savivaldybės bendruomenes programų ir projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimais;

9.23. nagrinėja gyventojų skundus, pareiškimus bei prašymus ir rengia atsakymus;

9.24. teikia statistikos duomenis.

9.25. įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą;

III. SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.3. atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.4. dalyvauti mokymuose ir tobulinti kvalifikaciją;

10.5. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui.
 2. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

 1. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
 2. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Bronislovas
Budvytis

Skyriaus vedėjas
+370 441 57389

b.budvytis@pagegiai.lt

Guoda
Kazakevičienė

Vedėjo pavaduotoja
+370 441 70413

g.kazakeviciene@pagegiai.lt

Petras
Kuzmarskis

Vyriausiasis specialistas (mentorius)
+370 441 70415
+37065615120
p.kuzmarskis@pagegiai.lt

Inga
Jurgaitytė

Vyriausioji specialistė
+370 441 57389

i.jurgaityte@pagegiai.lt

Remigijus
Lukošius

Vyresnysis specialistas
+370 441 57389

r.lukosius@pagegiai.lt

Ilona
Drukteinienė

Vyresnioji patarėja
+370 441 70413
+37065040991
i.drukteiniene@pagegiai.lt

Ina
Valauskienė

Vyresnioji specialistė
+370 441 70413

i.valauskiene@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Skip to content