ŽEMĖS ŪKIS

Pagėgių savivaldybės teritorijoje žemės ūkio funkcijų vykdymas siejamas su Vyriausybės numatytų programinių nuostatų įgyvendinimu. Vaizdingas kraštovaizdis, dideli vandens plotai, švarus neužterštas oras – tai puikios sąlygos kaimo plėtrai, alternatyviai veiklai ir kaimo turizmo verslui.

Įgyvendindami iškeltus uždavinius, konsultuojame ir informuojame žemės ūkio veiklos subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų, informuojame žemės ūkio veiklos subjektus, kaip pateikti paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus.

  • Pagėgių savivaldybė užima 53700 ha ploto teritoriją.
  • Žemės ūkio naudmenos užima – 38015 ha,
  • miškai – 8200 ha,
  • vandenys – 1966 ha,
  • Rambyno regioninis parkas – 4786 ha.

2015 m. Pagėgių savivaldybėje žemės ūkio naudmenas deklaravo 1639 pareiškėjai, tai 11 pareiškėjų mažiau nei 2014 m. Bendras deklaruotas plotas 32430 ha. Deklaruotas plotas 2015 metus lyginant su 2014 metais sumažėjo 121 ha. Plotas sumažėjo, kadangi žemes įsigijo kitų rajonų ūkininkai.

Per 2015 metus atnaujinta pareiškėjų valdų paraiškų priėmimo metu su varnele 1562 ir atnaujinti kaimo valdų registro duomenys suvesta į Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų bazę 3129 pareiškėjų valdų.

Kasmet valdų skaičius mažėjo, bet 2015 metais lyginant su 2014 įregistruotų valdų skaičius padidėjo 548 valdom. Tai siejama su ateinančių naujų 2014-2020 metų programiniu laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio registre 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis Pagėgių savivaldybėje buvo įregistruota 1230 ūkininkų ūkių, iš jų jaunųjų ūkininkų iki 40 metų – 192. Per 2015 metus įregistruota 219 ūkininkų ūkių, iš jų jaunųjų – 31.Vidutinis ūkio dydis yra 16,77 ha.

Kartu su Pagėgių konsultavimo tarnyba suorganizuoti ūkininkams seminarai, mokymai pagal įvairias mokymo programas. Mokymo kursus išklausė 354 savivaldybės ūkininkai.

Galvijų skaičius Pagėgių savivaldybėje 2015 metais lyginant su 2014 metais padidėjo 146 galvijais, o tuo tarpu karvių skaičius sumažėjo 17. Galima teigti, kad gyvulių skaičiaus didėjimą lemia išmokos už gyvulius, prisiimti įsipareigojimai ir reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti už pievas.

Pagėgių savivaldybėje bendras sausinamas plotas yra 30,53 tūkst. ha. Magistralinių griovių ilgis 661,3 km, pylimų ilgis 46,5 km, yra 818 pralaidos, 22 tiltai. Bendras melioracijos įrenginių nusidėvėjimas – 85 %.

Savivaldybėje yra keturi vasaros tipo polderiai: Plaškių, Šilgalių, Nausėdų, Plaušvarių. Iš jų- Plaškių, Nausėdų ir Plaušvarių vandens kėlimo stotys yra nurašytos, veikianti yra tik Šilgalių. Visų polderių sausinamas plotas yra 4293 ha, tai sudaro 16% viso savivaldybės sausinamo ploto. Griovių ilgis 83 km, pylimų – 21 km. Bendras polderių nusidėvėjimas siekia 75 %.

Metų ūkiai

1 vieta - Danguolė ir Egonas Kenkliai bei brolis Edvardas ir Dalytė
2 vieta - Giedrė ir Arūnas Tičkai
3 vieta - Enida ir Mindaugas Karkleliai

2016 m. konkurse „Metų ūkis“ pirmąją vietą iškovojo ūkis, kurį kartu sukūrė Danguolė ir Egonas Kenkliai bei brolis Edvardas su žmona Dalyte. Kuriant ūkį pasinaudota  Kaimo plėtros 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. programomis, šiuo metu naudojasi priemone „Investicijos į materialųjį turtą“ pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Ūkininkai deklaruoja 261 ha žemės. Sėja 116 ha grūdinių kultūrų, 33 ha kukurūzų silosui, likę 112 ha − dobilai ir daugiametės pievos. Augina 257 galvijus, iš jų 150 melžiamų karvių. Ūkininkai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir mokymuose.

2016 m. konkurso „Metų ūkis“ antros vietos nugalėtojais tapo Giedrė ir Arūnas Tičkai, kurie savo ūkinę veiklą pradėjo nuo 1992 metų. Kuriantis valstiečių ūkiams įsigijo 14,60 ha žemės, kurią vėliau ir išsipirko. Iki šiol  ūkininkaujantys ir dirbantys  virš 100 ha žemės ūkininkai  augina: kviečius, kvietrugius, avižas, žirnius ir bulves. Didžioji  dalis  auginamų kultūrų yra javai. Per savo ūkininkavimo metus du kartus dalyvavo programoje „Valdų modernizavimas“. Dalyvaudami šioje programoje nusipirko traktorių ir kito inventoriaus, kad palengvintų darbą ūkyje. G. ir A. Tičkai anksčiau augino obelis, tačiau sodininkystė buvo sunki, nešė nuostolius, kadangi buvo sunku „grumtis“ su Lenkijos obuolių augintojais, teko šios veiklos atsisakyti. Šiuo metu ūkyje labai padeda sūnus Kastytis.

2016 m. konkurso „Metų ūkis“ trečioji vieta atiteko Enidai ir Mindaugui Karkleliams. Kuriant ūkį pasinaudota  Kaimo plėtros 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. programomis („Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas“ priemonėmis). Ūkininkai šiame krašte yra pirmieji, kurie pasinaudodami paramos priemonėmis įsigijo robotus karvėms melžti. Taip pat ūkininkai dalyvauja kraštovaizdžio programoje „Ražienų laukai per žiemą“ ir „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“. Karkleliai plėtoja mišrų ūkį. Deklaruoja iš viso 151,91 ha žemės: pievų − 59,22 ha, žieminių rugių − 28,16 ha, vikių − 17,64 ha, vasarinių miežių − 10 ha, kukurūzų − 19 ha ir dobilų − 17,89 ha. Augina 152 galvijus, iš jų: 134 Lietuvos juodmargių veislės, 17 Holšteinų  ir  1 mėsinį galviją juodmargių veislės.

1 vieta - Danutė ir Tonis Dargeliai
2 vieta - Stefanija ir Petras Bagavičiai
3 vieta - Rasa ir Antanas Gudavičiai

2015 m. konkurso „Metų ūkis“ pirmąją vietą iškovojo Danutė ir Tonis Dargeliai. 2004 metais Žukuose ūkininkauti pradėję, Dargeliai šiuo metu turi apie 200 ha nuosavos ir apie 100 ha nuomojamos žemės. Ūkininkai kelia kvalifikaciją aktyviai dalyvaudami seminaruose ir mokymuose. Ūkio specializacija-ekologinis ūkininkavimas.

2015 m. konkurso „Metų ūkis“ antros vietos nugalėtojais tapo Stefanija ir Petras Bagavičiai, gyvenantys ir ūkininkaujantys Vėžininkų kaime. Ūkininkauti pradėjo nuo 1994 metų. Šiuo metu užsiima galvijų auginimu. Turi 50 melžiamų galvijų iš 108. Ūkininkai turi apie 70 ha nuosavos žemės, ir apie 10 ha nuomoja iš valstybės.

2015 m. konkurso „Metų ūkis“ trečioji vieta atiteko Rasai ir Antanui Gudavičiams, kurie ūkininkauti pradėjo 1989 metais Pakamonių kaime. Augalininkystės ūkis specializuotas ir modernizuotas. Ūkininkai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir mokymuose.

1 vieta - Algimantas ir Renata Obrikiai
2 vieta - Vytautas ir Leila Starikovai
3 vieta - Audrius ir Sigita Rakšniai

Pagėgių savivaldybėje rengtame konkurse „Metų ūkis“ praėjusiais metais pirmąją vietą laimėjo Pagėgių seniūnijoje gyvenantys ir ūkininkaujantys Algimantas ir Renata Obrikiai. Ūkio kūrimo pradžia-2008 metai. 2014 metais ūkininkas deklaravo 71,66 ha žemės, šiuo metu iš jų 42 ha žemės nuosava, 30 ha nuomoja iš privačių asmenų ir valstybės. Dalį žemės (32,53 ha) apsėjo miežiais ir kviečiais. Ūkyje augina daug pieninių veislės bulių-28, mėsinių9, laiko ir 2 mėsines karves. 

Antrąją vietą laimėjo Vytautas ir Leila Starikovai, gyvenantys ir ūkininkaujantys Lumpėnų seniūnijos Šakininkų kaime. Ūkininkauti pradėjo 1993 metais. 2014 metais deklaravo 99,97 ha nuosavos žemės, javais apsėjo 22 ha. Ūkyje laiko 59 galvijus: iš jų 28 melžiamos karvės, 19 telyčiačių, 12 buliukų. 

Trečia vieta atiteko Audriaus ir Sigitos Rakšnių ūkininko ūkiui. Ūkininkauja Lumpėnų seniūnijos Strazdelių kaime. Ūkininkauti pradėjo 2000 metais. Šiuo metu valdo 67 ha nuosavos žemės. 2014 metais deklaravo 70,55 ha pievų. Ūkyje laiko 39 melžiamas karves, augina 25 pieninės veislės telyčaites.

1 vieta - Ieva ir Edgaras Černiauskai
2 vieta - Laura ir Vidas Mišeikiai
3 vieta - Ona ir Zigmas Odinbergai

2013 m. konkurso „Metų ūkis“ pirmos vietos nugalėtojais tapo Ieva ir Edgaras Černiauskai.

Prieš keturis metus pradėję ūkininkauti jaunieji ūkininkai šiuo metu deklaruoja 102,44 ha pievų, iš jų 12,56 ha ariamos dirvos. Pagrindinė ūkio kryptis – pienininkystė. Ūkyje laiko 25 melžiamas karves, pieninių veislės telyčių augina 19, peni 11 buliukų. Darbštus, entuziazmo nestokojantis Edgaras dalyvavo „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ programoje, pasinaudojo „Nitratų direktyva“ priemone ir kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje.  Pasinaudojęs paramomis įsigijo naują traktorių, žolės smulkintuvą, kultivatorių, srutovežį, visą naują  šienavimo techniką ir sumontavo pieno liniją tvarte.

2013 m. konkurso „Metų ūkis“ antros vietos nugalėtojais tapo Laura ir Vidas Mišeikiai. 2010 metais pradėję kurtis nuošalioje sodyboje Nausėdų kaime (Stoniškių sen.) augino įvairių paukščių savo reikmėms. Šiuo metu užsiima mėsinių galvijų auginimu. Nuo 2013 metų ūkis yra ekologinis. Augina 29 mėsinius  galvijus. Žemės turi apie 57 ha, dalis nuomojama iš valstybės. Iš jų 2 ha užsėti javais, likusi žemė – pievos.  Šiuo metu dalyvauja pusiau natūrinio ūkininkavimo programoje, ketina įsigyti naujų žemės ūkio padargų.

2013 m. konkurso „Metų ūkis“ trečios vietos nugalėtojais tapo Ona ir Zigmas Odinbergai. Ūkininkauti pradėjo kai iširo tarybiniai ūkiai, seniai puoselėja pienininkystės ūkį. Laiko 31 melžiamą karvę, augina 9 pieninių veislės telyčaites ir 1 mėsinių veislės telyčią, peni 4 buliukus. Deklaruoja 59,29 ha žemės, iš jų sėja miežių ir rapsų 7,79 ha, likusios yra pievos ir ganyklos. Dalyvavo kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje.

1 vieta - Rasa ir Gintaras Ramanauskai
2 vieta - Dalia ir Gintautas Ališkevičiai
3 vieta - Mindaugas Pocius

2012 m. konkurso „Metų ūkis“ pirmos vietos nugalėtojais tapo Rasa ir Gintaras Ramanauskai. Pagrindinė ūkio kryptis – pienininkystė. Deklaruoja 117 ha žemės, iš jų 111 ha pievų. 2012 m. sėjo 6 ha kukurūzų silosui. Nuosavos žemės turi 81 ha, iš valstybės nuomoja 26 ha, apie 10 ha žemės nuomoja iš privačių žmonių. Turi ir apie 10 ha miško, kurį labai prižiūri ir puoselėja. Ūkyje laiko 67 galvijus, iš jų: 33 melžiamos karvės, 2 mėsinės. Laiko 17 telyčaičių pieninių veislės ir 3 mėsines, peni ir 8 pieninių veislės bulius bei 2 mėsinius bulius. Dalyvavo KPP priemonėje „Standartų laikymasis“ ir kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje.
Dirbdami savo ūkyje, Rasa ir Gintaras labai tausoja gamtą, saugo savo turimą žemelę, tikėdamiesi ją ir savo sukurtą ūkį palikti vaikams.

 

2012 m. konkurse „Metų ūkis“ ūkininkai Dalia ir Gintautas Ališkevičiai tapo antros vietos nugalėtojais. Ūkininkų ūkį įregistravę 2003 metais, kasmet plėsdamiesi, savo ūkyje sėkmingai ūkininkauja iki dabar. A. ir G. Ališkevičiai nuosavos žemės turi 43,86 ha, iš privačių asmenų nuomoja 1,45 ha, iš valstybės nuomoja 15,50 ha. Ūkis mišrus: sėja javus, augina gyvulius. Šiuo metu jų ūkyje yra 74 galvijai: iš jų 39 karvės, 20 telyčaičių, kurios papildys melžiamų karvių bandą, 20 buliukų. Tačiau pagrindine ūkio kryptimi jie laiko pienininkystę.
Džiaugiasi, kad galėjo pasinaudoti programomis, nes kitaip būtų buvę labai sunku. Dalyvavo KPP 2004-2006 m. „Standartų laikymosi“ programoje. Taip pat dalyvavo KPF 2007-2013 metų programoje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ supaprastintoje paramos priemonėje. Pasinaudoję parama įsigijo pjaunamąją, presą-vyniotuvą ir traktorių „Belarus-952“.

 

Trečios vietos nugalėtoju tapo Mindaugas Pocius. Pagrindinė ūkio kryptis – pienininkystė. Deklaruoja 104,06 ha naudmenų, iš jų: 41,73 ha nuosavos žemės, likusi nuomojama iš valstybės ar privačių asmenų. Dabartiniu metu laiko 30 melžiamų karvių bandą.

1 vieta - Asta ir Stasys Šepučiai
2 vieta - Genovaitė ir Vytautas Prišmantai
3 vieta - Jolanta ir Saulius Rukšteliai

2011 m. konkurso „Metų ūkis“ pirmos vietos nugalėtojais tapo Asta ir Stasys Šepučiai. Pagrindinė ūkio kryptis – augalininkystė. Deklaruoja 196,75 ha naudmenų iš jų: vasariniai kviečiai – 61,49 ha, rapsų – 112,87 ha, kvietrugių – 2,60 ha ir rugių 14,22 ha. Nuosavos žemės turi 133,13 ha. Dalyvavo kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje.

Antros vietos nugalėtojais tapo Genovaitė ir Vytautas Prišmantai. Pagrindinė ūkio kryptis ? pienininkystė. Dalyvavo KPP priemonėje „Standartų laikymasis“, BPD priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir 2007–2013 metų programos „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje. Bendras naudojamas žemės plotas – 113,46ha. Didžioji dalis ? pievos ir ganyklos. Laiko 41 karvių bandą, kurių produktyvumas 6500 kg.

Trečios vietos nugalėtojais tapo Jolanta ir Saulius Rukšteliai. Pagrindinė ūkio kryptis – ekologinis mėsinių galvijų auginimas. Ūkyje auginama 48 limuzinų veislės mėsinių galvijų, iš jų 16 veislinių karvių. Bendras naudojamos žemės plotas – 110,73 ha. Dalyvavo KPP priemonėje „Standartų laikymasis“, BPD priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“, KPP priemonėje „Standartų laikymasis“ ir 2007–2013 metų programos „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje.

1 vieta - Nida ir Arūnas Bušniauskai
2 vieta - Reda ir Gintautas Šepučiai
3 vieta - Zita ir Edmundas Bendikas

2010 m. konkurso „Metų ūkis“ pirmos vietos nugalėtoju tapo Nida ir Arūnas Bušniauskai. Pagrindinė ūkio kryptis – pienininkystė, papildoma – augalininkystė. Deklaruoja 112,19 ha. naudmenų. Nuosavos žemės 45,94 ha. Dalyvavo KPP priemonėje „Standartų laikymasis“ , BPD priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“ir 2007–2013 metų programos ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje. Moderni 80 vietų karvidė. Dabartiniu metu laiko 29 karves, kurių produktyvumas – 6700 kg .

Antros vietos nugalėtoju tapo Redos ir Gintauto Šepučių ūkis. Pagrindinė ūkio kryptis ? pienininkystė, papildoma – augalininkystė. Dalyvavo KKP priemonėje „Standartų laikymasis“, BPD priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir 2007–2013 metų programos ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje. Bendras naudojamas žemės plotas – 60,54 ha. Didžioji jo dalis ? pievos ir ganyklos. Laiko 32 karvių bandą, kurių produktyvumas 5500 kg.

Trečios vietos nugalėtoju tapo Zitos ir Edmundo Bendiko ūkis. Pagrindinė ūkio kryptis – pienininkystė. Bendras naudojamos žemės plotas ? 78 ha. Dalyvavo KKP priemonėje „Standartų laikymasis“ ir 2007–2013 metų programos ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintoje paramos priemonėje. Laiko 23 karvės, jų produktyvumas – 6000 kg.

1 vieta - Danguolė ir Egonas Kenkliai
2 vieta - Erika ir Mindaugas Karkleliai
3 vieta - Irena Šeputienė

2006 m. konkurso „Metų ūkis“ pirmos vietos nugalėtoju tapo Danguolės ir Egono Kenklių specializuotas pieno ūkis. 2006 m. liepos 14 d. jiems įteiktas pieno ūkio sertifikatas. Deklaruoja 230 ha. naudmenų. Nuosavos žemės 70 ha. Dalyvauja KPP priemonėje “Standartų laikymasis” bei BPD priemonėje “Investicijos į žemės ūkio valdas”, patvirtinta paraiška (Investicijos į pieno gavybą). Moderni 160 vietų karvidė, standartus atitinkantis 1500 m³ skysto mėšlo rezervuaras. Dabartiniu metu laiko 86 karves, kurių produktyvumas ? 6000kg.

Antros vietos nugalėtoju tapo Erikos ir Mindaugo Karklelių ūkis. Pagrindinė ūkio kryptis ? pienininkystė, papildoma – augalininkystė. Dalyvauja KKP priemonėje „Standartų laikymasis“. Bendras naudojamas žemės plotas – 117 ha. Didžioji jo dalis ? pievos ir ganyklos. Laiko 30 karvės bandą, kurių produktyvumas 5500 kg.

Trečios vietos nugalėtoju tapo Irenos Šeputienės ūkis. Pagrindinė ūkio krypti – pienininkystė. Bendras naudojamos žemės plotas ? 34 ha. Dalyvauja KKP priemonėje „Standartų laikymasis“. Laiko 31 karvės bandą, jų produktyvumas – 6000 kg.

1 vieta - Giedrė ir Arūnas Tičkai
2 vieta - Antanas ir Rasa Gudavičiai
3 vieta - Daiva ir Romas Jarusevičiai

2005 m. organizuotas konkursas “Metų ūkis” 1-mos vietos nugalėtojais tapo Arūnas ir Giedrė Tičkai. Jie taip pat dalyvavo konkurse- apžiūroje “Pavyzdingai tvarkomas jaunojo ūkininko ūkis 2005 m.” ir tapo 1-mos vietos nugalėtojais savivaldybėje. Pagrindinė ūkio kryptis–vaisių auginimas. Augina 9,6 ha žemaūgių obelaičių sodą ir iš 1 ha. gavo virš 350 cnt derlių. Papildoma ūkio kryptis – gūdinių kultūrų ir bulvių auginimas. Augina 15 ha. bulvių, kurių derlius daugiau nei 340 cnt/ha, bei 59 ha grūdinių kultūrų, iš kurių žieminiai kviečiai davė 7 t/ha derlių. Bendras žemės plotas 88,8 ha.

Antros vietos konkurso “Metų ūkis” nugalėtojais tapo Antanas ir Rasa Gudavičiai. Pagrindinė ūkio kryptis – verslinių obelų auginimas (sodininkystė). Papildomos ūkio šakos – bulvių ir grūdų auginimas.

Bendras naudojamos žemės plotas 78 ha; iš jų sodai – 16,5 ha, bulvės – 21,07 ha, grūdinės kultūros – 34 ha.

Trečios vietos konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojais tapo Daiva ir Romas Jarusevičiai. Pagrindinė ūkio kryptis – pienininkystė, papildoma – kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai. Augina 37 raguočius, iš jų 15 karvių. Išmilžis iš karvės 6200 kg. Ūkininkai augina iki 45 kiaulių. Bendras naudojamas žemės plotas 53,3 ha. Didžioji dalis pievos ir ganyklos.

Parodyti tik veikiantys ūkiai

Valstybinė rinkliava už tech. apžiūras

Intervalas, ha Ūkių skaičius Naudmenų plotų suma, ha
0–1 83 41,35
1–3 367 801,94
3–5 277 957,92
5–10 191 1379,33
10–20 148 2094,09
20–30 97 2402,38
30–50 53 1939,21
50–100 13 790,87
100–500 1 249,25
>500 0 0
Metai Surinkta rinkliavos (Eur)
2008 12204
2009 12680
2010 8158
2011 15824
2012 12815
2013 16582
2014 9898
2015 11453

*2008 – 2015 m. surinkta valstybinės rinkliavos už technikos registraciją ir tech. apžiūras ​

Ūkininkų technika ir techninė apžiūra

Metai Įregistruota technikos Atlikta techninė apžiūrų (Į/iš)registruotos operacijos
2009 2321 1867 295
2010 2515 651 292
2011 2703 1659 387
2012 2949 741 436
2013 3287 1830 436
2014 3386 788 320
2015 3457 1374 246

*2009 – 2013 m. įregistruota technikos, atlikta tech. apžiūrų ir per metus atliktų įregistravimo, išregistravimo bei dokumentų keitimo operacijų

Pagėgių savivaldybės Žemės ūkio skyrius vykdydamas priskirtas funkcijas ir toliau sieks, kad naujame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programų laikotarpyje Pagėgių savivaldybės žemdirbiai dar aktyviau dalyvautų įvairiose ES programose, tuo užsitikrindami modernių, gebančių konkuruoti ūkių plėtrą, naujų kooperatyvų, netradicinių verslų, kaimo turizmo sodybų, ekologinių ūkių, įmonių steigimą, užtikrinantį verslumą, užimtumą ir pragyvenimo lygį kaime.

Skip to content