TARYBOS SPRENDIMAI

Tarybos posėdžių grafikas

VI šaukimo taryba

2023

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 53-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. VASARIO 2 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-1

Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo

2.

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijoje turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešojoje įstaigoje „Sporto ir turizmo centras“ audito atlikimo

3.

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 metų tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4.

T-4

Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo

5.

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos

6.

T-6

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos

7.

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos

8.

T-8

Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos

9.

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.

T-10

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos

11.

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitos

12.

T-12

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos

13.

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitos

14.

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitos

15.

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos

16.

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitos

17.

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitos

18.

T-18

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2022 metų veiklos ataskaitos

19.

T-19

Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo

20.

T-20

Dėl laikino atokvėpio paslaugos valandinio įkainio patvirtinimo

21.

T-21

Dėl psichosocialinės pagalbos paslaugos valandinio įkainio patvirtinimo

22.

T-22

Dėl teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos valandinio įkainio patvirtinimo

23.

T-23

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos

24.

T-24

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

25.

T-25

Dėl maksimalių trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos  išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo

26.

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

27.

T-27

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

28.

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

29.

T-29

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

30.

T-30

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijai

31.

T-31

Dėl leidimo išnuomoti patalpas, esančias Vilniaus g. 25, Pagėgių mieste

32.

T-32

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo

33.

T-33

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

34.

T-34

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą“ pakeitimo

35.

T-35

Dėl sutikimo likviduoti UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis

36.

T-36

Dėl žemės sklypų Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslo nustatymo

37.

T-37

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Stoniškių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo

38.

T-38

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo

39.

T-39

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:65, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 8, išnuomojimo aukciono būdu

40.

T-40

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:61, esančio Pagėgių m., Draugystės g. 2, išnuomojimo aukciono būdu

41.

T-41

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:62, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 2, išnuomojimo aukciono būdu

42.

T-42

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:63, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 4, išnuomojimo aukciono būdu

43.

T-43

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:64, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 6, išnuomojimo aukciono būdu

44.

T-44

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:60, esančio Pagėgių m., Draugystės g. 1, išnuomojimo aukciono būdu

45.

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 54-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. KOVO 30 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos

2.

T-47

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2022 metų veiklos ataskaitos

3.

T-48

Dėl Pagėgių savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo

4.

T-49

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre

5.

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių esminio pagerinimo ir paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, 2023−2025 metų prioritetinio objektų sąrašo  patvirtinimo

6.

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo 2023 metams patvirtinimo

7.

T-52

Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

8.

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos

9.

T-54

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” vadovo 2022 metų veiklos ataskaitos

10.

T-55

Dėl melioracijos programos lėšų, skirtų valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams prižiūrėti ir (ar) remontuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

11.

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)

12.

T-57

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

13.

T-58

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo

14.

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

15.

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2023−2024 mokslo metams nustatymo

16.

T-61

Dėl 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

17.

T-62

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

18.

T-63

Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai

19.

T-64

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

20.

T-65

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos ūkio 2023-2025 metų investicinio plano patvirtinimo

21.

T-66

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo

22.

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

23.

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

24.

T-69

Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas

25.

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

26.

T-71

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dalijos Irenos Einikienės atleidimo iš pareigų
   

2022

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 43-OJO POSEDŽIO, VYKUSIO 2022 M. SAUSIO 27 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.Priimto sprendimo Nr.Svarstytų klausimų turinys
1.T-1

 Dėl sutikimo perimti Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą

Pastaba: pakeistas 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-34 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą“ pakeitimo

2.T-2Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos
3.T-3Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo  savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo
4.T-4 Dėl valstybės turto nurašymo
5.T-5 Dėl butų pirkimo socialinio būsto fondo plėtrai
6.T-6 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7.T-7 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
8.T-8 Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų komisijos pirmininko paskyrimo
9.T-9Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai įgyvendinant projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veiklą Nr. 3.3. Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas valstybiniuose parkuose, draustiniuose, rezervatų ženklinimas (kelio ženklų įrengimas prie vietinės reikšmės kelių)
10.T-10 Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės  regioninio  ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui
11.T-11 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-181 ,,Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių, Lumpėnų, Vilkyškių seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo) planui” pakeitimo
12.T-12 Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų sąmatos patvirtinimo
Pastaba: pakeistas 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-108 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo T-12 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo”
Pakeistas 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 160 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo T-12 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų sąmatos patvirtinimo“  pakeitimo
13.T-13 Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
14.T-14 Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
15.T-15 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės  Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai
16.T-16 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės  šeimos gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitai
17.T-17 Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos
18.T-18 Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitos
19.T-19  Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 35-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. VASARIO 14 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.Priimto sprendimo Nr.Svarstytų klausimų turinys
1. T-20 Dėl Pagėgių garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu
2.  T-21 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos
3.  T-22 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos
4.  T-23 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos  2021 metų veiklos ataskaitos
5.  T-24 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn
6.  T-25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn
7.  T-26 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo
8.  T-27

 Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo
Pastaba: pakeistas 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-105 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)
Pakeistas 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-113 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3).”
Pakeistas 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-139 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4)
Pakeistas 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. T-167 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5)

9.  T-28 Dėl Pagėgių savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
10.  T-29

 Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Pastaba: pakeistas 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-104 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

11.  T-30 Dėl  kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Pagėgių savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
12.  T-31 Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos
13.  T-32 Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų visuomenės sveikatos  priežiūros veiklos plano Pagėgių savivaldybėje
14.  T-33 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
15.  T-34 Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos
16.  T-35 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
17.  T-36 Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo  plano patvirtinimo“ pakeitimo
18.  T-37 Dėl  sutikimo reorganizuoti Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinę mokyklą
19.  T-38 Dėl  sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinę mokyklą
20.  T-39 Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos
21.  T-40 Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos
22.  T-41 Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos
23.  T-42 Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos
24.  T-43 Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos
25.  T-44 Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 39-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. GEGUŽĖS 12 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 41-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. GEGUŽĖS 26 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-57

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

2.

T-58

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

3.

T-59

Dėl valstybės turto nurašymo.

4.

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

5.

T-61

Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

6.

T-62

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7.

T-63

Dėl karvidės, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.

8.

T-64

Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį turtą.

9.

T-65

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

10.

T-66

Dėl  Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos ir Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

11.

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

12.

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13.

T-69

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui.

14.

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

15.

T-71

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo.

16.

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2022−2023 mokslo metams nustatymo.
Pastaba: pakeistas 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-130 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2022−2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.” 

17.

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
Pastaba: pakeistas 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-134 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo.”

18.

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

19.

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos  2021 metų veiklos ataskaitos.

20.

T-76

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitos.

21.

T-77

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras” 2021 metų veiklos ataskaitos.

22.

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą“ pripažinimo netekusiu galios.

23.

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių esminio pagerinimo ir paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, 2022−2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo.

24.

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo 2022 metams patvirtinimo.

25.

T-81

Dėl saulės elektrinių išdėstymo Pagėgių savivaldybės Pagėgių ir Stoniškių seniūnijų žemės sklypuose specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

26.

T-82

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras”2021 metų veiklos ataskaitos.

27.

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.

28.

T-84

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

29.

T-85

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.

30.

T-86

Dėl globos centro veiklos finansavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

31.

T-87

Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

32.

T-88

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2021 metų veiklos ataskaitos.

33.

T-89

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą ,,Pagėgių savivaldybės asociacijos ,,Žukų melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Vilkyškių kadastro vietovėje“.

34.

T-90

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą ,,Pagėgių savivaldybės asociacijos ,,Mažupės melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Vilkyškių kadastro vietovėje“.

35.

T-91

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą ,,Pagėgių savivaldybės ,,Plaškių polderio melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalis melioracijos statinių rekonstravimas“.

36.

T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos  programos ir priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo.

37.

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

38.

T-94

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano 2022-2023 metams patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.

39.

T-95

Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą Pagėgių savivaldybės administracijos reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos ir apskaitos bei personalo veiklos srityse.

40.

T-96

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pastaba: sprendimas panaikintas Regionų apygardos administracinio teismo 2023 m. kovo 17 d. sprendimu.

41.

T-97

Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo.

Pastaba: pakeistas 2022 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-100 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo“ pakeitimo.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 44-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. LIEPOS 1 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-100

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo“ pakeitimo.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 45-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. LIEPOS 5 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-101

Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 46-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. LIEPOS 15 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo

2.

T-103

Dėl Dalijos Irenos Einikienės paskyrimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktore

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 48-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. RUGPJŪČIO 29 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo).

2.

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų plano patvirtinimo.

3.

T-113

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3).

4.

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

5.

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

6.

T-116

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

7.

T-117

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.

8.

T-118

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai  „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“.

9.

T-119

Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise  UAB „EGO PS“.

10.

T-120

Dėl leidimo išnuomoti buvusias medicinos punktų patalpas.

11.

T-121

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.

12.

T-122

Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ 2021 metų veiklos ataskaitos.

13.

T-123

Dėl pritarimo vietinio susisiekimo maršrutams.

14.

T-124

Dėl pritarimo įgyvendinti tarptautinį projektą ,,inovatyvus, skatinimas ir įtraukiantis požiūrį (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ ir lėšų skyrimo.

15.

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

16.

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.

Pastaba: pakeistas 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-130 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

17.

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo.

18.

T-128

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise viešajai įstaigai „Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.

Pastaba: Pripažintas netekusiu galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-91 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. Rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise viešajai įstaigai „Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios

19.

T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registre.

20.

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2022−2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.

21.

T-131

Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo.

22.

T-132

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai.

23.

T-133

Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su  Pagėgių savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

24.

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo.

25.

T-135

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio  teisėmis.

26.

T-136

Dėl maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Pagėgių  savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse.

27.

T-137

Dėl atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą.

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-138

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

2.

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4)

3.

T-140

Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ ilgalaikei paskolai imti

4.

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

5.

T-142

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

6.

T-143

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

7.

T-144

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose

8.

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo

9.

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio nustatymo 2022−2023 mokslo metais

10.

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

11.

T-148

Dėl lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

12.

T-149

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Stoniškių kaimo bendruomenei

13.

T-150

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijai

14.

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijai

15.

T-152

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams

16.

T-153

Dėl 2022–2023 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

17.

T-154

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus 2023 metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo

18.

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą“ pakeitimo

19.

T-156

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo

20.

T-157

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

21.

T-158

Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę

22.

T-159

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano patvirtinimo

23.

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo T-12 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų sąmatos patvirtinimo“  pakeitimo

24.

T-161

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

25.

T-162

Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas

26.

T-163

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru

27.

T-164

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagogų kelionės į darbą išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

28.

T-165

Dėl pavedimo atlikti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas

29.

T-166

Dėl baseino ir antstato perdavimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklai valdyti patikėjimo teise

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 50-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. LAPKRIČIO 11 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5)

2.

T-168

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose

Pastaba: pakeistas 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-170 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

Pakeistas 2023 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T-114 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

Pakeistas 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-61 “Dėl 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

3.

T-169

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

4.

T-170

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Jurbarko rajono savivaldybe

5.

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-830 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“ pripažinimo netekusiu galios

6.

T-172

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo bendruomenei

7.

T-173

Dėl leidimo išnuomoti dalį mokyklos dirbtuvių pastato patalpų, esančių Klaipėdos g. 15, Rukų kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje

8.

T-174

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklai valdyti patikėjimo teise

9.

T-175

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrui valdyti patikėjimo teise

10.

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 51-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. GRUODŽIO 15 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-177

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6)

2.

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

T-179

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

4.

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

5.

T-181

Dėl Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

6.

T-182

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti patikėjimo teise

7.

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo

8.

T-184

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Šilgalių kaimo bendruomenei

9.

T-185

Dėl vandens bokšto ir gręžinio perdavimo Pagėgių savivaldybės uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ valdyti patikėjimo teise

10.

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo

11.

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamos patalpų šildymo paslaugos kainos nustatymo

12.

T-188

Dėl leidimo išnuomoti patalpas, esančias mokyklos g. 1, Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėj

13.

T-189

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

14.

T-190

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre

15.

T-191

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 − 2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

16.

T-192

Dėl įgaliojimų atstovauti Pagėgių savivaldybės tarybai Regionų apygardos administraciniame teisme

17.

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro teikiamoms socialinės priežiūros paslaugoms krizių namuose dienos kainos vienam asmeniui nustatymo patvirtinimo

18.

T-194

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro asmeninės pagalbos valandinio įkainio patvirtinimo

19.

T-195

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 52-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2022 M. GRUODŽIO 28 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-196

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7)

2021

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 23-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021 M. SAUSIO 28 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
 1.  

T-1

Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo.
 1.  

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2031 metams patvirtinimo.
 1.  

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
 1.  

T-4

Dėl nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai
 1.  

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl pritarimo teikti projekto „Galimybė gyventi kitaip!“ paraišką, pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-413 „socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ pakeitimo.
 1.  

T-6

Dėl valstybės turto nurašymo.
 1.  

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo patvirtinimo” pakeitimo.
 1.  

T-8

Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Pagėgių savivaldybės administracijai ir Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo
 1.  

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo.
 1.  

T-10

Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Pagėgių savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
 1.  

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 – 2026 m. aplinkos monitoringo programos patvirtinimo.
 1.  

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės  vaiko globos centro 2020 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės  Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-20

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 1.  

T-21

Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-22

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 1.  

T-23

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Pagėgių savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-24

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl pritarimo vykdyti derybas su Tauragės rajono savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo” pakeitimo

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-25

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-26

Dėl sutikimo perimti turtą iš Jurbarko rajono savivaldybės.

 1.  

T-27

Dėl buto pardavimo Žydrūnui Vaičekauskui.

 1.  

T-28

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-29

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-30

Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-32

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-33

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio – darželio 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-34

Dėl konsultacijų Pagėgių savivaldybės mokyklų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-35

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 1.  

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų  priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.

 1.  

T-37

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 1.  

T-38

Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

 1.  

T-39

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

 1.  

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos.

Priedas

 1.  

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.

 1.  

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 – 2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

 1.  

T-43

Dėl komisijos sudarymo Pagėgių savivaldybės tarybos narių 2021 m. sausio 18 d. teikime pateiktiems faktams ištirti.

 1.  

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo.

 1.  

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo“.Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Pagėgių komunalinis ūkis“

 1.  

T-47

Dėl Pagėgių  savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

 1.  

T-48

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 dsprendimo Nr. T-56 „Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 1.  

T-49

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

 1.  

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

 1.  

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

 1.  

T-52

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui“ pakeitimo.

 1.  

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (1).

 1.  

T-54

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

 1.  

T-55

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir  pavadinimo suteikimo

Priedas

 1.  

T-56

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ veiklos plano 2020−2022 metams patvirtinimo

 1.  

T-57

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras““  pakeitimo

 1.  

T-58

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

 1.  

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės turto ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

 1.  

T-60

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo bendruomenei.

 1.  

T-61

Dėl leidimo išnuomoti dalį mokyklos dirbtuvių pastato patalpų, esančių Klaipėdos g. 15, Rukų kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje

 1.  

T-62

Dėl leidimo išnuomoti buvusio medicinos punkto patalpas, esančias Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškių miestelyje, Vilkyškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 1.  

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2021 − 2023 metams patvirtinimo.

 1.  

T-64

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo 2021 metams patvirtinimo. 


Priedas

 1.  

T-65

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-66

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras” 2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-67

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų visuomenės sveikatos  priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje plano

 1.  

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

 1.  

T-69

Dėl gydytojų skatinimo dirbti Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“  programos patvirtinimo.

 1.  

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 1.  

T-71

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos.

 1.  

T-77

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-78

Dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą.

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos

 1.  

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 1.  

T-82

Dėl finansinio prisidėjimo įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4532 Griežpelkiai I – Vilkyškiai ruožo nuo 8,847 iki 9,313 km kapitalinis remontas sutaisant taką“.

 1.  

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių – vietinės reikšmės gatvių ir kelių įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą.

 1.  

T-84

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Šilgalių kaimo bendruomenei.

 1.  

T-85

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 1.  

T-86

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 1.  

T-87

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kentrių kaimo bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios.

 1.  

T-88

Dėl tvarto ir stoginės, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą.

 1.  

T-89

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 1.  

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą“ pakeitimo.

 1.  

T-91

Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-92

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 1.  

T-93

Dėl autobuso Ford Transit perėmimo iš Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro ir jo perdavimo.

 1.  

T-94

Dėl Pagėgių savivaldybės atstovavimo Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime.

 1.  

T-95

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2021−2022 mokslo metams nustatymo. 

 1.  

T-96

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (2).

 1.  

T-97

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 1.  

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo.

 1.  

T-99

Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama arba mokama dalimis, ir Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-100

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

 1.  

T-101

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-102

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Pagėgių savivaldybės atstovavimo Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime“ pakeitimo.

 1.  

T-105

Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl Pagėgių savivaldybės administracijos ir  Pagėgių savivaldybės įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos ir apskaitos.

 1.  

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.

 1.  

T-107

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2022 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo.

 1.  

T-108

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.

 1.  

T-109

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.

 1.  

T-110

Dėl UAB Tauragės regiono  atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-111

Dėl savivaldybės būsto pardavimo.

 1.  

T-112

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 1.  

T-113

Dėl valstybės turto nurašymo.

 1.  

T-114

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 1.  

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

 1.  

T-116

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:60 esančio Pagėgių m., Draugystės g. 1, išnuomojimo aukciono būdu.

 1.  

T-117

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:63 esančio Pagėgių m., Pramonės g. 4, išnuomojimo  aukciono būdu.

 1.  

T-118

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:64 esančio Pagėgių m., Pramonės g. 6, išnuomojimo aukciono būdu.

 1.  

T-119

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:65 esančio Pagėgių m., Pramonės g. 8, išnuomojimo aukciono būdu.

 1.  

T-120

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-123

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ partnerio  teisėmis.

 1.  

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės  narkotikų kontrolės komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-125

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos dalyvavimui  projekte pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“.

 1.  

T-126

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pastaba: Pripažintas netekus galios 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-154 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pripažinimo netekusiu galios

Protokolo

punkto Nr.

Priimto 

sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys
1.
T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (3).

1 priedas

2 priedas

4 priedas

5 priedas

7 priedas

2.
T-130Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl pritarimo projekto ,,funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo.
3.T-131Dėl  pritarimo paraiškos „Fotovoltinės saulės elektrinės parko įrengimo Pagėgių pramoninėje zonoje rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.
4.T-132Dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros kainų nustatymo.
5.T-133Dėl Pagėgių miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo.
6.T-134

Dėl pasiūlymų dėl Pagėgių savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Pagėgių savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pastaba: pripažintas netekusiu galios 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-109 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl pasiūlymų dėl Pagėgių savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Pagėgių savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

7.T-135Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. 
8.T-136Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro ir jo perdavimo Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijai. 
9.T-137Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
10.T-138Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo. 
11.T-139Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų.
12.T-140Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl patalpų suteikimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios.
Protokolo
punkto Nr.
Priimto 
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
1.T-141 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 199 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios
2.T-142 Dėl ilgalaikio  ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijai
3.T-143 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
4.T-144 Dėl sutikimo perimti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus iš akcinės bendrovės „TG INFRA“
5.T-145 Dėl biudžetinės įstaigos Martyno Jankaus muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo
6.T-146 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
7.T-147 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai
8.T-148 Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro savarankiško gyvenimo namų paslaugos kainos nustatymo
9.T-149 Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų
10.T-150 Dėl Pagėgių miesto bendrojo plano keitimo irplanavimo tikslų nustatymo
11.T-151 Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Stoniškių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo
12.T-152 Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre
13.T-153 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl pritarimo paraiškos „Fotovoltinės saulės elektrinės parko įrengimo Pagėgių pramoninėje zonoje“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo
14.T-154 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijai
15.T-155

 Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo 2021 metams patvirtinimo

1 priedas

16.T-156

 DėlPagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos papildomo finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo

1 priedas

17.T-157

 T-157 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (4)

1 priedas

2 priedas

4 priedas

5 priedas

7 priedasProtokolo punkto Nr.Priimto sprendimo Nr.Svarstytų klausimų turinys
1.T-158Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų Vydūno viešosios bibliotekos ir Martyno Jankaus muziejaus veiklos
2.T-159Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų plano patvirtinimo
3.T-160Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo
4.T-161Dėl vietos gyventojų apklausos „Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių, Lumpėnų, Vilkyškių seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo)“ rezultatų
5.T-162Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
6.T-163Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo
7.T-164Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (5)
8.T-165Dėl Pagėgių savivaldybei skiriamų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
9.T-166Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai
10.T-167Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus 2022 metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo
11.T-168Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
12.T-169Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo
13.T-170Dėl 2021–2022 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo
14.T-171Dėl asmeninės pagalbos teikimo paslaugos kainos nustatymo
15.T-172Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2021−2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
16.T-173Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl vaikų ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelyje-darželyje nustatymo“ pakeitimo
17.T-174Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių meno ir sporto mokyklos 2021−2022 mokslo metais klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio nustatymo
18.T-175Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo  Nr. T-104 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
19.T-176Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
20.T-177Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų  pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2021–2022 mokslo metais
Protokolo punkto Nr.Priimto sprendimo Nr.Svarstytų klausimų turinys
1.T-178Dėl biudžetinės įstaigosPagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrodienos socialinės globos ir pagalbos į namus paslaugų kainos nustatymo
2.T-179Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (6)
3.T-180Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo 
4.T-181 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių, Lumpėnų, Vilkyškių seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo) planui 
5.T-182 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo 
6.T-183 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl pritarimoprojekto „Aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos daržinės išsaugojimo darbai“ rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo 
7.T-184 Dėl finansinio prisidėjimo įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai − Gudai − Sartininkai ruožo 0,814 iki 1,400 km kapitalinis remontas įrengiant taką 
8.T-185Dėl Pagėgių savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ 
9.T-186 Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms 
10.T-187 Dėl kiemo rūsio,  kaip bešeimininkio turto, įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą 
11.T-188Dėl buto ir 1/8 kiemo statinių, esančių K. Donelaičio g. 3-1, Panemunės mieste, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo 
Protokolo punkto Nr.Priimto sprendimo Nr.Svarstytų klausimų turinys
1.T-189 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (7)
2.T-190 Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre
3.T-191  Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
4.T-192  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnijai  ir įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
5.T-193  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
6.T-194  Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo
7.T-195  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
8.T-196  Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašo patvirtinimo
9.T-197  Dėl želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
10.T-198  Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
11.T-199  Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
12.T-200  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų  pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo
Protokolo punkto Nr.Priimto sprendimo Nr.Svarstytų klausimų turinys
1.T-201  Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre
2.T-202 Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
3. T-203  Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai  ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
4. T-204  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (8)
5. T-205  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų  pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo
6. T-206  Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo
7. T-207  Dėl vietos gyventojų apklausos „Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių, Natkiškių seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo)“rezultatų
8. T-208  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo T-36 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo” pakeitimo
9. T-209  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-847 „Dėl administracinių teisės pažeidimų dokumentų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
10. T-210  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl pritarimo vykdyti  derybas su Tauragės rajono savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo “ pripažinimo netekusiu galios
11. T-211  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo
12. T-212  Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrobendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos patvirtinimo
13. T-213  Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo
14. T-214  Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo
15. T-215  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrui
16. T-216  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo
17. T-217  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Pagėgių savivaldybės turto ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
18. T-218  Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijai nuomotis automobilius pagal veiklos nuomos sutartį
19.T-219  Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
20.T-220  Dėl UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ strateginio veiklos plano 2021-2024 metams  tvirtinimo
21.T-221  Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo  savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo

2020

6 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
 1.  

T-1

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
 1.  

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo
 1.  

T-3

Dėl leidimo išnuomoti dalį patalpų, esančių Mokyklos g. 1, Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje
 1.  

T-4

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
 1.  

T-5

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės merui
 1.  

T-6

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo
 1.  

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
 1.  

T-8

Dėl Pagėgių  palaikomojo gydymo,  slaugos ir senelių globos namų vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos
 1.  

T-9

Kelio Lumpėnai − Bardinai Nr. PG3010 perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės administracijai
 1.  

T-10

Dėl Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro vadovo  2019 metų veiklos ataskaitos
 1.  

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos
 1.  

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos.
 1.  

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos
 1.  

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 1.  

T-15

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai
 1.  

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų komisijos pirmininko paskyrimo
 1.  

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 1.  

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 1.  

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 1.  

T-20

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo.
 1.  

T-21

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
 1.  

T-22

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo
 1.  

T-23

Dėl Virginijaus Komskio paskyrimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriumi
 1.  

T-24

Dėl nepasitikėjimo Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskiene slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo
 1.  

T-25

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės merui.

27 dienos sprendimų sąrašas

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 − 2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2.

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo

3.

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
Pastaba: pakeistas 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-125 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

4.

T-29

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

5.

T-30

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai

6.

T-31

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo

7.

T-32

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro vadovo  2019 metų veiklos ataskaitos

8.

T-33

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos

9.

T-34

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos

10.

T-35

Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos

11.

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos

12.

T-37

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių meno ir sporto mokyklos vadovo  2019 metų veiklos ataskaitos

13.

T-38

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos

14.

T-39

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos

15.

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos

16.

T-41

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių matematikos pasiekimų gerinimas įdiegiant inovatyvią virtualią mokymo (-si) aplinką Pagėgių savivaldybės gimnazijose“

17.

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo  patvirtinimo.  Priedas

18.

T-43

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį
Pastaba: 
Pripažintas netekusiu galios 2022 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T-45 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį” pripažinimo netekusiu galios

19.

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pripažinimo netekusiu galios

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-45

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-46

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-47

Dėl pavedimo atlikti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas.

 
 1.  

T-48

Dėl nuolatinės komisijos Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti  nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-49

Dėl nuolatinės komisijos Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo

 
 1.  

T-50

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2021−2031 metams rengimui.

 
 1.  

T-51

Dėl funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos patvirtinimo.

Priedas

 
 1.  

T-52

Dėl pritarimo paraiškos „Bendri veiksmai siekiant išsaugoti mažų miestelių istoriją ir kultūrinį paveldą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų projekto vykdymui skyrimo.

 
 1.  

T-53

Dėl  pritarimo paraiškos „Medicinos paslaugų kokybės gerinimas pagyvenusiems žmonėms Pagėgių ir Sovetsko miestuose“ rengimui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-54

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.

 
 1.  

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotų Teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo.

 
 1.  

T-57

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-58

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo.

 
 1.  

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-194 ,,Dėl  Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo” pakeitimo.

 
 1.  

T-61

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-42 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo  patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-62

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-63

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo.

 
 1.  

T-64

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliui – darželiui.

 
 1.  

T-65

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-66

Dėl materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai “Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras”.

 
 1.  

T-67

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-68

Dėl  sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo.

 
 1.  

T-69

Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo

 
 1.  

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-71

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir informacijos centras” 2019 metų vadovo veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-72

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

 
 1.  

T-73

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 
 1.  

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

 
 1.  

T-75

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19  d. sprendimo Nr. T-200 ,,Dėl globos centro veiklos organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro palydimosios globos paslaugų organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-80

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitai.

 
 1.  

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-82

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų visuomenės sveikatos veiklos plano Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo.

Priedas

 
 1.  

T-83

Dėl leidimo rekonstruoti nuomojamas patalpas.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-84

Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-85

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 
 1.  

T-86

Dėl nuompinigių už Pagėgių savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-87

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 
 1.  

T-88

Dėl buto pardavimo Vidai Pavlovienei. 
 1.  

T-89

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 
 1.  

T-90

Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-66 “Dėl materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai “Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-92

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-93

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Sodo g. 18, Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo.

 
 1.  

T-94

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams.

 
 1.  

T-95

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2021 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo.

 
 1.  

T-96

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.

 
 1.  

T-97

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-98

Dėl pritarimo projekto „Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-99

Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-100

Dėl pritarimo paraiškos „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimo.

 
 1.  

T-101

Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto bei psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

 
 1.  

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ir Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, sąlygų aprašų ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo.

 
 1.  

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo.
Pastaba: 
pakeistas 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-74 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-105

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.
Pastaba: 
pakeistas 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-73 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 
 1.  

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-107

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-109

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-110

Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir prie vandens telkinių bei ant paviršinių vandens telkinių ledo Pagėgių savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-112

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

 

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 
2.

T-119

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 

3.

T-120

Dėl Palumpių dvaro sodybos svirno, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 
4.

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

 
5.

T-122

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 
6.

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Pagėgių komunalinis ūkis“.

 
7.

T-124

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus 2021 metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo.

 
8.

T-125

Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
9.

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

 
10.

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių normatyvų patvirtinimo.

 
11.

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 
12

T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
13.

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto bei psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje.“ Paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą““ pakeitimo

 
14.

T-131

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 − 2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

 
15.

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
16.

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2).

 
17.

T-134

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo.
Pastaba: pakeistas 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 141 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 
18.

T-135

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo.
Pastaba: pakeistas 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-142 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 
19.

T-136

Dėl delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

 
20.

T-137

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

 
21.

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

 
22.

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo T-20 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
23.

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pakeitimo.

Pastaba: Pripažintas netekus galios 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-154 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pripažinimo netekusiu galios

 
24.

T-141

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16  d. sprendimo Nr. T-76 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 
25.

T-142

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 
26.

T-143

Dėl leidimo išnuomoti buvusio medicinos punkto patalpas, esančias Sodo g. 18, Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
27.

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 
28.

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo  slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo.

 
29.

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

 
30.

T-147

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Dargužui.

 
31.

T-148

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

 
32.

T-149

Dėl delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą.

Pripažintas netekusiu galios 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-78 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą“ pripažinimo netekusiu galios”

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl nuolatinės komisijos Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-154

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo.

 1.  

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ ir dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiais galios.

 1.  

T-156

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-157

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-158

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ pavadinimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ steigimo“ pakeitimo.

 1.  

T-159

Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrą.

 1.  

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-161

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-162

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2020−2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-164

Dėl vaikų ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelyje-darželyje nustatymo.

 1.  

T-165

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m.  gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekus galios.

 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registre.

 1.  

T-168

Dėl taksi stotelių įrengimo Pagėgių savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-169

Dėl vietinių  rinkliavų Pagėgių savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo.

 1.  

T-170

Dėl buto pardavimo Dariui Geniui.

 1.  

T-171

Dėl sutikimo priimti butą ir 1/10 dalį ūkinio pastato.

 1.  

T-172

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise.

 1.  

T-173

Dėl leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus Pagėgių savivaldybės viešo naudojimo teritorijoje, atitveriant jos dalį arba apribojant eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-177

Dėl Pagėgių savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo.

 1.  

T-179

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19  d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 1.  

T-181

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 1.  

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (3).Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-183

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 1.  

T-184

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai  „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“.

 1.  

T-185

Dėl mokyklos pastato su priklausiniais  įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.

 1.  

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-187

Dėl 2020 – 2021 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.

 1.  

T-188

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.

 1.  

T-189

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo  patvirtinimo.

Priedas

 1.  

T-190

Dėl nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Pagėgių savivaldybėje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-191

Dėl pritarimo projekto „Aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos daržinės išsaugojimo darbai“ rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 1.  

T-192

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (4).

 1.  

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-194

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-195

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

 1.  

T-196

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-197

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių meno ir sporto mokyklos 2020−2021 mokslo metais klasių, grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo.

 1.  

T-198

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos  pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2020–2021 mokslo metais.

 1.  

T-199

Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo.
Pastaba: pakeistas 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-145 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo

 1.  

T-200

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl leidimo išnuomoti dalį patalpų, esančių Rambyno g. 33, Lumpėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje” pakeitimo.

 1.  

T-201

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl leidimo išnuomoti dalį patalpų, esančių mokyklos g. 1, Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje” pakeitimo.

 1.  

T-202

Dėl mokyklos pastato įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.

 

5 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
 1.  

T-203

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-142 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos  mokymo lėšų, skirtų Pagėgių savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-204

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti
 1.  

T-205

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (5)
 1.  

T-206

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-207

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-208

Dėl Pagėgių savivaldybės  socialinių paslaugų centro reorganizavimo.
 1.  

T-209

Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo
 1.  

T-210

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją.
 1.  

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 1.  

T-212

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 1.  

T-213

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-214

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 1.  

T-215

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl pritarimo projekto „Pagėgių miesto ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.
 1.  

T-216

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.
 1.  

T-217

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl patalpų suteikimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras““ pripažinimo netekusiu galios.
 1.  

T-218

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
 1.  

T-219

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.
 1.  

T-220

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijai.
 1.  

T-221

Dėl materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliui-darželiui.
 1.  

T-222

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.
 1.  

T-223

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai
 1.  

T-224

Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 1.  

T-225

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių bendruomenės teikiamai paraiškai.
 1.  

T-226

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenės  teikiamai paraiškai.
 1.  

T-227

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo plano rengimo.
 1.  

T-228

Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.
 1.  

T-229

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo T-20 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-230

Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašo  patvirtinimo.
 1.  

T-231

Dėl Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo patvirtinimo.
 1.  

T-232

Dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pastaba: pripažintas netekusiu galios 2022 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-35 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 1.  

T-233

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo.

30 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-234

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (6).

 1.  

T-235

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.

 1.  

T-236

Dėl pritarimo vykdyti  derybas su Tauragės rajono savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo.

 1.  

T-237

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 1.  

T-238

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Vilkyškių bendruomenei.

 1.  

T-239

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Šilgalių kaimo bendruomenei.

 1.  

T-240

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 1.  

T-241

Dėl 1/8 dalies pastato − sandėlio pardavimo Fedorui Egorkinui.

 1.  

T-242

Dėl dalies gyvenamojo namo su priklausiniais pardavimo Oksanai Bagdonienei.

 1.  

T-243

Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo su Violeta Giedraitiene.

 1.  

T-244

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-131 ,,Dėl socialinių išmokų teikimo ir panaudojimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 1.  

T-245

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

 1.  

T-246

Dėl atminimo ženklų įrengimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-247

Dėl pritarimo  bendradarbiavimo sutarties sudarymui

 1.  

T-248

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo (7).

 1.  

T-249

Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimus dėl paskolos sutarties pakeitimų.

 1.  

T-250

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

 1.  

T-251

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre

 1.  

T-252

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-253

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 metų rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl vietinių rinkliavų  Pagėgių savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-254

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

 1.  

T-255

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

 1.  

T-256

Dėl buto, esančio Vilniaus g. 24-3, Pagėgių mieste, ir 1/30 sandėlio, esančio Vilniaus 24a, Pagėgių mieste, pirkimo.

 1.  

T-257

Dėl buto pardavimo Ingai Dargužaitei.

 1.  

T-258

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 277 „Dėl Stoniškių pašto nuomos sutarties pratęsimo” pripažinimo netekusiu galios.

 1.  

T-259

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 339 „Dėl papildomų negyvenamųjų patalpų išnuomojimo VĮ Lietuvos pašto filialo Tauragės apskrities centriniam paštui” pripažinimo netekusiu galios.

 1.  

T-260

Dėl valstybės turto nurašymo.

 1.  

T-261

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
Pastaba: pakeistas 2022 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 36 “Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo  plano patvirtinimo“ pakeitimo

 1.  

T-262

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-263

Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui.

 1.  

T-264

Dėl Pagėgių savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.

 1.  

T-265

Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.

 1.  

T-266

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo T-20 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-267

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 1.  

T-268

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-269

Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras.

2019

2 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
 1.  

T-63

Dėl pritarimo paraiškos „Demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.
 1.  

T-64

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos  2017 metų ataskaitos patvirtinimo

Priedas

 1.  

T-65

Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
 1.  

T-66

Dėl delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
 1.  

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2019 − 2021 metams patvirtinimo
 1.  

T-68

Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo
Pastaba: 
pakeistas 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-96 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
 1.  

T-69

Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą
Pastaba: 
pakeistas 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-155 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą“ pakeitimo

16 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinysPastabos
 1.  

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo 
 1.  

T-71

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo 
 1.  

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo Pakeistas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-204 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo pakeitimo.
 1.  

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo 
 1.  

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo Pakeistas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-168 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.
 1.  

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo 
 1.  

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo 
 1.  

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo 
 1.  

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo Pakeistas 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-152 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 1.  

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo 
 1.  

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo Pakeistas 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-153 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. 
 1.  

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo 
 1.  

T-82

Dėl delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą 
 1.  

T-83

Dėl Pagėgių  savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

31 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-84

Dėl Jūratės Mažutienės atleidimo  iš Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorės pareigų

 
 1.  

T-85

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui

 
 1.  

T-86

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 
 1.  

T-87

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2).

 
 1.  

T-88

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” 2018 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 
 1.  

T-89

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo.

Pakeistas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-169 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Stoniškių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo

 
 1.  

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui  ir veiklų vykdymui“ pakeitimo.

 
 1.  

T-92

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2020 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo.

 
 1.  

T-93

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo  2020 metams.

 
 1.  

T-94

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams.

 
 1.  

T-95

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 “dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo” pakeitimo.

 
 1.  

T-96

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktorei Jūratei Mažutienei.

 
 1.  

T-97

Dėl garantijos suteikimo už uždarosios akcinės bendrovės  „Pagėgių komunalinis ūkis“ imamą ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti.

 
 1.  

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo, paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo  slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo

 
 1.  

T-100

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

 
 1.  

T-101

Dėl Pagėgių savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo

 
 1.  

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės peticijų komisijos sudarymo

 
 1.  

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-104

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijai nuomotis  automobilius pagal veiklos nuomos sutartį.

 
 1.  

T-105

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus 2020 metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės saugaus eismo komisijos ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. t-197 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-108

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

 
 1.  

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

Pakeistas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-187 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-173 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl pritarimo projekto „institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014−2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą““ pakeitimo

 
 1.  

T-113

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.

 
 1.  

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos sudarymo.

 
 1.  

T-116

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-117

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-118

Dėl gyvenamojo namo ir sandėlio perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės administracijai.

 1.  

T-119

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 1.  

T-120

Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo. 

 1.  

T-121

Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje.
Pastaba:
 pakeistas 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-127 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo.”
Pastaba: pakeistas 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-156 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo

 1.  

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-123

Dėl pritarimo partnerystės sutarties sąlygoms, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

 1.  

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės, Vilkyškių seniūnijos, Vilkyškių miestelio Šereikos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

 1.  

T-125

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3).

 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos  programos ir priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo.

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo.

 1.  

T-129

Dėl pritarimo partnerystei ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui įgyvendinant investicinį projektą „Pagėgių savivaldybės Plaškių polderio melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimas“.

 1.  

T-130

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2017−2018 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos nepriklausomo audito atlikimo.

 1.  

T-131

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo.

 1.  

T-132

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

 1.  

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2018 metų ir 2019 metų pirmojo pusmečio finansinės atskaitomybės nepriklausomo audito atlikimo.

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-134

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-135

Dėl buto, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 
 1.  

T-136

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-137

Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo. 

 
 1.  

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių nustatymo.

 
 1.  

T-139

Dėl pritarimo viešųjų transporto paslaugų keleivių vežimui vietiniais autobusų maršrutais ir išlaidų kompensavimo.

 
 1.  

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

 
 1.  

T-141

Dėl leidimo Loretai Chasijevai, Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei, dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-142

Dėl leidimo Genovaitei Švalkūnienei, Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei, dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-143

Dėl leidimo Evelinai Norkienei, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei, dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-144

Dėl leidimo Loretai Zinovjevienei, Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei, dirbti papildomą darbą

 
 1.  

T-145

Dėl leidimo Vaclovui Navickui, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui, dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-146

Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai.

 
 1.  

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo. 
 1.  

T-148

Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo.

 
 1.  

T-149

Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

 
 1.  

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

Pakeistas 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-85 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pakeistas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-174 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-154

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Komskiui.

 
 1.  

T-155

Dėl projekto „Asociacijos „Socialinio verslo gildija“ paslaugų teikimas kaimo gyventojams siekiant sukurti gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ atitikimo deklaruojamam viešajam interesui.

 
 1.  

T-156

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas“ pakeitimo.

 

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-157

Dėl nekilnojamojo turto, esančio m. Jankaus g. 3, Bitėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo.

 1.  

T-158

Dėl leidimo išnuomoti dalį patalpų, esančių Rambyno g. 33, Lumpėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 1.  

T-159

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-161

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-162

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.
Pastaba: pakeistas 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-58 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.”

 

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 1.  

T-164

Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 1.  

T-165

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4).

 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2019 − 2020 mokslo metais nustatymo.

 1.  

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos  pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2019–2020 mokslo metais.

 1.  

T-168

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 1.  

T-169

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Pagėgių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovų atlyginimo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-172

Dėl pritarimo projekto „Kelio Lumpėnai − Bardinai PG3010 rekonstravimas“ rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“.

 1.  

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.

2. 

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.

3. 

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutarčių pavyzdinių formų patvirtinimo.

4. 

T-177

Dėl pritarimo  partnerystei ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui įgyvendinant valstybės projektą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

5. 

T-178

Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei  Evelinai Norkienei.

6. 

T-179

Dėl 2019 – 2020 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.

7. 

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

8. 

T-181

Dėl Pagėgių  savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

9. 

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5).

10

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1. 

T-184

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-140 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 3.

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
Pastaba: 
pakeistas 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-84 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 4.

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 5.

T-188

Dėl valstybės turto nurašymo.

 6.

T-189

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 7.

T-190

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Pagėgių savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 8.

T-191

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų  patvirtinimo

 9.

T-192

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6).

 10

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-194

Dėl  Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

2. 

T-195

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

3. 

T-196

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

4. 

T-197

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr.T-88 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. 

T-198

Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

6. 

T-199

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Pagėgių savivaldybėje 2018–2020 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

7. 

T-200

Dėl globos centro veiklos organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. 

T-201

Dėl  pritarimo projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

9. 

T-202

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. 

T-203

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo T-40 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

11. 

T-204

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo pakeitimo.

12.

T-205

Dėl asmens duomenų tvarkymo Pagėgių savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijų patvirtinimo.

13. 

T-206

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

14. 

T-207

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

15.

T-208

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

16. 

T-209

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7).

 17.

T-210

Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktore Genovaite Švalkūniene.

 18.

T-211

Dėl Jūratės Mažutienės atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės pareigų.Skip to content