SAVANORYSTĖ

Savanorystė – ne tik visuomeninė veikla. Tai – būdas tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Jei tau 14 – 29 metai, neleisk laiko veltui – savanoriauk. Ilgiau savanoriaujant pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis. Savanorį organizacijoje lydi kuratorius, kuris padeda planuoti veiklą, suprasti ir įvertinti patiriamas situacijas.

Savanoriškos veiklos trukmė   trumpalaikė (iki 3 mėn.), ilgalaikė – ne mažiau kaip 6 mėn. pagal Nacionalinį modelį.

Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti 10 valandų per savaitę. Šiuo atveju kiekvienam dalyviui gali būti kompensuojamos kelionės išlaidos.

Savanoriams suteikiamas kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas (atlikus ilgalaikę savanorišką veiklą).

Organizacijos, pageidaujančios priimti savanorius ilgalaikei (ne mažiau kaip 3 mėn.) savanoriškai veiklai, turi būti akredituotos. Paraiška akredituotis ar pakartotinai akredituotis pateikiama Jaunimo reikalų departamentui prie SADM.

Jei Tau 16-29 m., turime puikų pasiūlymą – kaip naudingai praleisti savo laisvalaikį, įgyti daug naujų gebėjimų ir patirties!
Kviečiame dalyvauti naujame projekte : “Jaunimo savanoriška tarnyba” !
Savanorystės sritį galėsi pasirinkti pagal savo pomėgius ir savanoriaudamas konkrečioje organizacijoje atlikti savanorišką praktiką, kuria papildysi savo gyvenimo aprašymą ir galėsi lengviau susirasti darbą!

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme savanoriška veikla apibrėžiama taip: „Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.”

 • Noras aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
 • Žinojimas, kad gali padėti.
 • Noras pasisemti naujos patirties.
 • Naujų iššūkių troškimas.
 • Noras realizuoti save naujoje, dar neišbandytoje srityje.
 • Naujų pažinčių, draugų paieškos.
 • Tikėjimas, kad dirbant savanorišką darbą gali pakeisti gyvenimus.
 • Asmeninių būdo savybių tobulinimasis
 • savanoriauti 3 arba 6 mėnesius, po 20 val. per savaitę (~ 4 val. per dieną),
 • iš daugiau nei 250 organizacijų rinktis sau patinkančią vietą ir sritį, kurioje būtų galimybė tobulinti darbui reikalingus įgūdžius,
 • savanoriaujant ieškoti darbo – savanorystės metu įgytos žinios padės lengviau susirasti darbą,
 • dalyvauti savęs pažinimo mokymuose, kurie orientuoti į asmeninį tobulėjimą, savęs pažinimą, savirealizaciją, įspūdžių pasidalinimą su kitais projekto dalyviais, 
 • esant poreikiui, savanorystės laikotarpiu patirtos išlaidos – tau būtų kompensuojamos: transporto, privalomo sveikatos draudimo, maisto išlaidos, 
 • gauti savanorystę patvirtinantį pažymėjimą bei savanorystės organizacijos rekomendacijas.

Tave visu savanorystės laikotarpiu lydėtų mentorius, kuris padėtų derinti reikalus dėl savanoriavimo vietos ir  padės išspręsti visas iškilusias problemas.

Būk tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje.  /Mahatma Gandhi/

Akreditacija

Savanorius priimančių organizacijų akreditacija pradėta vykdyti 2013 metais projekto „Jaunimo savanoriškos tarnyba“ metu, vėliau tęsta įgyvendinant projektą „Atrask save“. Per šį laikotarpį akredituota šimtai jaunimo  ir su jaunimu dirbančių   organizacijų. Tikime, kad kokybiška ir nenutrūkstanti savanoriška veikla yra svarbi jaunimui, todėl turi būti jaunimo politikos prioritetas ir siekiame užtikrinti savanorius priimančių organizacijų kokybiškos veiklos tęstinumą.Atnaujintas savanorius priimančių organizacijų akreditacijos aprašas atneša kelias naujoves šioje veikloje. Organizacijos teikiančios paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją arba pakartotinę akreditaciją 2 metams. Organizacijos, kurios buvo akredituotos projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ar „Atrask save“ jau gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo.

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarka >>

Naujoje akreditacijos tvarkoje numatyta sudaryti sąlygas visoms organizacijoms tobulėti, todėl kiekviena organizacija pateikusi paraišką ir susitikus su ekspertu gaus rekomendacijas savo veiklai tobulinti, neatsižvelgiant į galutinį eksperto sprendimą. Tokiu būdu siekiama, kad jaunimo savanorius priimančios organizacijos būtų atsinaujinančios ir atliepiančios į besikeičiančius jaunimo poreikius. Iki šiol vykdytos savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vyko tik projektinių veiklų rėmuose, tuo tarpu šios jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos procesas sukurtas remiantis išmoktomis gerosiomis patirtimis ir skirtas palaikyti organizacijas, bei sudaryti sąlygas dalyvauti kuriamame nacionaliniame savanorystės modelyje, o tuo pačiu tęsti pradėtas veiklas.

Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją sudaro 3 etapai:

 1. Paraiškos pateikimas – organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus. Paraišką galite rasti čia:  organizacijų akreditavimo aprašas Paraiška >>
  Užpildytą, vadovo pasirašytą paraišką reikia pateikti Jaunimo reikalų departamentui :  Anketa >>
 2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas – organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.Vertinimas vykdomas pagal aprašo rekomendacijas ir vertinimo anketą .
 3. Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Organizacijos, kurioms nebus suteiktos akreditacijos, įgyvendinusios ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos. 

Daugiau informacijos galite teirautis:

Justina Lukaševičiūtė
0 (5) 2461355
justina.lukaseviciute@jrd.lt
https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

Pagėgių savivaldybėje akredituotos savanorius priimančios organizacijos

Kviečiame, Pagėgių savivaldybės įstaigas ir  organizacijas,  kreiptis ir teikti paraiškas dėl akreditacijos, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą akredituotų organizacijų darbą.

+370 441 57328

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

www.pagegiusvb.lt

https://www.facebook.com/psvvbbiblioteka

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje kaupiami, tvarkomi, sisteminami, saugomi, skaitmeninami dokumentai, vykdoma panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra, suteikiamos galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais. Vykdomas fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, etnokultūrinei, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.

+370 441 57319

Klaipėdos g. 4, Pagėgiai

https://sgc.pagegiai.lm.lt/

https://www.facebook.com/seimosgerovescentras

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras – įstaiga teikianti įvairias socialines paslaugas: vaikų dienos centro užimtumo paslaugas, pagalbos į namus seneliams, dienos socialinę globą senyvo amžiaus asmenims jų namuose, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos vaikams bendruomeninių vaikų globos namuose, laikino apgyvendinimo paslaugas krizių namuose, laikino apnakvindinimo paslaugą smurtautojams, socialinę priežiūrą, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialiai pažeistoms šeimoms, teikia pagalbą globėjams, budintiems globotajams, dalyvauja „Maisto bankas“ akcijose ir pan. Įstaiga rengia ir įgyvendina projektus socialinių paslaugų teikimo, laisvalaikio užimtumo projektus.

+370 441 57240

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

www.pagegiaikc.lt

https://www.facebook.com/pagegiusavkulturoscentras

Pagrindinės veiklos kryptys – meno mėgėjų veiklos skatinimas, puoselėjimas ir organizavimas. Bendradarbiavimas su visuomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, etninės kultūros veikla ir plėtojimas, įvairių švenčių bei kultūrinių renginių organizavimas. Pagėgių savivaldybės kultūros centro tikslai: sukurti efektyviai veikiančią sistemą, atitinkančią savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius; kelti pramogos kultūrą; puoselėti etninę kultūrą; keisti visuomenės požiūrį į laisvalaikio malonumą, parodant skirtumą tarp primityvaus mėgavimosi ir prasmingos, kilnios veiklos, tenkinančios dvasinius poreikius; diegti naujoves; kelti kultūros įstaigos lygį; plėtoti kultūrinę veiklą; bendradarbiauti su giminingomis įstaigomis ne tik Pagėgių savivaldybėje, bet ir apskrityje, šalyje; ieškoti ryšių santykiams užmegzti su kitomis šalimis. Pagėgių savivaldybės kultūros centro uždaviniai: sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros prieinamumą; organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą; rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; kurti ir įprasminti šiuolaikines ir modernias meno veiklos formas; sisteminai rengti veiklos planus ir juos įgyvendinti.

+370 656 18551

Šereikos g.5-3, Vilkyškiai

https://www.visitpagegiai.lt/

https://www.facebook.com/ticpagegiai

Viešoji įstaiga atlieka šias funkcijas – tiesiogiai prisideda prie patrauklaus, svetingo ir konkurencingo Pagėgių krašto turistinio įvaizdžio formavimo, įvairiomis priemonėmis skatina Pagėgių krašto ir regiono turizmo plėtrą, siekia padidinti vietinių ir užsienio turistų srautus, dalyvauja formuojant savivaldybės turizmo politiką bei turistinę aplinką, organizuoja bei moderuoja renginius.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
Pagėgių atvira jaunimo erdvė

Vilniaus g. 48, Pagėgiai

https://www.facebook.com/PagegiuErdve

Pagėgių atvira jaunimo erdvė, tai vieta jaunimo saviraiškai, kūrybai, projektams, savanorystei ir idėjoms. Erdvė skirta 14 – 29 m. jaunuoliams, kurie ieško vietos, kur galėtų saugiai praleisti laisvalaikį, bendrauti, susipažinti, užsiimti įvairiomis veiklomis, sužinoti naujų įdomių dalykų. Atvira jaunimo erdvė ugdo jaunimo asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, pilietiškumą ir toleranciją, lavina kritinį mąstymą, gebėjimą orientuotis ir prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą, padeda mažiau galimybių turintiems asmenims prisitaikyti modernėjančioje visuomenėje per neformaliojo švietimo veiklą, sudaro sąlygas ir galimybes jaunimui aktyviai ir įdomiai leisti laisvalaikį pasirenkant prasmingas veiklas, padeda formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje. Pagrindinės veiklos sritys – neformalusis švietimas ir jaunimo veikla. Organizacija vykdo atvirą darbą su jaunimu, kuris grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikriname jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

+370 441 57342

Vilniaus g. 46, LT-99298, Pagėgiai

https://darzelis.pagegiai.lm.lt/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100031131225596

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Darželis dirba vadovaudamasis ikimokyklinio ugdymo(si) programa, parengta pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627, bei Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.1269. Įstaigoje vaikai papildomai turi galimybę lankyti neformaliojo ugdymo būrelius.

Skip to content