PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TRADICINIAI RENGINIAI

Pagėgių literatūrinio pavasario šventė "Atidengsiu Tau žodį it širdį..."

Kasmet tradiciškai skiriama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šios šventės atskaitos tašku laikomas Pagėgių krašto literatų sambūrio įsteigimas 2001 m., kai minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotame renginyje keletas žmonių perskaitė savo kūrybos eilėraščius, skirtus Lietuvai. O nuo 2002 m. krašto literatų tradicija tapo Kovo 11-ąją pasitikti bibliotekoje, pakviečiant Pagėgių krašto visuomenę, Mažosios Lietuvos bei kitų Lietuvos regionų literatūrinio žodžio kūrėjus, dainuojamosios poezijos atlikėjus į Pagėgių literatūrinį pavasarį „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“.

Šios šventės metu pagerbiami jubiliejines sukaktis einamaisiais metais minėję Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai, priimami nauji nariai, pristatomi naujausi Pagėgių krašto kūrėjų raštijos darbai, skelbiami anoniminiam eilėraščio konkursui INCOGNITO pateikti kūriniai, renkami ir apdovanojami šio konkurso nugalėtojai. Iškiliausia šventės dalis – išeivės pagėgiškės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės, Ciuricho Lietuviškos knygos klubo vadovės Jūratės Caspersen (Šveicarija) įsteigtų nominacijų „Pagėgių krašto garsintojas“ ir „Jaunoji viltis“ metų laureatų paskelbimas ir apdovanojimas. Šiuo metu sambūris vienija Pagėgių krašto literatus, kurie aktyviai dalyvauja sambūrio veikloje, atstovauja Pagėgių kraštui šalyje ir užsienyje, leidžia leidinius, organizuoja literatūrines šventes, rengia susitikimus su Lietuvos bei kitų šalių rašytojais, literatais.

Rašytojo, filosofo, dramaturgo, švietėjo, chorvedžio, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) gimimo metinės

2018 m. kovo 29 d. Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai buvo suteiktas Vydūno – Lietuvoje ir visame pasaulyje savo idėjomis, veikla ir darbais žymaus šviesuolio – vardas. Kasmet kovo mėnesį, minint šio kultūros veikėjo gimimo metines (kovo 22 d.), Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojamos Vydūno šviesiam atminimui pagerbti skirtos meno, kraštotyros darbų parodos, vyksta literatūriniai Vydūno kūrybos skaitymai ir aptarimai, organizuojamos įvairios tiek vaikams, tiek suaugusiems skirtos edukacijos, kurių viena įsimintiniausių – protmūšis vyresniųjų klasių mokiniams „Vydūno keliais keleliais…“, susidedantis iš keturių etapų: klausimų su galimais atsakymais, vaizdo bei vaizdo klausimų ir „blic“ klausimo. Šios kraštotyrinės edukacijos metu patikrinamos ir gilinamos jaunimo turimos žinios apie rašytojo Vydūno gyvenimo bei kūrybos kelią ir Pagėgių krašto istorinius bei kultūrinius objektus.

Visos protmūšyje dalyvaujančios moksleivių komandos pagerbiamos padėkomis bei apdovanojamos „vydūniškomis“ dovanomis.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

Paskutiniąją balandžio savaitę Pagėgių krašto bibliotekose (kaip ir visoje šalyje) organizuojamasvirtualių veiklų, renginių bei parodų ciklas, skirtas pagerbti bibliotekininkus, skaitytojus, bibliotekų lankytojus, atskleisti bibliotekų veiklą, pristatyti krašto bei Lietuvos bibliotekininkystės naujoves. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė kiekvienais metais pradedama visose šalies bibliotekose organizuojant literatūrinius skaitymus, svarbių datų ar žymių asmenybių sukakčių minėjimus. Visi savaitės renginiai ir parodos organizuojami vadovaujantis vis kitu kasmet Lietuvos bibliotekininkų draugijos skelbiamu šios tradicinės savaitės teminiu devizu.

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų lankytojai kviečiami prisijungti prie įvairių, specialiai šiai progai skirtų akcijų, aplankyti literatūros, dokumentų, kraštotyros, meno darbų parodas, dalyvauti šių ekspozicijų pristatymuose, apvaliojo stalo diskusijose, interaktyviuose užsiėmimuose, susitikimuose su Pagėgių krašto ir šalies raštijos, kultūros, visuomenės veikėjais, mokomuosiuose kompiuterinio raštingumo ugdymo kursuose, ekskursijose po bibliotekas, išbandyti save kompiuterio ir interneto galimybių pažinimo laboratorijose bei stebėti Pagėgių savivaldybės bibliotekininkų darbus, šventes virtualiame metraštyje, atspindinčiame bibliotekos veiklą nuo pat jos įsteigimo pradžios.

Tarptautinė vaikų knygos diena

Mažiesiems skaitytojams skirtas renginių ciklas, kurio metu atskleidžiami bibliotekos vaikų literatūros fondai, vyksta susitikimai su vaikų rašytojais, poetais organizuojamų teatralizuotų-literatūrinių-kūrybinių popiečių metu. Didžiulio vaikų susidomėjimo sulaukia edukacinės programos, vykstančios Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos „Suopio paunksmėje“. Teatralizuoti personažai, viktorinos, literatūriniai užsiėmimai, garsinio kūrinių skaitymo valandėlės, pasakų inscenizavimai ir vaidinimai, vaikų gimtadieniai, svajones ir norus pildantis išminties bei laimės šulinys, Suopis ir Laputė – ilgam išliekantis įspūdis ne tik Pagėgių krašto vaikams, bet ir svečiams iš kaimyninių rajonų, Lietuvos bei užsienio šalių.

Tarptautinės vaikų knygos dienos proga Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje bei filialuose organizuojami jaunųjų skaitytojų susitikimai su iškiliausiais Lietuvos vaikų literatūros kūrėjais, drauge pasitinkant ir jų naujausias vaikams parašytas knygeles.Bibliotekosevyksta meno darbų, bibliotekos veiklos fotografijų ir literatūros parodos, skatinama Pagėgių krašto vaikų skaitymo ir kūrybinių galių veikla.

Tradiciniai vasaros susitikimai su Vydūno draugijos nariais

Kasmet pirmąją rugpjūčio mėnesio savaitę Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje organizuojami susitikimai su Vydūno draugijos nariais, kurių metu vyksta naujausių leidinių vydūniškąja ir Mažosios Lietuvos tematika pristatymai, tarptautinės konferencijos bei kt. informacinio, kraštotyrinio, literatūrinio pobūdžio renginiai, sulaukiantys didelio kraštiečių susidomėjimo  bei sutraukiantys gausybę garbių šalies bei išeivijos mokslo, visuomenės, kultūros ir raštijos veikėjų. Šiuose renginiuose sulaukiama paties Vydūno giminaičių, pristatančių savo giminės genealogiją, unikalius reliktus ir autentiškas, niekur nepublikuotas Storostų šeimos fotografijas.

Skip to content