KARJERA

Pagėgių savivaldybės administracija, skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus pareigoms eiti (pareigybės lygis A2).

Privalomi kvalifikaciniai reikalavimai ir kompetencijos pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinėje srityje;
3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų su negalia teisių apsaugą;
4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles;
5. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis. „SPIS“,  programa;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Socialinės paramos skyriaus asmenų su negalia reikalų koordinatorius vykdo funkcijas nustatytas pareigybės aprašyme:

 1. koordinuoja Asmens su negalia gerovės tarybos veiklą savivaldybėje, vykdo stebėseną, kaip savivaldybės teritorijoje yra įgyvendinama asmenų su negalia socialinės integracijos politika ir užtikrinamos asmenų su negalia teisės, nustatytos tarptautiniuose dokumentuose, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 2. renka, sistemina, analizuoja duomenis apie Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia padėtį, paslaugų ir (ar) pagalbos poreikį. Teikia išvadas ir pasiūlymus administracijos direktoriui ir (ar) savivaldybės institucijoms;
 3. skatina ir inicijuoja tarpžinybinį bendradarbiavimą, siekiant koordinuotai ir kompleksiškai spręsti savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia problemas bei sudaryti sąlygas jų savarankiškam gyvenimui bendruomenėje;
 4. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra) kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, dirbančiomis asmenų su negalia socialinės integracijos politikos srityje, nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis asmenų su negalią teisėms ir interesams, siekiant užtikrinti asmenų su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemonių ir paslaugų įgyvendinimą Pagėgių savivaldybės teritorijoje;
 5. inicijuoja su asmenų su negalia socialinės integracijos politika tiesiogiai susijusių teisės aktų (išskyrus norminių teisės aktų) projektų rengimą, juos rengia, užtikrina galiojančių teisės aktų įgyvendinimą bei stebėseną savivaldybėje;
 6. užtikrina Pagalbos plane asmeniui su negalia nustatytų individualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą, vykdydamas pagalbos koordinavimą, kontroliavimą bei bendradarbiavimą su Agentūra, esant būtinybei, pildo pagalbos planą;
 7. analizuoja, renka ir sistemina informaciją asmenų su negalia socialinės integracijos politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
 8. konsultuoja bei informuoja asmenis su negalia ar jų atstovus, savivaldybės įstaigas ir nevyriausybines organizacijas apie savivaldybėje įgyvendinamas asmenų su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemones ir paslaugas bei užtikrina šios informacijos viešinimą ir sklaidą (priemonės ir paslaugos pavadinimas, teikiančio subjekto pavadinimas, teikimo vieta, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas išsamiai informacijai gauti);
 9. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius savivaldybėje asmenų su negalia socialinės integracijos politikos klausimais;
 10. dalyvauja būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programos įgyvendinime, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje rengia protokolus komisijose, darbo grupėse ar kituose pasitarimuose asmenų su negalia klausimais savo kompetencijos ribose;
 11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens dokumento kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Pretendento anketa (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr. 496 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas);
 5. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami 10 darbo dienų (iki gegužės 15 d. imtinai) po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje ir Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje: https://www.pagegiai.lt/.

Pagrindinis skelbimas: (nuoroda į skelbimą Viešojo valdymo agentūros puslapyje).

Skelbiamas konkursas Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2023 m. rugsėjo 1 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnijos seniūno pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2023 m. birželio 20 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas Pagėgių savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2023 m. gegužės 9 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas Pagėgių savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2023 m. sausio 26 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas Pagėgių savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2022 m. gruodžio 29 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas į Pagėgių savivaldybės Kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2022 m. liepos 8 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas į Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų direktoriaus pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2022 m. birželio 17 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas į Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. 

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2022 m. gegužės 16 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitikties deklaracijai;
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie VRM.

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbiamas konkursas į Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigas

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui prie VRM iki 2022 m. kovo 2 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 • Asmens dokumento kopija
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
 • Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (pretendentams į darbuotojo pareigas)
 • Veiklos programa/strateginės veiklos gairės
 • Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija

Pretendentai, atitinkantys minėtus reikalavimus, apie pokalbio (žodžiu ir raštu) datą, laiką ir vietą bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas); 
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla (taikoma profesinio mokymo įstaigos vadovui); 
2.5. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (taikoma neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovui); 
2.6. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų (taikoma švietimo pagalbos įstaigos vadovui); 
2.7. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio; 
3. turėti kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
4.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
4.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
4.9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopijas;
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo diena – 2022 m. sausio 4 d.
Pretendentų atrankos data – 2022 m. gegužės 4 d.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai, 102 kab., registruotu laišku arba elektroniniu paštu j.kunciute@pagegiai.lt  iki 2022 m. balandžio 22 d. (imtinai).

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateiktų dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija teikiama tel. (8 441) 70401, el. paštu  j.kunciute@pagegiai.lt

Pastaba. Pretendentas, kuris neturi įsivertinęs vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, gali per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, registruotis Nacionalinėje švietimo vertinimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) dėl vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos.

Skip to content