Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagėgių savivaldybės
  administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrą.
 3. Skyrius yra Pagėgių savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Direktorius).
 4. Skyriaus paskirtis –vykdyti įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto veiklos reikalais, užtikrinti valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms), atlikti Skyriui pavestas švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto srities ir valstybinės kalbos valdymo, koordinavimo bei viešojo administravimo funkcijas, dalyvauti  formuojant Pagėgių savivaldybės švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto politiką, prižiūrėti
  savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų formalusis, neformalusis švietimas.
 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos
  Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 6. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 7. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai).

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Skyriaus uždaviniai yra:

8.1.     užtikrinti Savivaldybėje valstybės švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės kalbos inspekcijos ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įsakymų, Savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus veiklą, vykdymą;

8.2.     organizuoti, stebėti
ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą;

8.3.     formuoti Pagėgių
savivaldybės kultūros, etninės kultūros, kūno kultūros ir sporto vystymo (organizavimo) politiką bei koordinuoti jos įgyvendinimą švietimo, kultūros ir sporto įstaigose bei organizacijose;

8.4.     įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams.

    9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. Švietimo sritis:

9.1.1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas; teikia visuomenei bei Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;

9.1.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

9.1.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

9.1.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas, konsultuoja mokyklas ir derina jų bendrus poreikius, diegiant mokyklų informacines sistemas;

9.1.5. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, siekdamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

9.1.6. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, įgyvendinant ugdymo turinį,  organizuojant ugdymo procesą ir teikiant švietimo pagalbą; informuoja ir konsultuoja šiais klausimais Savivaldybės švietimo įstaigų ir kitų Savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir bendruomenę;

9.1.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą;

9.1.8. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

9.1.9. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

9.1.10.  koordinuoja Savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimą;

9.1.11.  derina Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacijos perspektyvines programas, dalyvauja mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų darbe;

9.1.12.  organizuoja pedagogų ir vadovų poreikio tyrimą, prižiūri ir inicijuoja įstaigų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimą;

9.1.13.  dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti  komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

9.1.14.  atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, skatina vidinį įstaigų įsivertinimą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;

9.1.15.  rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

9.1.15.1.  Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;

9.1.15.2.  Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros  pertvarkos, skyrių (filialų) steigimo;

9.1.15.3.  Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;

9.1.15.4.  pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;

9.1.15.5.  Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

9.1.15.6. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

9.1.15.7.  asmenų priėmimo į Savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos nustatymo;

9.1.15.8.  neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės mokyklose;

9.1.15.9.  Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą;

9.1.15.10.neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos.

9.1.16.  rengia privalomas statistines ataskaitas;

9.1.17.  koordinuoja sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymą;

9.1.18.  bendradarbiauja su Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotoju, atsakingu už nemokamą mokinių pavėžėjimo organizavimą, užtikrinant Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir mokinių nemokamą vežimą į mokyklas ir atgal;

9.1.19.  koordinuoja Savivaldybei priklausančių ugdymo įstaigų veiklą, padeda spręsti problemas ir vykdo priežiūrą, kaip įstaigos:

9.1.19.1. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kitų kompetentingų institucijų teisės aktų, susijusių su valstybine švietimo politika, įgyvendinimą ugdymo įstaigose;

9.1.19.2. įgyvendina ugdymo programas ir vykdo egzaminus bei patikras;

9.1.19.3. inicijuoja įstaigos vadybinę, pedagoginę ir ugdymo kaitą;

9.1.19.4. sudaro sąlygas vaikams ir jaunimui įgyti bendrąjį išsilavinimą ir gauti pageidaujamą papildomą ugdymą mokyklose ir neformaliojo ugdymo įstaigose;

9.1.19.5. koordinuoja pedagoginę pagalbą specialiojo ugdymo reikalingiems vaikams;

9.1.19.6. ugdo pilietiškumą ir asmens pareigą šeimai, tautai bei Lietuvos valstybei; inicijuoja poreikį dalyvauti šalies kultūriniame, visuomeniniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime;

9.1.20.  jeigu ugdymo įstaigos veikla pažeidžia įstatymus, teisės aktus, Savivaldybės tarybos sprendimus, pareikalauja per nurodytą laiką pašalinti nustatytus pažeidimus (nepašalinus pažeidimų, ginčą sprendžia Savivaldybės meras arba Savivaldybės administracijos direktorius);

9.1.21.  vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas bei papildomas skyriaus steigėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas (deleguotas) funkcijas.

9.2. Kultūros sritis:

9.2.1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos teisės aktų bei kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybėje ir Savivaldybės Įstaigose, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimus kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse;

9.2.2. įgyvendina Savivaldybės kultūrinės veiklos
politiką, organizuoja savivaldybės kultūros veiklos programų vykdymą, inicijuoja šių programų bei apskritai Įstaigų pokyčių analizę ir kaitą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimus ir programų nuorodas šioje srityje;

9.2.3.  inicijuojair organizuoja posėdžius, diskusijas, pasitarimus įvairiais kultūros politikos įgyvendinimo, programų rengimo bei kitos veiklos ir teisės aktų įgyvendinimo klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas tam, kad Savivaldybės ir Įstaigų lygmeniu būtų įgyvendinta šalies ir Savivaldybės kultūros reikalų politika;

9.2.4. kuruoja kultūros įstaigų veiklą;

9.2.5. rūpinasi Savivaldybės bendruomenės kultūros ugdymu, etnokultūros puoselėjimu, palaiko ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, draugijomis, koncertinėmis organizacijomis, kūrybinėmis sąjungomis, informacinėmis priemonėmis kultūros klausimais;

9.2.6. rengia ilgalaikes kultūrines programas, numato priemones jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja kultūros institucijų ir kultūros specialistų tarptautinį bendradarbiavimą, ruošia medžiagą kultūros klausimais ir teikia ją respublikiniams, rajoniniams, leidybos projektams įgyvendinti;

9.2.7. inicijuoja ir rengia dalyvavimo struktūrinių fondų veikloje programas tam, kad būtų gaunami papildomi finansiniai ir materialiniai ištekliai;

9.2.8. dalyvauja įgyvendinant investicinius projektus kuruojamose įstaigose tam, kad būtų kryptingai planuojami ir sėkmingai įgyvendinami įvairūs investiciniai projektai;

9.2.9. teikia informaciją (statistines ataskaitas, informacinius pranešimus ir kt.) apie kuruojamas veiklos sritis Kultūros ministerijai, Lietuvos liaudies kultūros centrui ir kitoms institucijoms, Savivaldybei bei visuomenei tam, kad būtų tinkamai užtikrintas Skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas bei Skyriaus veiklos skaidrumas ir viešumas;

9.2.10.  koordinuoja etninės kultūros puoselėjimą;

9.2.11.  rūpinasi muziejininkystės vystymu ir plėtra Savivaldybės teritorijoje;

9.2.12.  rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų kultūros bei etninės kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo politikos srityje įgyvendinimą.

9.2.13. Koordinuoja diasporos politikos įgyvendinimą Pagėgių savivaldybėje, palaiko ryšius su Pagėgių savivaldybės diasporos atstovais.

9.2.14. Koordinuoja turizmo veiklą savivaldybei pavaldžiose įstaigose.

9.3. Sporto sritis:

9.3.1. formuoja Savivaldybės kūno kultūros ir sporto vystymo, gyventojų poilsio organizavimo politiką;

9.3.2. organizuoja ilgalaikių Savivaldybės sporto politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;

9.3.3.  rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimus švietimo bei kūno kultūros ir sporto srityje;

9.3.4. teikia informaciją Kūno kultūros ir sporto departamentui, Savivaldybei bei visuomenei;

9.3.5. inicijuoja Savivaldybės kūno kultūros ir sporto sistemos funkcionavimo ir veiklos sklaidą Savivaldybės internetinėje svetainėje;

9.4. Valstybinės kalbos sritis:

9.4.1.     kontroliuoja ar Savivaldybės įstaigose dokumentai tvarkomi valstybine kalba;

9.4.2.      kontroliuoja kaip Pagėgių savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai, kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

9.4.3.      kontroliuoja ar Savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse gyventojai aptarnaujami lietuvių kalba. Tikrina ar oficialūs Savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba;

9.4.4.      kontroliuoja ar oficialūs vietovardžių pavadinimai rašomi valstybine kalba, jų taisyklingumą;

9.4.5.      taiso tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos raštus (Seimui, Vyriausybei, ministerijoms ir pan.);

9.4.6.      kiekvienais metais ruošia Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, dokumentų registrų sąrašo papildymą ir archyvuojamų bylų apyrašus;

9.4.7.      tvarko archyvinius dokumentus, priima iš skyrių dokumentus, tikrina jų įforminimą;

9.4.8.      teikia informaciją valstybinių archyvų sistemos įstaigoms apie saugomus dokumentus, pildo nuolatinio, ilgo ir trumpo saugojimo suvestines;

9.4.9.      ruošia dokumentų perdavimą valstybiniam saugojimui, pildo dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymui ir sunaikinimui aktus.

9.4.10.  sudarinėja saugomų archyvinių dokumentų sąrašus, analizuoja ir sistemina dokumentus, išduoda pažymas;

9.4.11.  atlieka Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų, neperduodančių savo dokumentų valstybės archyvams tolimesniam saugojimui, dokumentacijos planų, apyrašų ir kitų archyvinių dokumentų derinimą;

9.4.12.  priima likviduojamų individualių įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų bendrovių dokumentus į Pagėgių savivaldybės likviduotų įmonių archyvą.

9.5.   Organizuoja skyriaus kompetencijai
priskirtoms sritims reikalingus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1.  kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus;

10.2.  pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia švietimo srities uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; naudotis ŠVIS ir AIKOS duomenimis;

10.3.  bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros ir sporto padaliniais, taip pat užsienio valstybių su švietimu, kultūra ir sportu susijusiomis institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.4.  teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės, švietimo, kultūros, sporto įstaigų vadovų skyrimo konkursuose;

10.5.  administracijos direktoriaus įsakymu teikti padėkos raštus, diplomus;

10.6.  gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.7.  dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės pasitarimuose bei renginiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susiję klausimai;

10.8.  atstovauti Savivaldybę teismuose bei kitose institucijose pagal suteiktus įgaliojimus;

10.9.      dalyvauti mokymuose ir tobulinti kvalifikaciją;

10.10.  turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka pavaduotojas, o jei tokios pareigybės Skyriuje nėra, kitas Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1.    organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2.    atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3.    pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

12.4.   teikia pasiūlymus Direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus Darbuotojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

13. Darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

14. Darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai,
kuriuos tvirtina Direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

Darbuotojų sąrašas

Virginija
Sirvidienė

Skyriaus vedėja
+370 441 57367
+37065615116
v.sirvidiene@pagegiai.lt

Loreta
Zinovjevienė

Vyriausioji specialistė
(švietimas)
+370 441 70417
+37065068732
l.zinovjeviene@pagegiai.lt

Ingrida
Jokšienė

Vyriausioji specialistė
(kultūra, sportas)
+370 441 70417
+37064055422
i.joksiene@pagegiai.lt

Laimutė
Mickevičienė

Vyriausioji specialistė
(kalbos ir archyvo tvarkytoja)
+370 441 57482

l.mickeviciene@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Skip to content