JAUNIMO POLITIKA

Jaunimo politikos struktūrų veiklą reglamentuoja LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau – Įstatymas). Jame įtvirtintos pagrindinės jaunimo politikos sąvokos, nustatomi šios politikos įgyvendinimo principai, apibrėžiamos jaunimo politikos sritys, nustatomas jaunimo politikos įgyvendinimo organizavimas ir valdymas.

Įstatyme išskirtos šios jaunimo politikai svarbios sąvokos:

 • Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
 • Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.
 • Jaunimo iniciatyva – jaunimo veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti.
 • Jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija.
 • Atvirasis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, atliekamas darbo su jaunimu principais.
 • Atvirasis jaunimo centras – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą.
 • Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.
 • Mobilusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.
 • Neaktyvus jaunas žmogus – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus.
 • Neformalusis jaunimo ugdymas – veikla, kuria plėtojamos jaunų žmonių asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos ir kuri vykdoma ne pagal formaliojo švietimo programas.
 • Su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu.
 • Pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo;
 • Švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo;
 • Neformalaus ugdymo;
 • Darbo ir užimtumo;
 • Apsirūpinimo būstu;
 • Laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros;
 • Socialinės ir sveikatos apsaugos;
 • Sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto;
 • Narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos;
 • Nusikalstamumo prevencijos;
 • Kitose  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse.
 • savarankiškas, iniciatyvus, aktyvus ir atsakingas;
 • mobilus;
 • išsilavinęs;
 • tolerantiškas;
 • teisiškai sąmoningas;
 • gerbiantis žmogaus teises ir pagrindines laisves.
 • Savivaldybės institucijos formuoja ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politiką.
 • Savivaldybės institucijoms atlikti šią funkciją padeda savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. Jis yra valstybės tarnautojas.
 • Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti sudaroma nuolatinė (tarybos kadencijos laikotarpiui) ar laikinoji (atskiriems klausimams nagrinėti) savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaroma pariteto principu iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. 

 

merginos

Jaunimo reikalų agentūra siekdama plėtoti jaunų žmonių, prisidedančių prie jaunimo politikos klausimų sprendimų ir galimybių įgyvendinimo sklaidos tinklą, Savivaldybėse  apmokė jaunus žmones (14-29),  kurie yra  jaunimo politikos ambasadoriai.

Pagėgių savivaldybės Jaunimo politikos ambasadorės: Vilkyškių gimnazijos gimnazistės Aneta Pociūtė ir Gabrielė Kyzelytė.

Skip to content