CIVILINĖ METRIKACIJA

Elena Komskienė

 

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val.
Penktadienį ir prieššventinėmis dienomis 8.00 – 15.45 val.
Šeštadienį nuo 12.45 val. Santuokų registracija
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Civilinės metrikacijos teikiamos paslaugos

Paslauga teikiama, norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami asmens duomenys.

Užsisakyti paslaugą>>

Paslauga teikiama sudarius santuoką bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva, remdamasi religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktu pranešimu apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, sudarant santuokos sudarymo įrašą. Santuoka įtraukiama į apskaitą tik tuo atveju, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Jeigu interesantas pageidauja, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Užsakyti paslaugą >>

Paslauga teikiama asmenims, norintiems anuliuoti, atkurti, pakeisti ar papildyti civilinės būklės aktų įrašus. Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, teismo sprendimu arba asmens prašymu.

Užsakyti paslaugą >>

Ši paslauga apima 5 rūšių civilinės būklės įrašus liudijančių išrašų išdavimą:

 • gimimo;
 • santuokos;
 • ištuokos;
 • mirties;
 • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo.

Išrašai išduodami asmeniui, kuriam sudarytas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą. Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų gali būti išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal Reglamentą. Taip pat išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų išduodami įvairiomis kalbomis pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją. Šiuo metu Konvencijos dalyvės yra šios valstybės: Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Šiaurės Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija,Vokietija.

Užsisakyti paslaugą >>

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl įvaikinimo. Registruojant įvaikinimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami duomenys vaiko gimimo įraše apie vaiką ir tėvus.

Užsakyti paslaugą >>

Paslauga teikiama gimus kūdikiui. Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius registruoja gimimą remdamasis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl rasto vaiko gimimo – per tris paras nuo vaiko radimo. Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą ir išduodant gimimo įrašą liudijantį išrašą.

Užsakyti paslaugą >>

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje. Pažyma išduodama, jei nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12 – 3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Asmens prašymu prie pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išduodama daugiakalbė standartinė forma.

Užsakyti paslaugą >>

Ši paslauga apima prašymo įregistruoti santuoką priėmimą, santuokos registravimo ceremonijos organizavimą ir santuokos sudarymo įrašo sudarymą.

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti, o jų nesant – jaunavedžių pasirinktose vietose, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.

Užsakyti paslaugą >>

Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (ex officio), remdamasi teismo sprendimu. Santuokos nutraukimą registruoja santuoką įregistravusi civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi teismo sprendimą. Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą. Registruojant santuokos nutraukimą, pavardės buvusiems sutuoktiniams nurodomos remiantis teismo sprendimu. Jeigu teismas šio klausimo nesprendė – buvusiems sutuoktiniams paliekamos santuokos metu turėtos pavardės. Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą.

Jeigu teismo sprendimas priimtas iki 2001 m. liepos 1 d., kreipiantis į civilinės metrikacijos skyrių dėl santuokos nutraukimo įregistravimo, pareiškėjui gali tekti civilinės metrikacijos įstaigai pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir sumokėti mokestį, nurodytą teismo sprendime.

Užsakyti paslaugą >>

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo. Registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei teismo sprendime dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo nenurodyta kitaip.

Paslauga teikiama registruojant tėvystės pripažinimą, remiantis notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su gimimo registravimu, tėvams raštu ar žodžiu pateikus prašymą įregistruoti gimimą, sudarant gimimo įrašą. Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas anksčiau, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus ir vaiką.

Užsakyti paslaugą >>

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruoto vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Republikos piliečiai, gimimą, taip pat asmens, įgyjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą. Duomenys apie asmenį į gimimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento. Patvirtinančio gimimo registravimą. Vaiko ir jo tėvų vardai ir pavardės įrašomi teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Užsakyti paslaugą >>

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje įregistruotą ar nutrauktą santuoką. Santuoka į apskaitą įtraukiama sudarant santuokos sudarymo ar nutraukimo įrašą. Duomenys apie sutuoktinius į santuokos sudarymo įrašą ar perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos įregistravimą. Sutuoktinių vardai ir pavardės santuokos sudarymo įraše rašomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Užsakyti paslaugą >>

Bendra informacija

Gerbiami interesantai, prašymus Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais galite pateikti internetu!
Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas galima užsisakyti Registrų centro savitarnos sistemoje adresu: https://www.registrucentras.lt/savitarna/

 • Užpildyti ir pateikti prašymą;
 • Sulaukti atsakymo;
 • Atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių pasiimti prašomų dokumentų, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus ir kvitą, patvirtinantį apie sumokėtą reikiamą valstybės rinkliavą, jei mokėjote ne per Elektroninės valdžios vartus.

Jaunavedžių dėmesiui:

 • Registrų centro savitarnos sistemoje adresu: https://www.registrucentras.lt/savitarna/ galite pateikti prašymą registruoti santuoką;
 • Prašymą įvykdžius ir sistemai išsiuntus Jums žinutę, būtina asmeniškai atvykti į Pagėgių savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių pasirašyti prašymą, suderinti santuokos datą ir laiką, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus, pateikti valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą;
 • Tokio kvito pateikti nereikia, jei mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus.

Civilinės būklės aktų registravimo atmintinė

2020 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-357 „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formos: *.docx formatas*.pdf formatas.

 • Informuojame gyventojus, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nuostatoms, popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės keitimo liudijimai nebeišduodami. Šių dokumentų nebereikia pateikti norint gauti išmokas gimus vaikui ar asmeniui mirus, laidojant asmenį ar tvarkantis kitus administracinius reikalus. Visų institucijų darbuotojai reikiamą informaciją ras registruose.
 • Nuo 2017 m. sausio 1 d. organizuojant laidotuves, pagrindinis dokumentas yra popierinis medicininis mirties liudijimas, kurį išduoda sveikatos priežiūros įstaiga (ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba). Šis dokumentas (išduotas sveikatos priežiūros įstaigų ir patvirtintas gydytojo parašu bei įstaigos antspaudu) pateikiamas visoms įstaigoms, susijusioms su laidotuvių organizavimu. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsisakius popierinių mirties liudijimų, mirusio žmogaus asmens dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę) mirusiojo artimieji turi pateikti migracijos poskyriui pagal buvusią mirusiojo deklaruotą gyvenamąją vieta. Klausimais, susijusiais su asmens mirtimi, artimiesiems į Civilinės metrikacijos įstaiga kreiptis nebereikia.
 • Vaiko gimimas Civilinės metrikacijos įstaigoje registruojamas pagal sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus, tačiau naujagimio tėvai turi pateikti prašymą dėl vaiko gimimo įregistravimo ir suteikti vaikui vardą ir pavardę. Tai jie gali atlikti atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą asmeniškai ar elektroniniu būdu, prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų portalo.
 • Santuoką nutraukus teisme, visus duomenis civilinės metrikacijos įstaigoms perduoda teismai pagal santuokos įregistravimo vietą. Dėl santuokos nutraukimo vykti į Civilinės metrikacijos įstaigą nebereikia.
 • Asmenims pageidaujant (panaikinus popierinius liudijimus) Civilinės metrikacijos įstaiga išduos norimo civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus, kainuojančius 2,90 Eur. Valstybinę rinkliavą (užsisakius reikiamą dokumentą pagal nurodytą įmokos kodą) galima susimokėti banko kortelėmis arba grynais pinigais bankuose arba mokėjimo terminaluose.
 • Prašymus civilinės būklės klausimais galite pateikti internetu prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos Registrų centro savitarna. Užsienio institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Visais rūpimais civilinės būklės klausimais galima konsultuotis su skyriaus darbuotojais telefonu (8 441) 48 054.

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai už civilinės metrikacijos skyrių teikiamas paslaugas:

 • Santuokos įregistravimas – 30,00 Eur
 • Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą – 10,00 Eur
 • Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas, papildymas, pakeitimas ir ištaisymas, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą – 10,00 Eur
 • vardo, pavardės ar tautybės pakeitimas – 12,00 Eur
 • užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimas į apskaitą – 10,00 Eur
 • santuokos nutraukimo įregistravimas – nemokama.
 • Pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimas – 6,00 Eur
 • Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą – 10,00 Eur
 • Už santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose – 70,00 Eur .
 • Civilinės būklės akto įrašo, nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo, kopijos išdavimą – 4,30 Eur.

Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašas už civilinės metrikacijos įstaigos teikiamas paslaugas, teikiamas nuo 2022-07-01, spauskite čia.

APMOKĖJIMO UŽ CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS TEIKIAMAS PASLAUGAS INFORMACIJA (REKVIZITAI): 

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Sąskaitos Nr.  LT247300010112394300

Įmokos kodas – 52863

Įmokos pavadinimas (nurodyti tinkamą) – civilinės būklės aktų registravimas.

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

 • LT78 7290 0000 0013 0151 – AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas, banko kodas 72900
 • LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas, banko kodas 70440
 • LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800
 • LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100
 • LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400
 • LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 • LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300

Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos” terminaluose.

2024 metų santuokų registravimo grafikas poilsio dienomis (šeštadieniais):

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis 

Rugsėjis 

Spalis

Lapkritis

Gruodis

 

 

6

18

15

22

6

20

27

29

3

17

7

21

19

 

16

21Statistika

Skip to content