Buvusių medicinos punktų patalpų, esančių Aušros g. 1, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., patalpų esančių Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. ir patalpų, esančių Sodo g. 18, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., viešo nuomos konkurso sąlygos

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-120 “Dėl leidimo išnuomoti buvusias medicinos punktų patalpas” tvirtinu šias viešojo nuomos konkurso sąlygas:

 1. Nuomojamų patalpų valdytojas yra Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, įmonės kodas 188746659.
 2. Buvusių medicinos punktų patalpų nuomos konkursą vykdo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
 3. Nuomojamos buvusių medicinos punktų patalpos yra:

3.1. 93,98 m2 ploto, adresu Aušros g. 1, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., patalpas: Nr. 1-8 (plotas − 3,13 kv. m), Nr. 1-20 (plotas − 14,80 kv. m), Nr. 1-21 (plotas −  11,55 kv. m), Nr. 1-22 (plotas − 10,91 kv. m), Nr. 1-23 (plotas − 12,94 kv. m), Nr. 1-24 (plotas − 1,45 kv. m), Nr. 1-25 (plotas − 1,91 kv. m), Nr. 1-26 (plotas − 1,12 kv. m), Nr. 1-27 (plotas – 2,37 kv. m), Nr. 1-28 (plotas − 9,77 kv. m), Nr. 1-29 (plotas − 12,84 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis: Nr. 1-12 (plotas − 1,42 kv. m), Nr. 1-13 (plotas − 9,77 kv. m),  kurių unikalus Nr. 6300-2000-5018, žymėjimas 1L1p, registro Nr. 95/62414, inventorinės bylos Nr. 8889, kadastro duomenų fiksavimo data 2002-10-24, nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje pastatas pažymėtas simboliu 2C1p. Pradinis turto nuompinigių dydis – 100,00 Eur  mėnesiui už nuomojamas patalpas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas 300,00 Eur.

3.2.  62,47 m2 ploto, adresu Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų  sen., Pagėgių sav., patalpas: Nr. 1-59 (plotas − 2,08 kv. m), Nr. 1-105 (plotas − 16,04 kv. m), Nr. 1-106 (plotas − 8,88 kv. m), Nr. 1-107 (plotas − 8,88 kv. m), Nr. 1-108 (plotas − 8,88 kv. m), Nr. 1-109 (plotas − 10,30 kv. m), Nr. 1-110 (plotas − 0,72 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis: 1/5 Nr.1-56 (plotas − 3,81 kv. m), 1/5 Nr. 1-55 (plotas − 11,53 kv. m), 1/5 Nr. 1-58 (plotas − 14,94 kv. m), 1/5 Nr. 1-60 (plotas − 3,15 kv. m), iš viso bendras plotas  − 62,47 kv. m, esančias pastate, kurio unikalus Nr. 8898-6006-3019, pažymėjimas plane 1B2p, bendras plotas − 2717,18 kv. m, registro Nr. 50/134706, kadastro duomenų fiksavimo data 1993-05-07. Pradinis turto nuompinigių dydis – 60,00 Eur  mėnesiui už nuomojamas patalpas.   Konkurso dalyvio pradinis įnašas 180,00 Eur.  

3.3. 76,92 m2 ploto, adresu Sodo g. 18, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., patalpas: Nr. 1-6 (plotas − 36,54 kv. m), Nr. 1-7 (plotas − 9,31 kv. m), Nr. 1-8 (plotas − 10,50 kv.m), Nr. 1-9 (plotas − 8,25 kv. m), Nr. 1-10 (plotas − 12,32 kv. m), iš viso bendras plotas − 76,92 kv. m, esančias pastate, kurio unikalus Nr. 8890-0017-4017, žymėjimas 1B1p, registro Nr. 50/121737, kadastro duomenų fiksavimo data 1993-11-25, inventorinės bylos Nr. 63/7184. Pradinis turto nuompinigių dydis – 80,00 Eur  mėnesiui už nuomojamas patalpas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas 240,00 Eur.  

Būtina sąlyga:  vykdoma veikla – bendrosios praktikos gydytojo paslaugos.

 1. Atliekant turto einamąjį remontą, projektą derinti su turto valdytoju. Patalpų išplanavimo pakeitimai negalimi.
 2. Nuompinigių mokėjimo tvarka nustatoma taip: nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po sąskaitos gavimo.
 3. Už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą nuomininkas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.
 4. Turto nuomos terminas nustatytas 10 metų nuo patalpų nuomos sutarties pasirašymo datos.
 5. Konkurso dalyvis teikia komisijai prašymą su reikalingais dokumentais: užklijuotą voką, ant kurio būtų užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas ir adresas bei nurodyta „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai:
 • asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
 • informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;
 • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, jeigu dalyvis konkurso nelaimi;
 • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 9 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g, 11, Pagėgiai, priimamasis, tel. (8-441) 57361, 8 (441) 70410, 8 652 92732, el. p. info@pagegiai.lt

Konkurso dalyvis pradinį įnašas sumoka prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, iki 2022 m. rugsėjo 9 d. , Atsisk. sąsk. Nr. LT857300010002596768

Swedbank AB, Tauragės skyrius, Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė. 

Už turto apžiūrą atsakingi: Stoniškių seniūnijos seniūnė Dalia Alkimavičienė, tel. 8 699 63394, Lumpėnų seniūnijos seniūnė Danguolė Mikelienė, tel. 8 65615099 ir Natkiškių seniūnijos seniūnė Vilyta Sirtautienė 8 652 64704. Turto apžiūra vykdoma 2022 m. rugsėjo 6-8 dienomis.

Komisijos posėdžio vieta, laikas 2022 m. rugsėjo 12 d. 1000 val. 206 (3) kab., Vilniaus g. 9, Pagėgiai.

Konkurso sąlygos skelbiamos Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Dalintis
Skip to content