Kviečiame Pagėgių savivaldybės nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas (II etapas)

Kviečiame Pagėgių savivaldybės teritorijoje registruotas ir veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas pagal Strateginio veiklos plano 6 programos „NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo ir jaunimo politikos plėtros programa“ 01 uždavinio „Remti savivaldybės NVO ir bendruomenių veiklą“ priemonę „Remti Pagėgių savivaldybės NVO ir kitų bendruomenių programas“.

Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paraiškų vertinimo komisijos posėdyje nutarta šiais metais savivaldybės biudžeto lėšas skirti vienam tikslui įgyvendinti bei nustatė remiamą veiklos sritį:

Tikslas

Veiklos sritis

Jų veiklai stiprinti(Finansavimo tvarkos aprašo 10.1. papunktis)

bendruomenės iniciatyvumo didinimas

(Finansavimo tvarkos aprašo 11.4. papunktis)

gyventojų laisvalaikio organizavimas (sporto, kultūriniai renginiai) (Finansavimo tvarkos aprašo 11.11. papunktis)

 

kraštovaizdžio gerinimas, aplinkos tvarkymas (Finansavimo tvarkos aprašo 11.16. papunktis)

Paraiškos registruojamos nuo 2022 m. rugsėjo 9 d. iki 2022 m. rugsėjo 29 d.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.  Paraiška turi būti pateikiama kartu su lydraščiu ir pristatyta Pagėgių savivaldybės administracijai, adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai (paraiškos lapai privalo būti sunumeruoti; paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu, paraiška pateikiama originali (vienas egzempliorius); susegta paraiška pateikiama voke; vokas su paraiška paliekamas nurodytu adresu, įėjus pro pastato paradines duris ant stalelio).

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

  • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu (jei organizacija privalo turėti anspaudą)  ir vadovo parašu;
  • organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • projekto poreikį pagrindžiančių dokumentų (gyventojų nuomonės tyrimo medžiagos, apklausos anketų, susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų) kopijas;
  • išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma nevyriausybinių organizacijų registra­cijos išlaidoms kompensuoti, kopijas;
  • dokumento, įrodančio, kad nevyriausybinei organizacijai paskirta parama iš Naciona­linių, Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos nevyriausybinių orga­nizacijų parengtam projektui bendrafinansuoti, kopiją;
  • kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, paraiškos teikėjo manymu, reikia pateikti.

Informaciją apie konkursą teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Makaraitė, tel. nr. (8 441) 70 413, el. p. j.makaraite@pagegiai.lt

Finansavimo tvarkos aprašas, spauskite čia.

Paraiškos forma, spauskite čia.

Paraiškos vertinimo kriterijai, spauskite čia.

Dalintis
Skip to content