Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimas

Nuo 2023 m. sausio 1 d. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai. Savivaldybė su akredituotais paslaugų teikėjais pasirašys 3 metų finansavimo sutartis, paslaugos teikėjams nereikės kasmet teikti projektų finansavimui gauti.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Pakeistuose teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos turės būti teikiamos neįgaliesiems pritaikytose patalpose:

 • įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Jeigu organizacija tokių pritaikytų patalpų neturi, ji galės pasirašyti sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kur patalpos pritaikytos ir ten teikti paslaugas.

Taip pat keliami reikalavimai ir personalo išsilavinimui:

 • socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą  išsilavinimą;
 • individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 6dalyje nurodytus reikalavimus;
 • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

Prašymų ir dokumentų pateikimas

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje (toliau – Pareiškėjas), pateikia Pagėgių savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir šiuos dokumentus:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (2 priedas);
 4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis)
 5.  dokumentus, patvirtinančius, kad pateikimas į patalpas prieinamas asmenims su negalia pagal negalios pobūdį (gali būti pateikiamos nuotraukos ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
 6.  įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus)
 7.  įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymas ir dokumentai gali būti teikiami:

 • vienu elektroniniu laišku adresu info@pagegiai.lt. Parašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai

Pareiškėjas, pageidaujantis teikti akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas nuo 2023 m. sausio 1 d., prašymą ir  nurodytus dokumentus  pateikti iki 2022 m. lapkričio 7 d.

Papildomą informaciją dėl įstaigų, teiksiančių socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Pagėgių savivaldybėje, akreditavimo, teikia Savivaldybės administracijos Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja Daiva Vaitiekienė tel. (8 441) 76 067, el. p. d.vaitiekiene@pagegiai.lt ir  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Vaičienė tel. (8 441) 76 632, el. p. v.vaiciene@pagegiai.lt

Prašymo forma
Deklaracija

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

Socialinių paslaugų katalogas 
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas
Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai
Pagėgių savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašas

Dalintis
Skip to content