Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

vytisPagėgių savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6  priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-418 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo patvirtinimo“. Priemonei įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skirta 5 580,00 Eur.

Galimi pareiškėjai:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
 • jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 42 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. spalio 3 d. iki spalio 20 d. 17.00 val.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kurią pateikia su lydraščiu elektroniniu paštu (faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu/būdu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos). Skenuota paraiška turi būti  išsiųsta elektroniniu paštu info@pagegiai.lt (paraiškos lapai privalo būti sunumeruoti; prieš siunčiant būtina įsitikinti, kad paraiška būtų tinkamai nuskenuota ir įskaitoma).  Lydraštyje pažymėti, kad paraiška skirta 1.1.6 priemonės konkursui.

Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-762 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Pagėgių savivaldybėje įgyvendinimo ir lėšų paskirstymo 2022 metais“ paskirstė lėšas kiekvienai seniūnijai ir nustatė didžiausią ir mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą:

Seniūnija

 

Paskirtos lėšos

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Pagėgių seniūnija

1499,00

750,00

1499,00

Lumpėnų seniūnija

940,00

750,00

940,00

Vilkyškių seniūnija

1034,00

750,00

1034,00

Natkiškių seniūnija

884,00

750,00

884,00

Stoniškių seniūnija

1113,00

750,00

1113,00

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai. Tinkamos finansuoti veiklos:

10.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;

10.2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

10.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

10.4. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV‑314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);

10.5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

10.6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

10.7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Pridedamų dokumentų sąrašas:

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas, patvirtintas Organizacijos vadovo parašu ir antspaudu (jei Organizacija privalo turėti antspaudą):

 1. organizacijos įstatus, nuostatus, jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 6. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

Dokumentų, nurodytų 1 ir 3 punktuose, kopijas pateikti privaloma. Dokumentų, nurodytų 2, 4 ir 5 punktuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

 • projekto veiklos skirtos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (nurodyta kiek asmenų, kokios veiklos);
 • į projektą įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Aprašo 12.1–12.4 papunkčiuose;
 • projekto veiklos skirtos jaunimui;
 • daugiau nei pusė projekto veiklų skirta gyvenamosios vietovės bendruomenei (ne tik organizacijos, nurodytos Aprašo 4 punkte, nariams).

Konsultacijas, su konkursu susijusiais klausimais teikia –  Pagėgių  savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Makaraitė, el. p. j.makaraite@pagegiai.lt, tel. nr. 8 441 70413 ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Virginija Kubilienė, el. p. v.kubiliene@pagegiai.lt, tel. nr. 8 699 58411.

DOKUMENTAI:

 1. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A1-418 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo patvirtinimo“, spauskite čia;
 2. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-762 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Pagėgių savivaldybėje įgyvendinimo ir lėšų paskirstymo 2022 metais“, spauskite čia;
 3. Paraiškos forma. Aprašo 1 priedas, spauskite čia;
 4. Vertinimo anketa. Aprašo 2 priedas, spauskite čia;
 5. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Aprašo 3 priedas, spauskite čia;
 6. Deklaracijos forma. Aprašo 5 priedas, spauskite čia;
 7. Sąmata, 1 priedo priedas, spauskite čia.
Dalintis
Skip to content