Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

fdsdPagėgių savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023 – 2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2023 m. kovo 13 d. patvirtintu Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1- 202 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje“ aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės tikslas – skatinti Pagėgių savivaldybės Pagėgių, Natkiškių, Lumpėnų, Stoniškių, Vilkyškių seniūnijų bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Priemonei Pagėgių savivaldybėje įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta 5 172,00 Eur. Kiekvienai seniūnijai vienam projektui skiriama ne mažiau kaip 750 Eur, o likusi dalis – proporcingai pagal joje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių (Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. A1-80 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023 – 2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų paskirstymo Pagėgių savivaldybėje 2024 metams sąrašo patvirtinimo“):

Seniūnijos pavadinimas

Gyventojų skaičius

Didžiausia skiriama suma, Eur

Mažiausia skiriama suma, Eur

Pagėgių seniūnija

3362

1312

750

Lumpėnų seniūnija

884

898

750

Stoniškių seniūnija

1678

1031

750

Vilkyškių seniūnija

1295

966

750

Natkiškių seniūnija

671

862

750

Galimi pareiškėjai:

 • Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.
 • Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra); veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui, kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame punkte nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas). Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame punkte, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.
 6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 9 d. iki kovo 1 d. 15.00 val.

Teikiamų dokumentų sąrašas:

 • paraiška (Aprašo 1 priedas), užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašyta elektroniniu parašu vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu ir pateikta su lydraščiu Pagėgių savivaldybės administracijai elektroniniu paštu info@pagegiai.ltParaiška teikiama tik viena, kurios Pareiškėjo iniciatyva taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus negalima;
 • bendra projekto įgyvendinimo sąmata (paraiškos priedas);
 • Pareiškėjo steigimo dokumentai (pvz.: nuostatai, įstatai, steigimo sutartis), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
 • jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaita;
 • jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu;
 • jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);
 • kitų dokumentų, kuriuos, Pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Konsultacijas, su konkursu susijusiais klausimais teikia –  Pagėgių  savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Guoda Kazakevičienė, el. p. g.kazakeviciene@pagegiai.lt.

Dalintis
Skip to content