Patvirtintas 2024 metų savivaldybės biudžetas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių ir Biudžeto sandaros įstatymais, š.m. vasario 15 diena buvo patvirtintas 2024 metų savivaldybės biudžetas, kuriame numatyta 17 631,2 tūkst. eurų pajamų ir tiek pat asignavimų.

Pajamos iš mokesčių, rinkliavų ir turto realizavimo pajamų sudaro didžiąją pajamų dalį- 10 732,4 tūkst. eurų arba 60,9 proc. viso biudžeto pajamų ir skiriamos savivaldybės savarankiškosioms  funkcijoms finansuoti.  

Šiais metais, palyginti su 2023-aisiais, planuojama surinkti 983,0 tūkst. eurų daugiau pajamų, tarp jų 941,0 tūkst. eurų daugiau gyventojų pajamų mokesčio, kuris yra svarbiausias šaltinis savarankiškų funkcijų vykdymui.

Kitoms funkcijoms vykdyti  skiriama speciali tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto sudaro 5900,9 tūkst. eurų arba 33,5 proc., 213,9 tūkst. eurų arba 1,2 proc.- ES ir kita finansinė parama ir 784,0 tūkst. eurų (4,4 proc.) sudaro skolintos lėšos. 

2024 metais Savivaldybės biudžetas, vykdomas  pagal 7  asignavimų valdytojams patvirtintas programas Vietos savivaldos įstatymo ir  kitų įstatymų nuostatoms bei funkcijoms įgyvendinti.

Programų vykdymui planuojama asignavimų suma 17 631,1tūkst. Eurų , iš jų: valstybės biudžeto dotacijos sudaro 6 114,7 tūkst. Eurų, Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas  – 604,6 tūkst. Eurų ir savarankiškų funkcijų vykdymui kartu su  ES ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai skiriamu finansavimu  – 10 911,9 tūkst. Eurų ; būsimi finansiniai įsipareigojimai 784,0 tūkst. eurų investicinių projektų vykdymui.   

Daugiausiai biudžeto lėšų (26,3 proc. arba  4 816,0 tūkst. eurų) skiriama Ugdymo užtikrinimo programos priemonėms įgyvendinti. Numatyta lėšų gabiems mokiniams skatinti, vaikų socializacijos projektams remti, mokinių užimtumo, prevencinėms programoms vykdyti.

Kita asignavimų apimtimi reikšminga programa yra Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros įgyvendinimo programa, kuriai skiriama 4 764,4 tūkst. eurų arba 27 proc. viso biudžeto asignavimų. Nemaža dalis lėšų skiriama socialinių paslaugų srities pertvarkai bei naujų paslaugų, atsiradusių įgyvendinant socialinių paslaugų plėtros projektus, steigimui. Skiriamos lėšos socialinės paslaugos ,,Neįgaliųjų pavėžėjimas“ teikimui. Prisidedant savivaldybei prie valstybės biudžeto lėšų  numatoma skirti asmeninei pagalbai neįgaliesiems teikti, neįgaliųjų būstui pritaikyti, socialinės reabilitacijos projektams vykdyti, vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti. Lėšų numatyta socialinėms pašalpoms mokėti, budinčių globėjų, globėjų veiklai organizuoti, Socialinių dirbtuvių veiklai užtikrinti, įstaigų materialinei bazei turtinti.

Dar viena  didesnių asignavimų reikalaujanti biudžeto programa, tai visų funkcijų įgyvendinimui skirta  –  Valdymo tobulinimo programa, kuri sudaro 26,3 proc. biudžeto arba 4 628,6 tūkst. eurų. Tai lėšos savivaldos institucijai, seniūnijoms, priešgaisrinei tarnybai išlaikyti bei kitoms savarankiškoms ir valstybinėms funkcijoms vykdyti.70,0 tūkst. eurų skirta mero rezervui.

Kultūros, turizmo ir sporto programai skiriama 847,1 tūkst. eurų arba 4,8 proc. savivaldybės biudžeto. Lėšos numatytos savivaldybėms kultūriniams renginiams, dalyvavimui Lietuvos dainų šventėje, diasporos politikos vykdymui ir kitoms kultūrinėms reikmėms.

Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo programoje numatyta 1 025,4 tūkst. eurų skirti teritorijų planavimo ir infrastruktūros objektų projektavimui, miesto ir gyvenviečių tvarkymo darbams, gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo darbams vykdyti, vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, prižiūrėti; Saugaus eismo sąlygoms gerinti.

Gyvenamos aplinkos gerinimo programoje lėšos numatomos seniūnijų aplinkos gerinimui, savivaldybės turto bei  infrastruktūros priežiūrai ir gerinimui ,miesto tvarkymui, apšvietimui, komunalinių atliekų išvežimui, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimui ir kt. Šiai programai įgyvendinti skirta 1 527,6 tūkst. eurų arba 8,7 proc. visų asignavimų.

NVO, bendruomenių, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui ir jaunimo politikos plėtrai skirta 22,1 tūkst. eurų.

Vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, FRĮ, savivaldybė privalo vykdyti jai priskirtas savarankiškąsias ir valstybės perduotas funkcijas, todėl asignavimai programų vykdymui planuoti atsižvelgus į praėjusių metų programų vykdymą, asignavimų valdytojų  pateiktus vykdomų programų sąmatų projektus ir savivaldybės biudžeto bendras finansines galimybes.

Pagėgių savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T-21 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

Finansų skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content