Patalpų, esančių Mokyklos g. 1, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., viešo nuomos konkurso sąlygos

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T- 188 “Dėl leidimo išnuomoti patalpas, esančias Mokyklos g. 1, Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje” tvirtinu šias viešojo nuomos konkurso sąlygas:

 1. Nuomojamų patalpų valdytojas yra Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, įmonės kodas 188746659.
 2. Patalpų nuomos konkursą vykdo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
 3. Nuomojamos patalpos yra: 48,22 m2 ploto, adresu: Mokyklos g. 1, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. patalpos: Nr.1-7 (plotas – 4,98 kv. m), Nr. 1-8 (plotas – 10,48 kv. m), Nr. 1-6 (plotas – 11,10 kv. m), Nr. 1-5 (plotas – 2,77 kv. m), su bendro naudojimo patalpomis: ¼ Nr. 1-10 (plotas – 2,91 kv. m), ¼ Nr. 1-18 (plotas – 72,66 kv. m), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 6300-1000-7012, bendras pastato plotas− 4341,80 kv. m, žymėjimas plane 1C2p, paskirtis – mokslo, kadastro duomenų fiksavimo data 2015-04-10, registro Nr. 95/62598, inventorinės bylos Nr. 63/8896. Pradinis turto nuompinigių dydis – 50,00 Eur  mėnesiui už nuomojamas patalpas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas 150,00 Eur.
 4. Atliekant turto einamąjį remontą, projektą derinti su turto valdytoju. Patalpų išplanavimo pakeitimai negalimi.
 5. Nuompinigių mokėjimo tvarka nustatoma taip: nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po sąskaitos gavimo.
 6. Už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą nuomininkas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.
 7. Turto nuomos terminas nustatytas 10 metų nuo patalpų nuomos sutarties pasirašymo datos.
 8. Konkurso dalyvis teikia komisijai prašymą su reikalingais dokumentais: užklijuotą voką, ant kurio būtų užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas ir adresas bei nurodyta „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai:
 • asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
 • informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;
 • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, jeigu dalyvis konkurso nelaimi;
 • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gruodžio 28 d. 8.00 val. iki 2022 m. gruodžio 30 d. 13.00 val. adresu Vilniaus g, 11, Pagėgiai, priimamasis, tel. (8-441) 57361, 8 (441) 70410, 8 652 92732, el. p. info@pagegiai.lt

Konkurso dalyvis pradinį įnašas sumoka prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, iki 2022 m. gruodžio 30 d. , Atsisk. sąsk. Nr. LT857300010002596768
Swedbank AB, Tauragės skyrius, Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė. 
Už turto apžiūrą atsakinga Stoniškių seniūnijos seniūnė Dalia Alkimavičienė, tel. 8 699 63394. Turto apžiūra vykdoma 2022 m. gruodžio 28 dieną.
Komisijos posėdžio vieta, laikas 2022 m. gruodžio 30 d. 1300 val. 206 (3) kab., Vilniaus g. 9, Pagėgiai.
Konkurso sąlygos skelbiamos Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje nuo 2022 m. gruodžio 20 d.

Dalintis
Skip to content