Pagėgių savivaldybės administracija skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas vykdomas vadovaujantis Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.  gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-1059 patvirtintu Konkursų į Pagėgių savivaldybės valdomų bendrovių,  kuriose nėra valdybos, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašu.

Įstaigos pavadinimas – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“; įstaigos buveinė – Vilniaus g. 12, Pagėgiai.

Direktoriaus pareigos – įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą. Bendrovės direktoriaus pareiginiai nuostatai.

Darbo užmokestis – mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12 (pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis) ir nuo 10 iki 40 procentų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis, kuri priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusių metų Bendrovės veiklos vertinimo rodiklius.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant įmonei ar kitos teisinės formos juridiniam asmeniui ir ne mažesnę nei 2 metų  darbo patirtį vandentvarkos srityje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti bendrovės direktoriaus pareigas ir atlikti šioms pareigoms priskirtas funkcijas, turi būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, sistemingai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti rengti veiklos planus ir programas;
 • išmanyti Akcinių bendrovių įstatymą, kitų įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą veiklos organizavimo bei veikimo principus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
 • turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti organizuoti ir planuoti bendrovės darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 • vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 • užpildytą pretendento anketą (priedas);
 • savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkursas skelbimas galioja iki 2023-01-16, skelbimo Nr.84984

Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2023-01-16 24 val. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Pagėgių savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

Informaciją apie konkursą teikia Pagėgių savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėjaJurgita Kunciūtė (tel. (8 441) 70401, el. p. j.kunciute@pagegiai.lt)

Dalintis
Skip to content