Informacija apie parengtą ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktą tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planą

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Planoiniciatorius–Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius, tel. +370 5239 1708, el. p. info@kvtc.gov.lt, interneto svetainė https://kvtc.lrv.lt/.

Plano rengėjas – MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r.,tel. +370 693 93769,el.paštas projects.house@inbox.lt.

Plano objektas ir tikslas –parengti Kertinis valstybės telekomunikacijų centras patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto), bei nustatyti apsaugai reikalingas teritorijas, kuriosetaikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu taip pat galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

Aiškinamasis raštas                 

Duomenų lentelė                    

Plano brėžinys                          

Dalintis
Skip to content