Pagėgių savivaldybės priešgaisrinė tarnyba sėkmingai įgyvendino INTERREG V-A Lietuva-Polska 2014-2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Viešojo administravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas saugios aplinkos LT-PL gerinimui“ projekto Nr.LT-PL-3R-255“

Projekto pagrindinis partneris – Dobržynewo Duže savivaldybės administracija. Be Pagėgių priešgaisrinės tarnybos trečiasis partneris – Zabludowo savivaldybės administracija.

Projekto tikslas: stiprinti viešąjį administravimą ir didinti Dobžinevo Dužė (PL), Pagėgių savivaldybės (LT) ir Zabludovo savivaldybės (PL) gaisrų ir gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimą, siekiant padidinti saugumą ir saugią aplinką bei aukštos kokybės viešųjų paslaugų prieinamumą pasienio regione.

Projekto pradžia 2019.04.01 Projekto pabaiga 2021.12.31. Projekto laikotarpis 33 mėnesiai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo 85 procentus arba 734.159,09 Eurų ir Nacionalinio biudžeto 15 procentų arba 129.557,51 Eurų. Lietuvos partneriams  50 procentų (21.120 Eurų) padengiama bendrojo finansavo, valstybės biudžeto lėšomis.

Visa projekto vertė  sudaro 863.716 Eurų, ES parama sudaro

Pagėgių Priešgaisrinei tarnybai tenkanti projekto biudžeto suma 255.317,16 Eurai, iš kurių paramos lėšos sudaro  217.019,58 Eurai. Savivaldybės indėlis į šį projektą yra 38.297,58 iš kurių 19 148 Eurų bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto rezultatai. Projekto vykdymo eigoje visi partneriai įsigijo 3 naujus gaisrinius automobilius su įvairia gelbėjimo įranga, 38 komplektus darbinės ir kovinės gaisrininkų aprangos, su apavu. Iš viso partneriai įsigijo  383 vnt. priešgaisrinės gelbėjimo įrangos.

Projekto veiklos. Pas visus partnerius įvyko nemažai,  kompetencijoms pagerinti skirtų mokymų. Zabludove ir Pagėgiuose įvyko 2 tarptautinės gaisrininkų varžybos, lauke. 2019 metų gegužę įvyko projekto atidarymo konferencija Dobržynewo Duže savivaldybėje ir 2021 m. lapkričio 26 d. baigiamoji konferencija Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose. Įvykdyti 4 jungtiniai projekto partnerių susitikimai. Įvykdyti visi 33 planuoti  jungtiniai  ugniagesių mokymai pas partnerius, skirti priešgaisrinių tarnybų darbuotojų kompetencijai kelti.   Projekto veikloje dalyvavo 1081 partnerių dalyviai.

Pagėgiškiai projekto lėšomis įsigijo 36 komplektus aprangos: po 18 komplektų darbinių ir kovinių rūbų su avalyne, 1 gaisrinę mašiną su įranga. Viso 66 vnt. priešgaisrinės gelbėjimo įrangos.

Projekto metu įvykdyti visi numatyti 7 bendri mokymai, 1 darbinis partnerių susitikimas, 23 mokymai bendruomenėse, išleista 370 informacinių lankstinukų. Įsigytos ir išdalintos visos projekto viešinimo priemonės.  Pravesta baigiamoji projekto konferencija Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose.

Projekto įgyvendinimo metai praėjo sėkmingai partneriams bendradarbiaujant, keičiantis patirtimi, įgyjant naujų įgūdžių, pagerinant Pagėgių priešgaisrinės tarnybos materialinę bazę, tuo pačiu sudarant geresnį saugumą patiems ugniagesiams ir Pagėgių gyventojams.

Dalintis
Skip to content