Kvietimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikti paraiškas

Pagėgių savivaldybės administracija kviečia Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas finansavimo gavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų. Paraiškos priimamos ir registruojamos nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. gegužės 20 d. 15.00 val.

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu ir susegti į bylą, lapai sunumeruoti. Paraiškos pateikiamos vokuose (ant voko užrašyti: Pagėgių savivaldybės verslo subjektų paraiškų svarstymo komisijai). Vokas su paraiška paliekamas Pagėgių savivaldybės administracijoje pirmame aukšte dirbančiam specialistui, adresu Vilniaus g. 11 Pagėgiai.

Vienam subjektui skiriama iki 1500,00 Eur (išskyrus finansuojant 14.1 papunktyje nurodytai priemonei – skiriamų lėšų dydis gali būti didesnis).

Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama dalis patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio, išskyrus subjektus, kai jie yra ne PVM mokėtojai. Išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Tinkamas pareiškėjas – pareiškėjas pripažįstamas tinkamu gauti programos finansavimą, jei jis atitinka SVV subjekto apibrėžimą ir jo įmonės registracijos vieta, deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Pagėgių savivaldybės teritorijoje, verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus / individualios veiklos pažymas, išduotas ne trumpiau kaip 9 mėnesius per kalendorinius metus laikotarpiui.

SVV subjektai, norintys gauti paramą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • verslo subjektai turi būti įregistruoti ir veiklą vykdyti Pagėgių savivaldybės teritorijoje;
 • verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus, kurie išduoti ne trumpesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui;
 • neturėti įsiskolinimų:
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • Valstybiniam socialinio draudimo fondui;
 • Pagėgių savivaldybės biudžetui.

Parama neskiriama:

 • valstybės ir Savivaldybės įmonėms;
 • įmonėms, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
 • SVV subjektams, turintiems įsiskolinimų valstybės, Savivaldybės biudžetui, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kita žemės ūkio veikla besiverčiančioms įmonėms, kurių daugiau kaip 50 proc. pajamų yra gaunama iš žemės ūkio veiklos;
 • bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems pareiškėjams;
 • SVV subjektams, kurie anksčiau naudojosi Programos parama ir neįvykdė savo įsipareigojimų. Ši nuostata taikoma dvejus metus nuo lėšų grąžinimo dienos į Savivaldybės biudžetą.

Priemone remiamos visos legalios ūkinės − komercinės veiklos rūšys, išskyrus:

 • medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą;
 • gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą;
 • tabako gaminių gamybą;
 • didmeninę prekybą;
 • finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą);
 • nekilnojamojo turto operacijas;
 • teisinę veiklą;
 • azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą.

Finansavimo formos ir dydžiai:

 

Finansuojamos priemonės

 

Finansavimo sąlygos

14.1. Naujai įkurta darbo vieta

– Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos sukūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją pilnu etatu arba SVV subjektai, kurie įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos gavimo įkurti naują darbo vietą ir joje įdarbinti darbuotoją pilnu etatu. Vienai įkurtai/ketinamai įkurti naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Įkūrus/ketinamoms įkurti dviem naujoms darbo vietoms SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 2000,00 Eur dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus.  Įkūrus/ketinamoms įkurti trim ir daugiau  naujų darbo vietų SVV subjektui esant galimybei gali būti skiriama daugiau kaip 2000,00 Eur dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus;

– SVV subjektas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Pagėgių savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo, 75 proc. lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo;

– SVV subjektas įsipareigojęs, bet nesukūręs darbo vietos per vieną mėnesį, Pagėgių savivaldybės administracijai turi grąžinti visas lėšas;

– su įdarbintu darbuotoju (-ais) turi būti sudaryta (-os) neterminuota (-os) darbo sutartys;

– naujai įdarbintas darbuotojas (-ai) turi būti Pagėgių savivaldybės gyventojas (-ai).

14.2. Patalpų įrengimo, atnaujinimo, įrangos (naujos ir / ar naudotos), darbo įrankių, medžiagų, priemonių, reikalingų paslaugos teikimui ar produkto gamybai įsigijimas

– Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos patyrė išlaidas. Parama patalpų įrengimui, atnaujinimui, įrangos įsigijimui, darbo įrankiams gali būti skiriama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000,00 Eur. Įsigytoms medžiagoms, priemonėms, kurios reikalingos paslaugos teikimui ar produkto gamybai gali būti skiriama iki 20 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000,00 Eur;

– pagal šią priemonę įranga ir patalpų įrengimas ar atnaujinimas turi būti susijęs su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.;

– įsigyta naudota įranga negali būti senesnė kaip 5 metai.

14.3. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas verslo subjektams: individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams)

– Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur;

– įmonę įsteigus elektroniniu būdu kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 100,00 Eur. Skiriama atlyginimo už laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir prašymą registruoti Juridinių asmenų registre;

– išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys);

– įmonės buveinė ir veiklos vykdymo teritorija yra Pagėgių savivaldybė;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.4.Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, investicinius projektus, paraiškas kompensavimas

– Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Pagėgių savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė SVV subjektui kompensuoja iki 200,00 Eur(išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, investicinio projekto, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos vertinimas yra teigiamas (arba jam prilygintas vertinimas) ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.5. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas

– Skiriama iki 50 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 200,00 Eur(išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parodoje turi būti prekiaujama SVV subjekto gaminamais gaminiais / produkcija ir / ar pristatomos SVV subjekto teikiamos paslaugos;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.6. Įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis kompensavimas

– Skiriama iki 50 proc. dydžio, bet ne daugiau kaip150,00 Eur(išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų (talpinimo paslaugos);

– SVV subjektas nurodo sukurtos ir veikiančios interneto svetainės adresą;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.7. Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų bei paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų dalinis kompensavimas

– Skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip200,00 Eur, (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo bei paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų išlaidų. Išlaidos kompensuojamos gamybai ir montavimui (neįskaitant projektavimui);

– rinkodaros išlaidos: reklaminiai leidiniai, skrajutės, stendai, iškabos, viešinimo paslaugos, tyrimai, susiję su konkurentų ir rinkos analize;

– ženklinimo išlaidos: informacinių rodyklių įrengimas, paslaugos kelio ženklai, informaciniai kelio ženklai į verslo subjekto buveinės ar verslo paslaugų teikimo vietą;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.8. SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas

– Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas iki 1000,00 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. nuo SVV subjekto nuosavų lėšų (įnašo) sumos projekto įgyvendinimui. Įgyvendinami projektai turi būti skirti SVV subjekto plėtrai (reikalingos įrangos įsigijimui, patalpų nuomai ir  / ar pritaikymui ūkinei komercinei veiklai bei kitoms tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms veikloms);

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui pagal projekto finansavimo (paramos) sutartį, pasirašytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

14.9. Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia

– Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) – išlaidų padengimas iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja);

– išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių;

– jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, SVV subjektui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas.

14.10. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos

– Skiriama iki 50 proc. dydžio (bet ne daugiau kaip 5Eur/m2)ir ne daugiau kaip 500,00 Eur per metus. Išlaidoms pagrįsti pateikiama nekilnojamojo turto sutarties kopija;

– kompensuojamos nuomos išlaidos SVV subjektams, kurie veiklas vykdo iki 2 metų nuo įmonės įregistravimo VĮ Registrų centre dienos;

– nuomojamos patalpos yra Savivaldybės teritorijoje ir yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, jų nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Teikiami dokumentai:

 

17.1. Naujai įkurta darbo vieta:

 

17.1.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

17.1.2. darbo sutarties su darbuotoju kopiją, kad Pareiškėjas sukūrė naują darbo vietą arba Pareiškėjo raštišką įsipareigojimą įkurti naują darbo vietą;

17.1.3. įsteigtoje/ketinamoje įsteigti darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą;

17.1.4. dokumentus, įrodančius, kad įsteigtoje darbo vietoje įdarbinti Pagėgių savivaldybėje registruoti asmenys;

17.1.5. Sodros išrašą apie sąrašinį darbuotojų skaičių.

17.2.Patalpų įrengimo, atnaujinimo, įrangos (naujos ir / ar naudotos), darbo įrankių, medžiagų, priemonių, reikalingų paslaugos teikimui ar produkto gamybai įsigijimas:

17.2.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

17.2.2. darbo priemonių/įrangos panaudojimo aprašymą;

17.2.3. ilgalaikio materialaus turto apskaitos korteles ar kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigytas materialus turtas yra ilgalaikis;

17.2.4. dokumentai pagrindžiantys išlaidas, dėl patalpų įrengimo ar atnaujinimo.

17.3. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas:

17.3.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas).

 

17.4. Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, investicinius projektus, paraiškas kompensavimas:

 

17.4.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas);

17.4.2. verslo plano, investicinio projekto, paraiškos kopiją;

17.4.3. dokumentus, įrodančius, kad pagal parengtą verslo planą, investicinį projektą, paraišką finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti buvo skirta parama SVV subjektui.

17.5. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas:

 

17.5.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas);

17.5.2. dokumentai, įrodantys dalyvavimą parodoje / mugėje (nuotraukos iš parodos/mugės, dalyvio pažymėjimas ir pan.).

17.6.Įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis padengimas:

17.6.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas).

17.7.Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų bei paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų dalinis kompensavimas:

 

17.7.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas);

17.7.2. su atitinkamomis institucijomis suderintą informacinės rodyklės, paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų pastatymo projekto kopiją (jei taikoma);

17.7.3. su atitinkamomis institucijomis suderintą informacinės rodyklės, paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų leidimo kopiją (jei taikoma).

17.8. SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas:

 

17.8.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

17.8.2. projekto finansavimo (paramos) sutarties, pasirašytos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos, kopija.

17.9.Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia:

 

17.9.1. užpildytą nustatytos formos paraišką (Aprašo 2 priedas);

17.9.2. techninė dokumentacijos kopiją (jei taikoma);

17.9.3. turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopiją ir turto valdytojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas (jei taikoma).

17.10. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos:

 

17.10.1.užpildytą nustatytos formos paraišką (Aprašo 1 priedas);

17.10.2. nekilnojamojo turto nuomos sutarties kopija;

17.10.3. nekilnojamojo turto registro išrašas.

Dėl didelio SVV subjektų paraiškų skaičiaus ar lėšų trūkumo savivaldybės biudžete maksimali finansavimo suma gali būti mažinama komisijos siūlymu atsižvelgus į šiuos prioritetus:

 • SVV subjektas teikia paraišką pirmą kartą
 • sukuriamų naujų darbo vietų (visai darbo dienai) skaičius;
 • SVV numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą;
 • verslą įkūrę asmenys Lietuvos Respublikos teritorijoje yra negyvenę ilgiau nei metus;
 • paramos prašo šioms socialinės atskirties grupėms priskiriami asmenys:
 • neįgalieji;
 • pilnametystės sulaukę našlaičiai;
 • auginantys daugiau nei tris vaikus iki 18 m.;
 • ilgalaikiai bedarbiai.

Jeigu pareiškėjas atitinka kurį iš aukščiau išvardytų prioritetų, kartu su paraiška turi būti pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

Konsultacijas, su konkursu susijusiais klausimais teikia –  Pagėgių  savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Makaraitė, tel. nr. 8 441 70 413, el. p. j.makaraite@pagegiai.lt.

Dokumentų sąrašas:

 1. Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas, spauskite čia;
 2. Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo pakeitimas, spauskite čia;
 3. Paraiškos forma Aprašo 1 priedas, spauskite čia;
 4. Paraiškos forma Aprašo 2 priedas, spauskite čia;
 5. Paraiškų vertinimo kriterijai, spauskite čia.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų svarstymo komisija

Dalintis
Skip to content