Kviečiame tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti projektų paraiškas

Kviečiame Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tradicines religines bendruomenes ir bendrijas (toliau – Religinės bendruomenės) teikti paraiškas projektų finansavimui gauti iš Savivaldybės biudžeto lėšų, numatytų pagal Strateginio veiklos plano 6 programos priemonę „Prisidėti prie Apeigų paslaugų religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams gerinimo Pagėgių savivaldybėje“.

Paraiškas gali teikti tik Religinė bendruomenė, atitinkanti Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką bei veikianti ir registruota Savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas). 

Lėšų paskirstymo prioritetai:

 • tradicinių religinių bendruomenių teikiamų projektų dalinis finansavimas;
 • bažnytiniam inventoriui įsigyti;
 • tradicinių religinių bendruomenių kulto pastatų ar jų dalių bei patalpų statybos, remonto, konservavimo ir restauravimo darbams atlikti;
 • maldos namų ir jos priklausinių išlaikymo išlaidų kompensavimui;
 • nukentėjus maldos namams bei jos priklausiniams nuo nenugalimos jėgos (gaisro, gamtos stichijų ir pan.).

Tikslai:

 • prisidėti prie Savivaldybės kultūros paveldo, priklausančio Religinėms bendruomenėms išsaugojimo, skiriant joms Savivaldybės biudžeto lėšas remonto, pastatų inventorizavimo, bažnytinio inventoriaus remonto, vidaus patalpų tvarkymo darbams atlikti bei organizuojamų jubiliejinių renginių rengimui;
 • atnaujinti kultūrinio turizmo požiūriu patrauklius architektūros ar kraštovaizdžio vertę turinčius krašto objektus.

Paraiškos registruojamos nuo 2024 m. gegužės 31 d. iki 2024 m. liepos 1 d. 12.00 val.

Pareiškėjas, dalyvaujantis konkurse, pateikia:

 • paraišką, kurioje turi būti nurodyta prašoma suma, pagrindžiamas lėšų reikalingumas ir nurodomos kitos esminės, prašymui nagrinėti svarbios aplinkybės (Paraiškos forma);
 • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
 • organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu, teikiant pirmą kartą arba tuo atveju, jei keitėsi įstatai;
 • išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma Religinių bendruomenių išlaidoms kompensuoti, kopijas su dokumento apačioje tikrumą patvirtinančiu prierašu „kopija tikra“, su vadovo parašu, vardu (vardo raide), pavarde, data;
 • dokumento, įrodančio, kad Religinėms bendruomenėms paskirta parama iš Nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos jų parengtam projektui bendrafinansuoti, kopiją;
 • kitą papildomą su paraiška susijusią medžiagą, kurią, Pareiškėjo manymu, reikia pateikti.

Paraiška su privalomais dokumentais teikiama:

 1. užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta, lapai sunumeruoti, tvarkingai susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtinta antspaudu ir pasirašyta tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens.
 2. teikiama užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJAI, Pareiškėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris. Paraiška pateikiama originali – vienas egzempliorius.
 3. pristatoma į Savivaldybės administracijos II aukštą, adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai (kitu būdu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos).

Konkurso nuostatos;
Vertinimo kriterijai.

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia – Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Guoda Kazakevičienė, tel. Nr. 8 441 70 413, el. p. g.kazakeviciene@pagegiai.lt.

Dalintis
Skip to content