Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių projektų finansavimo konkursas

Kviečiame Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje registruotas ir veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas, atitinkančias sąvoką, apibrėžtą Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, ir bendruomenines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti paraiškas projektų finansavimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų gavimui (toliau – Pareiškėjas).

Lėšos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių (toliau – NVO) projektų finansavimui numatomos Savivaldybės biudžete pagal nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rėmimo priemones ir skiriamos konkurso būdu, kurį organizuoja Savivaldybės administracija. Tas pats Pareiškėjas vieno kvietimo metu gali teikti vieną NVO projekto finansavimo paraišką (toliau – Paraiška) – Paraiškos forma.

Paraiškos registruojamos nuo 2024 m. gegužės 31 d. iki 2024 m. liepos 1 d. 12.00 val.

Konkursas rengiamas vadovaujantis Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas negali dalyvauti konkurse, jeigu nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:

 1. Pareiškėjo veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;
 2. Pareiškėjui taikomas turto areštas;
 3. Pareiškėjas likviduojamas arba pradėtos juridinio ar kito asmens bankroto procedūros;
 4. Pareiškėjas, ankstesniais metais naudodamas Savivaldybės biudžeto lėšas projektui įgyvendinti, buvo neįvykdęs sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis (kaip nurodyta sutartyje) sutarties pažeidimas, o nuo atitinkamo pažeidimo nustatymo dienos nepraėjo 2 (dveji) metai;
 5. Pareiškėjas, prašydamas Savivaldybės biudžeto lėšų, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba suklastotus dokumentus;
 6. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs praėjusių dvejų metų finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos VĮ Registrų centrui;
 7. Tam pačiam Pareiškėjo projektui lėšos per kalendorinius metus skirtos iš kitų konkursų (projektas laikomas tuo pačiu, jei sutampa: projekto pavadinimas ir (arba) aprašymas, arba finansuoti prašomų projektų veiklų pobūdis ir turinys, ir (arba) paraiškos projekto finansavimo dalyje išdėstytų išlaidų, prašomų projektu ifinansuoti, rūšys).

Šiais metais NVO finansavimas skiriamas šiems tikslams

 • jų veiklai stiprinti;
 • tiksliniams jų veiklos projektams įgyvendinti;
 • teikiant viešąsias paslaugas reikalingų gebėjimų stiprinimo projektams įgyvendinti;
 • Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymui įgyvendinti;
 • Vyriausybės nustatyta tvarka sudaromoms strateginės valstybės ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės sutartims įgyvendinti.

Remiamos veiklos sritys:

 • finansinė parama juridiniam nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių registravimui;
 • piliečių, ypač jaunimo, iniciatyvų skatinimas;
 • bendra Pagėgių savivaldybės NVO tarpusavio veikla, bendradarbiavimas su kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių ar užsienio šalių NVO;
 • bendruomenės iniciatyvumo didinimas;
 • kultūrinių ir sportinių tradicijų kūrimas;
 • socialinio / bendruomeninio verslo vystymas;
 • lygių teisių galimybių įgyvendinimas;
 • vaikų (paauglių) užimtumas, jų nusikalstamumo prevencija;
 • pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimas;
 • viešųjų paslaugų teikimas;
 • gyventojų laisvalaikio organizavimas (sporto, kultūriniai renginiai);
 • filantropinės veiklos organizavimas;
 • informacinės visuomenės ugdymas;
 • kartų bendravimo stiprinimas;
 • krašto etnokultūros išsaugojimas;
 • kraštovaizdžio gerinimas, aplinkos tvarkymas;
 • bendruomenės švietimas (tyrimai, akcijos, stovyklos, paskaitos, konferencijos gyven­tojams aktualiais klausimais);
 • viešosios tvarkos palaikymo stiprinimas NVO veikimo teritorijoje;
 • NVO laimėtų projektų dalinis finansavimas.

Pareiškėjas, dalyvaujantis konkurse, pateikia:

 • Nustatytos formos paraišką (1 priedas), kurioje visos grafos privalo būti užpildytos lietuvių kalba, kompiuteriu, pasirašyta Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu;
 • Organizacijos Juridinių asmenų registro išrašą, teikiant pirmą kartą arba esant pakeitimams;
 • Organizacijos įstatų/ nuostatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo arba jo įgalioto asmens parašu, teikiant pirmą kartą arba esant pakeitimams;
 • Projekto poreikį pagrindžiančių dokumentų (gyventojų nuomonės tyrimo medžiagos, apklausos anketų, susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų) kopijas;
 • Bendradarbiavimo sutarties kopiją, jei projektas vykdomas su partneriais;
 • Išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma išlaidoms kompensuoti, kopijas;
 • dokumento, įrodančio, kad NVO paskirta parama iš Nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos NVO parengtam projektui bendrai finansuoti, kopiją;
 • kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, Pareiškėjo manymu, reikia pateikti.

Pažymime, kad kai Pareiškėjas yra gavęs finansinę paramą iš Nacionalinio biudžeto, nacionalinių programų, Europos Sąjungos ar kitų užsienio donorų fondų ir programų projekto įgyvendinimui, Pareiškėjui skiriama iki 15 proc. lėšų, nuo finansuoto projekto tinkamų išlaidų (reikalingų bendrafinansavimui), numatytų pagal kiekvieną programą, vykdomo projekto nuosavam įnašui padengti.

Paraiška su privalomais dokumentais teikiama:

 • su lydraščiu Savivaldybei, adresu: Pagėgių savivaldybės administracijos priimamasis, Vilniaus g. 11, Pagėgiai, II aukštas. Lydraštyje parašyti: Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių paraiškų vertinimo komisijai ir Pareiškėjo pavadinimą. Pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras Paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tikrumo žyma ir pasirašytos Pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vadovo vardu;
 • elektroniniu paštu info@pagegiai.lt pasirašyta elektroniniu parašu (adoc).

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia – Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Guoda Kazakevičienė, tel. Nr. 8 441 70 413, el. p. g.kazakeviciene@pagegiai.lt.

Paraiškų atranką ir vertinimą vykdo Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių paraiškų vertinimo komisijos nariai, užpildydami NVO projekto paraiškos vertinimo anketą (Aprašo 4 priedas).

Paraiškos, kurios neatitinka skelbime nurodytų reikalavimų arba pateiktos po Paraiškų teikimui skirto laikotarpio – nesvarstomos.

Dalintis
Skip to content