Patalpų, esančių Vilniaus g. 25, Pagėgių mieste, viešo nuomos konkurso sąlygos

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T- 31 „Dėl leidimo išnuomoti patalpas, esančias Vilniaus g. 25, Pagėgių mieste“ tvirtinu šias viešojo nuomos konkurso sąlygas:

 1. Nuomojamų patalpų valdytojas yra Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, įmonės kodas 188746659.
 2. Patalpų nuomos konkursą vykdo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
 3. Nuomojamos patalpos, kurių unikalus Nr.4400-0089-7998:4392, yra pastate, kurio unikalus Nr. 8897-6000-3015, žymėjimas 1N3p, bendras plotas – 224,00 kv. m, registro Nr. 44/61128, kadastro duomenų fiksavimo data 2002-06-07, inventorinės bylos Nr. 273, adresu: Vilniaus g. 25, Pagėgių mieste:

        3.1. patalpą Nr. 14-16 (plotas − 14,74 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis: 1/6 Nr. 14-9 (plotas − 20,74 kv. m), 1/6 Nr. 14-8 (plotas − 1,36 kv. m), 1/6 Nr. 14-7 (plotas – 6,40 kv. m), 1/6 Nr. 14-6 (plotas − 1,44 kv. m), 1/6 Nr. 14-5 (plotas − 1,44 kv. m), 1/3 Nr. 14-20 (plotas – 23,51 kv. m), iš viso bendras plotas – 27,81 kv. m;

        3.2. patalpą Nr. 14-2 (plotas − 15,42 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis: 1/6 Nr. 14-9 (plotas − 20,74 kv. m), 1/6 Nr. 14-8 (plotas − 1,36 kv. m), 1/6 Nr. 14-7 (plotas – 6,40 kv. m), 1/6 Nr. 14-6 (plotas − 1,44 kv. m), 1/6 Nr. 14-5 (plotas − 1,44 kv. m), iš viso bendras plotas – 20,65 kv. m.

Pradinis turto 1 kvadratinio metro nuompinigių dydis – 1,50 Eur  mėnesiui už nuomojamas patalpas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas 100,00 Eur.

 1. Atliekant turto einamąjį remontą, projektą derinti su turto valdytoju. Patalpų išplanavimo pakeitimai negalimi.
 2. Nuompinigių mokėjimo tvarka nustatoma taip: nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po sąskaitos gavimo.
 3. Už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą nuomininkas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.
 4. Turto nuomos terminas nustatytas 10 metų nuo patalpų nuomos sutarties pasirašymo datos.
 5. Konkurso dalyvis teikia komisijai prašymą su reikalingais dokumentais: užklijuotą voką, ant kurio būtų užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas ir adresas bei nurodyta „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai:
 • asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
 • informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;
 • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, jeigu dalyvis konkurso nelaimi;
 • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. vasario 13 d. 8.00 val. iki 2023 m. vasario 20 d. 13.00 val. adresu Vilniaus g, 11, Pagėgiai, priimamasis, tel. (8-441) 57361, 8 (441) 70410, 8 652 92732, el. p. info@pagegiai.lt

Konkurso dalyvis pradinį įnašas sumoka prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, iki 2023 m. vasario 20 d. , Atsisk. sąsk. Nr. LT857300010002596768
Swedbank AB, Tauragės skyrius, Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė. 

Už turto apžiūrą atsakingas Pagėgių seniūnijos seniūnas Dainius Maciukevičius, tel. 8 65503065. Turto apžiūra vykdoma 2023 m. vasario 15 dieną.

Komisijos posėdžio vieta, laikas 2023 m. vasario 20 d. 1400 val. 206 (3) kab., Vilniaus g. 9, Pagėgiai. Konkurso sąlygos skelbiamos Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje nuo 2023 m. vasario 10 d.

Dalintis
Skip to content